Zeszyty Naukowe KSW, t. L, seria C, Nauki pedagogiczne

Dział Promocji KSW 14 sty , 2022 0 Comments

W 2021 r. ukazał się L tom Zeszytów Naukowych KSW Współczesne problemy polskiej i europejskiej pedagogiki pod redakcją naukową dr Urszuli Kempińskiej i dr Ireneusza Pyrzyka, prof. KSW.  Artykuły zaprezentowane w tomie zostały podzielone na dwie części. W części I, zatytułowanej Współczesne problemy polskiej pedagogiki znajduje się siedem artykułów. Treść ich obejmuje różne obszary zainteresowań Autorów od problematyki związanej ze zdarzeniami losowymi, kulturą pedagogiczną w procesie wychowania, poprzez rozważania na temat systemu opieki nad dzieckiem, „sztuką” starzenia się, do wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w tym z problemami logopedycznymi. Część II: Współczesne problemy pedagogiki europejskiej obejmuje 6 artykułów. Zakres tematyczny jest mniej zróżnicowany niż w I części, dotyczy problematyki przemocy seksualnej we Francji oraz zagadnień związanych z dydaktyką (przygotowanie nauczycieli, wykorzystanie najnowszych technologii w procesie kształcenia, system kształcenia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej). Artykuły z zakresu dydaktyki zostały opracowane w języku ukraińskim. Prezentowane teksty ukazują nie tylko (szeroki) wymiar współczesnej pedagogiki, ale i jej kondycję.

Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w podeszłym wieku

Dział Promocji KSW 11 sty , 2022 0 Comments

Ukazała się publikacja poświęcona konferencji zaplanowanej na 14 maja 2020 roku pt.: „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację  osób  w wieku podeszłym”, która    niestety z powodu sytuacji epidemiologicznej  została odwołana.  Publikacja w pewnej części odzwierciedla ramowy program konferencji. Przeznaczona została dla szerokiego grona odbiorców uprawiających zawody medyczne  oraz  wchodzące w skład zespołów interdyscyplinarnych.

 Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwszą rozpoczyna praca dotycząca nanomedycyny,  która  jest spojrzeniem przyszłościowym w medycynie. Druga omawia  proces starzenia się organizmu człowieka   uwzględniając możliwości  opóźniania tego procesu. Kolejna opisuje  problem opieki rodzinnej nad osobami starszymi. Dalsze rozważania  dotyczącą  rehabilitacji chorych po udarze mózgu, a także  opisują   problemy godnego starzenia się człowieka. Omówiono także specyfikę żywienie seniorów oraz podkreślono wartość terapii zajęciowej.

Druga część zawiera  prace empiryczne. Pierwsza dotyczy  skutków przebytego  zapalenia płuc u seniorów nie objętych profilaktyką pneumokokową. W kolejnych artykułach przedstawiono deficyt wiedzy opiekunów nieformalnych na temat zespołów otępiennych.  Przeanalizowano także wieloaspektowość problemów występujących  u  seniorów przebywających w domach pomocy społecznej.

Autorzy publikacji wyrażają nadzieję, że zawarta w niej tematyka  stanie się inspiracją do pogłębienia i nowego spojrzenia na obszar tak ważny we współczesnym świecie, bo dotyczący zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób w wieku podeszłym.

Debiuty Naukowe KSW, t. XV

Dział Promocji KSW 11 sty , 2022 0 Comments

Ukazał się nowy tom Debiutów Naukowych Kujawskiej Szkoły Wyższej, którego bohaterami są  studenci kierunku pielęgniarstwo oraz członkowie Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Nauk o Zdrowiu.

W publikacji  zapisane zostały doświadczenia personelu pielęgniarskiego zmagającego się z nowymi wyzwaniami  jakie wniosła pandemia.  Tom zawiera artykuły  składającą się z dwóch części: ”Mój dyżur w pandemii” oraz „Rok pracy w pandemii”.

Tym wszystkim, którzy podzielili się refleksją, wiedzą i doświadczeniem składamy ogromne podziękowania. Staliście się Państwo częścią historii dla tych, którzy w przyszłości zdobywać będą wykształcenie pielęgniarskie. Rozumienie, roztropność i wyjątkowe podejście do problematyki, z jaką przyszło nam się zmierzyć, potwierdza myśl, że pielęgniarstwo jest zawsze tam, gdzie jest pacjent.

Pedagogiczne i gospodarcze aspekty kariery zawodowej

Dział Promocji KSW 25 lut , 2021 0 Comments

Nakładem Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ukazała się publikacja dr. Adama Gawrońskiego „Pedagogiczne i gospodarcze aspekty kariery zawodowej”. Bohaterem niniejszego opracowania jest człowiek pracujący i chodzi nie tyle o „karierę”, co bardziej o „karierę zawodową”, która ma być domeną współczesnego pracownika. Tak rozumiana kariera stanowi przede wszystkim proces, którego źródła należy doszukiwać się w naturalnej aktywności zawodowej człowieka. Właśnie w takim rozumieniu pojęcie kariery zawodowej tworzy pole do różnorodnych analiz naukowych, będąc tym samym przedmiotem badań w sferze nauk o pracy. Jednym z głównych założeń autora było usystematyzowanie pojęciowe kariery zawodowej i zaproponowanie pewnych rozstrzygnięć terminologicznych, aby pojęcie kariery zawodowej stało się bardziej czytelne.

Pierwszy rozdział zwraca uwagę na różnorodność definiowania pojęcia kariery zawodowej, które nie jest tak jednoznaczne jak na pierwszy rzut oka może się to wydawać. Najistotniejszym aspektem poruszonym w tym zakresie są sporne kwestie koncentrujące się wokół problematyki kariery zawodowej w odniesieniu do kwestii rozwoju zawodowego, a także innych pojęć jej pokrewnych. Ponadto rozpatrzono pojęcie kariery zawodowej w kontekście prakseologicznym oraz społeczno-egzystencjalnym.

W rozdziale drugim do głosu dochodzą pedagogiczne aspekty kariery zawodowej, które w opracowaniu swoje odzwierciedlenie znajdują w dziedzinie pedagogiki pracy. Jednym z głównych celów autora była próba powiązania pojęcia kariery zawodowej z przedmiotem badań wyżej wymienionej subdyscypliny, co pośrednio zawiera się w nurcie wychowania przez pracę.

Pedagogiczne aspekty kariery zawodowej w rozdziale trzecim koncentrują się wokół procesów edukacyjnych. W tym zakresie główną uwagę skoncentrowano wokół kwestii pojęciowych związanych z edukacją permanentną, edukacją ustawiczną oraz edukacją zawodową.

Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska o dzieciństwie i starości

Dział Promocji KSW 31 sty , 2021 0 Comments

Ukazała się kolejna już publikacja poświęcona Januszowi Korczakowi i Stefanii Wilczyńskiej, w której szczególnie pragniemy zaakcentować ich poglądy na rolę jaką pełnią w wychowaniu dzieci i młodzieży osoby w okresie późnej dorosłości.

Celem publikacji jest jeszcze jeden powrót środowiska teoretyków i praktyków opieki i wychowania do analizy pedagogii i pedagogiki Janusza Korczaka oraz Stefanii Wilczyńskiej w aspekcie ich aktualności wobec współczesnej teorii i rzeczywistości opiekuńczo – wychowawczej. Tym razem chcemy szczególnie skupić się na ich ostatnich latach i miesiącach życia, które pozornie zostały już w wystarczającym stopniu opisane. Tymczasem jest to moment ich biografii nadal pełen niewiadomych a nawet przekłamań w literaturze przedmiotu. Liczymy na to, że stanowić ona będzie jeszcze jedną przygodę czytelnika z wybitnymi postaciami świata pedagogii i pedagogiki.

Ireneusz Jan Pyrzyk

Społeczeństwo obywatelskie Włocławka i regionu w dobie transformacji systemowej

Dział Promocji KSW 17 lis , 2020 0 Comments

Nakładem wydawnictwa KSW we Włocławku ukazała się publikacja autorstwa dr. Wiesława Marciniaka „Społeczeństwo obywatelskie Włocławka i regionu w dobie transformacji systemowej”. Autor poddaje analizie aktywność obywatelską mieszkańców Włocławka i regionu, a także organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju społecznego, oświatowego i gospodarczego „małych ojczyzn”. Zgłębia wzajemne relacje zachodzące pomiędzy społeczeństwem, państwem i samorządem. Prowadzone badania naukowe pozwoliły na przeprowadzenie diagnozy współczesnego stanu obywatelskości różnych środowisk społecznych, których inicjatywy przyczyniają się do polepszenia bytu i życia mieszkańców. Jest to jedno z nielicznych opracowań podejmujących tę tematykę.

Skip to content