Publikacje wydawnictwa

Procedura wydawnicza

Wydawnictwo Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku publikuje autorskie prace monograficzne pracowników naukowych oraz prace zbiorowe, materiały z konferencji i seminariów naukowych, podręczniki dla studentów, serie wydawnicze pracowników KSW we Włocławku, które zostały ujęte w rocznym planie wydawniczym. Wydawnictwo organizuje i koordynuje proces wydawniczy oraz zawiera z autorami umowy wydawnicze/licencyjne. Wydawnictwo ma prawo odmówić przyjęcia do druku dzieła niespełniającego podstawowych wymogów poprawności językowej lub prezentującego niski poziom merytoryczny. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (wydawca, redaktor recenzowanej monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową, redaktor czasopisma naukowego, recenzent i autor) zobowiązane są do przestrzegania procedury wydawniczej, procedury recenzji naukowej oraz zasad etyki publikacyjnej obowiązujących w Wydawnictwie Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Proces wydawniczy jest wieloetapowy:

 1. Wstępna weryfikacja dostarczonego materiału przez autora
  Autor (w przypadku publikacji wieloautorskiej – redaktor naukowy tomu) składa do Rady Wydawniczej wniosek o przyjęcie publikacji do procesu wydawniczego. Autor monografii zobowiązany jest do przygotowania informacji na temat publikacji zawierającej przewidywaną ilość znaków, format książki, ew. ilustracje wewnątrz książki itp. Po zaakceptowaniu warunków współpracy autor dostarcza do wydawnictwa ostateczną wersję pracy, przygotowaną zgodnie ze wskazanymi przez wydawnictwo wytycznymi. Po wstępnej ocenie dostarczonych materiałów zostaje podjęta decyzja o wyborze recenzentów i skierowaniu publikacji do recenzji.
 2. Kontrola antyplagiatowa
  Teksty złożone w wydawnictwie powinny mieć oryginalny charakter i być wolne od znamion takich czynów jak plagiat bądź autoplagiat. Wydawnictwo dokonuje sprawdzenia przekazanego tekstu.
 3. Proces recenzowania
  Monografie autorskie i wieloautorskie podlegają recenzji wykonanej przez co najmniej jednego specjalistę, który nie jest pracownikiem jednostki naukowej afiliowanej przez autora. Recenzentów wyznacza wydawnictwo po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i zgodności tematyki recenzowanej pracy z zainteresowaniami badawczymi recenzenta. W przypadku recenzowania artykułów do czasopisma naukowego recenzent przedstawia ocenę na dostarczonym przez wydawnictwo formularzu. Jeśli recenzja dotyczy monografii naukowej, wówczas przedstawia recenzję w formie pisemnej, która oprócz opisu recenzowanej pracy powinna zawierać pogłębioną i dobrze uzasadnioną ocenę wraz z jednoznaczną konkluzją. Autor otrzymuje recenzję do wglądu i jest zobowiązany ustosunkować się do uwag recenzenta. Wydawnictwo zapewnia ochronę danych recenzentów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania. Decyzję o skierowaniu do dalszego procesu wydawniczego podejmuje Rada Wydawnicza po zapoznaniu się z recenzją i pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzenta naniesionych przez autora poprawek. Recenzje realizowane są na podstawie umowy o dzieło. Imiona i nazwiska recenzentów umieszczone są zgodnie z praktyką wydawniczą na stronie redakcyjnej publikacji. W przypadku negatywnej recenzji Wydawnictwo ma prawo odmówić opublikowania tekstu.
 4. Zawarcie z wydawnictwem umowy
  Po ostatecznej decyzji i pozytywnym zaopiniowaniu Rada Wydawnicza kieruje prace do dalszego procesu wydawniczego. Wydawnictwo sporządza i przekazuje autorom umowy wydawnicze lub licencyjne do wypełnienia i podpisania. Złożenie prawidłowo wypełnionych i podpisanych umów jest warunkiem wydania publikacji. Dodatkowo autor zobowiązany jest przedstawić oświadczenia, że zawarty w pracy materiał ilustracyjny nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Redakcja i korekta tekstu oraz opracowanie graficzne
  Pierwsza korekta z elementami redakcji obejmuje przede wszystkim korektę językowo-stylistyczną i interpunkcyjną, korekta merytoryczna pozostaje w gestii autora i recenzentów. Korekta techniczna, dostosowanie pracy do wymogów wydawnictwa oraz skład i łamanie tekstu dokonywane są przez podmiot zewnętrzny, świadczący usługi w tym zakresie. Wydawnictwo po konsultacji z autorem zleca opracowanie projektu okładki. Istnieje możliwość dostarczenia własnego projektu przez autora. W przypadku serii wydawniczych obowiązują ustandaryzowane wzory okładek.
 6. Korekta autorska
  Autor otrzymuje próbny wydruk książki oraz plik z wersją elektroniczną. Zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z wydrukiem próbnym i oznaczenia zauważonych pomyłek i błędów. Na tym etapie autor ma możliwość dokonania ostatecznej, drobnej korekty merytorycznej tekstu lub jego aktualizacji. Po zaakceptowaniu przez autora wersji publikacji „do druku” oraz okładki, wydawnictwo rozpoczyna proces druku publikacji.
 7. Druk, promocja i dystrybucja książki
  Druk książki realizowany jest zazwyczaj w terminie jednego tygodnia od momentu przekazania plików z ostateczną wersją pracy do drukarni. Gotowe egzemplarze przekazywane są według obowiązującego w uczelni rozdzielnika, obejmującego w szczególności egzemplarze autorskie i egzemplarze obowiązkowe. W przypadku wyczerpania nakładu książki, gdy jest to uzasadnione potrzebami dydaktycznymi lub rynkowymi, może zostać zlecony dodruk pracy.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709