Skorzystaj z dofinansowania kosztów studiów dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Dział Promocji KSW 06 wrz. , 2021 0 Comments

Gmina Miasto Włocławek jest realizatorem finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
W ramach Modułu II oferowane jest wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole wyższej (studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie), w szkole policealnej oraz w kolegium.
Dofinansowanie ze środków PFRON dotyczy opłat za naukę (czesne) oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.
Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
Aktualnie trwa nabór wniosków w ramach ww. programu na I semestr roku akademickiego 2021/2022. Termin zakończenia naboru wniosków upływa 10 października 2021 roku.
Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek lub w formie elektronicznej za pomocą systemu SOW https://sow.pfron.org.pl.
Szczegółowe informacje na temat programu udzielane są przez pracowników Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, parter – sala przyjęć, a także pod numerem telefonu 54 423 23 88 lub na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://pfron.org.pl.

Zapoznaj się z naszą ofertą studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów podyplomowych.

Lektorat języka obcego – sesja poprawkowa

Dział Promocji KSW 01 wrz. , 2021 0 Comments

Studium Języków Obcych informuje, iż w dniach 1-13 września na stronie uczelni (e-learning) dostępny jest test z języka angielskiego, który  stanowi możliwość uzyskania zaliczenia w trybie sesji poprawkowej. Hasło: sesjaletnia.

Trwa rekrutacja do projektu „Aktywnością przeciw wykluczeniu!”

Dział Promocji KSW 26 lipiec , 2021 0 Comments

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku ogłasza nabór do projektu pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu!”, który współfinansowany jest ze środków Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych  Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

POBIERZ Informacja o rekrutacji
POBIERZ Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie

Oferta pracy ZUS Oddział w Toruniu

Dział Promocji KSW 28 czerwiec , 2021 0 Comments

Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej
ZUS Oddział w Toruniu

Nazwa komórki organizacyjnej
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Miejsce pracy
ZUS Inspektorat w Grudziądzu

Adres miejsca pracy
ul. Wybickiego 39, 86-300, Grudziądz

Województwo
kujawsko-pomorskie

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego
stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

Zadania
Zapewnia opracowywanie spraw w ramach realizacji procesów dotyczących obsługi wniosków i korespondencji osób posiadających polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, zainteresowanych uzyskaniem lub zmianą  świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji na podstawie umów międzynarodowych.

Wymagania
Niezbędne:

wykształcenie średnie
Mile widziane:

wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, ubezpieczenia społeczne, prawo)
minimum 6 miesięcy  pracy związanej z ustalaniem kapitału początkowego i praw do emerytur i rent
Wymagania dodatkowe:

znajomość ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
 
znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 
znajomość rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i 987/2009

umiejętność obsługi pakietu MS Office
Jeśli posiadasz kompetencje:

orientacja na cel
orientacja na jakość
komunikacja
współpraca
orientacja na klienta
rozwiązywanie problemów
radzenie sobie w trudnych sytuacjach
TO ZACHĘCAMY DO PRZESŁANIA DOKUMENTÓW.

CZEKAMY NA TWOJE DOKUMENTY:

CV,
list motywacyjny, ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat
skany dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, staż pracy, inne niezbędne.
W przypadku ofert korespondencyjnych uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie własnoręcznie podpisanej klauzuli o następującej treści:

’Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.’

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na skrzynkę e-mail lub datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Toruniu.

Miejsce składania:

Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty lub korespondencyjnie/osobiście na adres:
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Toruniu
ul. Mickiewicza 33-39
87-100 Toruń
Wydział Kadrowo-Płacowy
tel. 56/ 610 93 00 lub 56/610 94 00

Termin, do którego należy składać dokumenty
07-07-2021

Oferujemy
miejsce wykonywania pracy:
Inspektorat ZUS w Grudziądzu
ul. Wybickiego 39
86-300 Grudziądz

poszukujemy 1 kandydata,
umowa na czas określony w celu zastępstwa,
skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
rozpatrywane będą oferty kompletne, dostarczone w wymaganym terminie, zgodne z wymaganiami formalnymi,
lista kandydatów publikowana na www.zus.pl/praca pod ofertą pracy oraz w BIP.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:

sprzęt komputerowy,
sprzęt biurowy.
Warunki wykonywania pracy: (proszę usunąć/wykreślić niepotrzebne)

spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
konieczność poruszania się po całym obiekcie,
konieczność odbywania podróży służbowych,
budynek IV-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na III piętrze,
miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Harmonogram wakacyjny pracy Biblioteki

Dział Promocji KSW 28 czerwiec , 2021 0 Comments

W okresie od  05 lipca  do 31 sierpnia 2021 r. Biblioteka Główna będzie nieczynna dla czytelników.

W tym okresie obiegówki będzie można podbijać w godzinach 9.00 – 13.00 w pokoju nr 7 A (wejście służbowe biblioteki).

Od 1 września Biblioteka będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 08.00-15.00. Dyżur sobotni według wyznaczonego terminu, będzie pełniony w godzinach 8.00 – 14.00.

Projekt Work4All realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział Promocji KSW 24 czerwiec , 2021 0 Comments
Działania projektowe adresowane są do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego obejmując następujące wsparcie aktywizacyjne:

działanie obligatoryjne:
  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
oraz działania dodatkowe, wynikające z IPD i dostosowywane indywidualnie do potrzeb danego uczestnika:
  •  indywidualne konsultacje doradcze realizowane przez doradcę zawodowego, prawnika, psychologa,
  • warsztaty doskonalące kompetencje społeczne i zawodowe,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże i praktyki,
  • działania prowadzące do zatrudnienia, tj. indywidualne wsparcie specjalistów rynku pracy, m.in. job craftera,
  • warsztaty zarządzania finansami.
Uczestnikami projektu Work4All mogą być:
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby bierne zawodowo z powodu choroby, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, jednak chorowały przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie.
Formy wsparcia zaplanowane w projekcie realizowane są bezpłatnie, dodatkowo uczestnicy skorzystać mogą z systemu dodatków finansowych (na dojazdy, opiekę nad osobą zależną, motywacyjny po podjęciu zatrudnienia).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o bezpośredni kontakt z Oddziałem Fundacji Aktywizacja w Bydgoszczy:

Skip to content