Studia I stopnia

Pedagogika

Organizator:
Wydział Nauk Społecznych


Tryb studiów:

stacjonarne
niestacjonarne


Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Studia I stopnia na kierunku: Pedagogika

Na kierunku Pedagogika można wybrać studia pierwszego stopnia (licencjackie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

Absolwent Pedagogiki otrzymuje tytuł zawodowy licencjata po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

Pedagogika w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku to najstarszy o ugruntowanej i wysoko cenionej pozycji kierunek studiów.

W roku 2010 Pedagogika po raz drugi poddana była ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek ten ponownie otrzymał ocenę pozytywną, co potwierdza jakość prowadzonego kształcenia oraz warunki studiowania.

Program kształcenia na kierunku Pedagogika oparty został na sprawdzonych przez wiele lat wzorach dydaktycznych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i trendów na rynku pracy.

Jakość kształcenia zapewnia profesjonalna i legitymująca się znaczącym dorobkiem naukowym kadra wykładowców. Wielu z nich to doświadczeni praktycy związani zawodowo z problematyką edukacji i kształcenia pedagogicznego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniającym  rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1769) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach będzie posiadała osoba, która ukończyła:

 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, i posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.

Pod pojęciem pedagogiki specjalnej mieszczą się następujące kierunki studiów/ specjalizacji:

1.    Rewalidacja (niegdysiejsza nazwa „pedagogiki specjalnej”);
2.    Resocjalizacja;
3.    Surdopedagogika;
4.    Tyflopedagogika;
5.    Oligofrenopedagogika;
6.    Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
7.    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
8.    Pedagogika resocjalizacyjna;
9.    Pedagogika zdolnych i uzdolnionych;
10.  Logopedia tylko jeśli są to studia pięcioletnie, dające tytuł magistra pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedia;
11.  Pedagogika korekcyjna.

 

 

 

Opłaty

Wysokość czesnego na I roku I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024:
9 rat po 580 zł

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024:
Czesne można wpłacać w jeden zadeklarowany przez Studenta sposób:
1 rata – 4.400 zł lub
2 raty po 2.250 zł lub
4 raty po 1.150 zł lub
9 rat po 530 zł

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

Program absolwent KSW obejmujący:
10% zniżki na I roku studiów dla absolwentów KSW studiów pierwszego stopnia, którzy rozpoczną studia stacjonarne lub niestacjonarne pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Program osoba niepełnosprawna obejmujący:
zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów niepełnosprawnych składających dokumenty na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie przez cały czas trwania rekrutacji.

stypendium socjalne

Program socjalny żak obejmujący:
1) stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,
2) stypendia dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
3) zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.

program rodzina Program studencka rodzina obejmuje obniżone o 10% czesne na studiach wyższych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice – dziecko, małżeństwo.
program dobry start Program dobry start obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej do 31 października 2023 r. dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie.
program aktywny student

Program aktywny student obejmujący:
1) obniżone do 15% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji w danym roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna,
2) obniżone do 15% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku.

program dwa dyplomy Program dwa dyplomy równolegle obejmuje obniżone o 25% czesne dla osób rozpoczynających jednocześnie dwa kierunki studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku).
dyplom podyplomowe Program dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 25% czesne dla osób rozpoczynających jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).
absolwent zsa

Program KSW dla Absolwentów Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obejmujący:
1) 20% zniżki na czesne od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich,
2) 20% zniżki na czesne przez cały czas trwania studiów dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

program najlepszy student Stypendium Rektora KSW we Włocławku dla najlepszych studentów przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.
stypendium sportowe Stypendium sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów uzyskujących wysokie wyniki sportowe.
primus inter pares Coroczne nagrody Primus Inter Pares przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW we Włocławku przepisami.

Warunki przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

• Złożenie kompletu dokumentów w terminie od 1 czerwca do 31 października 2023 r. w sposób dogodny dla kandydata:
I WARIANT – przez formularz on-line dostępy TUTAJ
II WARIANT – poprzez e-mail na adres: rekrutacja@ksw.wloclawek.pl
III WARIANT – pocztą tradycyjną na adres: Biuro Rekrutacyjne KSW we Włocławku, ul. Okrzei 94A, pok. nr 6, 87-800 Włocławek
IV WARIANT – osobiście w Biurze Rekrutacyjnym KSW we Włocławku, ul. Okrzei 94A, pok. nr 6, 87-800 Włocławek

• Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 85 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi)
Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

• Opłata wpisowa na studia wynosi 120 zł.
Z opłaty wpisowej zwolnieni są wszyscy kandydaci na studia – PROMOCJA trwa do 31 października 2023 r.

• Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od odpowiedniej liczby osób – decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Instytutu.

• Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 9/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023.

Wymagane dokumenty

I WARIANT
złożenie dokumentów przez formularz on-line dostępny TUTAJ

Do rejestracji on-line należy przygotować następujące dokumenty:

 • skan świadectwa dojrzałości -pdf
 • skan świadectwa ukończenia szkoły średniej – pdf (wszystkie strony muszą być zeskanowane do jednego pliku)
 • fotografia w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli)
 • skan dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej 85 zł na studia, na numer konta:
  Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku: 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001
  Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 • skan dowodu wpłaty wpisowego 120 zł na numer konta:
  Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku:  57 9550 0003 2001 0070 4777 0001
 • Z opłaty wpisowej zwolnieni są wszyscy kandydaci na studia – PROMOCJA trwa do 31 października 2023 r.
 • skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – pdf

Dodatkowe informacje:

1. Po otrzymaniu wpisu na listę studentów należy zgłosić się do Uczelni z:

 • wypełnionym podaniem do JM Rektora o przyjęcie na studia, które należy wydrukować, podpisać
 • dowodem osobistym,
 • oryginałem świadectwa dojrzałości,
 • oryginałem świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 jednakowymi, aktualnymi fotografiami, zgodnymi z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia.

II WARIANT
złożenie dokumentów przez e-mail

Do wysłania dokumentów e-mailem na adres: rekrutacja@ksw.wloclawek.pl należy przygotować następujące dokumenty:

 • skan wypełnionego i podpisanego podania do JM Rektora według wzoru Uczelni do pobrania POBIERZ – pdf
 • skan świadectwa dojrzałości -pdf
 • skan świadectwa ukończenia szkoły średniej – pdf (wszystkie strony muszą być zeskanowane do jednego pliku)
 • fotografia w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli)
 • skan dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej 85 zł na studia, na numer konta:
  Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku: 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001
  Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 • skan dowodu wpłaty wpisowego 120 zł na numer konta: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku: 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001
  Z opłaty wpisowej zwolnieni są wszyscy kandydaci na studia – PROMOCJA trwa do 31 października 2023 r.
 • skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – pdf

Dodatkowe informacje:

1. Po otrzymaniu wpisu na listę studentów należy zgłosić się do Uczelni z:

 • wypełnionym podaniem do JM Rektora o przyjęcie na studia, które należy wydrukować, podpisać
 • dowodem osobistym,
 • oryginałem świadectwa dojrzałości,
 • oryginałem świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 jednakowymi, aktualnymi fotografiami, zgodnymi z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia.

III WARIANT
złożenie dokumentów pocztą tradycyjną

Do wysłania dokumentów pocztą tradycyjną na adres: Biuro Rekrutacyjne KSW we Włocławku, ul. Okrzei 94A, pok. nr 6, 87-800 Włocławek należy przygotować następujące dokumenty:

 • wypełnione i podpisane podanie do JM Rektora według wzoru Uczelni do pobrania POBIERZ
 • kopia świadectwa dojrzałości
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • fotografia w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli) na płycie CD lub DVD
 • kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej 85 zł na studia, na numer konta:
  Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku: 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001
  Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 120 zł na numer konta:
  Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku: 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001
 • Z opłaty wpisowej zwolnieni są wszyscy kandydaci na studia – PROMOCJA trwa do 31 października 2023 r.
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Dodatkowe informacje:

1. Po otrzymaniu wpisu na listę studentów należy zgłosić się do Uczelni z:

 • wypełnionym podaniem do JM Rektora o przyjęcie na studia, które należy wydrukować, podpisać
 • dowodem osobistym,
 • oryginałem świadectwa dojrzałości,
 • oryginałem świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 jednakowymi, aktualnymi fotografiami, zgodnymi z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia.

IV WARIANT
złożenie dokumentów osobiście w Biurze Rekrutacyjnym

Do złożenia dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym KSW we Włocławku, ul. Okrzei 94A, pok. nr 6, 87-800 Włocławek, należy przygotować:

 • wypełnione i podpisane podanie do JM Rektora według wzoru Uczelni do pobrania POBIERZ
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginały do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginały do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 jednakowe, aktualne fotografiami, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia.
 • fotografia w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli) na płycie CD lub DVD
 • kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej 85 zł na studia, na numer konta:
  Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku: 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001
  Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 120 zł na numer konta: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku: 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001
 • Z opłaty wpisowej zwolnieni są wszyscy kandydaci na studia – PROMOCJA trwa do 31 października 2023 r.
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • dowód osobisty, a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia do wglądu przy składaniu dokumentów.

  * dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego

Proponowane specjalności

 • Animacja społeczno-kulturowa
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa zawodowego
 • Resocjalizacja nieletnich
 • Opieka nad osobami starszymi – NOWOŚĆ!

 

Krótka charakterystyka proponowanych specjalności

Animacja społeczno-kulturowa

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność animacja społeczno-kulturowa posiada wiedzę o kulturze, sztuce, edukacji kulturalnej i animacji społecznej. Wiedza wraz z umiejętnościami  praktycznymi, umożliwiają efektywne i twórcze funkcjonowanie w placówkach prowadzących działalność w zakresie animacji społeczno-kulturalnej. Absolwent jest przygotowany do pracy w roli liderów w różnego rodzaju społecznościach; konstruowania i zarządzania projektami animacji środowiska lokalnego; podejmowania aktywności w zakresie animacji społeczno-kulturalnej (z uwzględnieniem potrzeb społeczno-kulturalnych i edukacyjnych osób w różnym wieku). Posiada umiejętności i kompetencje kreowania i organizowania społeczności lokalnej do uczestnictwa w kulturze, a także do prowadzenia zajęć i warsztatów artystycznych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Absolwent posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w instytucjach kultury: miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe itd.); innych instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (domy opieki społecznej, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe); organizacjach stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, towarzystwach regionalnych; biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, warsztatach terapii zajęciowej.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Absolwent studiów I stopnia, specjalność: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza w procesie kształcenia zdobywa wiedzę z teoretycznych podstaw wychowania, opieki i działalności opiekuńczo-wychowawczej, jak również w szeroką wiedzę metodyczną z zakresu metod (technik) opieki i wychowania oraz struktury organizacyjnej (funkcjonalnej) poszczególnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Posiada umiejętności wsparcia dzieci i młodzieży w obszarze wychowawczym i profilaktycznym, jak i współpracy z rodziną mającą trudności w ich wychowaniu i opiece. Absolwent tej specjalności może podjąć pracę w placówkach opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych, bursach i internatach jako wychowawca, w domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy rodzinie.

Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego

Absolwent Studiów I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wychowania, opieki i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Potrafi stosować zasady szeroko pojętej indywidualizacji, podpartej gruntowną diagnozą wraz z właściwym doborem metod i form pracy. Wiedza, jak i umiejętności praktyczne obejmują takie działy pedagogiki specjalnej jak: tyflopedagogika, surdopedagogika, pedagogika terapeutyczna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zdobyte kompetencje pedagoga obejmują metody i techniki diagnostyczne, rozwiązania organizacyjne i metodyczne zapewniające tworzenie warunków do pracy z osobami z dysfunkcjami.  Absolwent może znaleźć zatrudnienie w ośrodkach rehabilitacyjnych (także przyszpitalnych), zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach opieki, pomocy społecznej, domach spokojnej starości, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach wychowawczych, instytucjach i organizacjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Resocjalizacja nieletnich

Absolwent studiów I stopnia, na kierunku Pedagogika, specjalność Resocjalizacja nieletnich posiada wiedzę z zakresu niedostosowania społecznego i przestępczości, tendencji w pedagogice resocjalizacyjnej, diagnostyki środowiska wychowawczego i prawa rodzinnego, z elementami prawa karnego dotyczącego nieletnich. Rozumie potrzebę respektowania zasad trafnego rozpoznawania zjawisk patologii społecznych oraz zasad podejmowania działań profilaktyczno-prewencyjnych i pracy nad rozwiązywaniem problemów z tego zakresu. Na bazie zdobytej wiedzy teoretycznej, samodzielnie interpretuje zjawiska społeczne i identyfikuje problemy w zakresie resocjalizacji nieletnich. Posiada umiejętności wspierania jednostki i rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej sposób postępowania, doprecyzować środki i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, profilaktyczno resocjalizacyjnej. Poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych zachowań osób niedostosowanych społecznie i grup przestępczych. Absolwent nabywa uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu opieki, wychowania, oświaty i instytucjach prowadzących działania o charakterze resocjalizacyjnym: schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka, świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych, w pogotowiach opiekuńczych, w ośrodkach kuratorskich, w jednostkach prewencyjnych policji, w ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach karnych, aresztach śledczych, w instytucjach administracji publicznej zajmujących się tworzeniem i realizacją programów profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, w środowisku otwartym jako pedagog ulicy, pedagog rodzinny, a także w organizacjach pozarządowych do pełnienia funkcji pedagogicznych w ramach działalności opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej, profilaktycznej, resocjalizacyjnej.

 

Gdzie uzyskać więcej informacji:

Biuro Rekrutacyjne
ul. Okrzei 94A, pok. nr 6
87-800 Włocławek
tel. 660 714 884
e-mail: rekrutacja@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:
– poniedziałek: 08.00-15.30
– wtorek: 08.00-15.30
– środa: 08.00-15.30
– czwartek: 08.00-15:30
– piątek: 08.00-14.00
– sobota 16 września: 09.00-13.00

 

Edyta Iwanowska

Absolwentka kierunku Pedagogika

W roku 2000 ukończyłam studia licencjackie wówczas w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku (obecnie KSW). Następnie w roku 2001 podjęłam naukę na studiach magisterskich i jestem pierwszym absolwentem w historii Uczelni, który uzyskał tytuł zawodowy magister na kierunku Pedagogika.

Nauka w KSW ukształtowała moją przyszłą karierę zawodową. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu do pracy, poprzez liczne teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne zajęcia na Uczelni, dzięki wykwalifikowanej, profesjonalnej kadrze nabywałam umiejętności niezbędne w pracy z drugim człowiekiem. Po studiach zdobywałam doświadczenie zawodowe, pracując w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach, natomiast zdobycie tytułu magistra pozwoliło mi podjąć pracę w Zakładzie Karnym we Włocławku- aktualnie jestem funkcjonariuszem pełniącym służbę na stanowisku p.o. z-ca kierownika ochrony.

OFERTA KSZTAŁCENIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709