Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

19 września 2016

Wyciąg z Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dotyczący stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych


§ 29

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek studenta, którego niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ (wzór wniosku stanowi załącznik numer 6 do Regulaminu).

2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie studenta.

3. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

1) znaczny stopień niepełnosprawności – niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samoedzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach; posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów; niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,

2) umiarkowany stopień niepełnosprawności – niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabiltacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

3) lekki stopień niepełnosprawności – częściowa niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie; pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym; III grupa inwalidów.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu wniosku) lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

5. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Wojewódzkie Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (lub inne właściwe w tym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, wydane przed 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jdnej z grup inwalidow), a o niezdolności do pracy – orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

6. Przepisy § 23 ust. 4 – 7 i § 24 stosuje się odpowiednio.

§ 30

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres, o którym mowa w § 13 ust. 1 i 2, jednak nie dłużej, niż na okres ważności orzeczenia właściwego organu, potwierdzającego niepełnosprawność studenta.

2. Jeżeli w trakcie trwania roku akademickiego wygaśnie ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, stypendium nie będzie wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia. Świadczenie wypłacane jest ponownie od miesiąca uzyskania kontynuacji ważności orzeczenia. Jeżeli student dostarczył ważne orzeczenie, z którego wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności, studentowi przysługuje wyrównanie na czas, jaki upłynął odv daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

POBIERZ Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 

Bliższych informacji udziela:

Dział Dydaktyki KSW we Włocławku

ul. Okrzei 94, pokój 19,

87-800 Włocławek

tel.: 660 – 717 – 051

e-mail: pomocmaterialna@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00

sobota w godz. 8.00 – 14.00 (w czasie zjazdów)

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: