Studia I stopnia

Pedagogika

OFERTA KSZTAŁCENIA

Organizator:
Instytut Pedagogiki


Tryb studiów:

stacjonarne
niestacjonarne


Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Na kierunku Pedagogika można wybrać studia pierwszego stopnia (licencjackie) w trybie stacjonranym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

50Absolwent Pedagogiki otrzymuje tytuł zawodowy licencjata po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

Pedagogika w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku to najstarszy o ugruntowanej i wysoko cenionej pozycji kierunek studiów.

W roku 2010 Pedagogika po raz drugi poddana była ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek ten ponownie otrzymał ocenę pozytywną, co potwierdza jakość prowadzonego kształcenia oraz warunki studiowania.

Program kształcenia na kierunku Pedagogika oparty został na sprawdzonych przez wiele lat wzorach dydaktycznych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i trendów na rynku pracy.

Jakość kształcenia zapewnia profesjonalna i legitymująca się znaczącym dorobkiem naukowym kadra wykładowców. Wielu z nich to doświadczeni praktycy związani zawodowo z problematyką edukacji i kształcenia pedagogicznego.


Opłaty

Wysokość czesnego na I roku I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021:
Na I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje 50% zniżki w czesnym.
3 raty po 205,00 zł (w miesiącach: X, XI, XII) i 2 raty po 307,50 zł (w miesiącach: I, II) – PROMOCJA !

Wysokość czesnego na I roku II semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021:
2 raty po 410,00 zł (w miesiącach: III, IV) i 1 rata po 615,00 zł w miesiącu maju.

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021:
Czesne można wpłacać w jeden zadeklarowany przez Studenta sposób:
1 rata – 3.400,00 zł lub
2 raty po 1.750,00 zł lub
4 raty po 900,00 zł lub
6 rat po 420,00 zł (w miesiącach: X,XI,XII,I,III,IV) i 2 raty po 650,00 zł (w miesiącach II,V)

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

Program Absolwent KSW obejmujący:
10% zniżki przez cały czas trwania studiów dla absolwentów KSW studiów pierwszego stopnia, którzy rozpoczną studia stacjonarne lub niestacjonarne pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Program Matura 2020 obejmujący:
zwolnienie z opłaty wpisowej na studia do dnia 10 października 2020 r.dla kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości w 2020 r., składających dokumenty na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Program Osoba niepełnosprawna obejmujący:
zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów niepełnosprawnych składających dokumenty na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie przez cały czas trwania rekrutacji.

przyprowadź na studia

Program Przyprowadź na Studia obejmujący:
1) obniżone o 30% czesne dla studentów, którzy pozyskają jedną osobę na I rok studiów I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie
2) obniżone do 50 % czesne dla studentów, którzy pozyskają dwie osoby na I rok studiów I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie
3) w przypadku pozyskania każdej następnej osoby czesne obniżone o kolejne 10 % dla studentów, którzy pozyskają co najmniej trzy osoby na I rok studiów I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie (Łączna kwota zniżek nie może przekroczyć kwoty czesnego za rok akademicki 2020/2021).

stypendium socjalne

Program Socjalny Żak obejmujący:
1) stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,
2) stypendia dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
3) zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.

program rodzina Program Studencka Rodzina obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice – dziecko, małżeństwo.
program dobry start Program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej do 10 października 2020 r. dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie.
program aktywny student

Program Aktywny Student obejmujący:
1) obniżone do 25% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji w danym roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna,
2) obniżone do 25% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku.

program dwa dyplomy Program Dwa dyplomy równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób rozpoczynających jednocześnie dwa kierunki studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku).
dyplom podyplomowe Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób rozpoczynających jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).
absolwent zsa

Program KSW dla Absolwentów Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obejmujący:
1) 20% zniżki na czesne od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich,
2) 20% zniżki na czesne przez cały czas trwania studiów dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

program najlepszy student Stypendium Rektora KSW we Włocławku dla najlepszych studentów przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.
stypendium sportowe Stypendium sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów uzyskujących wysokie wyniki sportowe.
primus inter pares Coroczne nagrody Primus Inter Pares przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW we Włocławku przepisami.

Proponowne specjalności

 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego (nienauczycielska)
 • Praca opiekuńcza i socjalna – NOWOŚĆ!
 • Resocjalizacja (nienauczycielska)
 • Wczesna interwencja logopedyczna – NOWOŚĆ!

 

Krótka charakterystyka proponowanych specjalności

Doradztwo zawodowe i personalne

Studia na specjalności Doradztwo zawodowe i personalne stanowią podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Kwalifikacje absolwenta obejmują zarówno przygotowanie ogólnopedagogiczne, jak i przygotowanie specjalnościowe w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego.
Studenci specjalności Doradztwo zawodowe i personalne przygotowywani są do pracy z dziećmi, młodzieżą i ludźmi dorosłymi – przede wszystkim w obszarze pracy zawodowej. Kształcenie pedagogów na tej specjalności jest silnie osadzone w pedagogice pracy. Przygotowanie w zakresie Doradztwa zawodowego i personalnego stwarza możliwość pracy w:
– agencjach pośrednictwa pracy i urzędach pracy,

– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

– w zakładach pracy

w charakterze:
-doradcy zawodowego, doradcy pracy
-specjalisty ds. rozwoju zawodowego,
-specjalisty ds. programów,
– lidera klubu pracy.

Uprawienia do pracy szkole ( placówkach oświatowych) nabywają absolwenci, którzy ukończyli studia I i II stopnia ze specjalności Doradztwo zawodowe i personalne

Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)

Studia mają na celu przygotowanie zawodowych opiekunów zajmujących się osobami starszymi, przewlekle chorymi w placówkach służby zdrowia, pomocy społecznej, opieki długoterminowej i paliatywnej, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się działalnością na rzecz takich osób oraz w ich środowiskach domowych. Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje pozwolą na świadczenie usług, które są bardzo poszukiwane nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności związane z profesjonalną opieką nad osobami starszymi obejmującą elementy kompensacyjno-usprawniające, terapeutyczne i wsparcie psychologiczne. Wyposażony zostanie także w podstawowe kompetencje z zakresu animacji czasu wolnego osób starszych.
Absolwent po ukończeniu tej specjalności może podjąć pracę:
– w placówkach opiekuńczych,
– całodobowych i dziennych ośrodkach opieki nad osobami starszymi, np. domach pomocy
społecznej, służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej (również w hospicjach),
– placówkach kulturalno-oświatowych zajmujących się aktywizacją ludzi starszych,
– w instytucjach publicznych, pozarządowych i prywatnych działających na rzecz osób
starszych,
– w indywidualnej opiece domowej osób starszych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

W procesie kształcenia studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii i socjologii. Na jej gruncie zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw wychowania, opieki i działalności opiekuńczo-wychowawczej, a więc wiedzę podstawową, kierunkową i specjalnościową. Zostają wyposażeni również w szeroką wiedzę metodyczną z zakresu metod (technik) opieki i wychowania oraz struktury organizacyjnej (funkcjonalnej) poszczególnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Mają możliwość wsparcia dzieci i młodzieży w obszarze wychowawczym i profilaktycznym, jak i współpracy z rodziną mającą trudności w ich wychowaniu i opiece.
Absolwent tej specjalności może podjąć pracę:
– w placówkach opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych,
– w bursach i internatach jako pedagog, wychowawca,
– w domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy rodzinie,
– w jednostkach samorządu terytorialnego jako pełnomocnik do spraw dzieci, rodziny.

Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego (nienauczycielska)

Studia przygotują absolwenta do udzielania wsparcia i terapii osób z niepełnosprawnościami w placówkach integracyjnych i ogólnodostępnych oraz organizacjach pozarządowych. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy z osobami z dysfunkcjami. Zdobyte kompetencje zapewniają przygotowanie praktyczne niezbędne do wspierania osób ze specjalnymi potrzebami.

Przykładowe miejsca pracy absolwenta:
– ośrodki rehabilitacyjne (także przyszpitalne),
– zakłady opiekuńczo-lecznicze,
– domy opieki, pomocy społecznej, domy spokojnej starości,
– warsztaty terapii zajęciowej,

– instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Praca opiekuńcza i socjalna

Głównym celem kształcenia jest dostarczenie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowanej na konkretną specjalizację w zakresie pracy opiekuńczej i socjalnej, umożliwiającej przyszłemu absolwentowi dostosowanie się do potrzeb rynku pracy. Absolwent posiada podstawową wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i ekonomiczno-prawną niezbędną do rozumienia i interpretowania rzeczywistości oraz zjawisk i procesów w obszarze pracy socjalnej, a także zjawisk społecznych i wychowawczych. Posiada niezbędne kompetencje do diagnozowania i podejmowania działalności wspomagającej rozwój dzieci, młodzieży i osób dorosłych  oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą a także osobami starszymi, współpracy i wsparcia pedagogicznego rodziców (opiekunów), współpracy ze służbami wspierającymi dziecko i rodzinę oraz instytucjami opieki i wychowania w środowisku, pracy z jednostkami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i ich rodzinami (opiekunami), projektowania, realizowania szkolnej oraz środowiskowej działalności opiekuńczo-wychowawczej i profilaktycznej.

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być:
– regionalne ośrodki polityki społecznej,
– powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej,
– domy pomocy społecznej,
– placówki dla bezdomnych,
– placówki dla osób uzależnionych,
– placówki dla uchodźców,
– placówki opiekuńcze i domy pomocy społecznej,
– fundacje i stowarzyszenia,
– instytucje kulturalno -edukacyjne, np. domy kultury, świetlice, kluby,
– środowiska domowe osób starszych.

Resocjalizacja (nienauczycielska)

Studia przygotowują studentów do pracy z osobami we wszystkich kategoriach wieku, którzy z różnych przyczyn nie przestrzegają kanonów ogólnie przyjętego postępowania, łamią normy prawne, moralne, obyczajowe i zwyczajowe. W realizacji treści programowych ujęte są zagadnienia ukierunkowane na pomoc, opiekę, resocjalizację i reedukację osób, które manifestują różne postaci niedostosowania społecznego (czyny przestępcze, uzależnienia). Absolwent zdobędzie praktyczną wiedzę na temat  procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie,  zwłaszcza w rodzinie, środowisku młodzieżowym i jego subkulturach. Absolwent zdobędzie praktyczną umiejętnością twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych a także praktyczne kompetencje niezbędne do podejmowania praktycznych działań resocjalizacyjnych.
Absolwent tej specjalności może pracować:
– w schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka,

– w placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych, placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, ośrodkach kuratorskich, 
– w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej,
– w aresztach śledczych, zakładach karnych, służbach sądowych i więziennych.

Wczesna interwencja logopedyczna

Studia w zakresie tej specjalności mają na celu  przygotowanie do podjęcia działań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej. Absolwent w szczególności jest przygotowany do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnego rodzaju zaburzeniami w komunikacji językowej. Posiada rzetelną wiedzę z zakresu nauki o języku, foniatrii, audiologii, ortodoncji, neuropsychologii, psychoterapii, fonetyki, emisji głosu, logorytmiki, psychologii i wielu innych dziedzin, dzięki czemu jest przygotowany do rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki oraz prowadzenia terapii w zróżnicowanej formie, w zależności od istoty zdiagnozowanych zaburzeń.

Absolwent może podjąć pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w specjalistycznych poradniach, gabinetach i placówkach medycznych – wszędzie tam, gdzie konieczne jest wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego w sytuacjach zaburzeń płynności mowy oraz w okolicznościach utraty kompetencji mowy, np. w wyniku wypadku. Absolwent może założyć i prowadzić również własny gabinet logopedyczny i prowadzić w nim diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i dorosłych.

 

Warunki przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

• Złożenie kompletu dokumentów w terminie od 1 czerwca do 30 października 2020 r. w sposób dogodny dla kandydata:
I WARIANT – przez formularz on-line dostępy TUTAJ
II WARIANT – poprzez e-mail na adres: rekrutacja@ksw.wloclawek.pl
III WARIANT – pocztą tradycyjną na adres: Biuro Rekrutacyjne KSW we Włocławku, ul. Okrzei 94A, pok. nr 5, 87-800 Włocławek
IV WARIANT – osobiście w Biurze Rekrutacyjnym KSW we Włocławku, ul. Okrzei 94A, pok. nr 5, 87-800 Włocławek

• Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 85 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi)
Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

• Opłata wpisowa na studia wynosi 120 zł.
Z opłaty wpisowej zwolnieni są tegoroczni maturzyści oraz kandydaci składający dokumenty na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie – PROMOCJA trwa do 30 października 2020 r.

• Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od odpowiedniej liczby osób – decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału.

• Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 12/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2020/2021.

Wymagane dokumenty

I WARIANT
złożenie dokumentów przez formularz on-line dostępny TUTAJ

Do rejestracji on-line należy przygotować następujące dokumenty:

 • skan świadectwa dojrzałości -pdf
 • skan świadectwa ukończenia szkoły średniej – pdf (wszystkie strony muszą być zeskanowane do jednego pliku)
 • fotografia w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli)
 • skan dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej 85 zł na studia, na numer konta:
  Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku: 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001
  Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 • skan dowodu wpłaty wpisowego 120 zł na numer konta:
  Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku:  57 9550 0003 2001 0070 4777 0001
 • Z opłaty wpisowej zwolnieni są tegoroczni maturzyści oraz kandydaci składający dokumenty na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie – PROMOCJA trwa do 30 października 2020 r.
 • skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – pdf

Dodatkowe informacje:

1. Po otrzymaniu wpisu na listę studentów należy zgłosić się do Uczelni z:

 • wypełnionym podaniem do JM Rektora o przyjęcie na studia, które należy wydrukować, podpisać
 • dowodem osobistym,
 • oryginałem świadectwa dojrzałości,
 • oryginałem świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 jednakowymi, aktualnymi fotografiami, zgodnymi z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia.

II WARIANT
złożenie dokumentów przez e-mail

Do wysłania dokumentów e-mailem na adres: rekrutacja@ksw.wloclawek.pl należy przygotować następujące dokumenty:

 • skan wypełnionego i podpisanego podania do JM Rektora według wzoru Uczelni do pobrania TUTAJ – pdf
 • skan świadectwa dojrzałości -pdf
 • skan świadectwa ukończenia szkoły średniej – pdf (wszystkie strony muszą być zeskanowane do jednego pliku)
 • fotografia w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli)
 • skan dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej 85 zł na studia, na numer konta:
  Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku: 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001
  Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 • skan dowodu wpłaty wpisowego 120 zł na numer konta: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku: 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001
  Z opłaty wpisowej zwolnieni są tegoroczni maturzyści oraz kandydaci składający dokumenty na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie – PROMOCJA trwa do 30 października 2020 r.
 • skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – pdf

Dodatkowe informacje:

1. Po otrzymaniu wpisu na listę studentów należy zgłosić się do Uczelni z:

 • wypełnionym podaniem do JM Rektora o przyjęcie na studia, które należy wydrukować, podpisać
 • dowodem osobistym,
 • oryginałem świadectwa dojrzałości,
 • oryginałem świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 jednakowymi, aktualnymi fotografiami, zgodnymi z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia.

III WARIANT
złożenie dokumentów pocztą tradycyjną

Do wysłania dokumentów pocztą tradycyjną na adres: Biuro Rekrutacyjne KSW we Włocławku, ul. Okrzei 94A, pok. nr 5, 87-800 Włocławek
należy przygotować następujące dokumenty:

 • wypełnione i podpisane podanie do JM Rektora według wzoru Uczelni do pobrania TUTAJ
 • kopia świadectwa dojrzałości
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • fotografia w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli) na płycie CD lub DVD
 • kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej 85 zł na studia, na numer konta:
  Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku: 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001
  Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 120 zł na numer konta:
  Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku: 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001
 • Z opłaty wpisowej zwolnieni są tegoroczni maturzyści oraz kandydaci składający dokumenty na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie – PROMOCJA trwa do 30 października 2020 r.
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Dodatkowe informacje:

1. Po otrzymaniu wpisu na listę studentów należy zgłosić się do Uczelni z:

 • wypełnionym podaniem do JM Rektora o przyjęcie na studia, które należy wydrukować, podpisać
 • dowodem osobistym,
 • oryginałem świadectwa dojrzałości,
 • oryginałem świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 jednakowymi, aktualnymi fotografiami, zgodnymi z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia.

IV WARIANT
złożenie dokumentów osobiście w Biurze Rekrutacyjnym

Do złożenia dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym KSW we Włocławku, ul. Okrzei 94A, pok. nr 5, 87-800 Włocławek, należy przygotować:

 • wypełnione i podpisane podanie do JM Rektora według wzoru Uczelni do pobrania TUTAJ
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginały do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginały do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 jednakowe, aktualne fotografiami, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia.
 • fotografia w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli) na płycie CD lub DVD
 • kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej 85 zł na studia, na numer konta:
  Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku: 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001
  Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 120 zł na numer konta: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku: 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001
 • Z opłaty wpisowej zwolnieni są tegoroczni maturzyści oraz kandydaci składający dokumenty na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie – PROMOCJA trwa do 30 października 2020 r.
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • dowód osobisty, a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia do wglądu przy składaniu dokumentów.

  * dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego

Gdzie uzyskać więcej informacji:

Biuro Rekrutacyjne KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A, pok. nr 5
87-800 Włocławek
tel. 660 714 479, 660 718 341
e-mail: wnsit@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek – 08.00-15.30
Wtorek – 08.00-16.00
Środa – 08.00-15.30
Czwartek – 08.00-15.30
Piątek – 08.00-14.00

 

Edyta Iwanowska

Absolwentka kierunku Pedagogika

W roku 2000 ukończyłam studia licencjackie wówczas w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku (obecnie KSW). Następnie w roku 2001 podjęłam naukę na studiach magisterskich i jestem pierwszym absolwentem w historii Uczelni, który uzyskał tytuł zawodowy magister na kierunku Pedagogika.

Nauka w KSW ukształtowała moją przyszłą karierę zawodową. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu do pracy, poprzez liczne teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne zajęcia na Uczelni, dzięki wykwalifikowanej, profesjonalnej kadrze nabywałam umiejętności niezbędne w pracy z drugim człowiekiem. Po studiach zdobywałam doświadczenie zawodowe, pracując w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach, natomiast zdobycie tytułu magistra pozwoliło mi podjąć pracę w Zakładzie Karnym we Włocławku- aktualnie jestem funkcjonariuszem pełniącym służbę na stanowisku p.o. z-ca kierownika ochrony.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: