Uczelnia

O uczelni

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku jest uczelnią społeczną, założoną w 1995 r. przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe. To najstarsza uczelnia niepubliczna w województwie kujawsko-pomorskim. W 2020 roku KSW obchodziła 25-lecie działalności naukowo-dydaktycznej.

KSW prowadzi studia I stopnia (licencjackie oraz inżynierskie), II stopnia, jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe i MBA. Od momentu powstania, mury Uczelni opuściło ponad 23 tys. absolwentów. Z każdym rokiem absolwenci KSW otrzymują coraz wyższe oceny wśród pracodawców z całego regionu. Jest to dowód na to, że Uczelnia kształci na dobrym poziomie, mając wysoko specjalistyczną kadrę wykładowców i zaplecze naukowe.

W ofercie kształcenia znajdują się następujące kierunki studiów: administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, dietetyka, energetyka, fizjoterapia, inżynieria mechaniczna, logistyka, pedagogika, pielęgniarstwo. Studia na bezpieczeństwie narodowym, fizjoterapii, pielęgniarstwie, pedagogice, dają możliwość uzyskania stopnia magistra. Od roku 2018 studia na kierunku fizjoterapia odbywają się w cyklu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich. Kierunki prowadzone przez KSW posiadają pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Władze Uczelni w myśl zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stworzyły Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, zatwierdzony przez Senat Uczelni. W procesie budowania, kontroli i systematycznego podnoszenia jakości kształcenia, ważną rolę odgrywają interesariusze zewnętrzni, jak chociażby przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele placówek zdrowia oraz pracodawcy z regionu. Z myślą o ścisłej współpracy z nimi, w 2012 r. została powołana Rada Konsultacyjna przy Rektorze KSW. W jej skład weszli przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorców,  kultury, a także duchowieństwa. Ponadto, KSW zawarła ponad 200 różnego rodzaju porozumień i umów z instytucjami państwowymi, samorządowymi, uczelniami i przedsiębiorstwami, których celem jest wspólna realizacja badań, organizacja spotkań naukowych oraz prowadzenie różnego rodzaju kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Na studiach podyplomowych i kursach, KSW kształci głównie pracowników samorządu terytorialnego, oświaty i personelu służby zdrowia. Co roku oferta w tym zakresie jest poszerzana o nowe propozycje.

Dla podkreślenia znaczenia dotychczasowej wymiany zagranicznej, władze Uczelni pod koniec 2022 r. powołało Biuro Współpracy z Zagranicą. Jego rolą jest koordynowanie oraz promowanie działań współpracy międzynarodowej na wszystkich szczeblach w strukturze  uczelni. W tego typu zakres wpisuje się przede wszystkim program ERASMUS+, którego projekty stanowią główny filar działania Biura. Pozyskiwane środki finansowe i dotacje pozwalają na realizację wymiany międzynarodowej studentów, wykładowców oraz pracowników administracji uczelni.

W ramach przyznanych funduszy programu ERASMUS+ od roku 2023 uczelnia przystępuje do aktywnej realizacji najnowszego modułu Blended Intensive Program, czyli tygodniowych szkoleń w Polsce dla studentów zagranicznych uczelni partnerskich. Wydarzenia te będą odbywać się cyklicznie we Włocławku. Należy dodać, iż uczelnia posiada Kartę Erasmusa na lata 2021-2027, co czyni ją pełnoprawnym wykonawcą programu.

Biuro promuje aktywnie uczelnię na zagranicznych targach edukacyjnych i zdobywa nowe kontakty oraz pozyskuje grono zainteresowanych studentów komercyjnych na zasadach pełnej odpłatności za studia. KSW współpracuje z uczelniami partnerskimi z Austrii, Turcji, Łotwy, Grecji, Portugalii, Bułgarii, Włoch, Danii, Hiszpanii, Słowenii, Niemiec, Rosji, Chin, Ukrainy i Białorusi. Wydawane są wspólne prace naukowe i organizowane konferencje, np. podejmujące problematykę ludzi starych, pedagogiki pracy, ekonomii, pielęgniarstwa, kultury i języka polskiego.

W Uczelni działają także Studium Wychowania Fizycznego oraz Studium Języków Obcych, których zadaniem jest przygotowanie studentów do całożyciowej troski o ciało i zdrowie oraz organizowanie i przeprowadzanie zajęć z języków obcych dla studentów wszystkich wydziałów KSW. Dla zapewnienia właściwej realizacji części procesu dydaktycznego w ramach kształcenia na odległość, w strukturze Uczelni działa Centrum E-learningu.

Działalność badawcza i naukowa prowadzona jest przez 4 wydziały: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Technicznych oraz Wydział Mechaniczny z Filią w Grudziądzu. Nauczyciele akademiccy prowadzą badania m.in. w oparciu o granty uczelniane, uczestniczą z referatami w konferencjach organizowanych przez inne jednostki badawcze a także organizują spotkania naukowe pod auspicjami KSW. Uczelnia od początku swojego istnienia własnym nakładem opublikowała 276 pozycji książkowych, w tym Debiuty Naukowe, w których prezentują swoje wyniki badań studenci i absolwenci. Wśród kadry akademickiej i studentów popularnością cieszy się własny półrocznik – Zeszyty Naukowe KSW.

W ramach KSW działają Koła Naukowe studentów, które zajmują się różnorodną tematyką wynikającą z programów kształcenia. Pracując w kołach naukowych studenci mogą połączyć przyjemne z pożytecznym. Koła pozwalają studentom na rozwój pasji, realizację własnych pomysłów a także spędzenie wolnego czasu w gronie ludzi „pozytywnie zakręconych” o podobnych zainteresowaniach i upodobaniach.

W 2012 roku utworzono Zespół Szkół Akademickich przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Wszystkie szkoły wchodzące w jego skład: Akademicka Szkoła Podstawowa, Akademicka Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Akademickie Liceum Ogólnokształcące, Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego, Akademickie Technikum Wojskowe, Akademicka Szkoła Policealna, cieszą się coraz większym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży naszego regionu.

Klasy mundurowe realizują kolejne edycje programów Ministerstwa Obrony Narodowej tj.: Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe oraz  Oddziały Przygotowania Wojskowego, gdzie odnoszą znaczące sukcesy m.in. 5. miejsce w Strzeleckich Mistrzostwach Polski. Podczas XI Ogólnopolskiego Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży” w Krakowie, Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku otrzymał tytuł „Klasy Wojskowej Roku 2022 Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Od 2010 r. w KSW funkcjonuje Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Jego głównym zadaniem jest udzielanie wsparcia studentom KSW, absolwentom Uczelni oraz ich rodzinom.

W 2017 roku w Kujawskiej Szkole Wyższej, rozpoczęło swoją działalność Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit, które stanowi bazę dydaktyczną dla studentów studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia.

Od 2018 roku realizowane są zabiegi rehabilitacyjne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, zarówno w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej, jak i rehabilitacji domowej.

Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit w swojej ofercie posiada szeroki wachlarz zabiegów z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i masażu. Pomoc znajdą tutaj pacjenci zarówno, którzy potrzebują szybkiej rehabilitacji po urazach, wypadkach, udarach oraz osoby cierpiące z powodu chorób reumatycznych, ortopedycznych. Fachową opieką fizjoterapeutyczną otaczani są również studenci Uniwerystetu Trzeciego Wieku, działającego przy Kujawskiej Szkole Wyższej oraz uczniowie i sportowcy Zespołu Szkół Akademickich, którzy mogą liczyć na natychmiastową pomoc rehabilitacyjną w nagłych wypadkach i urazach.

Od 2019 roku, fizjoterapeuci specjalizują się w rehabilitacji uroginekologicznej – niosąc pomoc fizjoterapeutyczną osobom z nietrzymaniem moczu, bolesnymi miesiączkami, a także z endometriozą.

Od 2020 Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit poszerzyło swoją działalność o Strefę FIT , która zajmuje się rehabilitacją estetyczną: zabiegami wspomagającymi redukcję wagi ciała, a także odmładzającymi.    W strefie Fit można skorzystać z zabiegów liposukcji kawitacyjnej, dermomasażu ciała, drenażu pneumatycznego, fali uderzeniowej oraz fali radiofalowej.

Od 2021 roku działa również Poradnia Neurochirurgiczna. Centrum Rehabilitacji wciąż się rozwija z myślą o obecnych oraz przyszłych pacjentach, których wciąż przybywa.

Celem Założyciela KSW i jej kierownictwa jest inwestowanie większości środków finansowych w jej rozwój. Wszelkie działania mają więc charakter prospołeczny, głównie poprzez popularyzację nauki i wiedzy. Ich realizacja odbywa się poprzez organizowanie konferencji, sesji, sympozjów popularnonaukowych, konkursów wiedzy, festiwali nauki a także koncerty, wystawy i wieczory europejskie. Dla swoich potrzeb KSW posiada kampus przy ulicy Okrzei oraz zabytkowe obiekty w centrum Włocławka o łącznej powierzchni dla dydaktyki 4 500 m2.

Uczelnia zapewnia pomoc finansową w postaci stypendiów Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne, sportowe, a także stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych. Społeczny aspekt obecny jest również w opłatach za studia oraz w atrakcyjnym systemie wsparcia finansowego dla studenta. Duży nacisk na praktyczne kształcenie, jako wymóg współczesnego rynku pracy, przejawia się dążeniem władz do uruchamiania różnego rodzaju kursów kwalifikacyjnych, szkoleń czy też kierunków technicznych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów nauczania zarówno pod kątem programów jak i bazy dydaktycznej. Wychodząc naprzeciw studentom mieszkającym daleko od Włocławka, KSW stwarza możliwość uczęszczania na zajęcia w Filii w Grudziądzu, gdzie oferujemy studia na kierunkach: inżynieria mechaniczna.

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku doceniając znaczenie osób w wieku senioralnym wystąpiła w 2009 r. z inicjatywą utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, aby zaspakajać takie potrzeby jak: samokształcenie, poszerzanie wiedzy i umiejętności, wykonywanie społecznie użytecznych działań, potrzeba bycia uznanym za część społeczeństwa, grupy,  wypełnienie wolnego czasu, utrzymywanie więzi towarzyskich, stymulacji psychicznej i fizycznej, a także możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.

Obecnie Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku przy KSW we Włocławku, funkcjonuje     w ramach oddziałów: Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora, UTW – Radziejów, Aleksandrów Kujawski, Rypin – Stowarzyszenie Dobrzyński UTW w Rypinie, Lipno, Wielgie, Dobrzyń n. Wisłą, Lubanie, Izbica Kujawska. Ponadto pełni patronat naukowy nad Uniwersytetem dla Aktywnych w Ciechocinku. Ich słuchaczami jest ponad 1600 mieszkańców Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku wspólnie z Uczelnią był w 2016 roku organizatorem I Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. Drugą edycję powtórzono 30 maja 2019 roku.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709