Uczelnia

O uczelni

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem 69.

Założycielem jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe, które ponosi pełną odpowiedzialność organizacyjną i strategiczną wobec Uczelni. Włocławskie Towarzystwo Naukowe jest jedną z niewielu w Polsce organizacji społecznych o charakterze ogólnym, które posiadają własną uczelnię. W 2020 roku KSW obchodziła 25-lecie swojej działalności naukowo-dydaktycznej. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku jest najstarszą uczelnią niepubliczną w województwie kujawsko-pomorskim. Należy też do czołówki najlepszych uczelni tego sektora kształcenia w regionie na podstawie corocznie publikowanych przez „Perspektywy” rankingów szkół wyższych. KSW prowadzi studia I stopnia (licencjackie oraz inżynierskie), II stopnia, jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe. Cieszą nas szczególnie coraz wyższe z każdym rokiem oceny wśród pracodawców dla naszych absolwentów oraz pozytywna ocena funkcjonowania Biblioteki KSW w zakresie stosunku liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów oraz stopień informatyzacji biblioteki. Właśnie Biblioteka Naukowa i Archiwum jest wizytówką szkoły  z księgozbiorem ponad 55 tys. woluminów oraz czytelnia, z której jednorazowo może korzystać jednocześnie 50 osób.

Od momentu powstania Uczelni mury Uczelni opuściło ponad 20 tys. absolwentów. W ofercie kształcenia znajdują się następujące kierunki studiów: administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, dietetyka, energetyka, fizjoterapia, inżynieria mechaniczna, logistyka, pedagogika, pielęgniarstwo. Studia na bezpieczeństwie narodowym, fizjoterapii, pielęgniarstwie, pedagogice, dają możliwość uzyskania stopnia magistra. Od roku 2018 studia na kierunku fizjoterapia odbywają się w cyklu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich. Kierunki prowadzone przez KSW posiadają pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku jest jedną z niewielu Uczelni niemedycznych, która Decyzją Nr 38/V/2021 uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia Pielęgniarstwo na okres 3 lat wydaną przez Ministra Zdrowia. Proces dydaktyczny realizowany jest we Włocławku w ramach Instytutu Administracji i Zarządzania, Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, Instytutu Pedagogiki, Instytutu Nauk o Zdrowiu, Instytutu Techniki i Logistyki oraz w ramach Filii w Grudziądzu.

KSW bierze udział w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W czerwcu 2014 r. po raz trzeci przyznano ten tytuł Uczelni której wręczono podczas uroczystości we Wrocławiu „Srebrnego Lidera”. Celem Programu jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywanie kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy. W 2014 r. z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uczelnia otrzymała Medal za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w uznaniu za dotychczasową, prawie 20-letnią działalność i umiejętność reagowania na potrzeby rynku pracy i potrzeby lokalne.

Władze Uczelni w myśl zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stworzyły Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, zatwierdzony przez Senat Uczelni. W procesie budowania, kontroli i systematycznego podnoszenia jakości kształcenia ważną rolę odgrywają interesariusze zewnętrzni, jak chociażby przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele placówek zdrowia oraz pracodawcy z regionu. Z myślą o ścisłej współpracy z nimi, w 2012 r. została powołana Rada Konsultacyjna przy Rektorze KSW. W jej skład weszli przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorców, ludzie kultury, a także duchowieństwa. Stanowi ona forum wymiany własnych doświadczeń i posiadanej wiedzy, istotnych przy diagnozowaniu obecnej sytuacji w szkolnictwie wyższym, oświacie, kulturze i gospodarce na terenie Włocławka i byłego województwa włocławskiego. Ponadto, KSW zawarła ponad 200 różnego rodzaju porozumień i umów z instytucjami państwowymi, samorządowymi, uczelniami i przedsiębiorstwami, których celem jest wspólna realizacja badań, organizacja spotkań naukowych oraz prowadzenie różnego rodzaju kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Na studiach podyplomowych i kursach, KSW kształci głównie pracowników samorządu terytorialnego, oświaty i personelu służby zdrowia. Co roku oferta w tym zakresie jest poszerzana o nowe propozycje. Uczelnia posiada także kartę Erasmusa i aktualnie bierze udział w programie Erasmus +, w ramach którego realizowana jest wymiana studentów, wyjazdy wykładowców a także wizyty studyjne pracowników administracji na uczelniach zagranicznych, z którymi podpisała stosowne umowy bilateralne. KSW współpracuje z uczelniami partnerskimi z Austrii, Turcji, Łotwy, Grecji, Portugalii, Bułgarii, Włoch, Danii, Hiszpanii, Słowenii, Niemiec, Rosji, Chin, Ukrainy i Białorusi. Wydawane są wspólne prace naukowe i organizowane konferencje, np. podejmujące problematykę ludzi starych, pedagogiki pracy, ekonomii, pielęgniarstwa, kultury i języka polskiego. Od 2018 roku przy Kujawskiej Szkole Wyższej działa Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+ na całe województwo kujawsko-pomorskie. Na uczelni działa również Eurodesk.

Działalność badawcza i naukowa prowadzona jest przez 6 instytutów: Instytut Pedagogiki, Instytut Nauk o Zdrowiu, Instytut Logistyki i Techniki, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Instytut Administracji i Zarządzania oraz Instytut Mechaniki Stosowanej. Nauczyciele akademiccy prowadzą badania m.in. w oparciu o granty uczelniane, uczestniczą z referatami w konferencjach organizowanych przez inne jednostki badawcze a także organizują spotkania naukowe pod auspicjami KSW. Uczelnia od początku swojego istnienia własnym nakładem opublikowała 240 pozycji książkowych, w tym Debiuty Naukowe, w których prezentują swoje wyniki badań studenci i absolwenci. Najbardziej wśród kadry akademickiej i studentów cieszy się własny półrocznik Zeszyty Naukowe KSW.

W ramach KSW działają Koła Naukowe studentów, które zajmują się różnorodną tematyką wynikającą z programów kształcenia. Pracując w kołach naukowych studenci mogą połączyć przyjemne z pożytecznym. Koła pozwalają studentom na rozwój pasji, realizację własnych pomysłów a także spędzenie wolnego czasu w gronie ludzi „pozytywnie zakręconych” o podobnych zainteresowaniach i upodobaniach. Studia to wbrew pozorom nie tylko okres intensywnej nauki, ale przede wszystkim czas na poznawanie siebie i świata, w którym niedługo trzeba będzie się odnaleźć. Nasza Uczelnia aktywnie wspiera działalność kół naukowych, zdając sobie sprawę, że praca w nich to dla studentów pierwsze i bardzo cenne doświadczenia do przyszłej kariery zawodowej. Koła naukowe dają studentom nieograniczone możliwości rozwoju. Studenci organizują: konferencje naukowe, imprezy i wyjazdy integracyjne, spotkania z praktykami i ekspertami, realizują własne projekty badawcze. Dzięki temu już na studiach nabywają kompetencje, które pracodawcy cenią sobie najbardziej: pracowitość, samodzielność, kreatywność i umiejętność pracy.

We wrześniu 2012 r. zainaugurował swoją działalność Zespół Szkół Akademickich przy KSW im. Obrońców Wisły 1920 roku (zsa.wloclawek.pl). W ramach ZSA dziś funkcjonują: oddział przedszkolny „0”, szkoła podstawowa z klasami ogólnymi i sportowymi (Szkoła Mistrzostwa Sportowego), Liceum Ogólnokształcące z klasami ogólnymi, mundurowymi i sportowymi (Szkoła Mistrzostwa Sportowego), Szkoła Branżowa 1-stopnia z klasami wielozawodowymi oraz pierwsze w Polsce Technikum Wojskowe kształcące techników logistyków i techników teleinformatyków. Patronat nad klasami mundurowymi sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Zespół Szkół Akademickich bierze udział po raz drugi w Programie Pilotażowym Klas Mundurowych prowadzonym przez MON. Uczniowie realizują swoje pasje sportowe w Uczniowskim Klubie Sportowym trenując sztuki walki i samoobrony oraz w Uczniowskim Klubie Sportowym Lider, w ramach którego biorą udział m. in. w rozgrywkach piłki nożnej.

Uczelnia od wielu lat współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, patronując kilkunastu szkołom w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, naukowym i wolontarystycznym.

W KSW funkcjonuje Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, które zostało powołane do życia w dniu 20.04.2010 r. a jego głównym zadaniem Centrum jest udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej studentom KSW, absolwentom Uczelni oraz ich rodzinom. W obszarach działań jednostki znajdują się: poradnictwo, wsparcie społeczne, różne formy terapii, diagnostyka, profilaktyka i psychoedukacja. Celem Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej KSW jest także tworzenie zaplecza dydaktyczno – badawczego dla studentów, absolwentów KSW i pracowników naukowych. Kolejną jednostką jest Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych powołane w celu pozyskiwania środków finansowych na inwestycje i rozwój Uczelni pochodzących w szczególności z funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych Unii Europejskiej oraz grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje się również koordynowaniem projektów realizowanych przez Uczelnię. W Uczelni działają także Studium Wychowania Fizycznego oraz Studium Języków Obcych, których zadaniem jest przygotowanie studentów do całożyciowej troski o ciało i zdrowie oraz organizowanie i przeprowadzanie zajęć z języków obcych dla studentów wszystkich wydziałów KSW. Dla zapewnienia właściwej realizacji części procesu dydaktycznego w ramach kształcenia na odległość, w strukturze Uczelni działa Centrum E-learningu.

Celem Założyciela i Władz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku jest inwestowanie większości środków finansowych w jej rozwój. Wszelkie działania mają więc charakter prospołeczny w tym najszerszym i najlepszym znaczeniu, głównie poprzez popularyzację nauki i wiedzy (tj. organizowane konferencje, sesje popularnonaukowe, konkursy wiedzy, festiwale nauki a także o Unii Europejskiej), czy cieszące się zainteresowaniem projekty kulturalne (koncerty, wystawy i wieczory europejskie). Wszystkie środki finansowe są inwestowane w kadrę naukowo-dydaktyczną i w bazę dydaktyczną. Dla swoich potrzeb KSW posiada kampus przy ulicy Okrzei oraz zabytkowe obiekty w centrum Włocławka o łącznej powierzchni dla dydaktyki 4 500 m2.

Społeczny aspekt obecny jest również w opłatach za studia (jedne z najniższych w regionie) oraz w atrakcyjnym systemie wsparcia finansowego dla studenta. Duży nacisk na praktyczne kształcenie, jako wymóg współczesnego rynku pracy, przejawia się dążeniem władz do uruchamiania różnego rodzaju kursów kwalifikacyjnych, szkoleń czy też kierunków technicznych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów nauczania zarówno pod kątem programów jak i bazy dydaktycznej.

Z myślą o rozszerzaniu oferty edukacyjnej w styczniu 2014 r. KSW zakupiła większościowy pakiet udziałów w Spółce Instytut Edukacji „Inżynier”, będącej założycielem Wyższej Szkoły Technicznej we Włocławku, w ofercie której są takie kierunki techniczne jak: logistyka, budownictwo, transport, inżynieria techniczno-informatyczna. W grudniu 2014 r. po uprzednich konsultacjach z Założycielami, senatami i samorządami studenckimi obu Uczelni wystąpiono do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o połączenie przez włączenie Wyższej Szkoły Technicznej we Włocławku w struktury KSW/WSHE. Decyzja pozytywna wydana została w dniu 9 lutego 2015 r. i odtąd KSW oferuje 12 kierunków nauczania, w tym 5 ściśle technicznych, których ukończenie gwarantuje uzyskanie tytułu inżyniera.  Konsolidacja obu uczelni stwarza podstawy do zbudowania w przyszłości silnej uczelni, która może zaoferować lepszą i liczniejszą kadrę, szerszy profil kształcenia, a także wyższą jakość za mniejsze czesne. Połączenie zasobów edukacyjnych i naukowo-badawczych obu uczelni przyniosło obopólne korzyści – z jednej strony umożliwiło kontynuację działalności uczelni w nowej strukturze i formule organizacyjnej, z drugiej – wzmocniło pozycję i zwiększyło potencjał rozwojowy Uczelni oraz uatrakcyjniło ofertę edukacyjną o nowe kierunki studiów. Wychodząc naprzeciw studentom mieszkającym daleko od Włocławka, KSW stwarza możliwość uczęszczania na zajęcia w Filii w Grudziądzu, gdzie oferujemy studia na kierunkach: inżynieria mechaniczna.

Od 2010 r. KSW organizuje we Włocławku festiwal naukowy. W roku 2017 odbyła się ósma edycja Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości (www.festiwal.wloclawek.pl), z udziałem włocławskich uczelni wyższych, instytucji kulturalnych, stowarzyszeń naukowych oraz organizacji gospodarczych. W każdej edycji Festiwalu uczestniczy ponad 10 tys. dzieci, młodzieży, studentów i ludzi dorosłych z całego regionu włocławskiego. Dla rozwoju oraz popularyzacji nauki i wiedzy, Uczelnia w 2013 r. utworzyła Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”(www.fundacjavladislawia.pl). Fundacja od 2016 roku jest organizacją pożytku publicznego posiadającą na swoim koncie 19 zrealizowanych projektów edukacyjnych. W 2017 roku Fundacja „Vladislawia” uzyskała certyfikat „Organizacja sprawdzona” przyznany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych.

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku doceniając znaczenie osób w wieku senioralnym wystąpiła w 2009 r. z inicjatywą utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku aby zaspakajać ich takie potrzeby jak: samokształcenie, poznawanie środowiska, poszerzanie wiedzy i umiejętności, wykonywanie społecznie użytecznych działań, potrzeba bycia uznanym za część społeczeństwa, grupy,  wypełnienie wolnego czasu, utrzymywanie więzi towarzyskich, stymulacji psychicznej i fizycznej, a także możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny. Obecnie, w dziesiątym roku funkcjonowania, Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku przy KSW działa w ramach oddziałów (m.in. Włocławek – Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora, Radziejów, Aleksandrów Kujawski, Rypin – Stowarzyszenie Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rypinie, Lipno, Wielgie, Dobrzyń n. Wisłą, Lubanie, Izbica Kujawska) oraz pełni patronat naukowy nad Uniwersytetem dla Aktywnych w Ciechocinku. Ich słuchaczami jest ponad 1600 mieszkańców Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku wspólnie z Uczelnią był 2016 roku organizatorem I Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. 30 maja 2019 roku odbyła się druga edycja Forum.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709