Wydawnictwa zwarte

Kierunki ewolucji sektora bankowego w Polsce po 1989 roku

Autor: Marek Stefański

ISBN: 83-88500-83-X

Włocławek 2006

Format: B5

Stron: 372

Nakład wyczerpany

Prezentowana książka poświęcona jest ewolucji sektora bankowego w Polsce po 1989 r. Jej głównym celem jest analiza i identyfikacja kluczowych problemów sektora bankowego w transformującej się gospodarce polskiej. Książka stanowi efekt kilkuletnich badań autora w tym zakresie. Ma ona pionierski charakter, ponieważ stanowi próbę prezentacji drogi przechodzenia banków od gospodarki planowej do rynkowej, od demonopolizacji — poprzez liberalizację, restrukturyzację, prywatyzację — do konsolidacji i włączenia w międzynarodowy system finansowy. Książka składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów i zakończenia. Zawiera ona także przypisy, wykaz aktów normatywnych, bibliografię, wykaz materiałów publicystycznych oraz załączniki.
We wstępie główną uwagę zwrócono na zagadnienia metodyczne, a więc cel i zakres pracy, hipotezy badawcze oraz metody i techniki badań. Przedstawiono także miejsce sektora bankowego w systemie bankowym. W rozdziale pierwszym podjęto próbę przedstawienia prawa bankowego, obowiązującego w latach 1989–2004 i jego wpływu na kształtowanie nowoczesnego sektora bankowego. Świadomie zatem ograniczono rozważania na temat prawa kształtującego funkcjonowanie banku centralnego. W rozdziałach drugim i trzecim dokonano analizy najważniejszych zjawisk i procesów charakteryzujących polski sektor bankowy. Rozdział czwarty przeznaczono na scharakteryzowanie nowych regulacji w zakresie adekwatności kapitałowej. Nowe wymagania kapitałowe mogą stanowić poważną barierę dla działalności banków. Niektóre z nich będą zmuszone do łączenia się albo zlikwidowania działalności. Można zatem sądzić, że Basel II będzie jednym z najważniejszych czynników kształtujących przyszły model sektora bankowego w Polsce. Temu zagadnieniu właśnie poświęcony jest rozdział piąty. W rozdziale szóstym dokonano, na podstawie wybranych wskaźników, analizy porównawczej sektorów banków państw Unii Europejskiej. Jej celem było określenie miejsca i roli polskiego sektora bankowego wśród sektorów bankowych tych państw. Zakończenie zawiera odpowiedzi na sformułowane problemy badawcze oraz wnioski z przeprowadzonej analizy.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709