Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację osób w podeszłym wieku

Dział Promocji KSW 11 sty , 2022 0 Comments

Ukazała się publikacja poświęcona konferencji zaplanowanej na 14 maja 2020 roku pt.: „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie i rewitalizację  osób  w wieku podeszłym”, która    niestety z powodu sytuacji epidemiologicznej  została odwołana.  Publikacja w pewnej części odzwierciedla ramowy program konferencji. Przeznaczona została dla szerokiego grona odbiorców uprawiających zawody medyczne  oraz  wchodzące w skład zespołów interdyscyplinarnych.

 Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwszą rozpoczyna praca dotycząca nanomedycyny,  która  jest spojrzeniem przyszłościowym w medycynie. Druga omawia  proces starzenia się organizmu człowieka   uwzględniając możliwości  opóźniania tego procesu. Kolejna opisuje  problem opieki rodzinnej nad osobami starszymi. Dalsze rozważania  dotyczącą  rehabilitacji chorych po udarze mózgu, a także  opisują   problemy godnego starzenia się człowieka. Omówiono także specyfikę żywienie seniorów oraz podkreślono wartość terapii zajęciowej.

Druga część zawiera  prace empiryczne. Pierwsza dotyczy  skutków przebytego  zapalenia płuc u seniorów nie objętych profilaktyką pneumokokową. W kolejnych artykułach przedstawiono deficyt wiedzy opiekunów nieformalnych na temat zespołów otępiennych.  Przeanalizowano także wieloaspektowość problemów występujących  u  seniorów przebywających w domach pomocy społecznej.

Autorzy publikacji wyrażają nadzieję, że zawarta w niej tematyka  stanie się inspiracją do pogłębienia i nowego spojrzenia na obszar tak ważny we współczesnym świecie, bo dotyczący zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób w wieku podeszłym.

Pedagogiczne i gospodarcze aspekty kariery zawodowej

Dział Promocji KSW 25 lut , 2021 0 Comments

Nakładem Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ukazała się publikacja dr. Adama Gawrońskiego „Pedagogiczne i gospodarcze aspekty kariery zawodowej”. Bohaterem niniejszego opracowania jest człowiek pracujący i chodzi nie tyle o „karierę”, co bardziej o „karierę zawodową”, która ma być domeną współczesnego pracownika. Tak rozumiana kariera stanowi przede wszystkim proces, którego źródła należy doszukiwać się w naturalnej aktywności zawodowej człowieka. Właśnie w takim rozumieniu pojęcie kariery zawodowej tworzy pole do różnorodnych analiz naukowych, będąc tym samym przedmiotem badań w sferze nauk o pracy. Jednym z głównych założeń autora było usystematyzowanie pojęciowe kariery zawodowej i zaproponowanie pewnych rozstrzygnięć terminologicznych, aby pojęcie kariery zawodowej stało się bardziej czytelne.

Pierwszy rozdział zwraca uwagę na różnorodność definiowania pojęcia kariery zawodowej, które nie jest tak jednoznaczne jak na pierwszy rzut oka może się to wydawać. Najistotniejszym aspektem poruszonym w tym zakresie są sporne kwestie koncentrujące się wokół problematyki kariery zawodowej w odniesieniu do kwestii rozwoju zawodowego, a także innych pojęć jej pokrewnych. Ponadto rozpatrzono pojęcie kariery zawodowej w kontekście prakseologicznym oraz społeczno-egzystencjalnym.

W rozdziale drugim do głosu dochodzą pedagogiczne aspekty kariery zawodowej, które w opracowaniu swoje odzwierciedlenie znajdują w dziedzinie pedagogiki pracy. Jednym z głównych celów autora była próba powiązania pojęcia kariery zawodowej z przedmiotem badań wyżej wymienionej subdyscypliny, co pośrednio zawiera się w nurcie wychowania przez pracę.

Pedagogiczne aspekty kariery zawodowej w rozdziale trzecim koncentrują się wokół procesów edukacyjnych. W tym zakresie główną uwagę skoncentrowano wokół kwestii pojęciowych związanych z edukacją permanentną, edukacją ustawiczną oraz edukacją zawodową.

Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska o dzieciństwie i starości

Dział Promocji KSW 31 sty , 2021 0 Comments

Ukazała się kolejna już publikacja poświęcona Januszowi Korczakowi i Stefanii Wilczyńskiej, w której szczególnie pragniemy zaakcentować ich poglądy na rolę jaką pełnią w wychowaniu dzieci i młodzieży osoby w okresie późnej dorosłości.

Celem publikacji jest jeszcze jeden powrót środowiska teoretyków i praktyków opieki i wychowania do analizy pedagogii i pedagogiki Janusza Korczaka oraz Stefanii Wilczyńskiej w aspekcie ich aktualności wobec współczesnej teorii i rzeczywistości opiekuńczo – wychowawczej. Tym razem chcemy szczególnie skupić się na ich ostatnich latach i miesiącach życia, które pozornie zostały już w wystarczającym stopniu opisane. Tymczasem jest to moment ich biografii nadal pełen niewiadomych a nawet przekłamań w literaturze przedmiotu. Liczymy na to, że stanowić ona będzie jeszcze jedną przygodę czytelnika z wybitnymi postaciami świata pedagogii i pedagogiki.

Ireneusz Jan Pyrzyk

Społeczeństwo obywatelskie Włocławka i regionu w dobie transformacji systemowej

Dział Promocji KSW 17 lis , 2020 0 Comments

Nakładem wydawnictwa KSW we Włocławku ukazała się publikacja autorstwa dr. Wiesława Marciniaka „Społeczeństwo obywatelskie Włocławka i regionu w dobie transformacji systemowej”. Autor poddaje analizie aktywność obywatelską mieszkańców Włocławka i regionu, a także organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju społecznego, oświatowego i gospodarczego „małych ojczyzn”. Zgłębia wzajemne relacje zachodzące pomiędzy społeczeństwem, państwem i samorządem. Prowadzone badania naukowe pozwoliły na przeprowadzenie diagnozy współczesnego stanu obywatelskości różnych środowisk społecznych, których inicjatywy przyczyniają się do polepszenia bytu i życia mieszkańców. Jest to jedno z nielicznych opracowań podejmujących tę tematykę.

Księga pamiątkowa wydana z okazji 70. Rocznicy Urodzin Profesora nzw. KSW Adama Wróbla „Z pedagogiki kultury słowa ważne, ciekawe, piękne, serdeczne…”

Dział Promocji KSW 23 sty , 2020 0 Comments

Publikacja przygotowana została z okazji 70. rocznicy urodzin Jubilata oraz 20-lecia wstąpienia w szeregi członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Zawiera 16 artykułów napisanych przez przyjaciół oraz współpracowników z Kujawskiej Szkoły Wyższej i Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, nawiązujących w treściach do głównego tytułu opracowania: Z pedagogiki kultury słowa ważne, ciekawe, piękne, serdeczne.

Prof. KSW, dr Adam Wróbel, od wielu lat związany jest z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną (obecnie Kujawską Szkołą Wyższą). Bezgranicznie zaangażowany w pracę, szczególnie na rzecz organizacji konferencji, sympozjów, spotkań, odczytów i konkursów literackich.

Urodził się w Płonczynie (obecnie Wierznica). Studia wyższe ukończył w Toruniu. Od urodzenia związany z ziemią dobrzyńską i tej ziemi, jak często sam podkreśla, oddany jest na zawsze. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę lokalną i regionalną, a dotyczą m.in. gwary kujawskiej i dobrzyńskiej, folkloru ludowego oraz staropolskiego nazewnictwa poszczególnych miejscowości.

Prof. Adam Wróbel to postać wyjątkowo zasłużona i aktywna na rzecz środowiska społecznego i naukowego Włocławka oraz regionu. Gorliwie propaguje lokalną kulturę, folklor, zwyczaje, tradycje i gwarę.

Jest twórcą i organizatorem „Dyktanda Włocławskiego” odbywającego się nieprzerwanie od 2007 r. Od 2009 r. kieruje Studium Języka Polskiego i Kultury przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Autor kilkuset artykułów popularnonaukowych i naukowych. Wypromował kilkuset magistrów i licencjatów.

Autorzy zawartych w tej publikacji referatów przedstawili własne dociekania naukowe. Są to m.in.: Czy dzisiaj warto być parezjastą? O literackich i społecznych paradygmatach parezji, Nienasycenie Stanisława Ignacego Witkiewicza a powieść rozwojowa (Entwicklungsroman); Twórczość poetycka uczniów Seminarium Nauczycielskiego (1919–1936) w Wymyślinie; O życiu, działalności i twórczości Leona Karola Lissowskiego; Wybrane aspekty życia mieszkańców Lubrańca w latach 1830–1866; Terytorialny i społeczny wymiar samorządności; Rozwój kierunku i niektórych specjalności pedagogicznych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku; Zarys historii Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie; Wiersz w mowie i w piśmie zamknięty; Przestrzeń „życia codziennego” miasteczek we współczesnych badaniach historycznych; Wychowanie to pomaganie ludziom; Teresa Bojarska — pro memoria (szkic do portretu pisarki); Przewaga dobra nad złem, czyli o wartościowaniu w wypowiedziach Jana Pawła II.

Podjęta inicjatywa wydania drukiem Księgi Pamiątkowej pod red. Rektora KSW prof. Stanisława Kunikowskiego stanowi swoiste podziękowanie za wyjątkową aktywność i zaangażowanie w życie społeczne, zawodowe, naukowe i badawcze Profesora Adama Wróbla.

Mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego. Ofiary zbrodni katyńskiej 1940

Dział Promocji KSW 21 sty , 2020 0 Comments

Nakładem Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ukazała się publikacja podejmująca tematykę tragicznych wydarzeń z wiosny 1940 r. dotyczących zbrodni katyńskiej. „Mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego – ofiary zbrodni katyńskiej 1940 r.” autorstwa dr. Władysława Kubiaka zawiera biogramy oraz okoliczności śmierci 118 osób związanych z regionem włocławskim zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni. Wśród zamordowanych znalazła się duża grupa osób urodzonych we Włocławku i w powiecie włocławskim, a także tych, którzy na tym terenie mieszkali, pracowali zawodowo, służyli w 14 Pułku Piechoty i w komisariatach lub posterunkach policyjnych oraz uczyli się w tutejszych szkołach przed 1939 r. Publikację sfinansowano ze środków Fundacji Anwil dla Włocławka w ramach konkursu pod hasłem „Ocalić od zapomnienia” w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicę Powstania Warszawskiego. Została przekazana do bibliotek publicznych i szkolnych we Włocławku i regionie.

II wojna światowa rozpoczęła się 80 lat temu w Polsce

Dział Promocji KSW 21 sty , 2020 0 Comments

„II wojna światowa rozpoczęła się 80 lat temu w Polsce” to publikacja będąca podsumowaniem badań nad wydarzeniami związanymi z wojną i okupacją niemiecką na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w latach 1939–1945. Książka zawiera 17 referatów naukowych, których autorami jest młodzież szkolna i studenci KSW, co stanowi unikalne i nowatorskie ujęcie historii Polski oczami młodych ludzi. Opracowania dotyczą przeważnie tych miejscowości, z której wywodzą się ich autorzy. Publikację sfinansowano ze środków Fundacji Anwil dla Włocławka w ramach konkursu pod hasłem „Ocalić od zapomnienia” w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicę Powstania Warszawskiego. Została przekazana do bibliotek publicznych i szkolnych we Włocławku i regionie.

Skip to content