Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Przedmiotem i zarazem głównym problemem pracy jest zarys rozwoju i koncepcji polskiej pedagogiki opiekuńczej. Podjęcie powyższego problemu uzasadnia przede wszystkim: dyskusyjny charakter preliminariów i statusu teoretyczno-metodologicznego pedagogiki opiekuńczej; pozostawanie od wielu lat na poziomie pluralizmu koncepcyjnego; pokazanie pedagogiki opiekuńczej w trakcie procesu tworzenia i rozwoju teoretyczno-metodologicznego na przestrzeni lat; niepokojące spowolnienie w ostatnich latach, w refleksji naukowej nad rzeczywistością opiekuńczo-wychowawczą.
Rozdział pierwszy traktuje o genezie i etapach rozwoju pedagogiki opiekuńczej na gruncie polskim. Autor zwraca w nim uwagę na niekonwencjonalny rozwój tej subdyscypliny pedagogicznej oraz na złożony proces genezy uwarunkowany wieloma czynnikami.
Rozdział drugi prezentuje prekursorów pedagogiki opiekuńczej rozumianej szczególnie w aspekcie praktycznym. Często mówimy o nich jako o klasykach tej dziedziny pedagogiki (J.H. Pestalozzi, ks. B. Markiewicz, J. Korczak, J.C. Babicki, H. Radlińska). Realizowana przez nich działalność wychowawcza opierała się głównie na potrzebach dziecka, ich diagnozie i zaspokajaniu.
W rozdziale trzecim przedstawiono różnorodne koncepcje pedagogiki opiekuńczej na gruncie polskim. Zarówno koncepcje klasyczne, jak i alternatywne. Jest to niezwykle istotny problem w aspekcie rozwoju teorii i metod, które w jakimś sensie powinny z owych koncepcji wynikać. Rozdział ten pokazuje zasadnicze nurty i kierunki w rozwoju pedagogiki opiekuńczej.

Pedagogika Janusza Korczaka — realizm czy utopia?

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Na publikację składa się zbiór prac poświęconych pedagogice Janusza Korczaka przedstawionych w trzech częściach. Pierwsza traktuje o realnym wymiarze koncepcji pedagogicznej J. Korczaka nie tylko w historii, ale również współcześnie. Część druga została poświęcona dziecku i dzieciństwu jako przewodniej idei w koncepcji pedagogicznej J. Korczaka. Trzecia część zawiera artykuły dotyczące zastosowania koncepcji pedagogicznej J. Korczaka we współczesnej rzeczywistości pedagogicznej.
„Zamiarem autorów było sprowokowanie czytelnika do zastanowienia się, na ile pedagogika Janusza Korczaka jest realna, a na ile utopijna w aspekcie współczesnej teorii i rzeczywistości pedagogicznej. W wymiarze historycznym realizm koncepcji opiekuńczo-wychowawczej tego wielkiego pedagoga nie podlega żadnej wątpliwości. Jak zaś jego koncepcja ma się do dzisiejszej rzeczywistości wychowawczej? Czy tylko zachwyca i wzbudza szczery podziw? Czy jego idee pedagogiczne stanowią nie tylko możliwość, ale są wprost postulowane (postulowany realizm), a nawet konieczne do zastosowania w dzisiejszej rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej? Czy bohaterska śmierć J. Korczaka nie powinna być jednoznacznym motywem do głębszego poznania jego pedagogicznych poglądów i praktyki opiekuńczo-wychowawczej? Czyż ciągle brutalizujące się życie nie jest rozpaczliwym wołaniem o powrót do wielkich idei, wielkich czynów i wielkich pedagogicznych osobowości?” (ze Wstępu).

Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów. Ćwiczenia laboratoryjne

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Skrypt przygotowany dla studentów informatyki zawiera dziesięć ćwiczeń laboratoryjnych, na których studenci mogą zapoznać się z problematyką dotyczącą cyfrowego przetwarzania sygnałów w systemach pomiarowych, telekomunikacyjnych.
Tematyka przedstawionych ćwiczeń obejmuje zastosowanie zintegrowanego środowiska programowania LabVIEW w systemach cyfrowego przetwarzania sygnałów.
Ćwiczenie pierwsze zawiera podstawowy opis środowiska LabVIEW potrzebny do samodzielnego napisania programu. Kolejne ćwiczenia (ćw. 2, 3, 4) pozwalają na zapoznanie się z podstawowymi parametrami sygnałów elektrycznych, wyznaczaniem funkcji autokorelacji i korelacji wzajemnej sygnałów oraz określeniem splotu funkcji. W ćwiczeniu piątym przedstawiono problematykę komunikacji sieciowej z wykorzystaniem technologii DataSocket. W następnych ćwiczeniach (ćw. 6, 7, 8) pokazano zastosowanie przekształcenia Fouriera w analizie sygnałów deterministycznych, stochastycznych oraz wykorzystanie okien czasowych. Ostatnie dwa ćwiczenia dotyczą analizy i projektowania filtrów cyfrowych.

Aktualne problemy rozwoju gospodarczego gmin i powiatów

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Publikacja jest pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz miasto i gminę Górzno. Konferencja odbyła się w maju 2006 r., służyła wymianie i skonfrontowaniu poglądów dotyczących narzędzi rozwoju gospodarczego w samorządach. Opublikowane referaty prezentują aktualne problemy i zagadnienia rozwoju gospodarczego w samorządach terytorialnych, zwłaszcza w gminach i powiatach. Analizowane w nich tematy dotyczą: rodzajów i charakteru instrumentów rozwoju, jakie mogą być stosowane w samorządach, partnerstwa publiczno-prywatnego, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, spółek komunalnych, zakresu działalności gospodarczej samorządu, banków spółdzielczych, funduszy poręczeń, znaczenia organizacji pozarządowych i inne.
Autorami referatów-artykułów są pracownicy Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pracownicy banków, przedstawiciele gmin i powiatów ziemi dobrzyńskiej.

Zarys higieny narządu głosu

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów uczelni pedagogicznych i nauczycieli. Autorzy postawili sobie za cel uświadomienie pracowników zajmujących się dydaktyką, że narząd głosu jako narzędzie pracy może zostać uszkodzony przy nieprawidłowej eksploatacji. Ta świadomość ma posłużyć nauczycielom w procesie praktycznej profilaktyki, także leczeniu i rehabilitacji w przypadku doznania uszkodzenia tego narządu.
Podręcznik składa się z dziesięciu rozdziałów ściśle ze sobą związanych. We wstępie podano rozmiar występowania zawodowych uszkodzeń narządu głosu i administracyjne (ustawowe) uprawnienia nauczycieli, tak w postępowaniu profilaktycznym jak i leczniczo-rehabilitacyjnym. W rozdziale pierwszym omówiono z zwięzły sposób anatomię narządu głosu. W rozdziale drugim przedstawiono podstawy anatomiczne narządu słuchu. Rozdział trzeci obejmuje wybrane zagadnienia z fizjologii narządu głosu, teorie powstawania głosu i tworzenie mowy. W rozdziale czwartym przedstawiono w syntetyczny sposób zasady poprawnej techniki fonacyjno-oddechowej. Omówiono składowe poprawnej mowy – wyjaśniono przy tym znaczenie poprawnej techniki oddechowej, fonacyjnej, artykulacyjnej. Podkreślono także kardynalne znaczenie rezonatorów w głosie mówionym. Do jakich zmian czynnościowych i organicznych dochodzi w przypadku wadliwej techniki fonacyjno-oddechowej, przedstawiono w rozdziale piątym. W rozdziale szóstym przedstawiono choroby górnych dróg oddechowych, które najczęściej wpływają na obniżenie wydolności narządu głosu. Przedstawiono przy tym najprostsze sposoby postępowania, aby się przed nimi uchronić. Bardzo pomocny w rozwiązaniu tych problemów jest rozdział siódmy. Autorzy zawarli w nim wiedzę na temat profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, przy wykorzystaniu warunków uzdrowiskowych. Szczególną uwagę zwrócono na rehabilitację wad emisji głosu w specjalistycznych ośrodkach uzdrowiskowych. W rozdziale ósmym podjęto najistotniejszy temat profilaktyki w miejscu pracy. Wskazano zagrożenia i możliwości ich uniknięcia. Podano także wzorce prawidłowego środowiska mikroklimatycznego do pracy pedagogicznej. Rozdział dziewiąty zawiera podstawy fonetyki akustycznej i obejmuje: źródła zmienności sygnału mowy, podstawy artykulacyjne wytwarzania sygnału mowy, podstawy fizyczne wytwarzania dźwięków mowy i cechy akustyczne mowy polskiej. Natomiast w ostatnim, dziesiątym rozdziale przedstawiono elementy analizy wymowy współczesnego języka polskiego. W tym zakresie omówiono audytywną analizę mowy, transkrypcję fonetyczną, wymowę normatywną i błędną oraz podstawowe ćwiczenia fonetyczne.

Finanse lokalne w warunkach decentralizacji finansów publicznych

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Praca poświęcona jest problematyce decentralizacji finansowej w systemie finansów publicznych w Polsce. Zaprezentowano w niej przegląd najnowszych rozwiązań w zakresie dochodów jednostek samorządu lokalnego (gmin i powiatów), które przyniosła ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2003 r. (weszła w życie od 01.01.2004 r.). Praca składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej obszernie omówiono narzędzia polityki finansowej jednostek samorządu lokalnego i ich ewolucję w ostatnich latach, a także funkcjonujący w zakresie finansów publicznych system finansów samorządowych. Rozdziały dotyczące tego problemu mają szeroką podbudowę prawną. Towarzyszy im także analiza krytyczna omawianych instrumentów finansowych. System budżetowy zaprezentowano w aspekcie ostatnich rozwiązań prawnych (rachunki dochodów własnych).
Druga część to analiza procesu przekazywania zadań i środków do jednostek samorządowych na przykładzie miasta funkcjonującego na prawach powiatu — Włocławka. Na jego przykładzie przedstawiono, jak praktycznie realizowana jest zasada adekwatności (chodzi o adekwatność przekazywanych zadań i środków do ich wykonania). Wreszcie ostatni rozdział to analiza finansowa 50 jednostek samorządowych, zaprezentowana na szerokiej podbudowie statystycznej. Materiały te pokazano w formie kilkudziesięciu tabel oraz części opisowej. Dokumentują one kształtowanie się samodzielności finansowej gmin, miast-gmin i powiatów (odrębnie także powiatu grodzkiego). Wyliczono wskaźniki samodzielności dochodowej i wydatkowej jednostek samorządowych oraz skomentowano, jak one się kształtują. Poza tym zaprezentowano system dochodów samorządowych w ujęciu dynamicznym, odpowiednio to komentując. W zakończeniu opracowania sformułowano szereg konkluzji i wniosków wynikających z powyższych analiz systemu publicznych dochodów samorządowych.

Kierunki ewolucji sektora bankowego w Polsce po 1989 roku

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Prezentowana książka poświęcona jest ewolucji sektora bankowego w Polsce po 1989 r. Jej głównym celem jest analiza i identyfikacja kluczowych problemów sektora bankowego w transformującej się gospodarce polskiej. Książka stanowi efekt kilkuletnich badań autora w tym zakresie. Ma ona pionierski charakter, ponieważ stanowi próbę prezentacji drogi przechodzenia banków od gospodarki planowej do rynkowej, od demonopolizacji — poprzez liberalizację, restrukturyzację, prywatyzację — do konsolidacji i włączenia w międzynarodowy system finansowy. Książka składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów i zakończenia. Zawiera ona także przypisy, wykaz aktów normatywnych, bibliografię, wykaz materiałów publicystycznych oraz załączniki.
We wstępie główną uwagę zwrócono na zagadnienia metodyczne, a więc cel i zakres pracy, hipotezy badawcze oraz metody i techniki badań. Przedstawiono także miejsce sektora bankowego w systemie bankowym. W rozdziale pierwszym podjęto próbę przedstawienia prawa bankowego, obowiązującego w latach 1989–2004 i jego wpływu na kształtowanie nowoczesnego sektora bankowego. Świadomie zatem ograniczono rozważania na temat prawa kształtującego funkcjonowanie banku centralnego. W rozdziałach drugim i trzecim dokonano analizy najważniejszych zjawisk i procesów charakteryzujących polski sektor bankowy. Rozdział czwarty przeznaczono na scharakteryzowanie nowych regulacji w zakresie adekwatności kapitałowej. Nowe wymagania kapitałowe mogą stanowić poważną barierę dla działalności banków. Niektóre z nich będą zmuszone do łączenia się albo zlikwidowania działalności. Można zatem sądzić, że Basel II będzie jednym z najważniejszych czynników kształtujących przyszły model sektora bankowego w Polsce. Temu zagadnieniu właśnie poświęcony jest rozdział piąty. W rozdziale szóstym dokonano, na podstawie wybranych wskaźników, analizy porównawczej sektorów banków państw Unii Europejskiej. Jej celem było określenie miejsca i roli polskiego sektora bankowego wśród sektorów bankowych tych państw. Zakończenie zawiera odpowiedzi na sformułowane problemy badawcze oraz wnioski z przeprowadzonej analizy.

Systemy informatyczne zarządzania. Wprowadzenie do technologii przetwarzania danych

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

W książce przedstawiono podstawowe problemy zawiązane z organizacją danych, przetwarzaniem plików i transferami w systemach informatycznych. Analizę tych zagadnień oraz ilustrację stosowanych algorytmów oparto na konkretnych przykładach. Omówiono również metody porządkowania informacji dla szeregu procesów przetwarzania poprzez indeksację danych, uwzględniając identyfikatory rekordu (rid), indeksy o strukturze drzewiastej oraz indeksy haszujące (mieszające).
Oddzielną tematykę stanowi zarządzanie bazami danych oraz porównanie podejścia plikowego i bazodanowego do tworzenia systemów informatycznych. Rozważania teoretyczne poparte zostały przykładami modelu zarządzania w oparciu o strukturę danych w modelu relacyjnym. Omówiono sposoby i rodzaje modelowania powiązań między tabelami i diagramy ER oraz scharakteryzowano standardowy język relacyjnych baz danych SQL. Wyjaśniono opisy poszczególnych klauzul wchodzących w skład instrukcji tego języka zapytań. Załączone przykłady praktyczne zapytań oraz analiza uzyskanych odpowiedzi, ilustrują możliwości języka SQL w zakresie wyszukiwania danych.
Ujęcie materiału umożliwia korzystanie z książki nie tylko studentom ekonomii i zarządzania, ale także specjalistom wszystkich dziedzin, pracujących nad rozwiązywaniem konkretnych zagadnień zarządzania.

Feliks Jaskólski „Pasterze na Bachorzy. Sielanki kujawskie”

Dział Promocji KSW 13 maj , 2015 0 Comments

Poemat „Pasterze na Bachorzy. Sielanki kujawskie” Feliksa Jaskólskiego ukazał się w roku 1827. Dzieło osadzone w realiach geograficznych i kulturowych Kujaw Bachornych przedstawia obraz życia Kujawiaków tak szeroki, bogaty i dokładny (choć utrzymany w konwencjach gatunkowych sielanki), że utworu literackiego o podobnych walorach dokumentacyjnych nie sposób wskazać w piśmiennictwie nie tylko mu współczesnym, ale i późniejszym. Stanowi zatem podstawowe znaczenie dla badań nad historią regionu, będąc źródłem do etnografii historycznej Kujaw.
Właściwy poemat poprzedzają trzy teksty introdukcyjne o zróżnicowanej formie wypowiedzi oraz odmiennym statusie tematycznym i kompozycyjnym. Są to kolejno: wiersz dedykacyjny „Do Wielmożnego Józefa Modlińskiego, Kawalera Krzyża Polskiego, w Sierzchowie”; przedmowa prozą zawierająca dwie części „Cel moich Sielanek”, „Krótki rys okolicy kujawskiej” zapowiadający pośrednio temat sielanek, na który składają się: życie codzienne rolników na Bachorzy, ich praca, zabawy, zwyczaje i obrzędy, szczegółowy opis ubioru; wierszowany Wstęp.
Właściwy poemat składa się z dziewięciu sielanek, powiązanych wspólną osią fabularną i gronem postaci, ale zarazem dość autonomicznych w prezentacji różnych aspektów życia bachorzańskich pasterzy.

[Fragmenty tekstu Autora opracowania]

Autor reedycji i opracowania, Bogdan Burdziej, w materiale pt. „Zapomniany piewca Kujaw” poprzedzającym poemat, przybliża postać twórcy Sielanek — Feliksa Jaskólskiego, omawia i analizuje kolejno poszczególne składniki utworu. Tekst Sielanek został zaopatrzony w komentarz objaśniający zarówno realia utworu, jak i (odmienne od dzisiejszego) znaczenie użytych przez poetę wyrazów, wyrażeń i zwrotów. Obszerne omówienie poświęca Sielance dotyczącej wesela kujawskiego.
Publikację wzbogacają aneksy oraz barwne ilustracje przedstawiające realia związane z miejscem akcji utworu, m.in. dokumentujące historię stroju kujawskiego.

„[…] Przygotowane przez toruńskiego uczonego wydanie wierszy Feliksa Jaskólskiego jest edycją krytyczną, nieustępującą w niczym publikacjom Ossolineum czy Państwowego Wydawnictwa Naukowego, a dzięki gruntownej wiedzy i umiejętnemu wykorzystaniu warsztatu filologicznego przez profesora Burdzieja, jego wstęp, opracowanie, komentarz i aneksy są znakomitym przykładem postępowania badawczego. […] Poemat Feliksa Jaskólskiego stanowi wartość poznawczą sam w sobie. Zawiera mianowicie jako pierwszy utwór literacki z tamtych lat dokładny opis męskiego i kobiecego stroju Kujawiaków, na który w późniejszym czasie będzie powoływało się wielu folklorystów. Jeszcze większym ewenementem, unikalnym w skali ogólnej, są uwagi (znowu pierwsze i całkowicie odosobnione) o gwarze ludowej Kujawiaków” […].

[Z opinii wydawniczej prof. Piotra Żbikowskiego]

 

 

Kasztelania świecka i michałowska. Studia nad kształtowaniem się struktur państwa piastowskiego na pograniczu polsko-pruskim

Dział Promocji KSW 12 maj , 2015 0 Comments

Publikacja stanowi efekt wieloletnich badań i studiów Autora nad problematyką osadnictwa środkowego dorzecza Drwęcy — obszaru pogranicza polsko-pruskiego we wczesnym średniowieczu, prowadzonych z ramienia Muzeum w Brodnicy oraz Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
Przedmiotem podstawowych rozważań Autora są kolejno omówione zagadnienia środowiska fizyczno-geograficznego delimitowanego obszaru badań — kasztelanii świeckiej i michałowskiej. Zakres terytorialny opracowania obejmuje wschodnią część ziemi chełmińskiej i północną część ziemi dobrzyńskiej. Zakres przestrzenny wyznaczony został na podstawie przesłanek historycznych (zasięg kasztelanii) oraz osadniczych (archeologicznych) i fizjograficznych. Pozwoliło to na określenie w miarę czytelnych rubieży osadniczych. W obszarze uwagi Autora znalazły się mezoregiony: doliny Drwęcy, Pojezierza Brodnickiego, Garbu Lubawskiego–Pagórków Nadwelskich, Pojezierza Dobrzyńskiego z częścią Równiny Urszulewskiej. Na tym tle analizowany jest rozwój stref i struktur zasiedlenia z punktu rozmieszczenia siedlisk i antropopresji w uwarunkowaniach środowiska naturalnego w młodszych fazach wczesnego i początkach późnego średniowiecza. Następnie omówiono dynamikę kolonizacji ziem w kontekście zagadnień społeczno-gospodarczych i politycznych oraz przedstawiono analizę toponomastyczną. Kolejnym przedmiotem badań było kształtowanie się struktur zasiedlenia i pertynencji organizacji kasztelańskiej świeckiej i michałowskiej, przy uwzględnieniu takich czynników, jak: szlaki handlowe, lokalizacja centrów administracyjno-gospodarczych, problem wsi służebnych, fundacji kościelnych i rycerskich. W dalszej części przedstawiono problem translokacji ośrodka kasztelańskiego ze Świecia nad Drwęcą do Michałowa w kontekście przemian społeczno-gospodarczych i zagrożenia pruskiego. Na zakończenie przeanalizowane zostały funkcje kasztelanii świecko-michałowskiej na tle struktur państwa piastowskiego w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej.
Integralną częścią pracy jest katalog nazw miejscowych, gdzie obok podania najstarszych wzmianek pisanych podjęto próbę wyjaśnienia ich etymologii.

 

[Z zagadnień wstępnych]

Skip to content