Publikacje wydawnictwa

Zasady etyki publikacyjnej

Publikacja naukowa stanowi odzwierciedlenie jakości pracy autorów i reprezentowanych przez nich instytucji. Dlatego tak ważne jest ustalenie standardów etycznego postępowania wszystkich stron biorących udział w procesie wydawniczym: wydawcy, redaktora, autora oraz recenzenta. Wydawnictwo Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Wymienione poniżej zasady etyki wydawniczej dotyczą wszystkich publikowanych przez wydawnictwo recenzowanych monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Zasady obowiązujące wydawcę:

 • Przestrzeganie obowiązujących norm wydawniczych oraz zasad etyki wydawniczej i wyeliminowanie przypadków plagiatu, a także działań z zakresu guest authorship i ghostwriting.
 • Dochowanie standardów procedury recenzyjnej oraz wszelkich reguł, które mają gwarantować odpowiednią jakość merytoryczną publikacji, w szczególności za odpowiednią selekcję tekstów oraz działania na rzecz udoskonalania publikacji przez autorów.
 • Zachowanie zasady poufności, tj. nieujawnianie informacji na temat zgłoszonych publikacji osobom nieupoważnionym.
 • Przeciwdziałanie konfliktom interesów autorów, redaktorów i tłumaczy.
 • Wydawnictwo ma prawo wycofać publikację na każdym etapie wydawniczym, także po jej wydaniu w przypadku podejrzeń o stosowanie nieuczciwych praktyk takich jak plagiat, fałszowanie wyników badań itp.

Wydawnictwo korzysta z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, zapewniającego wsparcie w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnionego nieodpłatnie uczelniom przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zasady obowiązujące autora:

 • Zagwarantowanie rzetelności i oryginalności przedstawionych w publikacji wyników badań.
 • Zapewnienie pełnej oryginalności prac, które nie mogą stanowić plagiatu lub zawierać fałszywych danych. Niedopuszczalne jest składanie materiałów, które wcześniej zostały opublikowane.
 • Umożliwienie identyfikacji źródeł cytowanych w pracy badań, wskazania wykorzystanych prac innych autorów poprzez staranność w przytaczaniu cytatów oraz sporządzaniu bibliografii.
 • Przestrzeganie wymogów, tak formalnych jak i technicznych obowiązujących w wydawnictwie.
 • Udzielenie dostępu do prezentowanych w pracy danych nawet po jej publikacji.
 • W przypadku publikacji wieloautorskich, określenie wkładu poszczególnych autorów w ich powstanie.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu recenzji wprowadzenie sugerowanych zmian i poprawek.
 • Złożenie odpowiedniego oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na wydawcę i udzieleniu wydawcy licencji na rozpowszechnianie dzieła oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (umowa wydawnicza z autorem).

Zasady obowiązujące redaktora naukowego (w przypadku publikacji zbiorowych)

 • Podejmowanie decyzji o zakwalifikowaniu materiału do publikacji zbiorowej. Podstawowym kryterium przy przyjmowaniu tekstów powinny być: wartość naukowa pracy, oryginalność ujęcia tematu oraz przejrzystość wywodu.
 • Dbałość o rzetelność naukową publikowanych prac. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) redaktor naukowy zobowiązany jest podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej.
 • Współpraca z autorami pracy zbiorowej, informowanie ich o naniesionych poprawkach w ramach redakcji naukowej i upewnienie się, że akceptują oni zaproponowane zmiany.

Zasady dotyczące recenzentów:

 • Posiadanie kompetencji do oceny publikacji w danej dyscyplinie naukowej oraz reputację rzetelnego recenzenta. Recenzent zobowiązany jest terminowo wykonać zleconą recenzję, w przypadku trudności z dotrzymaniem wyznaczonego terminu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym wydawcę.
 • Stosowanie zasady poufności – ujawnianie bądź omawianie treści dokumentów przesłanych do recenzji osobom trzecim jest niedopuszczalne, za wyjątkiem osób upoważnionych przez wydawnictwo.
 • Obiektywna i rzetelna ocena przedłożonej pracy poparta odpowiednią argumentacją, zawierająca jednoznaczną rekomendację dotyczącą przekazania pracy do publikacji lub jej odrzucenia.
 • Niezwłoczne zgłoszenie wydawcy fragmentów tekstu, co do których zachodzi podejrzenie nierzetelności naukowej oraz wskazanie na podobieństwo do innych prac noszące znamiona plagiatu.
 • Recenzent nie może wykorzystywać treści recenzowanych prac dla swoich potrzeb naukowych.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709