O uczelni

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględnia w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studentów oraz wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku uwzględnia działania uczelni w zakresie zapobiegania i wykrywania plagiatów.

W następstwie powyższego została podjęta Uchwała Nr 43/19 Senatu KSW z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia KSW we Włocławku zakłada realizację nade wszystko następujących celów ogólnych:

Kształtowanie wśród społeczności akademickiej uczelni systemu wartości, postaw i zachowań służących podnoszeniu kultury i poziomu jakości.
Osiąganie stanu, w którym wszystkie działania poszczególnych pracowników będą skierowane na realizację strategicznych działań uczelni.
Zapewnienie wypełniania przez uczelnię wszystkich wymagań formalnych nałożonych w tym zakresie przez przepisy prawa oraz kryteria oceny funkcjonowania uczelni stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną.

W szczególności owym celom, a także zadaniom programowym nadaje się brzmienie:

ciągłe podwyższanie poziomu jakości kształcenia,
refleksyjne i racjonalne określanie oraz dobór treści kształcenia, stosownie do przyjętych w strukturze ram kwalifikacji deskryptorów,
formułowanie optymalnie traktowanej dokumentacji programowej, w tym szczególnie sylabusów przedmiotowych,
systematyczne informowanie społeczeństwa, a szczególnie kandydatów na studia, o sposobie kształcenia, kierunkach i specjalnościach, warunkach studiowania, obowiązkach i prawa studiujących,
ciągłe poszerzanie wymiarów i jakości współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej, w tym przez stwarzanie studentom perspektyw studiowania na zagranicznych i krajowych uczelniach,
systematyczne monitorowanie i upowszechnianie właściwości uczelnianego procesu kształcenia,
budowanie systemu identyfikacji z Uczelnią, m.in. poprzez stwarzanie możliwości dla poszerzonego działania Klubu Absolwentów KSW we Włocławku i przedstawicieli otoczenia zewnętrznego.
Skuteczna realizacja założeń Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia KSW we Włocławku i efektów uczenia się powinna nade wszystko gwarantować i prowadzić Uczelnię do:

systematycznego doskonalenia i podwyższania jakości kształcenia, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi i wymaganiami współczesnego rynku pracy,
realizowania przejrzystej polityki kadrowej, nasyconej troską o wysoki poziom kadry naukowo-dydaktycznej, podatnej na nowoczesne działanie,
pozyskiwania w toku corocznych działań rekrutacyjnych odpowiedniej liczebności kandydatów do rzetelnego studiowania, a tym samym nadawanie uczelni wymiarów rzutujących na jej swobodne funkcjonowanie – także w aspekcie finansowym,
powoływania w uczelni nowych kierunków i specjalności studyjnych – zgodnie ze zmieniającymi się oczekiwaniami rynku pracy i gospodarki,
aktywnego uczestniczenia uczelni w budowaniu lokalnego i regionalnego społeczeństwa wiedzy i pracy – przygotowanego w stopniu co najmniej zadowalającym w kształtowaniu podstaw cywilizacyjnych XXI wieku,
takiego osadzania uczelni w środowisku Włocławka, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, aby jej powiązania z różnymi społecznościami – osób uczących się, pracujących i w wieku senioralnym – stawały się ważnym czynnikiem skutecznego i optymalnego rozwoju – z myślą o bliższej i dalszej przyszłości Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
 

Pliki do pobrania:

POBIERZ Uchwała Nr 43/19 Senatu KSW z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

POBIERZ Załącznik do Uchwały nr 43/2019 Senatu KSW we Włocławku z dnia 12.12.2019 r.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: