O uczelni

Założyciel

Założycielem Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku jest  Włocławskie Towarzystwo Naukowe

wtn logo

 


Strona internetowa WTN www.wtnwloclawek.pl,
e-mail: biuro@wtnwloclawek.pl


Włocławskie Towarzystwo Naukowe, utworzone na zjeździe założycielskim 16 czerwca 1979 roku, zrzesza obecnie ok. 200 osób zarówno z terenu byłego województwa włocławskiego, jak i wielu ośrodków naukowych w Polsce i zagranicą. Celem działalności Towarzystwa jest m.in. prowadzenie i inspirowanie lokalnych badań naukowych, popularyzowanie najnowszych osiągnięć wiedzy, publikowanie materiałów dotyczących szczególnie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

W 1994 r. Włocławskie Towarzystwo Naukowe przeniosło się do własnej, wyremontowanej społecznymi środkami, siedziby, która znajduje się w zabytkowej kamienicy przy placu Wolności 20. Tutaj też znajduje się regionalna Biblioteka Naukowa (wraz z czytelnią), z liczbą ponad 35 000 woluminów, z której korzysta ponad 3000 czytelników. W 1998 r. przy Włocławskim Towarzystwie Naukowym została utworzona Oficyna Wydawnicza „Lega”.

W okresie kilkudziesięciu lat działalności, nakładem Towarzystwa ukazało się około 300 publikacji naukowych i popularyzatorskich, w tym wydawnictwa periodyczne, tj.: „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” – ukazało się już 36 tomów publikacji pod redakcją naukową początkowo prof. M. Wojciechowskiego z UMK w Toruniu, następnie przez kilka lat – pod redakcją prof. S. Kunikowskiego. Obecnie na funkcję redaktora naczelnego „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” powołany został prof. dr dr hab. Witold Stankowski (dane na 2024 r.); „Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii”, pod red. S. Sterkowicza (26 tomów), „Przestrzeń” Magazyn Planowania Przestrzennego, red. naczelny B. Stroszejn (17 numerów), „Zeszyty Naukowe” poszczególnych sekcji Towarzystwa. Efektem wielu lat pracy badawczej Towarzystwa są wydawnictwa, m.in.: „Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej”, pod red. S. Kalembki; „Zasłużeni dla Włocławka (XIII-XX w.)”, pod red. M. Wojciechowskiego; „Tadeusz Reichstein – życie i działalność laureata Nagrody Nobla z Włocławka”, S. Sterkowicza, „Środowisko przyrodnicze województwa włocławskiego”, pod red. S.L. Bagdzińskiego; „Herby miast polskich w okresie zaborów (1777-1918)”, pod red. S. K. Kuczyńskiego; „Włocławek. Dzieje miasta”, T. I i II, pod red. J. Staszewskiego; „Ciechocinek. Dzieje Uzdrowiska”, pod red. Sz. Kubiaka; „Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. Kujawy i ziemia dobrzyńska”, pod red. S. Kunikowskiego (9 woluminów); „Wśród polskich pól przed laty. Wspomnienia, M. Grodzickiej”; „Włocławski cmentarz” T. Wąsika i J. Sieraczkiewicza; „Monografia rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego”, B. M. Wawrzyniaka; materiały pokonferencyjne ,,Katyń. Ofiary z Kujaw i Pomorza. W 73. rocznicę zbrodni katyńskiej” pod red. W. Kubiaka i Z. Karpusa oraz ,,Włocławski Słownik Biograficzny’’ pod red.
S. Kunikowskiego (10 tomów).

Aktywną działalność popularyzatorską, badawczą i wydawniczą przejawiał, utworzony z inicjatywy lokalnych działaczy 26 października 1985 r. w Rypinie, Dobrzyński Oddział WTN. Oddział wydawał własny periodyk naukowy pt. „Ziemia Dobrzyńska”. W 2006 r. Oddział przekształcił się w nową strukturę organizacyjną pod nazwą Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe.

Ukoronowaniem starań członków Towarzystwa, decyzją MEN, było utworzenie w 1995 roku przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe Wyższej Szkoły Pracy Socjalnej, przekształconej następnie w Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku. Obecna nazwa uczelni to Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku. Pierwsza inauguracja roku akademickiego miała miejsce w dniu 21 października 1995 roku. Włocławskie Towarzystwo Naukowe jako założyciel jest organem prowadzącym Uczelnię. Aktualnie szkoła posiada własne obiekty dydaktyczne o powierzchni ponad.: 9 tysięcy m². Przy uczelni funkcjonuje Centrum Rehabilitacji „Fizjo-fit” wykonujące zabiegi rehabilitacyjne w ramach kontraktu z NFZ. W 2012 r. Kujawska Szkoła Wyższa utworzyła Zespół Szkół Akademickich, w którym kształci się obecnie ponad 900 uczniów.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe od wielu lat zajmuje się organizacją konferencji naukowych i popularnonaukowych. W ciągu czterdziestu pięciu lat działalności zorganizowało m.in. 27 Ogólnopolskich Konferencji Kardiologicznych pod kierunkiem naukowym prof. S. Sterkowicza z udziałem najwybitniejszych polskich kardiologów i kardiochirurgów, które wieńczyło corocznie wydanie materiałów pokonferencyjnych. W siedzibie WTN zorganizowany został cykl trzech konferencji nt. heraldyki samorządowej w różnych okresach historycznych. Ponadto Towarzystwo organizowało konferencje i sesje naukowe z zakresu zdrowia publicznego, m.in. ,,Zdrowie dzieci i młodzieży a zagrożenia cywilizacyjne’’. W 2006 roku odbyła się konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku pt. ,,Działalność pożarnicza i pozaogniowa jednostek ochrony przeciwpożarowej w dobie II RP na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej na tle historii polskiego strażactwa’’. W 2007 r. WTN zorganizowało również konferencję pt. ,,Dzieje diecezji włocławskiej w Średniowieczu’’, na której prezentowane były wyniki rocznych badań naukowych, prowadzonych pod kierunkiem prof. A. Radzimińskiego z UMK w Toruniu. W latach 2005-2010 Towarzystwo zorganizowało cykl międzynarodowych konferencji naukowych pod kierunkiem prof.
Z. Wiatrowskiego nt. pedagogiki pracy i andragogiki, w której udział wzięli wybitni pedagodzy polscy i z zagranicy. W 2011 r. WTN wspólnie z WSHE we Włocławku zorganizowało szereg konferencji naukowych o charakterze medycznym m.in.: ,,Zdrowie dla mieszkańców miasta Włocławka i regionu’’ (2011), ,,Prawo i medycyna’’ (2011). Sesje organizowane były przy współpracy Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej Delegatury we Włocławku oraz Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku. W kwietniu 2013 r. WTN przy współpracy z WSHE we Włocławku i UMK w Toruniu zorganizowało konferencję naukową pt. ,,Katyń. Ofiary z Kujaw i Pomorza. W 73. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej’’. Od 2012 r. WTN wraz z Uczelnią było organizatorem 7 Włocławskich Sympozjów Naukowych o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy, mających na celu promowanie w środowisku Włocławka oraz ościennych powiatów zagadnień prozdrowotnych wśród pracowników i pracodawców. Włocławskie Towarzystwo Naukowe w 2014 r. zorganizowało lub współorganizowało konferencje, w tym m.in.: ,,Życie codzienne w Polsce w okresie Średniowiecza’’ pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia. W 2014 r. odbyły się dwie interesujące konferencje naukowe. Pierwsza była zbieżna z 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej. Wspólnie z WSHE we Włocławku przy współpracy UMK w Toruniu i Towarzystwa Naukowego w Toruniu zorganizowana została konferencja naukowa pt. ,,I wojna światowa na Kujawach i Pomorzu’’. Druga konferencja miała charakter szkoleniowy i  została zorganizowana wspólnie z WSHE we Włocławku, Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku oraz Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy i pod tytułem ,,Zdrowie w naszych rękach – interdyscyplinarność nauk o zdrowiu’’. Natomiast we współpracy z UMK w Toruniu i Aeroklubem Włocławskim, WTN i WSHE we Włocławku było organizatorem konferencji naukowej poświęconej lotnikowi polarnemu Janowi Nagórskiemu pt. ,,Jan Nagórski – w 100. rocznicę pierwszych lotów nad Arktyką’’ (2014). Włocławskie Towarzystwo Naukowe w 2015 r. przy współpracy Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zorganizowało konferencję naukową pt. ,,Wojna okupacja niemiecka na Kujawach i Pomorzu. 70. Rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie’’. Celem spotkania naukowego było przybliżenie współczesnym pokoleniom Polaków najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce na ziemiach polskich przed 70 laty – w okresie 1939-1945. W roku 2015 również WTN, KSW we Włocławku, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Centrum Kultury ,,Browar B’’ oraz Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku zorganizowało konferencję, która wpisała się w obchody Roku Jana Długosza, którym Sejm RP ustanowił rok 2015, pt. ,,Jan Długosz – historyk, duchowny, geograf, dyplomata’’. Spotkanie połączone było z rozstrzygnięciem konkursu multimedialnego i filmowego pn. ,,Jan Długosz i jego czasy’’. 26 kwietnia 2016 r. Włocławskie Towarzystwo Naukowe we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris zorganizowało Seminarium edukacyjno-promocyjne dotyczące tematyki bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym. Natomiast 30 kwietnia 2016 r. WTN było jednym ze współorganizatorów – obok Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie oraz Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej – jubileuszowych uroczystości z okazji 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie, które odbywały się na terenie klasztoru w Niepokalanowie. WTN było organizatorem debaty nt. ,,Kadra lekarsko-pielęgniarska Miasta Włocławek – stan obecny, przyszłość’’, która odbyła się 19 maja 2016 r. Przedsięwzięcie miało na celu przybliżenie diagnozy zasobów lekarsko-pielęgniarskich naszego miasta, gdzie każdy z uczestników mógł zaprezentować własną opinię. WTN było organizatorem lub współorganizatorem ośmiu edycji Włocławskiego Festiwalu Kultury, Nauki i Przedsiębiorczości. Organizacja większości konferencji została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, województwo kujawsko-pomorskie lub samorząd Włocławka. A niektóre z nich, w tym wszystkie festiwale i duża część konferencji naukowych, współfinansowane były z budżetu zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Włocławskie Towarzystwo Naukowe 11 listopada 2018 r. przy współpracy Towarzystwa Naukowego Płockiego, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku , Miasta Kowala, Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie – włączając się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – zorganizowało konferencję naukową ,,Tak rodziła się niepodległość. W 100-lecie powstania wolnej Polski”, a przy współpracy Towarzystwa Naukowego Płockiego wydano publikację zawierającą materiały z tej konferencji. W roku 2019, tj. w roku swojego jubileuszu czterdziestolecia powstania, Włocławskie Towarzystwo Naukowe zorganizowało konferencję naukową pn. „Druga wojna światowa rozpoczęła się w Polsce”. Konferencja została zorganizowana z okazji 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W lutym 2020 r. WTN wraz ze Stowarzyszeniem Króla Kazimierza Wielkiego i Burmistrzem Miasta Koła zorganizowało konferencję naukową pn. „Kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej”. W marcu 2023 r. odbyła się konferencja pt. „Powstanie styczniowe na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej. W 160.Rocznicę”. Konferencję zakończyła wycieczka objazdowa śladami miejsc pamięci Powstania styczniowego na Kujawach. W czerwcu 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie z młodzieżą szkół średnich pn. „Wykłady na Nową Epokę”. Towarzystwo planuje, aby to przedsięwzięcie miało charakter cykliczny i odbywało się z określoną częstotliwością. Poszczególne wydarzenia mają na celu popularyzację historii, kultury i tożsamości włocławian i Włocławka.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709