Współpraca z zagranicą ERASMUS+

Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów pracowników ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022

Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów pracowników ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022

 1. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie ERASMUS+ musi być pracownikiem uczelni wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 2. Celem wyjazdu pracownika w programie ERASMUS+ może być:
  a) prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (nauczyciel akademicki uczelni wysyłającej) – wyjazd typu STA
  b) udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej – wyjazd typu STT.
 3. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie ERASMUS+ jest ocena „Indywidualnego programu nauczania” (Individual Teaching Programme) – wyjazd typu STA/ „Indywidualnego programu szkolenia/ Indywidualnego planu pracy” (Individual Work Programme) – wyjazd typu STT, który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. „Indywidualny program nauczania” określa: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Indywidualny program szkolenia/plan pracy określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.
 4. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej musi być rozpoczętyi zakończony w okresie pomiędzy 1.09.2021-30.09.2022
 1. Podczas jednego wyjazdu typu STA nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. Zaleca się, aby pobyt nauczyciela akademickiego na wyjeździe typu STA trwał co najmniej 5 dni roboczych. Krótsze pobyty są dopuszczalne w uzasadnionych wypadkach. Maksymalny czas trwania wyjazdu typu STA to 6 tygodni.
 2. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie ERASMUS+ zostanie sporządzona pisemna umowa.
 3. Informacje o prowadzonym naborze na wyjazdy w roku akademickim 2021/2022 dostępne są na bieżąco na stronie www.ksw.wloclawek.pl, u koordynatora programu ERASMUS+ oraz w trakcie spotkań informacyjnych dla wykładowców.

Zasady finansowania wyjazdów pracowników dydaktycznych i administracyjnych

Zasady finansowania wyjazdów pracowników (nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz wyjazdów pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych (STT)

1. Środki finansowe dla uczelni na wypłatę stypendiów dla pracowników uczelni zostały obliczone na podstawie „Zasad alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację działań zdecentralizowanych w roku akademickim 2021/2022”

2. Środki finansowe przyznane w kategorii STA mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę stypendiów dla nauczycieli akademickich zakwalifikowanych na wyjazd do uczelni partnerskiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

3. Środki finansowe przyznane w kategorii STT mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę stypendiów dla pracowników uczelni wyjeżdżających w celach szkoleniowych.

4. Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno być wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.

5. Potwierdzenie prawidłowego wydatkowania i wypłacenia stypendium pracownikowi przez uczelnię stanowią następujące dokumenty:

a) umowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem;
b) „Indywidualny program nauczania” w przypadku wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i/lub „Indywidualny program szkolenia”/„Indywidualny plan pracy” w przypadku wyjazdu w celach szkoleniowych;
c) dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej określający czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych (dotyczy wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) lub dokument potwierdzający czas pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia (dotyczy wyjazdu w celach szkoleniowych);
d) sprawozdanie pracownika z pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej według wzoru i w formie wymaganej przez uczelnię;
e) w przypadku wypłaty stypendium na koszty podróży – kopia biletu lub faktura za bilet, lub w wypadku podróży pracownika własnym samochodem oświadczenie pracownika o odbyciu podróży samochodem wraz z informacją o terminie przekroczenia granicy (oświadczenie woli podpisane przez pracownika);

6. Ogólna kwota stypendium musi być wyrażona w euro. Przyznane i wypłacone pracownikowi stypendium musi być liczbą całkowitą i nie może przekroczyć limitów określonych w umowie NA-uczelnia.

7. Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia.

8. Procedura odwoławcza: Pracownikowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia oficjalnej listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu. Organem odwoławczym jest Rektor.

9. Jakie kryteria trzeba spełnić?
Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę dwa podstawowe kryteria:

• kompetencje językowe,
• doświadczenie zawodowe.

Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest akceptacja „Indywidualnego programu nauczania” przez uczelnie macierzystą i przyjmującą. W programie należy przedstawić cele, zawartość i oczekiwane rezultaty planowanych zajęć dla studentów.
Wśród kandydatów spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe pierwszeństwo mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Preferencyjnie będą traktowani pracownicy etatowi uczelni.
Pracownicy mogą wielokrotnie wyjeżdżać w ramach programu ERASMUS+.
Wyjazd pracownika dydaktycznego zatwierdza Rektor KSW we Włocławku na wniosek Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus po uzyskaniu opinii Dyrektora Instytutu.

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: