Rodzaje stypendiów

Stypendium socjalne

Wyciąg z Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dotyczący stypendium socjalnego

§ 7

1. Rektor KSW we Włocławku w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego ustala na dany rok akademicki średni dochód netto na jednego członka w rodzinie studenta.

2. Do wniosku o stypendium socjalne – Załącznik nr 1 student zobowiązany jest dołączyć wszystkie dokumenty zaświadczające o wysokości dochodów swoich oraz osób wskazanych w ust. 6 pkt 2 i 3. Głównymi dokumentami są oryginalne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wszystkich członków rodziny, którzy ukończyli 18. rok życia.

3. Pod pojęciem dochodu studenta i członków jego rodziny rozumie się dochód osiągnięty przez studenta i członków jego rodziny w ostatnim roku podatkowym.

4. Dochód na członka rodziny studenta ustala się poprzez zsumowanie dochodów członków rodziny i podzielenie ich przez liczbę członków rodziny.

5. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
1) studenta,
2) małżonka studenta,
3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
4) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt. 1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

6. Za członka rodziny studenta uważa się osoby wymienione w ust. 5 pkt 2 i 3.

7. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne nie uwzględnia się:
1) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
2) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach: a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,
3) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
4) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629).

8. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:
1) ukończył 26. rok życia, przy czym obowiązkowo spełnia kryterium określone w § 7 ust 1,
2) pozostaje w związku małżeńskim, przy czym obowiązkowo spełnia kryterium określone w § 7 ust 1,
3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 5 pkt 4, przy czym obowiązkowo spełnia kryterium określone w § 7 ust 1,
4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, przy czym obowiązkowo spełnia kryterium określone w § 7 ust 1,
5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

9. Student, o którym mowa w ust. 8, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

10. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 1984, nr 52, poz. 268 ze zm.; tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) – potwierdzone zaświadczeniem przez organ uprawniony. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

11. Komisja Stypendialna KSW lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawiają przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

12. Komisja Stypendialna KSW lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

 

§ 8

1. Student ma obowiązek poinformowania Komisję Stypendialną KSW oraz Odwoławczą Komisję Stypendialną o zmianach mających wpływ na wysokość dochodu w rodzinie studenta, który uzasadnia przyznanie, zmianę wysokości lub cofnięcie prawa do stypendium socjalnego.

2. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest złożenie wniosku wraz z dołączonymi dokumentami i zaświadczeniami niezbędnymi do obliczenia dochodu na jednego członka w rodzinie. Obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne przedstawienie i udokumentowanie swojej sytuacji materialnej.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

4. Przez szczególnie uzasadnione przypadki rozumie się w szczególności:
1) zamieszkania w domu studenckim,
2) zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki,
3) zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim,
4) zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w obiekcie innym niż dom studencki.

5. W szczególnych przypadkach, o których mowa w ust. 4 należy uzasadnić i udokumentować wnioskiem studenta – Załącznik nr 1, wysokość stypendium socjalne może być zwiększone.

6. Przy tym, aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, o którym mowa w § 7 ust. 1

7. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

8. W przypadku wystąpienia w rodzinie studenta sytuacji utraty dochodu albo uzyskania dochodu, prawo do stypendium, ustala się na wniosek studenta wraz z Załącznikiem nr 1, z zastrzeżeniem ust. 9-10.

9. Utrata dochodu, o którym mowa w ust. 8 oznacza utratę dochodu spowodowaną:
1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
2) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r. poz. 303);
5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.);
6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
8) utratą świadczenia rodzicielskiego;
9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

10. Uzyskanie dochodu, o którym mowa w ust. 8, oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
1) zakończeniem urlopu wychowawczego;
2) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego posiadane przez okres 12 miesięcy. Uczelnia może jednak uznać źródło dochodu jako stałe w sytuacji rozpoczęcia jego uzyskiwania nie później niż w miesiącu marcu ostatniego roku podatkowego, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu dochód z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy. Za źródło stałego dochodu może być uznane wynagrodzenie  z tytułu umowy o pracę, a także dochody takie jak: renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło.

 

Bliższych informacji udziela:

Dział Dydaktyki KSW we Włocławku
Collegium Novum
ul. Okrzei 94A, pokój 3
87-800 Włocławek
tel.: 660 – 717 – 051
e-mail: pomocmaterialna@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00
sobota w godz. 8.00 – 14.00 (w czasie zjazdów)

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709