Ważne informacje

Informacje dla studentów dotyczące stypendiów

Wykaz dokumentacji do obliczenia dochodu w rodzinie studenta

1. Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny studenta, w tym: oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających w gospodarstwie domowym na wniosku w systemie USOS web, zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1426 z późn. zm)., osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia, wydane przez naczelnika Urzędu Skarbowego: rodziców (opiekunów), studenta i każdego członka rodziny po 18 roku życia). Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wymagane jest też w przypadku, gdy podatnik nie deklarował dochodu.
Zaświadczenie powinno zawierać informację o:
a) wysokości dochodu (tj. przychodzie pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy),
b) wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
c) wysokości należnego podatku.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego musi zawierać także informację, czy osoba ubiegająca się o to zaświadczenie uzyskała bądź nie, dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach (np. ryczałt, karta podatkowa).
W przypadku opłacania podatku w formie kartypodatkowej zaświadczenie to zawiera ponadto informację o wysokości opłaconego podatku, w przypadku opłacania podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego informacje o wysokości przychodu i stawce podatku
2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń stypendialnych wg załącznika nr 7 do Regulaminu.
3. Zaświadczenie pracodawcy lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów brutto oraz zapłaconych za granicą: podatku dochodowego, składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzający wysokość dochodów netto po odliczeniu wskazanych składników wynagrodzenia członka rodziny studenta lub studenta w przypadku jeśli osiągnął on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, z którego ustala dochód.
4. Dokument potwierdzający obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu czasowego zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu członków wspólnoty uczelni oraz wysokość obniżonego wynagrodzenia netto za poszczególne miesiące.
5. Dokument potwierdzający obniżenie dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z powodu czasowego zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu członków wspólnoty uczelni oraz wysokość dochodów netto w okresie ich obniżonego osiągania za poszczególne miesiące.
6. Oświadczenie studenta w imieniu swoim i członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenia socjalne innego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu (załącznik nr 18 do Regulaminu).
7. Zaświadczenie dla studenta i członków rodziny zawierające informację o wysokości należnej i zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia wydane przez ZUS lub zaświadczenie z KRUS (wg załącznika nr 19 do regulaminu) o pobranych zasiłkach chorobowych w roku bazowym.
8. Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o stypendium wraz z wyszczególnieniem wysokości dochodów członków rodziny studenta i studenta (wg załącznika nr 20 do Regulaminu) lub nakaz płatniczy z roku bazowego.
9. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (załącznik nr 17 do Regulaminu) o wysokości kwot otrzymanych na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
10. Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta, zawartą stosowanie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, dokument potwierdzający wysokość czynszu dzierżawnego, umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
11. Umowa sprzedaży gospodarstwa rolnego lub jego części, jeżeli powierzchnia gospodarstwa uległa zmianie z tego tytułu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia.
12. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
13. Dokument (zaświadczenie) określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta, członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany dochód, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia. Zaświadczenie jest bezwzględnie wymagane, jeżeli liczba miesięcy uzyskiwanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie, jest mniejsza niż 12 miesięcy i dochód nadal jest uzyskiwany na dzień składania wniosku (dołączone do oświadczenia o utracie/uzyskaniu dochodu – odpowiednio załączniki nr 21 i 22 do Regulaminu).
14. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
15. Kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zwierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:
– przekazy, przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów; w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem;
– oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem.
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
16. Kopie aktów zgonu rodziców lub kopie odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się.
17. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku, gdy ojciec jest nieznany.
18. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne.
19. Orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
20. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta).
21. Orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka.
22. Odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów
23. Decyzja właściwego organu przyznająca zaliczkę alimentacyjną, świadczenie z funduszu alimentacyjnego z określeniem ich wysokości.
24. Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica studenta – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
25. Fakt zawarcia związku małżeńskiego dokumentuje się skróconym odpisem aktu zawarcia małżeństwa.
26. Oświadczenie (wg załącznika nr 22 do Regulaminu) wraz z załączonym zaświadczeniem określającym datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.
27. Oświadczenie (wg załącznika nr 21 do Regulaminu) wraz załączonym zaświadczeniem określające miesięczną wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie stypendialne.
28. W przypadku rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ust. Id ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – należy dostarczyć kserokopię wpisu potwierdzającego zarejestrowanie lub wznowienie działalności gospodarczej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano lub wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej.
29. Zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły, szkoły wyższej- w przypadku rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia, rodzeństwo do 7-ego roku życia należy udokumentować odpisem skróconym aktu urodzenia.
30. Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta.
31. Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku, w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta i studenta. W przypadku posiadania prawa do zasiłku zaświadczenie takie musi zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku netto i okresie jego otrzymywania.
32. Zaświadczenie placówki zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie.
33. Decyzja lub zaświadczenie z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości i okresie pobierania świadczenia rodzicielskiego.
34. Inne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzime studenta lub poświadczające jego sytuacje rodzinną (np. zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków z Ośrodka Pomocy Społecznej, zaświadczenie o zaginięciu członka rodziny studenta, zaświadczenie o sytuacji kryzysowej w rodzinie studenta, zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny w miejscach odosobnienia, kopia orzeczenia o niepełnosprawności, gdy członkiem rodziny studenta jest dziecko niepełnosprawne, nieuczące się lub powyżej 26 roku życia, skrócony odpis aktu małżeństwa studenta, zaświadczenia właściwej jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta).
35. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do świadczenia wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów
36. Dokumenty dotyczące cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń stypendialnych, jeżeli podjęli naukę na zasadach obowiązujących obywateli polskich (art. 324 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), legitymują się ważną Kartą Polaka, o których mowa w §1 ust. 35 Regulaminu.
Cudzoziemcy, którzy zgodnie z ustawą mają prawo ubiegać się o stypendium socjalne zobowiązani są złożyć następujący zestaw obowiązujących dokumentów:
a) wniosek o stypendium socjalne do wypełnienia i zarejestrowania wraz z oświadczeniem o dochodach w systemie USOS web (podpisany wydrukować i przesłać z obowiązującymi dokumentami do Działu Spraw Studenckich),
b) zaświadczenie Urzędu Skarbowego lub instytucji finansowej odpowiadającej polskiemu Urzędowi Skarbowemu o wysokości dochodu opodatkowanego, w tym dochodu z działalności gospodarczej, o ile w danym kraju istnieje system ewidencji dochodów osób fizycznych i ustalania pomiaru podatkowego; jeżeli student lub członek rodziny przebywał na terytorium Polski w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki wymagane jest również zaświadczenie o dochodach z polskiego Urzędu Skarbowego,
c) dochody z działalności gospodarczej podając rzeczywistą kwotę osiągniętego dochodu netto z tego źródła,
d) inne dochody, tj. dochody z gospodarstwa rolnego (ilość hektarów fizycznych i przeliczeniowych), podając rzeczywistą kwotę osiągniętego dochodu netto z tego źródła, alimenty, dochody nieopodatkowane,
e) w przypadku, gdy w kraju, z którego pochodzi student nie ma systemu ewidencji podatkowej, osoba, której dochody są uwzględniane przy kalkulacji średniego dochodu w rodzinie składa oświadczenie, że dochody wykazane na zaświadczeniu od pracodawcy (czy inne jak renta emerytura wykazane na zaświadczeniu wydanym przez odpowiedni urząd) są jedynymi osiąganymi i przedkłada zaświadczenia wystawione przez pracodawcę o wysokości dochodu w danym roku podatkowym.
f) zaświadczenia szkolne rodzeństwa o pobieraniu nauki a w przypadku rodzeństwa do lat 7 odpisy aktów urodzenia,
g) wyrok w sprawie o rozwód, w przypadku rozwodu studenta lub rodziców studenta,
h) zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez studenta lub członka rodziny,
i) zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec studenta jest nieznany,
j) skrócony odpis aktu zgonu w przypadku jednego lub obojga rodziców.

Wszystkie dokumenty dostarczone przez cudzoziemców muszą zostać przetłumaczone przez przysięgłego tłumacza na język polski na terenie Rzeczpospolitej

Dodatkowo do dochodu wliczają się:

1. przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
2. w przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku,
3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione w art. 3 pkt. l lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 111 ze zm.) tj.,
a. renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
b. renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
c. świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
d. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
e. świadczenia pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich;
f. ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939 – 1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
g. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939 – 1945, otrzymywane z zagranicy,
h. zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
i. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
j. należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.),
k. należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych, użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacane żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
l. należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
m. dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne,
n. alimenty na rzecz dzieci,
o. kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
p. należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
q. dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.2215 ze zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
r. ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
s. ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 – 2006,
t. świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
u. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
v. dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
w. renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (tzw. renty strukturalne),
x. zaliczka alimentacyjna określona w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
aa. świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
bb. kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
cc. świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (tj. Dz.U. z 2020 poz. 319 ze zm.),
dd. świadczenia rodzicielskie,
ee. zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
ff. stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca
gg.. przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.
4. Dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wymienione w katalogu dochodów w pkt 3 powyżej, nie są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego, będą to np. świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne), świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.), dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

5. Do dochodu nie wlicza się:
a. świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust.l,
b. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1327 ze zm.),
c. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom w ramach:
– funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
– niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
– umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,
d. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r, o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1426. zm.), które nie zostały wskazane w katalogu dochodów wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy takie jak: świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie wychowawcze), świadczenia z pomocy społecznej przysługujące na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.)
6. Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta w roku kalendarzowym ( załącznik nr 20 do regulaminu), z którego dokumentuje się dochody, przyjmując, że miesięczny dochód z l ha przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 333). Dochód ten jest ogłaszany corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ustawy o podatku rolnym, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się
w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Przy mniejszej powierzchni nie ustala się dochodu (przyjmuje się zero). Zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (np. sprzedaż, zakup) w latach, które stanowią podstawę przyznawania świadczeń, z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana powierzchni nastąpiła w trakcie roku, dochód należy liczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy posiadania gospodarstwa rolnego. Tak wyliczony dochód dzieli się przez 12 miesięcy. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
7. Przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego nie uwzględnia się dopłat bezpośrednich uzyskanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
8. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, z wyjątkiem:
a. oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego,
b. gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
c. gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
9. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach, o których mowa w pkt. 6 powyżej, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
10. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
11. Na potwierdzenie faktu oddania całości lub części gospodarstwa rolnego w dzierżawę przedkłada się:
a) umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jest to umowa pisemna zawarta co najmniej na 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem umów zawartych z osobami najbliższymi, o których mowa w art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę, w związku pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
b) umowę o wniesienie wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
12. Jeżeli w roku kalendarzowym, z którego dokumentuje się dochody, nastąpiło przekazanie gospodarstwa rolnego i uzyskanie z tego tytułu renty strukturalnej, ustalając dochód w rodzinie studenta za ten rok, należy uwzględnić dochód z gospodarstwa rolnego za miesiące przed przekazaniem gospodarstwa i dodać rentę strukturalną za pozostałe miesiące roku.
13. Wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie oblicza się sumując wszystkie dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta w roku kalendarzowym przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń stypendialnych. Do obliczenia dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody netto.
14. Osoba uprawniona ubiegająca się o świadczenia stypendialne przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub uwierzytelnioną ich kopię. Kopia dokumentu niezbędnego do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń może być uwierzytelniona przez realizujący świadczenia stypendialne, notariusza lub instytucję, która dokument wydała.
15. Student, którego członkowie rodziny posiadają gospodarstwo rolne i ubezpieczeni w KRUS, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na druku o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (wg załącznika nr 18 do Regulaminu), czy w roku, w którym dokumentuje się dochody, uzyskali zasiłki chorobowe z tego tytułu.
Osoby posiadające ubezpieczenie w KRUS zobowiązane są do złożenia zaświadczenia potwierdzającego fakt pobierania bądź niepobierania zasiłków z tego tytułu (załącznik nr 19 do Regulaminu).
16. W przypadku, gdy student spełnia wskazane w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 88 ust. 2 Ustawy) warunki do uznania go za samodzielnego finansowo, nie bierze się pod uwagę dochodów członków rodziny przy ustalaniu sytuacji materialnej, a jedynie dochody własne studenta, jego małżonka i dzieci.
17. Jeżeli student pozostaje na utrzymaniu pracującego małżonka, za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się dochody osiągane przez małżonka.

18. W pozostałych przypadkach, jeśli student nie jest samodzielny finansowo, jego sytuacja materialna będzie ustalona również z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa.
19. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ich przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego.
20. Za źródło stałego dochodu studenta uznaje się w szczególności wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi rentę po zmarłym rodzicu, rentę inwalidzką, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło.
21. Stałe źródło dochodu oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. Uczelnia może jednak w szczególnych przypadkach uznać źródło dochodu, jako stałe np. w sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta później niż w styczniu, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu studenta dochód z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany, jako dochód z 12 miesięcy.
22. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on udokumentować powyższe przedstawiając m.in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje właściwego organu
o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, ponadto zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy
o wysokości osiągniętego dochodu i inne).
23. W przypadku, gdy student zawrze związek małżeński po roku kalendarzowym, z którego dokumentuje się dochody, ale przed dniem złożenia wniosku o pomoc materialną, w celu ustalenia prawa do stypendium socjalnego należy uwzględnić dochody małżonka za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane.
24. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny studenta, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub po tym roku, ustalając dochód członka rodziny studenta, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie (załącznik nr 22) i dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny studenta oraz wysokość dochodu utraconego.
25. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, ustalając dochód członka rodziny studenta, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.
26. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta, po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, ustalając dochód członka rodziny studenta, dochód ten powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.
27. Wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, oświadcza się (załącznik nr 21) i dokumentuje się:
a. zaświadczeniem wystawionym przez płatnika o dochodzie, jeżeli jest to dochód podlegający opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem działalności pozarolniczej,
b. zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, jeżeli jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
c. zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego, w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 27, 3 Ob, 30c, 30 e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1426 z późn. zm.). Jeżeli jednak w pierwszym pełnym miesiącu prowadzenia działalności nie został osiągnięty dochód powodujący obowiązek zapłacenia podatku i złożenia deklaracji podatkowej, wysokość dochodu dokumentuje się oświadczeniem uprawnionego oraz zaświadczeniem Urzędu Skarbowego o niezłożeniu za ten miesiąc deklaracji podatkowej.
d. w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym, należy dostarczyć kserokopię wpisu potwierdzającego zarejestrowanie lub wznowienie działalności gospodarczej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano lub wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej.
28. Za utratę dochodu uznaje się taką sytuację, która wystąpiła z następującymi okolicznościami:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2022 r. poz.1051), lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz.U. poz.658),
e) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art.16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz.650 )lub art. 36aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1778 oraz 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650),
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
h) utratą świadczenia rodzicielskiego,
i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
29. Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym.
30. Za dochód uzyskany uznaje się taką sytuację, która powstała w wyniku zaistnienia następujących okoliczności:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 08 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu Prawa Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 162),
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
31. Utratę lub uzyskanie dochodu ustala się na wniosek studenta. Utratę dochodu przez studenta lub członka jego rodziny dokumentuje się zaświadczeniem płatnika dochodu albo innym dokumentem potwierdzającym fakt utraty dochodu zawierającym informację o dacie i kwocie utraconego dochodu. W zależności od rodzaju uzyskanego dochodu dostarczone przez studenta zaświadczenie lub oświadczenie powinno zawierać wszystkie składniki dochodu, które wykazywane są na wzorach tych dokumentów.
32. Zmiana warunków zatrudnienia nie jest nową pracą, a więc nie stanowi uzyskania dochodu (np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu) ani utraty dochodu (np. zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu).
33. Każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 rok życia jest zobowiązany przedłożyć oddzielne zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego (dotyczy to również osób, które wspólnie się rozliczają).
34. Jeżeli student wychowywał się w rodzinie zastępczej to po uzyskaniu przez niego pełnoletności za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się dochody przez niego osiągane.
35. W przypadku, gdy jedno z rodziców nie pracuje, nigdy nie pracował, student dokumentuje ten fakt i składa oświadczenie rodzica o nie uzyskiwaniu dochodów, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku dochodu lub niezłożeniu rozliczenia za ostatni rok podatkowy lub rozliczeniu się z małżonkiem, (jeśli przepisy podatkowe to umożliwiają), zaświadczenie z Urzędu Pracy o bezrobociu z podaniem wysokości zasiłku netto lub bez prawa do zasiłku.
36. Jeżeli osoba prowadząca działalność opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym osiągała również dochody opodatkowane np. z tytułu pobierania świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, dochody te podlegają uwzględnieniu w dochodzie rodziny.
37. Przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego, w dochodzie rodziny studenta uwzględnia się także kwotę zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, studenta lub innego członka jego rodziny, pod warunkiem, że dziecko pobiera naukę.
38. W przypadku niemożności wyegzekwowania alimentów na dziecko w rodzinie studenta, uczące się w szkole wyższej (do 25 roku życia), student/rodzic powinien wystąpić, za pośrednictwem komornika, z wnioskiem o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kopia decyzji o przyznaniu tego świadczenia i o jego wysokości powinna być dołączona do dokumentacji
o dochodach rodziny studenta. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest dochodem nieopodatkowanym i jest wliczane do dochodu rodziny studenta.
39. W przypadku, jeśli student lub członek rodziny studenta nie otrzymuje jeszcze świadczenia z funduszu alimentacyjnego, uwzględnia się zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej niemożności egzekucji alimentów.
40. Przy ustalaniu dochodu rodziny studenta fakt świadczenia alimentów i wysokość tych alimentów dokumentuje się kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu lub kopią odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej oraz przekazami lub przelewami pieniężnymi potwierdzającymi świadczenie alimentów na rzecz osób spoza rodziny. Kwoty alimentów świadczonych na rzecz osób spoza rodziny studenta odejmuje się od dochodu rodziny studenta.
41. W przypadku, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko (studentowi lub jednemu z rodziców studenta nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka (studenta) od drugiego z rodziców, stypendium socjalne nie może zostać przyznane studentowi, chyba że:
a. drugi z rodziców nie żyje,
b. ojciec dziecka jest nieznany,
c. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
42. .Rodzica lub rodziców studenta nie wlicza się do składu rodziny w przypadku, gdy rodzic lub rodzice są wyrokiem sądu zobowiązani do alimentów na rzecz studenta;
43. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. Nie można jednak uznać za samotnie wychowującą dziecko wymienionej osoby, jeśli wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
44. Do rodziny studenta nie wlicza się konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny studenta.
45. Nie wlicza się w skład rodziny studenta rodzeństwa lub dzieci studenta w wieku powyżej 26 lat nawet, jeżeli pozostają na utrzymaniu rodziny chyba, że legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, ani dzieci powyżej 18 roku życia, które pozostają (lub pozostawały) w związku małżeńskim, ani ich dzieci.
46. Nie uważa się za członka rodziny studenta rodzeństwa lub dziecka studenta do 26. roku życia, które pobiera naukę w szkole innej niż szkoła wyższa w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.),tj. uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz kolegium pracowników służb społecznych. Za osoby pobierające naukę w szkole wyższej nie uważa się w szczególności słuchacza studiów podyplomowych. Za osoby pobierające naukę w szkole nie uważa się osób pobierających naukę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych.
47. Przy ustalaniu prawa do świadczeń pomocy materialnej nie uwzględnia się członka rodziny studenta przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – oznacza to: dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład kamy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
48. Za opiekuna prawnego i faktycznego rodziny studenta uznaje się osoby, które dla udowodnienia tego faktu mogą przedłożyć wyrok sądu rodzinnego. Wówczas dochody tych osób wlicza się do dochodu rodziny studenta.
49. Za opiekuna prawnego uważa się osobę, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
50. Za opiekuna faktycznego uważa się osobę, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, tj. osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.
51. Za opiekuna prawnego rodziny studenta nie uznaje się osoby, która wyrokiem sądu sprawuje tylko kuratelę nad członkiem (członkami) rodziny studenta.
52. W przypadku, gdy członek rodziny studenta ubiegającego się o stypendium socjalne zaginął, student składając wniosek o stypendium socjalne, do wniosku dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia członka rodziny studenta, a w przypadku cudzoziemców – właściwej instytucji.

Przykładowe osiągnięcia, które nie będą brane pod uwagę DO STYPENDIUM NAUKOWEGO I ARTYSTYCZNEGO:

– Artykuły, publikacje lub przekłady bez potwierdzenia o przyjęciu do druku.
– Udział w eliminacjach do konkursów, festiwali, olimpiad.
– Bierny członek koła.
– Osiągnięcia potwierdzone wyłącznie oświadczeniem wnioskodawcy.
– Zaświadczenia świadczące o samym uczestnictwie w pielgrzymkach, odpustach, procesjach itp.
– Oświadczenia i wykazy bez załączonych zaświadczeń wymaganych w kryteriach.

W rozumieniu niniejszych kryteriów:
a) artykuł naukowy to recenzowane opracowanie naukowe, zawierające bibliografię naukową, opublikowane w czasopiśmie naukowym, przedstawiające określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy,
b) konferencja naukowa o zasięgu krajowym to konferencja naukowa, zorganizowana lub współorganizowana przez uczelnię wyższą lub inną instytucję naukową,
c) konferencja naukowa o zasięgu międzynarodowym to konferencja naukowa, zorganizowana lub współorganizowana przez uczelnię wyższą lub inną instytucję naukową,
d) grant to projekt naukowy, badawczy lub naukowo-badawczy finansowany lub współfinansowany z zewnętrznych dotacji celowych (dofinansowanie), przyznawanych w szczególności przez instytucje naukowe (państwowe, samorządowe lub prywatne), państwa lub ich organy lub instytucje i organizacje międzynarodowe.

Kryterium I osiągnięcia naukowe, artystyczne na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej

a) osiągnięcia naukowe na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej
Praca w kole naukowym:
1. Członkowie Koła Naukowego: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, wraz z wyszczególnieniem aktywności członka koła.
2. Członek koła – aktywny – (wygłoszenie referatu na konferencji, współorganizacja, udział w objeździe naukowym wraz z wygłoszeniem referatu) – wymagane zaświadczenie

Publikacje na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej
1. Publikacja lub przekład książki naukowej z listy ministerialnej (autor lub współautor);
2. Rozdział w książce naukowej(z listy ministerialnej):
3. Publikacja lub przekład książki naukowej spoza listy ministerialnej (autor lub współautor);
4. Rozdział w książce naukowej (spoza listy ministerialnej).
5. Publikacja w czasopiśmie lub monografii naukowej.

Artykuły na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej
1. Publikacja artykułu (autor lub współautor)
2. w czasopiśmie naukowym umieszczonym w aktualnym wykazie czasopism punktowanych (listy Ministerstwa Edukacji i Nauki),
3. Publikacja artykułu/referatu spoza listy ministerialnej; w czasopiśmie uczelnianym studenckiego ruchu naukowego; w zeszytach naukowych/specjalistycznych lub w formie elektronicznej (np. strona ośrodka badawczego, jednostki uczelni, wydawnictwa)
4. Artykuły inne niż naukowe (gazeta, internet do oceny przez Komisję Stypendialną)

Konferencje na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej
1. Udział czynny (referat, prezentacja, komunikat) w konferencji międzynarodowej lub publikacja pokonferencyjna
2. Udział czynny (referat, prezentacja) w konferencji ogólnopolskiej lub lokalnej organizowanej przez KSW lub inny ośrodek badawczy niż KSW lub publikacja pokonferencyjna
3. Udział czynny (organizacja/współorganizacja) w konferencji międzynarodowej lub konferencji ogólnopolskiej lub lokalnej lub konferencji organizowanej przez KSW:
4. Zaświadczenie o udziale w konferencji – data, miejsce oraz informacja jaką rolę pełnił student (czynny) jeśli czynny udział to wykaz czego dotyczył (np. wygłoszenie referatu, komunikatu, prezentacji, organizacja, współorganizacja).

– Przygotowanie i realizacja określonych projektów, np.: Festiwal Nauki i inne potwierdzone przez Dział Promocji KSW, działania marketingowo-promocyjne prowadzone na rzecz KSW we Włocławku
– Zaangażowanie w działalność Samorządu Studenckiego potwierdzona przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego,
Zaświadczenie musi zawierać wyszczególnienie prac wykonanych przez studenta

b) osiągnięcia artystyczne na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej

– Publikacja książki (album, ilustracje do książki).
– Autor lub współautor całej książki/albumu.
– Ilustracje do książki
– Czynna organizacja lub czynna współorganizacja imprez artystycznych na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej- Zaświadczenie od organizatora, potwierdzające jaką rolę pełnił student.
– Projekt i realizacja projektu o charakterze artystycznym na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej (np. filmik promujący, warsztaty artystyczne itd.; także osiągnięcia zespołowe). Zaświadczenie od organizatora, potwierdzające jaką rolę pełnił student.

Kryterium II – osiągnięcia sportowe na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej

Za wysoki wynik sportowy uważa się:
• udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich;
• zajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach świata,
– mistrzostwach Europy,
– uniwersjadach,
– akademickich mistrzostwach świata,
– akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych;
• zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych
• Wymagane zaświadczenie od organizatora potwierdzające dane osiągnięcie lub Kierownika Akademickiego Związku Sportowego Kujawskiej Szkoły Wyższej
• reprezentowanie Kujawskiej Szkoły Wyższej na zawodach międzynarodowych (gry zespołowe i starty
• indywidualne)
• reprezentowanie Kujawskiej Szkoły Wyższej na zawodach ogólnopolskich (gry zespołowe i starty indywidualne)
• reprezentowanie Kujawskiej Szkoły Wyższej na zawodach międzyuczelnianych (gry zespołowe i starty indywidualne)

 

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709