E-źródła

Bazy danych

Światowe i krajowe zasoby wiedzy w postaci elektronicznej. Bazy bibliograficzne oraz pełnotekstowe zawierające książki i artykuły z czasopism.

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obecnie WBN umożliwia dostęp do pełnych kolekcji czasopism kilkunastu najważniejszych światowych wydawnictw naukowych, zawierających łącznie ponad 8 tysięcy tytułów bieżących, z czego ok. 5 tysięcy dostępne jest w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley z prawem krajowej archiwizacji.

Na zasadzie licencji krajowych dostępne są także czasopisma Science i Nature, platforma Ebsco agregująca czasopisma różnych wydawców oraz bazy abstraktowo-bibliometryczne Web of Science i Scopus. Od roku 2018 dostępne są w ramach licencji pilotażowych dodatkowe narzędzia do baz bibliometrycznych: InCites i SciVal.

Dostęp do baz WBN jest możliwy z komputerów na terenie KSW pod adresem
https://wbn.icm.edu.pl/


CEON – Centrum Otwartej Nauki

Serwis OTWARTA NAUKA powstał z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką otwartości w badaniach naukowych i edukacji. Istotnym obszarem aktywności Centrum Otwartej Nauki jest udostępnianie treści naukowych w postaci cyfrowej. Zapewnia ono otwarty dostęp do polskich treści naukowych, a także dostęp (ograniczony do polskiego środowiska naukowego) do publikacji naukowych wiodących komercyjnych wydawców zagranicznych. Ściśle współpracuje z bibliograficznymi, abstraktowymi i pełno tekstowymi bazami danych z różnych dziedzin wiedzy, tworzy własne kolekcje oraz umożliwia otwarty dostęp do polskich czasopism naukowych. CEON udostępnia współczesne książki naukowe oraz oferuje autorom możliwość archiwizacji i udostępniania publikacji w repozytorium. Działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Repozytorium CeON ( https://depot.ceon.pl/ ), które gromadzi i udostępnia pełne teksty różnego typu publikacji o charakterze naukowym, takich jak artykuły, książki czy rozdziały w monografiach wieloautorskich.

Repozytorium RepOD ( https://repod.pon.edu.pl/ ), które gromadzi i udostępnia zbiory danych badawczych ze wszystkich dziedzin. Każdy zbiór danych zamieszczony w repozytorium otrzymuje własny numer DOI.

Biblioteka Nauki ( http://bibliotekanauki.ceon.pl ), która udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów sześciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej) oraz BazEkon (czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych).

Otwórz Książkę ( http://otworzksiazke.pl ) -W serwisie Otwórz Książkę gromadzone są i udostępniane cyfrowe wersje prac naukowych polskich uczonych. W skład kolekcji wchodzą przede wszystkim książki niedostępne już na rynku w wersji drukowanej, poszukiwane ze względu na wartość naukową i edukacyjną.

Agregator CeON ( http://agregator.ceon.pl/ ) – jest to wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. Zapewnia ich większą widoczność, szerszą dostępność i łatwiejsze wyszukiwanie.

Dostęp w otwartym Internecie.


Google Scholar

Google Scholar to prosty sposób na szerokie wyszukiwanie literatury naukowej. Z jednego miejsca można przeszukiwać wiele dyscyplin i źródeł: artykuły, tezy, książki, streszczenia i opinie sądowe, od wydawców akademickich, stowarzyszeń zawodowych, repozytoriów internetowych, uniwersytetów i innych stron internetowych. Google Scholar pomaga znaleźć odpowiednią pracę w świecie badań naukowych.

Dostęp w otwartym Internecie https://scholar.google.pl/


Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC) jest projektem realizowanym przez instytucje współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Celem tworzenia regionalnej biblioteki cyfrowej jest wspieranie edukacji i nauki, turystyki oraz potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa.

Zasób biblioteki cyfrowej podzielony został na trzy duże kolekcje tematyczne:
–  regionalia – cyfrowe wersje książek i zbiorów ikonograficznych, kartograficznych, muzycznych oraz dokumentów życia społecznego, dotyczących Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyńskiej; częścią tej kolekcji są także Baltica i Lituanica.
–  materiały dydaktyczne – cyfrowe kopie wybranych podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych tworzonych w regionie;
–  dziedzictwo kulturowe – kopie wybranych najcenniejszych i najczęściej wykorzystywanych pozycji: inkunabułów, starodruków, rękopisów, zbiorów ikonograficznych, kartograficznych oraz emigracyjnych.

Dostęp w otwartym Internecie http://kpbc.umk.pl/dlibra


System Informacji Prawnej Legalis

Legalis jest obszerną i kompleksową bazą prawa polskiego, przygotowaną przez Wydawnictwo C.H. Beck. Zawiera pełne teksty ujednoliconych aktów prawnych z zachowaniem wszystkich wersji czasowych, umożliwiając ich porównywanie w sposób intuicyjny oraz moduły tematyczne – Prawo Cywilne, Postępowanie Cywilne, Prawo Administracyjne, Prawo Pracy,  Prawo Samorządowe, Prawo Gospodarcze, Prawo Medyczne, Prawo Spółek Handlowych, Prawo Własności Intelektualnej, Prawo Rynku Kapitałowego, Prawo Podatkowe, Nieruchomości, Zamówienia Publiczne, Prawo Upadłościowe, Unia Europejska, Prawo Rodzinne, Prawo Karne, Postępowanie Karne.

Zawartość: Baza Prawa – Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, Prawo resortowe, Prawo miejscowe, projekty ustaw, Dzienniki Urzędowe UE, orzecznictwo, kierunki orzecznicze, wzory pism i formularzy, interpretacje, kalkulatory, bibliografia prawnicza.

Komentarze do wszystkich dziedzin prawa, monografie, metodyki, publikacje praktyczne, artykuły z czasopism z 18 modułów tematycznych

Dostęp do bazy Legalis  z sieci uczelnianej.

Logowanie do Systemu Legalis w wersji „no limit” (dostęp po IP)
odbywa się przez stronę https://legalis.pl (przycisk „Zaloguj po IP”).

Wejdź: https://sip.legalis.pl/

Filmy instruktażowe: https://legalis.pl/pomoc/filmy-i-instrukcje/

Zapoznaj się z filmem 5 kroków na start z Systemem Legalis


ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) to system informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. ISAP jest częścią Systemu Informacyjnego Sejmu.
Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (Dz.U. 2017 poz. 1523), w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji.
Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu, ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

Dostęp w otwartym Internecie http://isap.sejm.gov.pl/


Katalogi internetowe:

Polskie

NUKAT – Katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich
http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat

KARO – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
http://karo.umk.pl/Karo/

Dostępne w otwartym Internecie.

Zagraniczne

A directory of libraries throughout the world https://librarytechnology.org/libraries/

Dostępne w otwartym Internecie

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709