Działalność projektowo-badawcza

Wydawnictwo Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Wydawnictwo Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku istnieje od 1997 r. Jest jednostką z wieloletnią tradycją, działającą na rzecz upowszechniania nauki, publikującą monografie naukowe, monografie pod redakcją naukową, podręczniki akademickie, recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych oraz czasopisma naukowe. Od 1997 r. do lutego 2021 r. opublikowano 254 tytuły. Działalność wydawnicza jest ściśle skorelowana z dyscyplinami reprezentowanymi w uczelni. Autorami publikowanych prac są przede wszystkim pracownicy naukowi uczelni, ale również wybitni znawcy przedmiotu z innych ośrodków w kraju i za granicą. Publikowane są również wyróżnione rozprawy doktorskie, dając w ten sposób możliwość zaprezentowania osiągnięć, zwłaszcza młodym badaczom. Problematyka publikacji koncentruje się głównie wokół dziedzin nauk społecznych, medycznych oraz technicznych. Nad poziomem merytorycznym i edytorskim wydawanych publikacji czuwa Rada Wydawnicza. Do zadań Rady Wydawniczej należy opiniowanie i zatwierdzanie rocznego planu wydawniczego: podejmowanie decyzji o jego przyjęciu, dokonywanie korekt planu, kierowanie prac do recenzji, podejmowanie decyzji o skierowaniu do druku. Proces wydawniczy odpowiada rzetelności i wartości naukowej. Publikacje są recenzowane i weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, opartymi na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/. Wszystkie teksty, które trafiają do wydawnictwa podlegają weryfikacji przez Jednolity System Antyplagiatowy. Odbiorcami wydawanych książek są uczelnie, instytucje naukowe, pracownicy naukowi, studenci oraz praktycy. 

Nadzór merytoryczny nad wydawnictwem pełni Rada Wydawnicza KSW. 

Pozostali członkowie Rady Wydawniczej KSW:

dr inż. Jerzy Bakalarczyk
dr inż. Piotr Bojar
dr Urszula Kempińska
dr Marek Zieliński
mgr inż. Anna Krzemińska

Oprócz pozycji zwartych uczelnia publikuje też własne serie wydawnicze: „Zeszyty Naukowe KSW” (48 tomów) i „Debiuty Naukowe KSW” (14 tomów). Nad zawartością poszczególnych tomów pracują redaktorzy naukowi i odrębne kolegia redakcyjne.

W „Zeszytach Naukowych KSW” publikowane są materiały opracowane przez nauczycieli akademickich uczelni, także innych uczelni i instytucji współpracujących z KSW. Materiały gromadzone są i publikowane w odrębnych tomach-seriach w ramach dyscyplin naukowych reprezentowanych przez poszczególne wydziały, tj. Nauki Humanistyczne i Społeczne (seria A), Nauki Ekonomiczne (seria B), Nauki Pedagogiczne (seria C), Nauki Administracyjno-Prawne (seria D), Ochrona Środowiska (seria E), Nauki o Zdrowiu (seria F), Nauki Techniczne (seria G), Nauki o Bezpieczeństwie i Obronności (seria H), Nauki Społeczne (seria I).

Natomiast w „Debiutach Naukowych KSW” prezentowane są artykuły i materiały młodszych pracowników naukowych — asystentów, studentów i absolwentów uczelni.

Kolegium Redakcyjne „Debiutów Naukowych KSW”:

1. Dr Urszula Kempińska
2. Dr Beata Małecka
3. Dr Joanna Majczak

Dystrybucja i sprzedaż odbywa się w Bibliotece Głównej KSW, w Dziale Dydaktyki, w Dziale Promocji, poprzez hurtownie księgarskie, indywidualne kontakty z księgarniami, stronę internetową uczelni oraz na stronach: e-Publikacje Nauki Polskiej (epnp), Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw „Azymut”. Realizowane są także zamówienia indywidualne składane mailem, telefonicznie, poprzez formularz zamówień.

Uczelnia od 1997 r. wydaje własne czasopismo-gazetę pt. „Vladislavia. Gazeta Semestralna Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku”. Do 2014 r. ukazały się 34 numery. Na jej łamach prezentowane były i są krótkie rozprawy, materiały popularnonaukowe, relacje z konferencji naukowych bądź z wydarzeń z życia wydziałów przygotowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni.

Wydawnictwo Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na podstawie zawartej umowy o współpracy z „Ogólnopolskim Systemem Dystrybucji Wydawnictw — AZYMUT” z siedzibą w Warszawie zamieściło do sprzedaży 45 tytułów publikacji uczelni w wersji elektronicznej. Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie dystrybucji publikacji w formie cyfrowej w sieci Internet lub innych sieciach teleinformatycznych.

OSDW „Azymut” współpracuje z około 200 e-księgarniami, przez co ma największą sieć dystrybucji w Polsce. Wśród nich największe księgarnie internetowe, m.in. www.weltbild.pl www.gandalf.com.pl. Publikacje zamieszczane są przez wydawcę na stronie www.azymut.pl, z której następuje przekierowanie na stronę www.zinamon.pl. Oferta plików do wypożyczeń w ramach serwisu www.ibuk.pl (Wydawnictwo Naukowe PWN).

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709