Projekty

„Uczymy się – to szansa na rozwój kompetencji osób dorosłych”

DIAGNOZA w kierunku przygotowania oferty dydaktycznej dla osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy poszerzaniem swoich kompetencji i kwalifikacji Wykonana w okresie od 02.11.2023r. do 13.12.2023r. przez KUJAWSKĄ SZKOŁĘ WYŻSZĄ.

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku jest uczelnią społeczną, założoną w 1995 r. przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe. To najstarsza uczelnia niepubliczna w województwie kujawsko-pomorskim. W 2020 roku KSW obchodziła 25-lecie działalności naukowo-dydaktycznej. KSW prowadzi studia I stopnia (licencjackie oraz inżynierskie), II stopnia, jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe i MBA. Od momentu powstania, mury Uczelni opuściło ponad 23 tys. absolwentów. Z każdym rokiem absolwenci KSW otrzymują coraz wyższe oceny wśród pracodawców z całego regionu. Jest to dowód na to, że Uczelnia kształci na dobrym poziomie, mając wysoko specjalistyczną kadrę wykładowców i zaplecze naukowe.

Obecnie w swojej ofercie KSW posiada kierunki studiów:

• Administracja -3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze
specjalnościami:
– Administracja gospodarcza
– Administracja publiczna

• Bezpieczeństwo i higiena pracy -3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu
praktycznym ze specjalnościami:
– Chemiczne zagrożenia środowiska
– Zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracy

• Bezpieczeństwo narodowe -3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu
praktycznym ze specjalnościami:
– Cyberbezpieczeństwo
– Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej

• Budownictwo -3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze
specjalnościami:
– Budownictwo drogowe
– Budownictwo ogólne
– Technologia i organizacja budownictwa

• Dietetyka

• Energetyka -3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:
– Dozór i eksploatacja instalacji energetycznych
– Ekologiczne systemy wykorzystania energii
– Zrównoważony rozwój energetyki

• Logistyka -3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze
specjalnościami:
– Logistyka przedsiębiorstw
– Logistyka służb mundurowych
– Logistyka transportu

• Pedagogika- 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:
– Animacja społeczno-kulturowa
– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
– Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
– Resocjalizacja nieletnich

• Pielęgniarstwo – pomostowe -roczne studia niestacjonarne tzw. „pomostowe” o
profilu praktycznym

• Pielęgniarstwo – 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym

• Inżynieria mechaniczna – kierunek realizowany w Filii w Grudziądzu -3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:
– Automatyka i robotyka
– Eksploatacja maszyn i pojazdów
– Mechanika lotnicza
– Zarządzanie procesami wytwarzania

Ww. kierunki studiów korespondują z ofertą szkoleniową jaką uczelnia ma w planach wdrożyć w ramach składanego projektu.

KSW zawarła ponad 200 różnego rodzaju porozumień i umów z instytucjami państwowymi, samorządowymi, uczelniami i przedsiębiorstwami, których celem jest wspólna realizacja badań, organizacja spotkań naukowych oraz prowadzenie różnego rodzaju kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Na studiach podyplomowych i kursach, KSW kształci głównie pracowników samorządu terytorialnego, oświaty i personelu służby zdrowia. Co roku oferta w tym zakresie jest poszerzana o nowe propozycje.

Uczelnia podąża „z duchem czasu”. KSW organizuje nie tylko kształcenie w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych ale także ma w swojej ofercie szkolenia. W ostatnim okresie jest coraz więcej sygnałów z rynku na temat: krótkich form edukacyjnych takich jak kursy szkolenia, które wpisują się w aktualne trendy regionalnego rynku pracy. Uczelnia chce sprostować wyzwaniu i dostosowuje swoją ofertę edukacyjna do dynamicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.

Osoby dorosłe, w wieku 18-64 lata preferują szkolenia zamiast studiów, bo chcą skupić się na praktycznych aspektach danej dziedziny zawodowej. Osoby uczestniczące w
szkoleniach chcą zdobyć konkretne umiejętności, które są natychmiastowe i bezpośrednio zastosowalne w miejscu pracy. W przeciwieństwie do studiów, gdzie często występuje więcej teorii, szkolenia są bardziej ukierunkowane na praktyczne aspekty pracy. Osoby pracujące lub z innymi zobowiązaniami mogą łatwiej dostosują
harmonogram szkolenia do swojego życia codziennego ponieważ szkolenia są krótszymi formami nauki.

Szkolenia są bardziej dynamiczne i mogą lepiej dostosowywać swoją ofertę do bieżących potrzeb rynku pracy. To powoduje, że są bardziej atrakcyjne dla osób, które chcą być na bieżąco z najnowszymi trendami i wymaganiami w swojej branży. Szkolenie dorosłych przyczyni się do podniesienia ogólnego poziomu wykształcenia w regionie, co będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy województwa kujawsko- pomorskiego. Wykształceni pracownicy są kluczowymi czynnikami budowania konkurencyjności regionu i przyciągania inwestorów.

Uczelnia, z uwagi na potencjał instytucjonalny, a przede wszystkim kadrowy, może i powinna odgrywać ważną rolę w: odświeżeniu i aktualizacji wiedzy osób pracujących i wypracowaniu metod zachęcających do uczenia się osób dorosłych jak i dostosować swoją ofertę edukacyjną
do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Uczelnia przygotowując się do procesu składania wniosku aplikacyjnego przeprowadziła badanie własne metodą CATI w 11-12.2023r. na 300 osobach zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, w wieku 18-64 lata, odpowiadających kryteriom grupy docelowej.
Celem badania było zbadanie potrzeb i określenie barier grupy docelowej oraz stworzenie oferty edukacyjnej, która będzie odpowiedzią na realne zapotrzebowanie na szkolenia. Zainteresowanych udziałem w projekcie było 240 osób.

Wśród odpowiedzi respondentów 100% respondentów wskazało na potrzebę podniesienia
kompetencji w obszarach:
– zrozumienia znaczenia i zasad zrównoważonego rozwoju
– zrozumienie wpływu działań człowieka na środowisko naturalne
– zrozumienie zasad obiegu zamkniętego

Wyżej wskazane efekty uczenia się pozwolą na zaproponowanie szkolenia prowadzącego do
zdobycia kwalifikacji „Postawy proekologiczne i zrównoważony rozwój w czasach
transformacji cyfrowej”, które obejmuje swoim zakresem ww. efekty uczenia się.

Ponadto 37,5% respondentów wskazało na potrzebę podniesienia kompetencji w obszarach:
– przygotowanie i serwowanie typowych potraw
– stosowanie wiedzy kulinarnej i nowoczesnych trendów rynkowych w sporządzaniu i serwowaniu potraw
– ogólne zalecenia i normy żywienia w diecie osób starszych
– interakcja żywności, leków i suplementów
– wykorzystanie technik psychodietetycznych w żywieniu osób starszych.

Wyżej wskazane efekty uczenia się pozwolą na zaproponowanie szkolenia prowadzącego do zdobycia kwalifikacji ZSK „Dietetyka dla seniorów z elementami psychodietetyki”

Ponadto 25%respondentów wskazało na potrzebę podniesienie kompetencji w obszarach:
– pozyskiwania inwestorów do gmin
– analizy zasobów gmin
 -organizacji obsługi inwestorów, prowadzenie negocjacji z inwestorami, zasady negocjacji z inwestorami, obsługi procesu inwestycyjnego
– przygotowania strategii przyciągania inwestorów dla wybranej gminy.

Wyżej wskazane efekty uczenia się pozwolą na zaproponowanie szkolenia prowadzącego do
zdobycia kwalifikacji lub nabycia kompetencji „Outsourcing i offshoring w kontekście
pozyskiwania inwestorów dla gmin”, które obejmuje swoim zakresem wymienione efekty
uczenia się.

Ponad 29% respondentów wskazało na potrzebę podniesienia kompetencji w obszarach:
– znajomości aspektów prawnych dotyczącego zrównoważonego rozwoju
– znajomości dobrych praktyk
– umiejętności analizy działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta
– znajomości idei smart city
– znajomości zasad budowania strategii rozwoju miasta w kontekście ww.
– umiejętności opracowania planu komunikacji w/w kwestii

Wyżej wskazane efekty uczenia się pozwolą na zaproponowanie szkolenia prowadzącego do
zdobycia kwalifikacji lub nabycia kompetencji w zakresie „Zarządzanie zrównoważonym
rozwojem miasta w kontekście idei Smart City”, które obejmuje swoim zakresem wymienione
efekty uczenia się.

Ponad 8% respondentów wskazało na potrzebę podniesienia kompetencji w obszarach:
– przygotowania procesu druku 3D na podstawie dokumentacji (dobranie parametrów, technologii oraz wytworzenie modelu CAD 3D umożliwiające wytworzenie obiektu w procesie druku 3D)
– realizowania procesu druku 3D (przygotowanie, uruchomienie, monitorowanie prac drukarki 3D oraz finalizacja procesu wytwórczego)

Wyżej wskazane efekty uczenia się pozwolą na zaproponowanie szkolenia prowadzącego do
nabycia kwalifikacji ZSK „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”, które obejmuje
swoim zasięgiem ww. efekty uczenia się.

Uczelnia przy opracowywaniu oferty edukacyjnej dostępnej w projekcie wspierała się
następującymi dokumentami:
– Potrzeby przedsiębiorstw i pracowników z sektora nowoczesnych usług biznesowych w kontekście zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje, SRKNUB 2023, https://sektorowaradanub.pl/wp-content/uploads/Raport_Potrzeby-przedsiebiorstw-i-pracownikow-z-sektora-NUB.pdf
– Rekomendacja nr 01/12/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH https://power.parp.gov.pl/storage/grants/documents/153/Rekomendacja-Sektorowej-Rady-ds.-Kompetencji-sektora-Nowoczesnych-Usug-Biznesowych—obowizuje-od-
1.02.2021_k.pdf
– Dyrektywa UE 2022/2464 w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD)
https://www.gov.pl/web/finanse/dyrektywa-o-sprawozdawczosci-przedsiebiorstw-w-zakresie-zrownowazonego-rozwoju-juz-opublikowana
– Europejska ramie kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040
– Global Green Skills Report, 2022 opracowany przez LinkedIn, https://economicgraph.linkedin.com/content/dam/me/economicgraph/en-us/global-green-skills-report/global-green-skills-report-pdf/li-green-economy-report-2022.pdf
– „System prognozowania polskiego rynku pracy”(POWR.02.04.00-00-0083/17). http://bc.gbpizs.gov.pl/Content/3885/PDF/Rynek-Pracy_4_2019-1.pdf
https://ibs.org.pl/research/system-prognozowania-polskiego-rynku-pracy/-o projekcie
  https://prognozy.praca.gov.pl/login aplikacja
– Europejska rama kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040
– Potrzeby przedsiębiorstw i pracowników z sektora nowoczesnych usług biznesowych w kontekście zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje, Sektorowa Rada
Kompetencji ds. Nowoczesnych Usług Biznesowych 2023, https://sektorowaradanub.pl/wp-content/uploads/Raport_Potrzebyprzedsiebiorstw-i- pracownikow-z-sektora-NUB.pdf
– Rekomendacja nr 01/12/2020 SRKNUB, https://power.parp.gov.pl/storage/grants/documents/153/Rekomendacja-Sektorowej- Rady-ds.-Kompetencji-sektora-Nowoczesnych-Usug-Biznesowych—obowizuje-od- 1.02.2021_k.pdf
– Zielone kompetencje i miejsca pracy w Polsce w perspektywie 2030 r., KONFEDERACJA LEWIATAN W-wa, wrzesień 2022 https://lewiatan.org/wpcontent/uploads/2022/10/zielone_kompetencje.pdf
– Potencjał zatrudnieniowy przedsiębiorstw we Włocławku oraz w powiecie włocławskim Raport z badania 2022/2023, https://wloclawek.praca.gov.pl/documents/144566/547113/Raport%20z%20badania% 20PUP%20w%202022%20Potencja%C5%82%20zatrudnieniowy%20przedsi%C4%9 9biorc%C3%B3w/606da2ff-0e3a-40a7-af9f-7a7dd022f9de?t=1674637744664

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709