Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji – NOWOŚĆ!

Dział Promocji KSW 21 lip , 2022 0 Comments

3 semestry – 270 godzin
Liczba punktów ECTS – 90

Na studia przyjmowani będą absolwenci wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunków: bezpieczeństwo, prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia).
Po skończeniu studiów słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.
W programie mogą nastąpić pewne korekty w zależności od potrzeb słuchaczy i możliwości Uczelni.

Obszary tematyczne studiów:
1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji.
2. Opracowywanie i obieg dokumentów w organizacji.
3. System ochrony danych osobowych.
4. System ochrony wewnętrznej i zewnętrznej organizacji.
5. Prawne aspekty ochrony danych osobowych i ochrony informacji w organizacji.

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele, specjaliści wdrażający politykę bezpieczeństwa danych osobowych w różnych organizacjach, profesjonaliści z dziedziny obrotu dokumentami i ochrony obiektów.

Socjoterapia

Dział Promocji KSW 04 lip , 2022 0 Comments

Socjoterapia

3 semestry

Studia podyplomowe przygotowują do organizowania grup i prowadzenia samodzielnych zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą ujawniających zaburzenia zachowania, w różnego typu placówkach oświatowych i wychowawczych.

 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

Dział Promocji KSW 30 cze , 2022 0 Comments

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

3 semestry – 660 godzin

Studia podyplomowe z zakresu Surdopedagogiki wyposażą słuchaczy w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczo-opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi. Słuchacz zostanie wyposażony w umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku. W trakcie studiów podyplomowych zostanie również ukazana specyfika procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu. Studia podyplomowe umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacji do pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami z wadą słuchu, nauczycielom wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem, wychowawcom zatrudnionym w internatach, placówkach; logopedom, psychologom i pedagogom szkolnym. Uczestnicy studiów podyplomowych poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością słuchową.

Studia podyplomowe realizowane są we współpracy z Uczelnią Korczaka w Warszawie.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

Dział Promocji KSW 30 cze , 2022 0 Comments

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

3 semestry – 660 godzin

Studia podyplomowe z zakresu Tyflopedagogiki umożliwią uzyskanie kwalifikacji i umiejętności potrzebnych do pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej z dzieckiem z wadą wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych. Słuchacze poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. Słuchacz zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą oraz w wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci niewidomych i słabowidzących oraz o ich trudnościach w przystosowaniu się do warunków szkolnych i internatowych. Zostanie przygotowany do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo. Nabędzie także umiejętność wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku, a także w umiejętności psychoedukacyjne. W trakcie studiów zostanie również ukazana specyfika procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku.

Studia podyplomowe realizowane są we współpracy z Uczelnią Korczaka w Warszawie.

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Dział Promocji KSW 30 cze , 2022 0 Comments

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

3 semestry

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku.

Studia podyplomowe realizowane są we współpracy z Uczelnią Korczaka w Warszawie.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Dział Promocji KSW 30 cze , 2022 0 Comments

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

3 semestry – 660 godzin

Celem studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego. Studia przeznaczone są zarówno dla kandydatów mających doświadczenie w rewalidacji osób z niepełnosprawnością umysłową, a nie mających profesjonalnego przygotowania oraz dla osób, które zamierzają zdobyć przygotowanie w tym kierunku.

Studia podyplomowe realizowane są we współpracy z Uczelnią Korczaka w Warszawie.

 

MBA (Master of Business Administration)

Dział Promocji KSW 02 mar , 2022 0 Comments

2 semestry – 230 godzin

Studia Podyplomowe MBA ( Master of Business Administration ) w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.  Prezentowane przedmioty programu  Studiów Podyplomowych  MBA wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski w systemie case study. Ukończenie studiów podyplomowych MBA daje uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (art.19, ust.1, pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym).

Program studiów podyplomowych MBA realizowany jest  poprzez wykorzystanie technik kształcenia zdalnego oraz w trybie stacjonarnym, pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych w dowolnym miejscu oraz czasie.

Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty i webinaria w formie najlepszej jakości w ramach modułów studiów podyplomowych  MBA prowadzą wybitni wykładowcy i praktycy. Materiały dydaktyczne (prezentacje, testy i zadania) są dostępne na nowoczesnej platformie e-learningowej KSW.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Charakterystyka studiów podyplomowych MBA:

  • studia MBA trwają 1 rok i obejmują łącznie 230 godzin zajęć dydaktycznych;
  • realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie 60 punktów ECTS;
  • zajęcia odbywają się w sobotę/niedzielę, średnio dwa razy w miesiącu;
  • językiem wykładowym jest język polski;
  • słuchaczom zapewniamy komfortowe warunki nauki i profesjonalną kadrę dydaktyczną;
  • na życzenie słuchaczy możliwe jest prowadzenie zajęć w trybie zdalnym;
  • opłata za semestr wynosi 4000 zł  (8000 zł za całe studia podyplomowe).

 

Animacja społeczno-kulturowo-sportowa

Dział Promocji KSW 13 paź , 2020 0 Comments

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchacza w wiedzę dotyczącą związków między kulturą i społeczeństwem, rodzajów struktur społecznych i instytucji życia społeczno-kulturalnego.

Integracja sensoryczna

Dział Promocji KSW 13 paź , 2020 0 Comments

Celem studiów podyplomowych  jest wyposażenie absolwenta  w wiedzę, umiejętności i kompetencje do  pracy w charakterze terapeuty integracji sensorycznej z osobami posiadającymi zaburzenia neurorozwojowe.

Skip to content