Ważne informacje

Informacje dla studentów dotyczące stypendiów

Student może ubiegać się o stypendium socjalne, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Wnioski

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim pobraniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.ksw.wloclawek.pl.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zawsze należy wypełnić oświadczenie o dochodach.

Wniosek wraz z dokumentacją należy w Dziale Dydaktyki

Terminy

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, które ma być przyznane na semestr zimowy, od 1 października do 30 października roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane.

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr – w semestrze zimowym na 5 miesięcy, w semestrze letnim na 4 miesiące.

Skład rodziny studenta

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

1.    studenta;
2.    małżonka studenta;
3.    rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
4.    będące na utrzymaniu ww. osób dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Ubieganie się o stypendium socjalne bez dochodów rodziców i rodzeństwa

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

1.    ukończył 26. rok życia;
2.    pozostaje w związku małżeńskim;
3.    ma na utrzymaniu dzieci;
4.    osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
5.    posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Student składa także oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oznacza pozostawanie na częściowym lub całkowitym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się także takie elementy jak np. ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy też dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.

Dokumentowanie sytuacji materialnej rodziny studenta

Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do przedłożenia:

·        oryginalnego zaświadczenia z urzędu skarbowego studenta i członków rodziny studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

·        oryginalnego zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta  rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (jeżeli dotyczy);
·        zaświadczenia studenta i członków rodziny studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub ksero  PIT-u 11.

W przypadku łącznego rozliczania się rodziców z osiągniętego dochodu, student zobowiązany jest przedłożyć odrębne zaświadczenia dla każdego z nich.

Dochody nieuwzględniane w dochodzie rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego

Do dochodu rodziny nie wlicza się:

1.    świadczeń otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (np. stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium ministra);
2.    stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
–   funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
–   niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
–   umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych (np. stypendium ERASMUS+);
3.    świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie przepisów o systemie oświaty (np. stypendium szkolne);
4.    stypendiów o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stypendium przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, o ile jest to stypendium o charakterze przynajmniej częściowo socjalnym).

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane np. świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wliczają się do dochodu. 

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane takie dochody jak świadczenia rodzinne czy inne świadczenia z opieki społecznej, a także dopłaty bezpośrednie z UE. Do dochodu wlicza się świadczenie rodzicielskie wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej (tzw. kosiniakowe).

Oświadczenia składane przez studenta

Wymagane oświadczenia dostępne są w zakładce

Stypendium socjalne a urlop

W okresie korzystania z urlopu student nie jest uprawniony do otrzymywania stypendium socjalnego. W przypadku uzyskania prawa do urlopu w trakcie roku akademickiego stypendium przestaje być wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student uzyskał zgodę na urlop.

Stypendium socjalne

Czy wydrukowany wniosek o stypendium socjalne mam złożyć w Dziale Dydaktyki po zamknięciu tury składania wniosków w systemie, czy przed upływem tego terminu?

Wszelkie formalności, wypełnienie wniosku wraz z całą dokumentacją w formie papierowej , muszą zostać dopełnione przed upływem terminów wskazanych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów niestacjonarnych KSW:

·        od 01 do 30 października – gdy student ubiega się o stypendium na semestr zimowy,

·        od 15 do 30 w stycznia – gdy student ubiega się o stypendium na semestr letni.

Na jaki okres przyznawane jest stypendium socjalne?

Stypendium socjalne przyznawane jest w semestrze zimowym na okres pięciu miesięcy (październik – luty), natomiast w semestrze letnim na okres czterech miesięcy (marzec – czerwiec).

Czy konieczne jest składanie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego po raz drugi, tj. na semestr letni?

Tak, wniosek o stypendium socjalne składa się dwa razy w ciągu roku akademickiego, gdyż stypendium jest przyznawane na jeden semestr. Złożenie wniosku i przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy nie oznacza, że niejako automatycznie będzie kontynuowane jego wypłacanie w semestrze letnim. Student jest obowiązany do złożenia wniosku na semestr letni, w przeciwnym wypadku od marca danego roku akademickiego zaprzestanie się wypłacania stypendium.

W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny studenta nie uległa zmianie w stosunku do tego, co oświadczył, ubiegając się o stypendium socjalne na semestr zimowy, nie ma konieczności składania nowego oświadczenia o dochodach – student we wniosku oświadcza jedynie, że sytuacja w jego rodzinie nie uległa zmianie.

W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny studenta uległa zmianie, konieczne jest ponowne wypełnienie oświadczenia o dochodach i złożenie go wraz z wnioskiem o stypendium socjalne na semestr letni lub złożenie wniosku o pnowne przeliczenie dochodu

Jestem zmuszony/a powtarzać ostatni rok studiów. Czy mogę w takim przypadku ubiegać się o stypendium socjalne

Tak. Powtarzanie roku wyklucza jedyne możliwość pobierania stypendium rektora oraz stypendium ministra. 

Przebywam na urlopie od zajęć. Czy mogę pobierać stypendium socjalne lub inne świadczenia?

Studenci przebywający na urlopie nie mogą pobierać stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli urlop został rozpoczęty w czasie trwania roku akademickiego student nie otrzymuje świadczeń od miesiąca następującego po miesiącu, w którym urlop został udzielony.

Student przebywający na urlopie może otrzymywać stypendium rektora. Student przebywający na urlopie udzielonym z powodów zdrowotnych.

Otrzymuję alimenty. Jakie dokumenty muszę dostarczyć, aby potwierdzić ten fakt?

Aby potwierdzić fakt otrzymywania alimentów konieczne jest przedstawienie:

·        odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty

lub

·        odpis protokołu posiedzenia zwierającego treść ugody sądowej

lub

·        odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, które to ugody zobowiązują do uiszczania alimentów.

Jeśli alimenty są otrzymywane w niższej wysokości niż ustalone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem, należy przedstawić:

·        zaświadczenie organu prowadzącego egzekucję o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości alimentów wyegzekwowanych

lub

·        informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, (w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną, miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeśli dłużnik zamieszkuje za granicą).

Mam pełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło szkołę średnią, ale nie podjęło nauki na studiach ani pracy. Jakie dokumenty mam przedstawić na potwierdzenie ich sytuacji?

W sytuacji, gdy student posiada pełnoletnie rodzeństwo, które po ukończeniu szkoły średniej nie podejmuje dalszej nauki, nie należy w oświadczeniu o dochodach wykazywać go w składzie rodziny. Nie jest zatem konieczne przedstawianie jakiejkolwiek dokumentacji na potwierdzenie sytuacji tych osób. W przypadku jednak, gdy jedno lub kilkoro z rodzeństwa, niezależnie od wieku i od podejmowania lub niepodejmowania dalszej nauki, legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, uwzględnia się tę osobę w składzie rodziny, o ile pozostaje na utrzymaniu rodziców studenta. Sposób dokumentowania sytuacji materialnej tych osób jest więc analogiczny do tego stosowanego przy pozostałych członkach rodziny, z zastrzeżeniem, że uwzględniona w dokumentacji musi zostać również kopia orzeczenia o niepełnosprawności. 

Czy aby złożyć wniosek o stypendium, muszę mieć rozliczony rok akademicki?

Nie. Do złożenia wniosku o stypendium nie jest konieczne rozliczenie roku akademickiego. Ważne jest jednak, aby osoba ubiegająca się o stypendium posiadała status studenta. Wpis na następny rok akademicki jest natomiast przesłanką konieczną uprawniającą do pobierania stypendium.

Nie osiągam dochodu, więc nie odprowadzam składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale jestem ubezpieczony/a przez rodziców. Jakie dokument mam w związku z tym przedstawić?

Student zgłoszony do ubezpieczenia przez jednego z rodziców nie musi przedstawiać odrębnego zaświadczenia w tym zakresie. Wystarczające jest zaświadczenie właściwego organu o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne danego rodzica, który zgłosił studenta do ubezpieczenia. 

Czy wniosek o stypendium socjalne mogę przesłać pocztą, czy należy złożyć go osobiście?

Wniosek wraz z dokumentacją może zostać złożony osobiście w Dziale Dydaktyki lub przesłany pocztą ale tylko z pełna dokumentacją

Po przyznaniach stypendiów jedno z moich rodziców utraciło dochód. Czy mogę wnioskować o ponowne przeliczenie dochodu z tego tytułu?

Jeśli utrata dochodu nastąpiła przed upływem terminu do złożenia odwołania od decyzji stypendialnej, fakt zmiany sytuacji materialnej w rodzinie student może podnieść w odwołaniu od powyższej decyzji, co spowoduje ponowne przeliczenie dochodu. W przypadku, jeśli utrata dochodu nastąpiła po upływie terminu do wniesienia odwołania lub student nie dotrzymał tego terminu, uwzględnienie zmiany w sytuacji materialnej rodziny możliwe będzie dopiero w następnej turze ubiegania się o stypendium.

Czy ubiegając się o stypendium socjalne na drugi semestr muszę ponownie złożyć te same dokumenty, co w semestrze pierwszym?

Jeśli sytuacja materialna w rodzinie studenta od czasu ubiegania się o stypendium socjalne na pierwszy semestr roku akademickiego nie uległa zmianie, nie ma potrzeby ponownego składania całej dokumentacji. W tym przypadku należy złożyć wydrukowany ze strony KSW i podpisany przez studenta wniosek o stypendium oraz oświadczenie, iż przedstawione w pierwszym semestrze dokumenty pozostają w zgodzie z aktualnym stanem faktycznym.

Jeśli sytuacja rodzinna lub materialna uległa zmianie w stosunku do tej stanowiącej podstawę ubiegania się o stypendium socjalne w pierwszym semestrze, należy złożyć podanie o ponowne przeliczenie dochodu.

Rozpocząłem/łam w tym roku pracę na ½ etatu. Czy fakt podjęcia pracy dyskwalifikuje mnie jako uprawnionego do pobierania stypendium socjalnego?

Nie. Podjęcie przez studenta pracy zarobkowej nie dyskwalifikuje go jako uprawnionego do ubiegania się i pobierania stypendium socjalnego, o ile miesięczny dochód na członka rodziny studenta z uwzględnieniem dochodu osiąganego przez wnioskodawcę nie przekracza maksymalnej kwoty dochodu uprawniającej do ubiegania się o takie stypendium ustalonej przez Rektora KSW tj.1000 zł netto.

Czy otrzymywanie stypendium rektora jest brane pod uwagę przy obliczaniu dochodu w rodzinie studenta?

Nie. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  dochód studenta z tytułu otrzymywanych świadczeń określonych w tej ustawie nie jest uwzględniany w dochodzie branym pod uwagę przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego.

Czy mając już tytuł magistra mogę ubiegać się o przyznanie mi stypendium socjalnego na noworozpoczętym kierunku?

Nie. Zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Po uzyskaniu takiego tytułu, student traci prawo do pobierania świadczeń na innych kierunkach.

Stypendium rektora

Mam zaliczony pierwszy semestr I roku studiów pierwszego stopnia. Czy mogę już ubiegać się o stypendium rektora na drugi semestr?

Nie. O stypendium rektora student I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich może ubiegać się dopiero po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek w tym zakresie stanowi student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty bądź medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Obecnie jestem na I roku studiów drugiego stopnia i będę ubiegać się o stypendium rektora. Czy przy obliczaniu średniej ocen za III rok studiów pierwszego stopnia uwzględnia się ocenę z obrony pracy licencjackiej, samej pracy lub dyplomu?

Nie. Studentowi pierwszego roku studiów drugiego stopnia przy ustalaniu prawa do stypendium rektora uwzględnia się średnią ocen uzyskanych za ostatni rok studiów pierwszego stopnia, nie uwzględniając ocen z egzaminu dyplomowego, pracy magisterskiej oraz oceny na dyplomie.

Czy dostanę punkty za udział w konferencji międzynarodowej, jeśli po konferencji nie została wydana żadna publikacja?

Przy ustalaniu prawa do stypendium rektora, uwzględnienie udziału studenta w konferencji ogólnopolskiej lub międzynarodowej uzależnione jest od formy, jaką ten udział przyjmuje. Bierne uczestnictwo w konferencji nie jest brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji za osiągnięcia, natomiast udział czynny przejawiający się np. w postaci przedstawionego referatu, prezentacji multimedialnej, posteru itp. jest punktowany, niezależnie od tego, czy po takiej konferencji  wydana została publikacja.

Czy jeśli zostało mi przyznane stypendium, ale w trakcie roku akademickiego zrezygnuję ze studiów, to będę zmuszony zwrócić kwoty pobranych do tego momentu świadczeń?

Nie. W przypadku rezygnacji ze studiów stypendium przestaje być wypłacane od miesiąca, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna. Student nie jest jednak obowiązany do zwrotu pobranych do tego czasu świadczeń.

Studiuję jednocześnie dwa kierunki w KSW. Czy mogę złożyć wniosek o stypendium rektora na każdym z nich?

Tak. Student o przyznanie stypendium może ubiegać się na obu studiowanych kierunkach. Jednak tylko na jednym z nich ma prawo pobierać takie świadczenie. W przypadku kwalifikowania się do otrzymywania stypendium na obu kierunkach obowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji z przyznanego świadczenia na jednym z nich.

Zapomoga

Czy pobierając stypendium socjalne mogę ubiegać się o przyznanie mi zapomogi?

Tak. Pobieranie stypendium socjalnego nie wyklucza możliwości ubiegania się o przyznanie zapomogi, gdyż ta przyznawana jest studentowi z przyczyn losowych, gdy jego sytuacja materialna uległa przejściowemu pogorszeniu, zazwyczaj wskutek nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń.

 

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709