System wsparcia studentów

Biuro Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro Osób z Niepełnosprawnościami
Kujawskiej Szkoły Wyższej
we Włocławku

Biuro współpracuje z władzami Uczelni, uczelniami województwa kujawsko-pomorskiego oraz środowiskiem akademickim w zakresie szerzenia idei integracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami.

KONTAKT:

mgr EWA MURSZEWSKA – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnościami
tel. 660 717 051
e-mail: niepelnosprawni@ksw.wloclawek.pl
pokój 6 parter Collegium Novum
ul. Okrzei 94A (łatwy dostęp dla studentów z niepełnosprawnościami)

Dyżury BOzN dla studentów z niepełnosprawnościami:
piątki od 10.00 do 12.00
soboty zjazdowe od 08.00 do 10.00


Poniżej przedstawiamy Państwu cały pakiet zniżek i zalet dla przyszłych studentów  w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

·       Całkowite zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej w całym toku rekrutacji

·       Wysokie stypendium specjalne w zależności od stopnia niesprawności około 500 zł miesięcznie , już od stopnia lekkiego

·       W przypadku stopnia umiarkowanego i znacznego studia w KSW za darmo ! Z programu Student II Aktywny Samorząd, student z w/w stopniami niepełnosprawności otrzymuje po złożeniu wniosku  100% dofinansowania czesnego. Niezależnie od tego otrzyma stypendium specjalne.

·       Dla przyszłego studenta z niepełnosprawnością Uczelnia przygotowała możliwość  korzystania z rehabilitacji w bardzo promocyjnych cenach w Centrum Rehabilitacji  „Fizjo-Fit”, działające na terenie Uczelni.

·       Zapraszamy również naszych przyszłych studentów z niepełnosprawnościami do bogato wyposażonej siłowni.         

·        Przyszły student może skorzystać z pomocy asystenta w czasie pobytu na zajęciach.

·       Czeka również nowoczesna biblioteka z możliwością samodzielnego zapisu przez Internet. Zamawiania i rezerwacji książek w katalogu on-line. Bezpłatny dostęp do bogatego zbioru książek elektronicznych poprzez serwis IBUK LIBRA.

·       W Czytelni Biblioteki Głównej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku zorganizowano stanowisko komputerowe dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Komputer wyposażony jest w powiększalnik, program udźwiękawiający. Wykwalifikowana kadra udziela wsparcia oraz uczy, jak korzystać ze specjalistycznych urządzeń. Ponadto stanowisko to jest przygotowane w taki sposób, aby w razie potrzeby i w obecności wykładowcy osoba z niepełnosprawnością zaliczała wiedzę lub zdawała egzamin przy oprotezowanym komputerze.

Zapraszamy na studia do dobrze przystosowanej dla Was z każdym rodzajem niepełnosprawności Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.


Zakres obowiązków i kompetencji BOzN:

 • podejmowanie inicjatyw i realizowanie działań dotyczących studentów z niepełnosprawnościami;
 • integracja studentów z niepełnosprawnościami;
 • promowanie Uczelni jako instytucji przyjaznej osobom z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności wśród potencjalnych kandydatów na studia (m.in. poprzez informowanie o możliwościach i warunkach studiowania w Uczeni osób z niepełnosprawnościami),
 • informowanie o bieżących sprawach na Uczelni, stypendia socjalne, stypendia specjalne, stypendia na wyżywienie, stypendia mieszkaniowe, zapomogi, stypendia za wyniki w nauce, stypendia Ministra za wybitne wyniki w nauce
 • Współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – udzielanie informacji o funduszach, pomoc w wypełnianiu wniosków
 • uczestnictwo m.in. w konferencjach, seminariach dot. tematu niepełnosprawności
 • współpraca z Pełnomocnikami Rektorów ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Studentów z Niepełnosprawnościami innych uczelni wyższych w celu wymiany doświadczeń i realizowania wspólnych działań
 • współpraca z instytucjami rządowymi (m.in. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, PFRON) i samorządowymi (m.in. Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku)
 • monitoring aktualnych programów i środków docelowych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych (m.in. Program Student II, Pitagoras, Komputer dla Homera
 • podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnościami udział w życiu społeczności akademickiej
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów
 • udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci z niepełnosprawnościami
 • opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dot. osób z niepełnosprawnościami
 • kształtowanie przychylnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności BOzN dla władz Uczelni
 • aktualizacja nowej podstrony

 

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709