Wyzwania dla praktyki pielęgniarskiej XXI wieku

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Zachowanie zdrowia i utrzymanie życia nie jest możliwe bez prowadzenia różnorodnych form opieki nad człowiekiem. Pielęgnowanie zawsze towarzyszyło ludziom i stało się zawodem, jednak na przestrzeni lat zmieniała się rola zawodowa pielęgniarki. Obecnie w Polsce zawód pielęgniarki jest zawodem samodzielnym, dlatego pielęgniarstwo XXI wieku zmierza do wykonywania działań autonomicznych, skoncentrowanych na podmiocie opieki, rozszerza zakres kompetencji i samodzielności pielęgniarki, tym samym zwiększając jej odpowiedzialność za proces podejmowania decyzji i za działania z nich wynikające. Aktualnie pielęgniarka odgrywa rolę opiekuńczą, terapeutyczną, profilaktyczną, edukacyjną, rehabilitacyjną, diagnostyczną i promującą zdrowie. Jest praktykiem, teoretykiem i badaczem w swojej profesji.
Różnorodność wyzwań znalazła swoje odzwierciedlenie w publikacji, w której zamieszczono materiały z konferencji „Perspektywy zdrowia publicznego w XXI wieku”.
Pierwsza część dotyczy zagadnień związanych z problematyką pielęgniarską w neurologii i neurochirurgii; kolejna część w kardiologii. Trzecia część publikacji dotyczy problemów, z jakimi boryka się pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania, czwarta — szeroko pojętych czynników wpływających na sylwetkę zawodową pielęgniarki i kształtujących ją. Ostatnia zawiera prace dotyczące różnorodnej problematyki związanej z praktyką pielęgniarską.
Zamiarem autorów publikacji jest zwrócenie uwagi na fakt, że XXI wiek stawia przed pielęgniarstwem nowe wyzwania, nowe możliwości działania na rzecz zdrowia, społeczeństwa i zmieniających się potrzeb zdrowotnych, ale też nowoczesnych technologii i postępu w medycynie.
Jest to książka przeznaczona dla pielęgniarek — praktyków, teoretyków i studentów.

Wiedza w służbie dobra człowieka

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Tematyka publikacji poświęcona jest wpływowi różnych nurtów myślenia na stan współczesnej wiedzy w służbie człowieka. Składa się na nią 21 artykułów autorów z Polski i Słowacji..
Cała gama podstawowych wartości, które przypominał Jan Paweł II znalazła się fundamentem rozważań w opracowaniach: J. Biel’aka, J. Jaraba, M. Suraba, S. Vojtka i M. Włosińskiego. Ścisłe więzi między rozumem i wiarą widać w opracowaniach teologiczno-filozoficznych B. Degórskiego, S. Vragasa i L. Stancka.
Młodzi ludzie są szczególnie uwrażliwieni na wzorce osobowe i poszukują autorytetów, na których mogliby się wzorować. Patrzenie młodego człowieka jest przeważnie mocno idealistyczne. Istnieje konieczność, aby ów idealizm odpowiednio ukształtować. Temu służy pedagogiczna wiedza na polu wychowawczym i w ogóle ściśle ekonomicznym, co podejmują w opracowaniach: I. Pyrzyk, S. Kunikowski, M. Stefański. Artykuł M. Olech-Kloneckiej ukazuje cenny dorobek centrów kształcenia na odległość na wsi. Problemom edukacji intelektualnej i dydaktycznej poświęcone są opracowania: K. Kotradyovej, S. Łabendowicza, T. Olejniczaka i M. Olejniczaka.
Strzeżenie i realizowanie wartości wprowadza ład i utwierdza porządek wiedzy w człowieku, który ją spełnia: utwierdza także porządek w tej dziedzinie życia, w której dane wartości się konstytuują. W konsekwencji można dokonywać podziału wartości, a nawet je hierarchizować na horyzoncie wielopłaszczyznowej wiedzy, czego dowodem jest niniejsze zbiorowe dzieło. Autorzy kolejnych opracowań dają temu wyraz i potwierdzenie.

Fundusze unijne od podstaw (2007–2013). Przewodnik metodyczny

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Podręcznik zawiera szeroki a zarazem kompleksowy zestaw wiadomości dotyczących polityki regionalnej Unii Europejskiej, jej krajowych uwarunkowań oraz zasad i instrumentów wdrażania. Autor porusza bardzo ważną kwestię podstaw unijnej polityki rozwoju, wskazując na jej prawne i organizacyjne uwarunkowania, a także odnosi się do szeroko pojmowanego procesu programowania oraz wyboru i stosowania odpowiednich instrumentów wspierania rozwoju.
Publikacja jest niezwykle istotnym wsparciem dla wszystkich, którzy rozpoczynają działania związane z wykorzystaniem funduszy UE jako instrumentów zarządzania rozwojem. Jej zakres tematyczny oraz sposób prezentowania poszczególnych zagadnień wskazuje na duży zasób wiedzy autora oraz jego dobre rozeznanie w potrzebach i poziomie wiedzy potencjalnych odbiorców. Należy podkreślić szczególne znaczenie publikacji dla środowiska samorządowego oraz organizacji zajmujących się problematyką rozwoju lokalnego.
Publikacja stanowi kompendium wiedzy obejmujące zagadnienia teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego, uwzględniające specyfikę województwa kujawsko-pomorskiego.
Jest to jedyne tego typu opracowanie, które może stać się ważnym i niezwykle przydatnym instrumentem w procesie informacyjno-edukacyjnym skierowanym do środowisk lokalnych zainteresowanych wykorzystaniem środków finansowych UE w celu wspierania rozwoju jednostek terytorialnych. Ponadto opracowanie może być pomocne w procesie kształcenia na poziomie wyższym w zakresie administracji publicznej oraz zagadnień związanych z ekonomią i zarządzaniem rozwojem lokalnym i regionalnym.
Książka może być w pełni polecana i upowszechniana w środowisku administracji publicznej, organizacji i instytucji związanych z problematyką rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kadr akademickich.

Jasnogórskiego Apelu promieniowanie

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Publikacja stanowi próbę odnalezienia prawdy o człowieku jutra, o jego wartości, pragnieniach, a przede wszystkim o jego miejscu w globalnym świecie, szczególnie o wpływie różnych nurtów myślenia na stan współczesnej wiedzy religijnej i wiary w łączności telewizyjnej i radiowej z narodowym sanktuarium na Jasnej Górze, w odbiorze apelowego słowa każdego wieczoru.
Apel Jasnogórski jako codzienna, systematyczna modlitwa został zainicjowany w 1953 r. i stał się narodową modlitwą Polaków, spełniającą ogromną rolę w życiu Kościoła i narodu. Autor ukazuje celebrację modlitwy Apelu i jego historię; teologiczną i pedagogiczną składnię formuły Apelu.
W opracowaniu zawarte są teksty wypowiedziane w Kaplicy Cudownego Obrazu w zatroskaniu szczególnie o edukację aktualnych pokoleń. Apel Jasnogórski oddany jest służbie edukacji. W rozważaniach apelowych padają przypomnienia rodzicom, że są oni pierwszymi nauczycielami wiary swoich dzieci, ich pierwszymi wychowawcami a zarazem świadkami wiary. Codzienny Apel Jasnogórski transmitowany przez radio i telewizję, stanowi niezbędny środek ewangelizacji. W publikacji autor zamieścił 4 artykuły oraz 43 teksty apelowych rozważań jasnogórskich z lat 1998–2009.

Edukacja i humanizacja

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Publikacja prezentuje teksty homilii ks. M. Włosińskiego wygłoszone w ciągu ostatnich kilkunastu lat podczas Mszy św. radiowych w bazylice Św. Krzyża w Warszawie w intencji polskiej oświaty, podczas jego dwudziestoletniej posługi wobec ludzi polskiej nauki. Jest ich 27 — fundamentem ich treści są cenne dla człowieka wartości, które powinny być zachowane, strzeżone, rozwijane i realizowane. Autor wskazuje i podkreśla rolę edukacji wartości, edukacji prowadzonej w rodzinie, szkole, gdzie nauczyciel powinien być przede wszystkim wychowawcą i pedagogiem. Odwołuje się często do nauki Jana Pawła II. Przywołuje słowa Jana Pawła II skierowane do nauczycieli, wychowawców oraz młodzieży. Autor zwraca też uwagę na rolę i odpowiedzialność środków masowego przekazu.
Wskazuje na istotę nauki z zakresu etyki wychowawczej i przeżywanych przez środowisko akademickie problemów.
Treści publikacji wskazują zadania i obowiązki nauczania i wychowania, podkreślają, że pedagogika chrześcijańska i wychowanie katolickie bazują na podstawowych czynnikach działania moralnego.
Nadzieją Autora jest, aby treści zawarte w książce służyły pomocą w refleksji nad własną wiarą i postawą chrześcijańską dla każdego, kto po nią sięgnie.

W pedagogicznej służbie narodów

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Publikację przygotowano w związku z przypadającą 16 października 2009 r. 31. rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Stąd opublikowanie materiałów jest zamiarem przybliżenia Ojca Świętego Jana Pawła II w pedagogicznej służbie narodów. Autorzy opracowań (z Polski i Słowacji) zgodnie podkreślają, że aktualnie świat chce i zaczyna słyszeć oraz rozumieć to co przekazał Ojciec Święty Jan Paweł II w pedagogicznej służbie narodów. Pokolenia doświadczyły wpływu Jana Pawła II na losy narodów Europy i świata. Wielu swoją formację czerpie z jego dorobku i pouczeń. Jego postawa i myśli nadal współkształtują. Uczą etycznego bycia prawdziwym człowiekiem, chrześcijaninem, Europejczykiem, Polakiem; dostarczają wielu wskazówek i bodźców do działania.
Tematyka publikacji obejmuje wpływ różnych nurtów myślenia na stan współczesnej wiedzy pedagogicznej. Jan Paweł II podkreślał, że pedagogika chrześcijańska i wychowanie katolickie bazują na podstawowych czynnikach działania moralnego, jakimi są: wolność człowieka, przedmiot i intencja działania, pasje, sumienie, cnoty, uchybienia, społeczny charakter osoby ludzkiej, relacja pomiędzy prawem i łaską. Cała gama podstawowych wartości, które przypominał Jan Paweł II, znalazła się fundamentem rozważań w opracowaniach: Jozefa Biel’aka, Jozefa Jaraba, Antona Adama, Mariana Suraba, Stanislava Stolarika, Mariana Włosińskiego, Stefana Vragasa, Lubomira Stancka, Stefana Vojtka, Jana Kubosa.

Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

2 kwietnia 2009 r. przypada czwarta rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Dla jej uczczenia WSHE we Włocławku przygotowała na ten dzień konferencję o zasięgu międzynarodowym, z udziałem prelegentów z Polski, Słowacji i Włoch. Temat konferencji i tytuł przygotowanej z tej okazji publikacji brzmi „Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji”. Treść referatów prowadzi do odczytania na nowo osoby, nauczania i pontyfikatu Jana Pawła II. Wciąż żywa pamięć o jego słowach, gestach, postawach, bogatej spuściźnie — to jest jego testament. Świat, Polacy, wszyscy ludzie czują się dłużnikami papieża. Wielu formuje siebie czerpiąc z jego dorobku i pouczeń. Jego postawa i myśli nadal współkształtują, uczą bycia prawdziwym człowiekiem, chrześcijaninem i Europejczykiem; dostarczają dzisiejszemu człowiekowi bardzo wyrazistych wskazówek i bodźców do działania, do naśladowania papieża w niesieniu własnego krzyża.
Wychowanie skoncentrowane na uniwersalnych wartościach etycznych stwarza przyszłość bez konfliktów i wojen. Wychowanie wymaga krytycznego sumienia, które pozwoli dostrzegać autentyczne wartości i demaskować hegemonie ideologiczne podporządkowujące sobie umysły. Innym istotnym aspektem wychowania jest wychowanie do odpowiedzialności, z więc odpowiedzialnej wolności — do wolności w duchu miłości.
Autorzy opracowań przygotowanych pod redakcją ks. prof. Mariana Włosińskiego zgodnie podkreślają, że aktualnie świat chce i zaczyna słyszeć oraz rozumieć to co przekazał Ojciec Święty Jan Paweł II w ogólnym ujęciu, takim jak „Wizja pedagogiczna dla współczesnej edukacji”.

Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Prezentowana książka stanowi dorobek ogólnopolskiej konferencji naukowej. Autorzy artykułów podjęli próbę analizy współczesnych problemów, warunkujących dalszy rozwój banków spółdzielczych w Polce.
Ważną okolicznością determinującą rozwój banków spółdzielczych może być Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, którego podstawę stanowi absorpcja środków Unii Europejskiej. Rolą banków spółdzielczych powinno być finansowanie sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, a także przekazywanie nadwyżek finansowych na te cele. Banki spółdzielcze winny podejmować również działania mające na celu budowanie silnej spółdzielni bankowej, a także na rozwiązywanie lokalnych problemów oraz wspieranie i stymulowanie rozwoju społeczności, w której funkcjonują.
Spis artykułów:
J. Szambelańczyk „Strukturalne dylematy rozwoju banków spółdzielczych w Polsce”;
A. Nowakowska-Krystman, B. Kublik „Strategia rozwoju sektora polskich banków spółdzielczych”; M. Golec „Konkurencyjność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i banków spółdzielczych”; U. Mleczko „Procesy fuzji i przejęć a perspektywy rozwoju banków spółdzielczych”; S. Wojciechowska-Filipek „Zastosowanie technologii informacyjnej w produktach i usługach banków spółdzielczych”; A. Szyguła „Kontrola wewnętrzna w wybranych bankach spółdzielczych regionu świętokrzyskiego”; A. Strzelecki „Aspekty etyczne działalności banków spółdzielczych”; M. Stefański „Programy pomocowe Unii Europejskiej dla rolnictwa i obszarów wiejskich jako czynnik rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce”; M. Stefański „Polskie banki spółdzielcze na tle bankowości spółdzielczej państw Unii Europejskiej (wybrane informacje)”.

Znamiona etyki wychowawczej

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

W przedstawionych zagadnieniach Autor wskazuje na istotę nauki z zakresu etyki wychowawczej i aktualnie przeżywanych przez środowisko akademickie problemów. Z szerokiej, międzynarodowej wiedzy przedmiotu, jakim jest etyka wychowawcza, umiejętnie przeszczepił na grunt Polski jej dorobek.
Praca składa się z rozdziałów poświęconych kolejno najistotniejszym elementom tworzącym podstawy etyki.
„Sumienie” decyduje o wartości czynów ludzkich, nie ustanawia norm, lecz je odczytuje. Formowanie sumienia jest procesem, który dokonuje się w czasie, w każdym człowieku i w całej ludzkości. Formują je rodzice i wychowawczy.
„Miłość jednocząca” w duchu oczekiwań ekumenicznych ukazuje istotę postawy otwartości wobec drugich. Największe znaczenie dla miłości ma pojednanie. Miłość prawdziwa buduje, jednoczy, zbliża, ucząc szacunku dla drugiego człowieka, dla jego inności.
„Mądrość” to dar Boży dany człowiekowi. Polega on na kontakcie z Bogiem i wypełnianiu Jego woli. Uczy ona prawdziwej oceny życia i działania oraz utożsamia się z wiarą. Autor wyróżnia tu i omawia takie zagadnienia, jak: mądrość promocją kultury człowieka, arkana mądrego dialogu, mądrość w Piśmie Świętym, mądrość początkiem mocy i siły, mądrość fundamentem przyjaźni.
„Pokój” niesie ścisły związek z Bogiem, a pokój z Bogiem rodzi pokój między ludźmi. Autor ukazuje pokój w aspekcie biblijnym, moralno-etycznym, podkreśla, że źródłem pokoju jest Bóg.
Negatywnymi zjawiskami wciąż zagrażającymi wychowaniu, którymi Autor zajął się na łamach publikacji, są: agresja, narkomania, działalność sekt, w tym niebezpiecznego satanizmu.
W kolejnej części publikacji Autor przybliżył postawy wspomagające wychowanie — postawę patriotyzmu i umiejętnego przekazu katechetyczno-pedagogicznego. Na zakończenie rozważań zajął się siłą, jaką zawsze jest nadzieja, będąca siłą wzrostu wiary, mocą przyjaźni i prawdy, motywem radości w wychowaniu.
Treści scharakteryzowanych powyżej rozdziałów przekazują szeroką wiedzę etyczną w aspekcie uniwersalnym.

Jan Paweł II orędownik prawdy i nadziei

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

„Treść referatów prowadzi do odczytania na nowo osoby, nauczania i pontyfikatu Jana Pawła II. Wiadomo, że nowy humanizm nie jest wyzwaniem kierowanym tylko do ludzi wierzących czy do Kościoła, ale do każdego człowieka. Osoba Jana Pawła II ciągle budzi ogromne zainteresowanie. Sympozjum wpisuje się w obchody 30. rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Publikacja materiałów sympozjum chce przybliżyć Ojca Świętego Jana Pawła II jako orędownika prawdy i nadziei” – ks. M. Włosiński, Wstęp do: Jan Paweł II orędownik prawdy i nadziei.

16 października 2008 r. mija 30 rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.
Z tej doniosłej przyczyny, w dniach poprzedzających rocznicę, w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku zorganizowano sympozjum międzynarodowe oraz publikację zawierającą materiały przygotowane na sympozjum. W publikacji przygotowanej pod redakcją ks. prof. Mariana Włosińskiego zamieszczono kilkanaście artykułów autorów z Polski, Słowacji, Włoch. Wszyscy autorzy podkreślają wielkość pontyfikatu Jana Pawła II, ukazując i analizując jego przesłania wyrażające się w jego dziełach – jego stanowisku do cywilizacji, kultury, nauczania, a przede wszystkim wiary

Skip to content