Współpraca z zagranicą ERASMUS+

Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów pracowników ERASMUS+ w roku akademickim 2023/2024

1. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie ERASMUS+ musi być pracownikiem uczelni wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

2. Celem wyjazdu pracownika w programie ERASMUS+ może być:
a) prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (nauczyciel akademicki uczelni wysyłającej) – wyjazd typu STA
b) udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (nauczyciel akademicki lub pracownik administracyjny uczelni wysyłającej) – wyjazd typu STT.

3. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie ERASMUS+ jest ocena „Indywidualnego programu nauczania” (Individual Teaching Programme) – wyjazd typu STA/ „Indywidualnego programu szkolenia/ Indywidualnego planu pracy” (Individual Work Programme) – wyjazd typu STT, który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. „Indywidualny program nauczania” określa: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Indywidualny program szkolenia/plan pracy określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika. WZÓR DOKUMENTU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI.

4 Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty
i zakończony w okresie pomiędzy 1.09.2023-30.09.2024

5. Podczas jednego wyjazdu typu STA nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. Zaleca się, aby pobyt nauczyciela akademickiego na wyjeździe typu STA trwał co najmniej 5 dni roboczych. Krótsze pobyty są dopuszczalne w uzasadnionych wypadkach.

6. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie ERASMUS+ zostanie sporządzona pisemna umowa.

7. Informacje o prowadzonym aktualnie naborze na wyjazdy w roku akademickim 2023/2024 dostępne są na bieżąco na stronie www.ksw.wloclawek.pl, u koordynatora programu ERASMUS+ oraz w trakcie spotkań informacyjnych dla wykładowców i pracowników administracji uczelni.

 

Zasady finansowania wyjazdów pracowników dydaktycznych i administracyjnych

Zasady finansowania wyjazdów pracowników (nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz wyjazdów pracowników administracyjnych i wykładowców
w celach szkoleniowych (STT)

1.Środki finansowe dla uczelni na wypłatę stypendiów dla pracowników uczelni zostały obliczone na podstawie „Zasad alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację działań zdecentralizowanych w roku akademickim 2023/2024”

2. Środki finansowe przyznane w kategorii STA mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę stypendiów dla nauczycieli akademickich zakwalifikowanych na wyjazd do uczelni partnerskiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

3. Środki finansowe przyznane w kategorii STT mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę stypendiów dla pracowników uczelni wyjeżdżających w celach szkoleniowych.

4. Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno być wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.

5. Potwierdzenie prawidłowego wydatkowania i wypłacenia stypendium pracownikowi przez uczelnię stanowią następujące dokumenty:
a) umowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem;
b) „Indywidualny program nauczania” w przypadku wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i/lub „Indywidualny program szkolenia”/„Indywidualny plan pracy” w przypadku wyjazdu w celach szkoleniowych;
c) dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej określający czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych (dotyczy wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) lub dokument potwierdzający czas pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia (dotyczy wyjazdu w celach szkoleniowych);
e) sprawozdanie pracownika z pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej według wzoru i w formie wymaganej przez uczelnię;
f) w przypadku wypłaty stypendium na koszty podróży – kopia biletu lub faktura za bilet, lub w wypadku podróży pracownika własnym samochodem oświadczenie pracownika o odbyciu podróży samochodem wraz z informacją o terminie przekroczenia granicy (oświadczenie woli podpisane przez pracownika);

6.Kwota przyznanego dofinansowania zawiera DWA dni przeznaczone na podróż.

7. Ogólna kwota stypendium musi być wyrażona w euro. Przyznane i wypłacone pracownikowi stypendium musi być liczbą całkowitą i nie może przekroczyć limitów określonych w umowie NA-uczelnia.

8. Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia.

9. Jakie kryteria trzeba spełnić?
Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę dwa podstawowe kryteria:

• kompetencje językowe,
• doświadczenie zawodowe.

Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest akceptacja „Indywidualnego programu nauczania” przez uczelnie macierzystą i przyjmującą. W programie należy przedstawić cele, zawartość i oczekiwane rezultaty planowanych zajęć dla studentów.
Wśród kandydatów spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe pierwszeństwo mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Preferencyjnie będą traktowani pracownicy etatowi uczelni.
Pracownicy mogą wielokrotnie wyjeżdżać w ramach programu ERASMUS+.
Wyjazd pracownika dydaktycznego zatwierdza Rektor KSW we Włocławku na wniosek Uczelnianego Koordynatora Programu ERASMUS+

 

Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni

Grupa 1 –

 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180

Grupa 2 –

 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160

Grupa 3 –

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140

 

Ryczałt na koszty podróży:

 

W ramach przyznanego przez NA dofinansowania Beneficjent będzie mógł wypłacać pracownikom ryczałt na koszty podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony). Do obliczenia odległości Beneficjent jest zobowiązany stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Stawka ryczałtu na koszty podróży:

od 100 do 499 km – 180 EUR
od 500 do 1999 km – 275 EUR
od 2000 do 2999 km – 360 EUR
od 3000 do 3999 km – 530 EUR
od 4000 do 7999 km – 820 EUR
powyżej 7999 km – 1500 EUR

ERASMUS+ GREEN TRAVEL:

Stawka ryczałtu na koszty podróży:

od 100 do 499 km – 210 EUR
od 500 do 1999 km – 320 EUR
od 2000 do 2999 km – 410 EUR
od 3000 do 3999 km – 610 EUR

 

 

POBIERZ Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów pracowników ERASMUS+
POBIERZ Formularz zgłoszeniowy

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709