Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. IX, seria C: Nauki Pedagogiczne, z. 3: „Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, pedeutologii, nauk współdziałających”

Pod redakcją: Mirosław Krajewski

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2001

Format: B5

Stron: 223

Nakład wyczerpany

Tom zawiera 16 artykułów zebranych w trzech działach: „Z teorii pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej” — Uwarunkowania edukacyjne Płocka. Kilka rozważań na koniec stulecia (Z.P. Kruszewski), Problem działań profilaktycznych wobec aktów przemocy nad dzieckiem w rodzinie (A. Olubiński), Adopcja jako forma kompensacji sieroctwa (Z. Węgierski), Geneza, historia i tendencje rozwojowe pedagogiki opiekuńczej na gruncie polskim (I. Pyrzyk), Dziecko zagrożone niedostosowaniem i niedostosowane w szkole (B. Krajewska), Historyczne meandry zakładowej opieki nad dzieckiem osieroconym. Wybrane problemy (S. Mańkowski); „Z myśli pedeutologicznej” — Koncepcja nauczyciela-wychowawcy wyzwalającego i hamującego w ujęciu Marii Grzegorzewskiej — aktualność poglądów i zastosowanie w praktyce pedagogicznej (B. Matyjas), Nauczyciel w opinii uczniów i rodziców — przegląd stanu badań (R. Parzęcki), Wypalenie zawodowe nauczycieli (I. Górska), Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji a potrzeby edukacyjne dzieci (M. Sobieszczyk); „Z pogranicza pedagogiki i innych nauk” — Wokół problemów polskiej polityki społecznej u progu XXI wieku (M. Krajewski), Geneza i rozwój pomocy społecznej — w poszukiwaniu źródeł polityki społecznej jako działalności praktycznej (K. Piątek), Kontakty skazanych z rodziną w procesie resocjalizacji więziennej (L. Lubicki), Edukacja regionalna i kulturalna młodego pokolenia w okresie przemian ustrojowych w Polsce (S. Kunikowski), Ponadczasowy wymiar krajoznawstwa i jego społeczna rola na przykładzie PTTK (B. Ziółkowski), Obraz siebie młodzieży na podstawie przeprowadzonych badań (M. Znajmiecka-Sikora, L. Godzwon).

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: