Rodzaje stypendiów

Stypendium Rektora

Wyciąg z Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dotyczący stypendium Rektora

§ 10

1. Prawo do ubiegania się o stypendium rektora ma student, który:
1) uzyskał wyróżniające wyniki w nauce czyli, uzyskując w każdym z ostatnich dwóch semestrów studiów wysoką średnią ocen z egzaminów kończących przedmiot i zaliczeń przedmiotów, które nie kończyły się egzaminem i złożył w Dziale Spraw Studenckich kartę okresowych osiągnięć studenta w terminie wyznaczonym przez dyrektora instytutu lub będąc studentem Uczelni posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne przejawiające się w działalności w kołach naukowych lub artystycznych
2) będąc studentem Uczelni uzyskał wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;
3) został przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

2. O przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, może ubiegać się student studiów pierwszego stopnia jednakże nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

3. O przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w ust. 1 pkt 1-3, na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

4. Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną ocen z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, następuje na podstawie kart okresowych osiągnięć.

5. Średnią na danym kierunku studiów, uprawniającą studenta KSW do ubiegania o przyznanie stypendium rektora ustala rektor w drodze zarządzenia.

6. Pracownik Działu Spraw Studenckich potwierdza we wniosku średnią ocen uzyskaną przez studenta za rok studiów.

7. Studenci, o których mowa w ust. 3, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w uczelni innej niż Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, ubiegając się o stypendium rektora, zobowiązani są dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 9 zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, informację o skali ocen obowiązującej w uczelni oraz o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

8. Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów.

9. Stypendium rektora przyznawane jest na wniosek studenta – Załącznik nr 3. Do wniosku o przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia wymienione w ust. 9-10 należy dołączyć stosowne dokumenty o osiągnięciach, potwierdzone przez opiekuna koła naukowego, artystycznego lub przez Kierownika Studium Wychowania Fizycznego.

10. Dokonując oceny osiągnięć naukowych i artystycznych brane są pod uwagę indywidualne osiągnięcia studenta w zakresie:
1) aktywności naukowej w jednym kole naukowym lub organizacji studenckiej, wskazanym przez studenta, potwierdzone przez opiekuna koła;
2) wystąpienia na konferencjach lub seminariach o charakterze naukowym, potwierdzone przez organizatora. Wystąpienia na szczeblu uczelnianym, krajowym, zagranicznym;
3) opublikowanie pracy w recenzowanych czasopismach polskich. Należy dołączyć kopię stron zawierających nazwisko autora, tytuł pracy i wydawnictwo;
4) opublikowanie pracy w recenzowanych czasopismach zagranicznych. Należy dołączyć kopię stron zawierających nazwisko autora, tytuł pracy i wydawnictwo;
5) opublikowanie pracy w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Należy dołączyć kopię stron zawierających nazwisko autora, tytuł pracy i wydawnictwo;
6) osiągnięcia na polu artystycznym, potwierdzone przez dyrektora instytutu odpowiadającego za sprawy studenckie;
7) inne potwierdzone osiągnięcia naukowe i artystyczne, potwierdzone przez dyrektora instytutu odpowiadającego za sprawy studenckie.

11. Dokonując oceny osiągnięć sportowych brane są pod uwagę indywidualne lub drużynowe osiągnięcia studenta w zakresie:
1) współzawodnictwie na poziomie krajowym;
2) współzawodnictwie na poziomie Europy;
3) współzawodnictwie na poziomie świata w Uniwersjadzie oraz igrzyska olimpijskie.

12. Osiągnięcia sportowe, uczestnictwo w zawodach sportowych, o których jest mowa w ust.10 powinny być potwierdzone przez Kierownika Studium Wychowania Fizycznego.

13. Stypendium rektora przyznawane jest za wyróżniające wyniki w nauce uzyskane w poprzednim roku studiów, a przyznawane na następny rok studiów.

POBIERZ Zarządzenie Rektora nr 28/2022 z 19 września 2022 r. w sprawie ustalenia średniej na danym kierunku studiów, uprawniającej studenta KSW we Włocławku do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora za rok akademicki 2021/2022 na rok akademicki 2022/2023

POBIERZ Średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o stypendium rektora za rok akademicki 2021/2022 na rok akademicki 2022/2023

 

Bliższych informacji udziela:

Dział Dydaktyki KSW we Włocławku
Collegium Novum
ul. Okrzei 94A, pokój 3
87-800 Włocławek
tel.: 660 714 516
e-mail: pomocmaterialna@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:

poniedziałek – czwartek w godz. 8.00 – 15.30
piątek w godz. 8.00 – 14.00
sobota w godz. 8.00 – 14.00 (w czasie zjazdów)

 

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709