Dziedziny zastosowań informatyki

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Publikacja zawiera pięć artykułów, zapoznających z obszarami wiedzy informatycznej wykorzystywanymi w bieżących pracach naukowych autorów. Artykuły zostały przygotowane na różnym poziomie abstrakcji: od teoretycznych dociekań zawiązanych z relacjami między analizą funkcjonalną a numeryczną, poprzez komputerowe wspomagania eksperymentu aż do sterowanego komputerowo pieca dyfuzyjnego. Różnorodność tematyki i szeroki zakres prezentowanych osiągnięć świadczy o ważnej roli, jaką we współczesnym świecie pełni informatyka.
Artykuły prezentują wybrane dziedziny zastosowań informatyki, takie jak teoria sterowania, elektrotermia, metrologia, czy tekstronika. Jeden artykuł dotyczy fundamentu analizy numerycznej, ważnego działu informatyki, jakim jest analiza funkcjonalna, co zilustrowano na przykładzie teorii aproksymacji.

Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku, t. II

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Publikacja jest zbiorem artykułów będących plonem ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez WSHE i Włocławskie Towarzystwo Naukowe w czerwcu 2007 roku. Konferencja odbyła się pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Uczestniczyło w niej 100 osób, w tym liczne grono profesorów. Uczestnicy reprezentowali niemal wszystkie uniwersytety oraz niepubliczne szkoły wyższe prowadzące kształcenie pedagogiczne.
Prezentowany tom II, tak jak i tom I, powstał pod redakcją naukową głównego inicjatora i organizatora konferencji — profesora Zygmunta Wiatrowskiego. 44 artykuły niniejszego tomu stanowią zawartość czterech części publikacji odpowiadających problematyce obrad uczestników konferencji, są to następujące części: Dorastanie młodzieży w warunkach cywilizacyjnych pierwszego dwudziestolecia XXI wieku (autorzy skupili swe rozważania głównie wokół tematyki dorastania młodzieży do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz warunków, w jakich te decyzje zapadają), Dorosłość człowieka ze szczególnym uwzględnieniem jego aktywności zawodowej i społecznej, Starość człowieka — fazy i przejawy aktywności, Przechodzenie na emeryturę i wiek senioralny w świetle pedagogicznych badań empirycznych.
Prezentowane opracowania mogą stanowić przydatne źródło wiedzy nie tylko dla teoretyków i praktyków, ale także dla licznej rzeszy studentów z obszaru nauk społecznych.

Pedagogiczna i etyczna odpowiedzialność

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Publikacja dwujęzyczna, przygotowana w językach polskim i słowackim.  W części pierwszej zatytułowanej W świetle wartości, Autor omawia wybrane aspekty współczesności: Etos współczesnej historii Polski w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II, Godność człowieka i narodu u podstaw współczesnego patriotyzmu polskiego, Pedagogiczne i etyczne wartości Biblii źródłem przepowiadania, Przesłanie teologiczne i profetyczne sanktuarium jasnogórskiego w dziele ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawła II, Tendencja satanistyczna w kulturze współczesnej.
Część druga, przez pryzmat odpowiedzialności, przedstawia m.in. następujące zagadnienia: Słowo ‘duszpasterz’ ewangeliczny ma swój rodowód, Europa jutra, Oczyszczenie w prawdzie pedagogicznym znakiem dobrej woli.
Te dwie kategorie — wartość i odpowiedzialność — będące podstawą edukacji są fundamentalne dla upowszechniania norm i wzorców wychowawczych, przygotowują ludzi do samodzielnego, odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych i życia osobistego, rodzinnego, zawodowego, obywatelskiego. Etyczny i pedagogiczny wymiar wartości i odpowiedzialności przejawia się także we wskazywaniu kierunków drogi, ułatwiających odnalezienie sensu, a co za tym idzie, radości życia i działania.

 

 

Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Publikacja jest zbiorowym interdyscyplinarnym dziełem kilkudziesięciu badaczy, głównie pedagogów, socjologów oraz psychologów. Autorzy starali się ukazać wielorakie zagrożenia we współczesnych rodzinach polskich. Książka z jednej strony syntetyzuje znane w tym zakresie opracowania S. Kawuli, Z. Tyszki, F. Adamskiego, z drugiej znacznie obraz przeobrażeń oraz istniejących źródeł zagrożeń funkcjonowania polskiej rodziny poszerza, a nawet pogłębia. Opracowanie składa się z 29 artykułów uznanych badaczy, uczonych młodszego pokolenia, jak i uzdolnionej młodzieży rozpoczynającej naukową drogę. W publikacji wyodrębniono cztery części, ukazujące różne płaszczyzny nieprawidłowości zaburzeń i patologii w rodzinach. W pierwszej części ujęto „Trudności, nieprawidłowości i zaburzenia w funkcjonowaniu polskich rodzin”. W drugiej części przedstawiono „Sieroctwo społeczne i możliwości zapobiegania temu zjawisku”. Część trzecia skupiona została na „Trudnościach w funkcjonowaniu rodzin z chorobami oraz niepełnosprawnościami”, w czwartej ukazano „Zjawiska patologiczne w rodzinie i możliwości ich przezwyciężania”.

 

 

Podstawy pomiarów geodezyjnych w ochronie środowiska

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Książka przeznaczona jest dla osób, które nie mają przygotowania geodezyjnego. Jest adresowana do studentów ochrony środowiska, jak również studentów geografii. W siedmiu rozdziałach przedstawiono wybrane tematy składające się na wiedzę o tradycyjnych pomiarach geodezyjnych. Rozdział pierwszy „Wiadomości podstawowe” obejmuje wiedzę niezbędną do poznania istoty pomiarów w terenie. Drugi rozdział pt. „Ogólne zasady obliczeń i oceny dokładności” zawiera zasady, jakich należy przestrzegać podczas obliczeń. Przedstawione są zasady analizy i oceny dokładności, ale tylko w niewielkiej części, która w geodezji należy do rachunku wyrównawczego. Rozdział trzeci „Przyrządy i instrumenty geodezyjne” zapoznaje z tradycyjnymi przyrządami, czyli o małej złożoności technicznej, i instrumentami pomiarowymi, czyli urządzeniami optyczno-mechanicznymi o dużej precyzji. Wiele uwagi poświęcono sprawdzeniom warunków geometrycznych teodolitu i niwelatora, a przede wszystkim przygotowaniu ich do pomiaru. W rozdziale czwartym pt. „Pozioma osnowa geodezyjna” zaakcentowano warunki porównywalności rezultatów pomiarów geodezyjnych, które znajdują się w odpowiednich instrukcjach technicznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Omówione zostały także zagadnienia obejmujące podstawy analizy dokładności. Zwieńczeniem rozdziału jest opis ciągu poligonowego zamkniętego i otwartego, jako przykład umożliwiający samodzielne realizacje w terenie. W rozdziale piątym pt. „Wysokościowa osnowa geodezyjna — sposoby niwelacji” przedstawiono zagadnienia dotyczące pomiaru różnic wysokości z wykorzystaniem tradycyjnego niwelatora o raz teodolitu. Rozdział szósty pt. „Pomiary sytuacyjne” zawiera opis prostych sposobów pomiarów sytuacyjnych oraz sposób kartowania. W rozdziale siódmym pt. „Zestawy zadań z pomiarów geodezyjnych” zawarto dziewięć zadań, które można uznać za typowe. Składa się on z dwóch części. Część pierwsza to zestawy danych do zadań, a część druga to zestawienia poprawnych wyników. Każde zadanie zestawu składa się z kilku zestawów danych.

 

 

Od Straży Obywatelskich do Policji. Służby porządkowe na ziemiach polskich w XX wieku

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Publikacja stanowi zbiór 14 artykułów obejmujących problematykę historii służb policyjnych na ziemiach polskich od początku pierwszej wojny światowej do czasów współczesnych. Prace ułożone są w porządku chronologicznym.
Większość prac dotyczy powstania i działalności lokalnych formacji policyjnych w różnych regionach kraju, zwłaszcza w okresie odbudowywania państwowości polskiej w czasie pierwszej wojny światowej i po jej zakończeniu. Są to prace: Polskie formacje porządkowe na Lubelszczyźnie w latach pierwszej wojny światowej (Z. Siemak), Milicja Miejska miasta stołecznego Warszawy (G. Gryz), Geneza i organizacja Policji Państwowej w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1919–1922 (J. Kutta), Straże obywatelskie na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918–1922 (B. Kayzer), Organizacja bezpieczeństwa publicznego w Częstochowie w latach 1918–1919 (J. Foltyński), Policja Państwowa na Tarnopolszczyźnie w latach 1921–1939 (R. Litwiński).
Odrębną grupę stanowią teksty poświęcone wybranym aspektom działalności Policji Państwowej: Od misji dworcowych do policji kobiecej (P. Gołdyn), Doszkalanie funkcjonariuszy Policji Państwowej w jednostkach wykonawczych (1919–1928) (A. Pepłoński, S. Kozdrowski), Z dziejów udziału Policji Państwowej w pracach Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnej w latach 1923–1939 (zarys problematyki) (B. Sprengel), Zadania organów administracji ogólnej w II Rzeczypospolitej w zakresie bezpieczeństwa publicznego na przykładzie województwa pomorskiego (J. Pawłowski).
Dwa materiały poświęcone są policji niemieckiej: Gdańska policja kryminalna w świetle statystyk. Przyczynek do dziejów policji Wolnego Miasta Gdańska (P. Semków), Policja niemiecka na Kujawach wschodnich w latach 1939–1945 (B. Ziółkowski).
Okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dotyczy artykuł P. Majera pt. Trzy projekty — próby wprowadzenia Milicji Obywatelskiej na grunt prawa stanowionego w okresie wrzesień 1944–kwiecień 1945.
Analizy pierwszych piętnastu lat historii Policji dokonał A. Misiuk w artykule pt. Policja 1990–2005.
Większość prezentowanych w tomie artykułów dotyczy spraw dotychczas pomijanych w polskiej literaturze przedmiotu, bądź przedstawia je znacznie szerzej, albo też w nowym ujęciu. Dzięki temu publikacja poszerza dotychczasową wiedzę o dziejach i roli służb policyjnych w najnowszej historii Polski.

 

 

Proces inwestycyjny realizowany przez fundusze private equity

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

W prezentowanej publikacji poddano analizie jeden z segmentów rynku finansowego, jakim jest rynek funduszy private equity. Fundusze private equity dostarczają finansowania innowacyjnym przedsiębiorstwom o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu, głównie w postaci kapitału własnego oraz doradztwa zawiązanego z szeroko pojętym zarządzaniem. Podstawowym celem pracy jest analiza istoty procesu inwestycyjnego realizowanego przez fundusz private equity, jako alternatywnego w stosunku do tradycyjnych źródeł finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw innowacyjnych.
Książka ma charakter studium teoretyczno-empirycznego. Składa się z wprowadzenia, czterech rozdziałów, zakończenia i obszernej bibliografii.
Rozdział pierwszy zawiera krótką historię powstania instytucji private equity, jej charakterystykę, definicje, obszar działania oraz wady i zalety finansowania inwestycji za pomocą private equity. Zwrócono także uwagę na budowę samych funduszy pod względem organizacyjnym oraz własnościowym i wynikającą z tego powodu strategię działania instytucji private equity, ich możliwości rozwoju oraz preferencje inwestycyjne.
Drugi rozdział pracy przedstawia rozwój polskiego rynku private equity od momentu jego powstania, tj. roku 1990 do stanu obecnego. Przedstawiono podstawowe cechy charakteryzujące działalność funduszy w polskich realiach gospodarczych, a także ich preferencje inwestycyjne.
Przedmiotem analizy w rozdziale trzecim jest proces inwestowania kapitału przez fundusze private equity. Scharakteryzowanych zostało kilkanaście zasadniczych etapów tego procesu, poczynając od oceny zgłaszanych do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, aż po zakończenie inwestycji i rozwiązanie funduszu.
W czwartym rozdziale zaprezentowano metodę badań oraz zidentyfikowano czynniki wpływające na podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez fundusze private equity działające na polskim rynku. Następnie przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań.
W zakończeniu Autor podkreślił m.in. zalety private equity dla wspierania innowacyjności gospodarki, znaczenie czynnika publicznego dla rozwoju tego segmentu rynku oraz zidentyfikował kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych funduszy działających na polskim rynku.

 

 

Praktyki zawodowe studentów Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (wydanie II uzupełnione i uaktualnione)

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Publikacja przeznaczona dla studentów Wydziału Administracji określa cele, zadania, program, miejsca odbywania praktyk zawodowych. Celem praktyk jest zapoznanie studentów z charakterem pracy, strukturą organizacyjną, specyfiką, obowiązkami pracowników, dokumentacją różnych jednostek, instytucji i urzędów administracji w wybranych specjalnościach studiów. Program praktyk jest związany przede wszystkim z administracją publiczną, tj. rządową i samorządową. Obejmuje też jednostki niebędące administracją publiczną, a posiadające własną administrację, stosownie do swych zadań i charakteru pracy, np. przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego, zakłady, organizacje społeczne. Dalej przedstawiono zasady organizacji praktyk, m.in. obowiązki nałożone z jednej strony na Wydział Administracji, z drugiej na studentów oraz zasady indywidualnej organizacji praktyk.

 

 

Media lokalne i sublokalne na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Książka stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Humanistyczny WSHE we Włocławku w 2005 r. Jest kontynuacją pierwszej publikacji pt. „Media w procesie transformacji na przykładzie Włocławka” pod redakcją Wiesława Końskiego, która ukazała się w 2003 r.
Obecną publikację poprzedziły dwuletnie pionierskie badania poświęcone prasie sublokalnej, mediom lokalnym, w tym mediom elektronicznym i tzw. nowym mediom – lokalnym portalom internetowym. Obszar badań wyszedł poza Włocławek — na Kujawy wschodnie i ziemię dobrzyńską.

Tom podzielono na trzy części: Artykuły, Komunikaty, Bibliografia. Rozpoczynają go przekrojowe tematy historyczne, ułożone chronologicznie, traktujące o prasie i szeroko rozumianej problematyce wydawniczej. Następnie zaprezentowano artykuły poświęcone aktualnym zagadnieniom prasy regionalnej.

W tej części zamieszczono:
Prasa lokalna i sublokalna w Polsce — garść refleksji medioznawcy nad jej stanem obecnym i przyszłością (W. Sonczyk);
Prasa na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w latach 1918-1939 (M. Wojtkowski);
Religijna i duszpasterska inspiracja publicystki politycznej w prasie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w latach 1891-1939 (A. Dwojnych);
Prasa lokalna we Włocławku w latach 1945-1948 (B. Ziółkowska);
Wydarzenia społeczno-polityczne we Włocławku na łamach „Gazety Kujawskiej” w latach 1956-1957 (M. Orłowski);
Prasa zakładowa i międzyzakładowa we Włocławku w latach 1945-2002 (T. Dziki);
Zmiany w prasie włocławskiej w latach 1989-2005 (A. Sołtysiak);
Prasa partii politycznych na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej po 1989 roku (P. Bokota);
Powojenne włocławskie czasopisma katolickie (na podstawie zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (ks. A. Poniński);
Prasa samorządowa Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w latach 1990-2005 (S. Stanowski);
Rozwój prasy lokalnej i sublokalnej na ziemi dobrzyńskiej w latach 1989-2005. Rola pism w upowszechnianiu kultury (A. Wróbel);
Prasa szkolna Włocławka oraz powiatów: włocławskiego, lipnowskiego, radziejowskiego i rypińskiego w latach 1990-2005 (S. Stanowski);
Lokalna prasa NSZZ „Solidarność” we Włocławku (W. Jaranowski);
Włocławskie „ziny”. Prasa alternatywy młodzieżowej we Włocławku (B. Ziółkowska);
Prasa samorządowa na przykładzie „Informatora Kowalskiego” (K. Bednarek);
Obraz kultury Włocławka w wydaniach magazynowych „Gazety Kujawskiej” i „Nowości Włocławskich” w roku 2004 (J.M. Dąbrowska).
W ramach komunikatów: „Gazeta Więzienna” (1995-2005) (R. Seroczyński);
Jednodniówki we Włocławku powstałe w latach 1946-2005 (J. Chojecka);
Szansa na rozwój czy stopniowy upadek? Lokalne stacje radiowe a proces formatowania programu i wizerunku (W. Dąbkowski);
Telewizja lokalna i nowe media (portale internetowe) (S. Kukiełczyński).
Tom zamyka pionierska bibliografia prasy Kujaw i ziemi dobrzyńskiej autorstwa B. Ziółkowskiej, A. Sołtysiaka, S. Stanowskiego obejmująca lata 1945-2005, zawierająca 355 pozycji.

Oddana czytelnikom książka będzie ważną pozycją nie tylko dla osób związanych z Kujawami wschodnimi i ziemią dobrzyńską, także dla tych, które interesują się rozwojem i stanem mediów lokalnych. Jest pierwszą próbą bilansu dorobku czasopiśmiennictwa regionu

Policja Państwowa a przestępczość w powiecie włocławskim w latach 1919–1939

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Praca jest monografią historyczną mającą konstrukcję chronologiczno-problemową. Przedstawia i uzupełnia, pomijaną dotychczas w badaniach nad historią miasta i powiatu włocławskiego, przeszłość miejscowych służb policyjnych oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Autor, zachowując obiektywizm badacza, stosując zasady heurystyki w analizie wszystkich źródeł, starał się przedstawić stan bezpieczeństwa i porządku w okresie międzywojennym. Korzystał z materiałów archiwalnych, prasy włocławskiej i ogólnopolskiej, pomocne także były określone prace naukowe i opracowania.
Prezentując udział policji w zwalczaniu przestępczości, zastosował klasyczny podział przyjęty w kryminologii, przyjmując jako podstawę poszczególne rodzaje czynów opisanych w prawie karnym i w miarę możliwości wskazał na szczególne formy ich popełnienia.
Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. Rozpoczyna ją rozdział poświęcony genezie, organizacji i funkcjonowaniu Policji Państwowej w powiecie włocławskim. Kolejne dotyczą: służby prewencyjnej i czynności operacyjno-śledczych; kadry, dyscypliny, szkolenia i doskonalenia zawodowego; warunków służby; zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej; ochrony bezpieczeństwa państwa i kontroli życia publicznego; ochrony porządku publicznego.

Skip to content