Zeszyty Naukowe KSW, t. L, seria C, Nauki pedagogiczne

Dział Promocji KSW 14 sty , 2022 0 Comments

W 2021 r. ukazał się L tom Zeszytów Naukowych KSW Współczesne problemy polskiej i europejskiej pedagogiki pod redakcją naukową dr Urszuli Kempińskiej i dr Ireneusza Pyrzyka, prof. KSW.  Artykuły zaprezentowane w tomie zostały podzielone na dwie części. W części I, zatytułowanej Współczesne problemy polskiej pedagogiki znajduje się siedem artykułów. Treść ich obejmuje różne obszary zainteresowań Autorów od problematyki związanej ze zdarzeniami losowymi, kulturą pedagogiczną w procesie wychowania, poprzez rozważania na temat systemu opieki nad dzieckiem, „sztuką” starzenia się, do wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w tym z problemami logopedycznymi. Część II: Współczesne problemy pedagogiki europejskiej obejmuje 6 artykułów. Zakres tematyczny jest mniej zróżnicowany niż w I części, dotyczy problematyki przemocy seksualnej we Francji oraz zagadnień związanych z dydaktyką (przygotowanie nauczycieli, wykorzystanie najnowszych technologii w procesie kształcenia, system kształcenia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej). Artykuły z zakresu dydaktyki zostały opracowane w języku ukraińskim. Prezentowane teksty ukazują nie tylko (szeroki) wymiar współczesnej pedagogiki, ale i jej kondycję.

Zeszyty Naukowe KSW, t. XLV, „Wybrane zagadnienia problematyki zdrowia i choroby”

Dział Promocji KSW 12 mar , 2019 0 Comments

Czwarty zeszyt serii Nauki o Zdrowiu poświęcony jest wybranym zagadnieniom problematyki zdrowia i choroby w aspekcie holistycznym.Niniejszy zeszyt zawiera materiały, które przedstawiają wielodyscyplinarną, złożoną problematykę zdrowotną współczesnego człowieka obejmującą: zaburzenia więzi we wczesnym dzieciństwie i wskazanie możliwości ich kompensacji w warunkach rodziny adopcyjnej, zaburzenia masy ciała u dzieci i młodzieży oraz ich późniejsze konsekwencje zdrowotne, istotę leczenia zachowawczego skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży, leczenie zimnem w praktyce fizjoterapeuty, znaczenie edukacji zdrowotnej u osób z niepełnosprawnością, wpływ rehabilitacji kardiologicznej jako metody leczenia z wyboru chorych po ostrym zespole wieńcowym, podkreślenie kompleksowości terapii pacjenta po udarze mózgu, przedstawienie funkcjonowania osób w wieku podeszłym oraz wskazanie elementów modelu opieki nad chorym u kresu życia, analiza opinii i postawy ludzi młodych i starszych na temat transplantacji narządów oraz analiza wiedzy studentek pielęgniarstwa na temat profilaktyki raka szyjki macicy, ukazanie roli Internetu jako narzędzia, które coraz częściej wykorzystywane bywa w celach medycznych. Autorami opracowań są nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku a także ich współpracownicy.

Zeszyty Naukowe KSW, t. XLIV, ,,Oblicza senioralnej codzienności”

Dział Promocji KSW 05 mar , 2018 0 Comments

Problematyka kolejnego tomu Zeszytów Naukowych Kujawskiej Szkoły Wyższej, przygotowanego przez Wydział Nauk Pedagogicznych, pod redakcją dr Renaty Brzezińskiej, zawiera się w zagadnieniu senioralnej codzienności. Wybrany temat skłania do refleksji nad zjawiskiem starzenia się i starości wśród społeczeństwa. Problem ten nabiera coraz większego znaczenia w dzisiejszej rzeczywistości, zarówno z powodów demograficznych, jak i zdrowotnych, materialnych czy społeczno-egzystencjalnych. Dlatego celem niniejszej publikacji stało się zwrócenie uwagi na rzeczywistość, w której przyszło żyć seniorom, na ich potrzeby, oczekiwania, zainteresowania.
Zawartość treściową obecnego tomu stanowią dwie części strukturalne.
Część I zawiera 11 artykułów nauczycieli akademickich dotyczących problemów rzeczywistości senioralnej, nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale także praktycznym, w postaci komunikatów z badań. Wśród Autorów pozostają osoby związane z KSW, ale także Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy czy Toruńską Szkołą Wyższą.
Na część II, znajdującą się w tzw. wkładce metodycznej, składa się 7 artykułów samych seniorów, słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Seniora. Są to przede wszystkim refleksje autorskie nad swoją codziennością i problemami z niej wynikającymi. Większość skupiła się na potrzebie przełamywania stereotypów dotyczących ludzi starszych i bycia aktywnym na tym etapie życia, podając własne, niezwykle ciekawe propozycje.
Pozostaje mieć nadzieję, iż obecny tom zainteresuje szersze grono Czytelników i skłoni do refleksji, a być może także zainspiruje do własnych poszukiwań badawczych.

Redaktor tomu, Renata Brzezińska

Zeszyty Naukowe KSW, t. XLIII, seria C: Nauki Pedagogiczne, z. 15: „Nauczyciel, rodzic i uczeń w przestrzeni edukacyjnej”

Dział Promocji KSW 27 kw. , 2017 0 Comments

Prezentujemy Państwu kolejny tom Zeszytów Naukowych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przygotowany przez Wydział Nauk Pedagogicznych, zatytułowany „Nauczyciel, rodzic i uczeń w przestrzeni edukacyjnej”.
W strukturze całości można wyróżnić dwie części:
— pierwszą — poświęconą materiałom po seminarium naukowo-metodycznym pn. „Dysleksja rozwojowa i inne trudności w uczeniu się — aspekty naukowe oraz pragmatyczne”,
— drugą, obejmującą inne artykuły z zakresu pedagogiki.
Autorami są nauczyciele akademiccy Kujawskiej Szkoły Wyższej, zatrudnieni zarówno na Wydziale Nauk Pedagogicznych, jak i Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz praktycy — reprezentujący placówki i instytucje współpracujące z Uczelnią.
W tomie podjęto tematykę odnoszącą się do trzech bardzo ważnych ogniw osobowych współczesnego systemu edukacyjnego: nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Dotyczy ona m.in. dysleksji rozwojowej i innych trudności w uczeniu się, działań opiekuńczo-wychowawczych czy niezbędnego przygotowania merytorycznego i mentalnego nauczycieli.
Należy mieć nadzieję, iż lektura przedkładanych opracowań stanie się dla każdego Czytelnika tym, co zainteresuje, zainspiruje, skłoni do refleksji czy własnych poszukiwań badawczych.

Zeszyty Naukowe KSW, t. XLII, seria H: Nauki o Bezpieczeństwie i Obronności, z. 1: „Współczesne problemy bezpieczeństwa w ujęciu wieloaspektowym”

Dział Promocji KSW 12 wrz , 2016 0 Comments

Polecamy Państwu kolejny, czterdziesty drugi tom „Zeszytów Naukowych KSW” we Włocławku, seria H: Nauki o Bezpieczeństwie i Obronności. Tom jest zatytułowany „Współczesne problemy bezpieczeństwa w ujęciu wieloaspektowym”, a jego redaktorem jest dr Henryk Stępień prof. nzw. KSW.
Tom zawiera 13 artykułów naukowych w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa oraz jedną recenzję wydawniczą. Autorami są znakomici nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych, wykładowcy na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo i higiena pracy i ekonomia.
Bardzo szerokie potraktowanie problematyki bezpieczeństwa — od bezpieczeństwa narodowego poprzez bezpieczeństwo ekonomiczne aż do bezpiecznych warunków pracy — sprawia, że prezentowany tom jest bardzo ciekawą i pożyteczną lekturą.

Zeszyty Naukowe KSW, t. XLI, seria G: Nauki Techniczne, z. 1: „Nauki techniczne fundamentem rozwoju i ochrony cywilizacji”

Dział Promocji KSW 07 mar , 2016 0 Comments

W tym wydaniu Zeszytu Naukowego wielokrotnie można użyć określenia „pierwszy”. Tak — pierwszy Zeszyt Naukowy Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku (KSW — następczyni Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku). Pierwszy Zeszyt Naukowy nowego Wydziału Nauk Technicznych KSW. Także pierwszy Zeszyt Naukowy obejmujący obszar nauk technicznych. Dydaktycy Wydziału Nauk Technicznych po raz pierwszy prezentują swoje przemyślenia, w jakże różnych dyscyplinach nauk technicznych.
Plany studiów na poszczególnych kierunkach Wydziału Nauk Technicznych KSW we Włocławku nakładają prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz badań naukowych w takich dyscyplinach nauk technicznych, jak: mechanika, geodezja, transport, budownictwo, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska itd. Poza naukami technicznymi wiele miejsca w planach studiów zajmują dyscypliny nauk ścisłych (fizyka, chemia) oraz społecznych, a nawet humanistycznych.
Po takim wprowadzeniu nie powinna zdziwić czytelnika pierwszego technicznego Zeszytu Naukowego KSW różnorodność prezentowanych artykułów, które dotyczą m.in.: doboru kompozytów polimerowych na elementy konstrukcyjne, wpływu przebiegu pojazdu na zawartość metali w oleju silnikowym, potencjalnych zasobów hydroenergetycznych województwa kujawsko-pomorskiego, wpływu temperatury na przemieszczenia pionowe wybranych obiektów, wyznaczania ugięcia i momentu gnącego belki metodą różnic skończonych, modelu siłownika hydraulicznego precyzyjnego działania, obowiązku stosowania Eurokodów w projektowaniu obiektów budowlanych w Polsce oraz badań deformacji ścian budynków. Innymi (nie mniej interesującymi) artykułami są te, które obejmują zagadnienia związane z: porowatymi łożyskami spiekanymi do pracy w podwyższonych temperaturach czy też wpływem warunków atmosferycznych i właściwości świateł na widoczność pojazdów.
Kierując się nieco patriotyzmem lokalnym — samodzielni pracownicy naukowi Wydziału Nauk Technicznych KSW we Włocławku, którzy są także dydaktykami Politechniki Gdańskiej — prezentują artykuły dotyczące: wpływu morskich obciążeń środowiskowych na stateczność palisady w Zatoce Gdańskiej, a także brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze i wielokrotnych prób jego ochrony. W tym miejscu, aby uzasadnić jednak celowość druku ww. artykułów w tym Zeszycie, jak najbardziej należy podkreślić, że dar natury regionu kujawsko-dobrzyńskiego, jakim jest Wisła, niesie analogicznie — obok korzyści — wiele możliwych zagrożeń związanych z „wielką wodą”.
W ostatnich latach wielką popularnością cieszą się kierunki studiów i specjalności związane z szeroko rozumianą logistyką. Wychodząc temu naprzeciw, powołano w strukturach Wydziału Nauk Technicznych KSW we Włocławku — Instytut Logistyki i Techniki. Dyrektor tego Instytutu w niniejszym Zeszycie artykułem „Logistyk jutra pilnie poszukiwany”, przybliża genezę i definicję logistyki. Wskazuje, jak ważną rolę odgrywa ona we współczesnym świecie, a także głosi tezę, że logistyka może być warunkiem sukcesu w wielu przedsięwzięciach gospodarczych, handlowych czy militarnych.
„Podstawy metodologii badań inżynierskich — potrzebne czy nie?” — to tytuł artykułu, w którym autor z jednej strony pyta, z drugiej zaś prowokuje. Pytania szczegółowe, a także wyniki badań przeprowadzonych w tym obszarze na Wydziale Nauk Technicznych KSW mogą dostarczyć — i zdaniem autora powinny — ciekawych refleksji pracownikom dydaktycznym prowadzącym zajęcia, a także kierującym pracami dyplomowymi na studiach inżynierskich.
Zarówno recenzje prezentowanych artykułów, jak i ich wnikliwa analiza i ocena dokonane przez redaktora tego wydania, dają podstawę przypuszczać, że wielu czytelników pierwszego Zeszytu Naukowego pt. „Nauki techniczne fundamentem rozwoju i ochrony cywilizacji” Wydziału Nauk Technicznych KSW we Włocławku, dozna swoistej uczty intelektualnej — czego wszystkim życzę.

Skip to content