Projekty

Dostępna KSW

 

Realizacja projektu współfinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Tytuł projektu:

Dostępna KSW- kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, nr POWR.03.05.00-00-A015/21, współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Cel główny:

Wzrost dostępności Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku i jej oferty do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez:

 • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni
 • zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni
 • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni
 • pracowanie i wdrożenie procedur na uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię w tym wprowadzenie min. zapisów dotyczących realizacji działań na rzecz ON w Strategii Uczelni
 • wprowadzenie do programów nauczania na uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami
 • realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencji u 90% pracowników spośród 44 osób (14 K, 30 M)

  w okresie od 01.11.2021 r. do 31.10.2023 r.

Grupę docelową stanowią:

 • 44 pracowników KSW (19 K| 25 M)
 • 20 studentów KSW z niepełnosprawnościami (18 K| 2 M)
 • osoby, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu z projektu, wszyscy ci, do których kierowana będzie oferta uczelni, w tym studenci KSW , kandydaci na studia w KSW.

Główne zadania w projekcie to:

 • Obszar 1 – Struktura organizacyjna
  W ramach zadania planuje się modyfikację istniejącej struktury organizacyjnej uczelni pod kątem efektywności zadań podejmowanych na rzecz ON w wyniku czego powstanie zmieniona struktura organizacyjna. Ponadto uruchomione zostanie poradnictwo psychologiczne w wymiarze 2 godz./tydz. x 2 lata.
 • Obszar 2 – Architektura
  W ramach zadania planuje się:
  – modernizację windy towarowej (modernizacja urządzeń windy towarowej do możliwość przewozu ON wraz z systemem informacji np. zapowiedź słowna informująca na którym piętrze znajduje się winda) lub zakup i montaż nowej windy wraz z pełnym wyposażeniem,
  – montaż oznaczeń poziomych i pionowych na korytarze, drzwi, klamki, poręcz m.in. z napisami w alfabecie Braille’a oraz na co stanowić będzie udogodnienie dla osób niewidomych.

 • Obszar 3 – Technologie wspierające:
  Planuje się wdrożenie i utrzymanie intuicyjnych i responsywnych narzędzi umożliwiających obsłużenie osób z wszelkimi rodzajami niepełnosprawności.

 • Obszar 4 – Procedury
  Planuje się dostosować i wdrożyć nowe procedury na Uczelni mające na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię, w tym np. procedury adaptacyjne, które zapewnią dostępność procesu kształcenia oraz działalności naukowej szerszej grupie studentów z niepełnosprawnościami czy procedur egzaminacyjnych, a także takich, które zwiększą dostępność Uczelni dla pracowników z niepełnosprawnych.

 • Obszar 5 – Rodzaje wsparcia edukacyjnego
  W ramach zadania planuje się zapewnienie różnych form wsparcia edukacyjnego dla studentów ze wszystkimi rodzajami  niepełnosprawności oraz wsparcie Asystenta dydaktycznego ON, który świadczyć będzie wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami w wymiarze 6 godz./miesięcznie przez 10 m-cy x 2 lat

 • Obszar 6 – Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności –
  Planuje się szkolenia dla kadry KSW prowadzące do podniesienia świadomości i kompetencji w zakresie edukacji włączającej projekt, na wszystkich jego etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni. Będzie realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami tj. ze Stowarzyszeniem Otwarte Serca w Szpetalu Górnym i z Samodzielnym Publicznym Zespołem Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

Dyżury psychologa

mgr Ewelina Niewiadomska
w każdy piątek w godz. 10.00-12.00 (w ostatni piątek miesiąca w godz. 10.00-13.00) 
ul. pl. Wolności 1, pok. nr 7 (wejście od dziedzińca)
tel. 601 520 593


Przejdź do Aktualności

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709