Wytyczne dla autorów

Zasady przygotowania materiałów do „Zeszytów Naukowych” oraz „Debiutów Naukowych”

UWAGI OGÓLNE

1.     Artykuł nie powinien liczyć więcej niż 1 arkusz wydawniczy (ok. 13–15 stron wydruku komputerowego, wliczając w to materiał graficzny (mapy, wykresy, tabele, fotografie).
2.     Obowiązuje złożenie wersji elektronicznej.
3.     Artykuł nie może być nigdzie wcześniej publikowany.

BUDOWA ARTYKUŁU

1.     Imię i nazwisko autora/autorów (w pełnym brzmieniu) oraz afiliacja (podać pełną nazwę uczelni lub instytucji wraz z siedzibą).
2.     Tytuł pracy w języku polskim i angielskim.
3.     Słowa kluczowe (6–8 słów) w języku polskim i angielskim.
4.     Tekst artykułu.
5.     Streszczenie w języku polskim.
6.     Streszczenie w języku angielskim.
7.     Bibliografia.
8.     Notka o autorze: tytuł, stopień naukowy, aktualne miejsce pracy.

SKŁAD ARTYKUŁU

1.     Tekst należy składać w formacie A4, przy uwzględnieniu marginesów: górnym i lewym — po 25 mm, czcionką Times New Roman 12-punktową z odstępami międzywierszowymi — 1,5. Tekst powinien być złożony do lewego marginesu z zachowaniem wcięć akapitowych. Nie należy samodzielnie dokonywać adiustacji, np. poprzez stopniowanie pisma. Należy unikać stosowania wyróżnień i podkreśleń w tekście (zwłaszcza wielozdaniowych, np. kursywy, pogrubień, wersalików). Wtręty obcojęzyczne w tekście należy pisać kursywą, cytaty — w cudzysłowie pismem prostym, natomiast źródło cytatu zamieścić w przypisie. Nie należy opatrywać przypisami tytułów, śródtytułów, tytułów tabel itp. Jeżeli wymagają one objaśnienia — opatrzyć gwiazdką. Notki źródłowe (przy tabelach, ilustracjach, rycinach itp.) podaje się bezpośrednio pod odpowiednim materiałem.

2.     Dostarczona praca powinna być kompletna i zawierać: tekst główny, przypisy, literaturę, streszczenia, przewidziane dodatki i załączniki (aneksy, tabele, ryciny, mapy, ilustracje itp.).

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  1. Przypisy

W pracach z zakresu nauk medycznych przypisy należy wstawiać zgodnie z tzw. stylem vancouver (styl numeryczny) rekomendowanym przez International Commitee of Medical Journal Editors. W tekstach o innej tematyce należy stosować poniższe zasady.

  • Dokumenty papierowe:

Praca autora indywidualnego: Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2019, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Praca zbiorowa: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka – Strategie – Interwencje, red. D. Kozerawski, Toruń 2019, s. 204.

Artykuł w publikacji zbiorowej: Z. Węgierski, Swoistość polskiego pedagoga a problemy edukacji globalnej, w: Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji, red. U. Ostrowska, Bydgoszcz–Olsztyn 2002, s. 89–90.

Poszczególne tomy pracy wielotomowej: P. Zimbardo, R. Johnson, V. McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje, t. 4: Psychologia osobowości, Warszawa 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 198.

Artykuły w czasopiśmie: E. Kośmicki, Jak żyć w warunkach globalizacji, „Przegląd Pedagogiczny” 2002, nr 2, s. 26.

Akty prawne (ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia):
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365).
Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. o przyznaniu stopni i praw oficerskich weteranom z roku 1831, 1848 i 1863 (Dz.U. z 1920 r. Nr 2, poz. 5).

  • Dokumenty elektroniczne:

Praca autorska
Olaf Swolkień, Nowy Ustrój – Te Same Wartości, Łódź 2011, Instytut Spraw Obywatelskich, https://inspro.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/nowy_ustroj_-_te_same_wartosci.pdf [dostęp: 11 listopada 2018]

Czasopismo
Wojciech Engelking, Walka na szarości, „Kultura Liberalna” 2015, nr 327, https://kulturaliberalna.pl/2015/04/17/wybory-prezydenckie-walka-na-szarosci/ [dostęp: 16 lutego 2016]

Witryna internetowa
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku,  http://ksw.wloclawek.pl/student/dydaktyka/regulamin-studiow/ [dostęp: 1 maja 2018]

Zapis przypisów powinien być ujednolicony w obrębie całej pracy!

2. Materiały dodatkowe

  • Tabele: opracowane w programie MS Word lub MS Excel. Każda tabela powinna posiadać kolejny numer, tytuł własny (u góry) oraz źródło (u dołu tabeli). Nie stosować edycji ramek, cieniowania wierszy, kolumn itp.
  • Ryciny: Ryciny lub rysunki powinny mieć jednolitą numerację. Należy dostarczyć czarno-białe. Legendy powinny być zamieszczone na rycinach, ale tytuł i źródło należy wpisać nad lub pod ryciną. Wykresy mogą być opracowane w MS Excel lub MS Word. W rycinach opracowanych komputerowo linie nie powinny być cieńsze niż 0,3 pkt., a symbole i opisy muszą być czytelne nawet po zmniejszeniu. Jeśli ryciny opracowane są ręcznie, powinny mieć postać bardzo czytelnego czystorysu nadającego się do skanowania. Ryciny powinny odpowiadać wielkości, w jakiej wystąpią w publikacji, tj. maksymalnie 126×190 mm. Należy je dostarczyć w postaci o d r ę b n y c h plików.
  • Ilustracje: Fotografie muszą być opatrzone podpisem wraz z podaniem nazwiska autora, podaniem źródła i/lub nazwy właściciela. Wymagana jest pisemna zgoda autora lub właściciela na bezpłatne reprodukowanie. Zgoda wymagana jest także w przypadku, gdy fotografia lub obiekt znajdujący się na fotografii pochodzi ze zbiorów określonej instytucji. Brak zgody, którą winien dostarczyć autor, uniemożliwi reprodukowanie.

Skanowane fotografie barwne i czarno-białe powinny mieć rozdzielczość minimum 600 dpi, rysunki liniowe czarno-białe 1200 dpi. Autor może dostarczyć materiał ilustracyjny oryginalny, jednakże o wysokiej jakości technicznej, gwarantującej dobrą jakość reprodukcji.

Niedopuszczalne jest włamywanie fotografii do MS Word. Materiał skanowany powinien być dostarczony w osobnych plikach w postaci bitmapy zapisanej w formatach: TIF, JPG lub EPS. Miejsce włamania należy zaznaczyć w tekście.

Jeżeli cytowane fragmenty tekstu lub element graficzny są chronione prawem autorskim, wymagana jest pisemna zgoda autora oryginału lub właściciela praw autorskich na bezpłatne wykorzystanie w pracy.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709