Uwaga stypendyści!

Dział Promocji KSW 03 sty , 2022 0 Comments

Studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się      o pomoc     materialną  mogą  składać  wnioski  na   semestr LETNI roku akademickiego 2021/2022 w nieprzekraczalnym terminie od dnia 15 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r.

Dochód na 1 osobę w rodzinie studenta na semestr LETNI roku akademickiego 2021/2022 wynosi 1.000 zł netto.

Procedurą przyjmowania wniosków o pomoc materialną, zajmuje się Dział Dydaktyki. Wypełnione wnioski prosimy (uwaga! składamy tylko wniosek wraz z oświadczeniem na tzw. kontynuację, na podstawie dokumentów złożonych w  semestrze zimowym 2021/2022.) składać w Kujawskiej Szkole Wyższej w  Dziale Dydaktyki, ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek, pokój nr 5, parter.

Uwaga! Warunkiem przyjęcia dokumentów pocztą, w przypadku składania nowych wniosków wraz z dokumentacją na semestr letni 2021/2022, jest po skompletowaniu dokumentów, a przed włożeniem do koperty telefon do Działu Dydaktyki – 660 717 051 lub 798 869 907. 

Wnioski wraz z oświadczeniem o przyznanie stypendium będą  do pobrania na stronie Uczelni od 13 stycznia 2022 r. www.ksw.wloclawek.pl , w zakładce „system stypendialny”.

Skorzystaj z dofinansowania kosztów studiów dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Dział Promocji KSW 06 wrz , 2021 0 Comments

Gmina Miasto Włocławek jest realizatorem finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
W ramach Modułu II oferowane jest wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole wyższej (studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie), w szkole policealnej oraz w kolegium.
Dofinansowanie ze środków PFRON dotyczy opłat za naukę (czesne) oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.
Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
Aktualnie trwa nabór wniosków w ramach ww. programu na I semestr roku akademickiego 2021/2022. Termin zakończenia naboru wniosków upływa 10 października 2021 roku.
Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek lub w formie elektronicznej za pomocą systemu SOW https://sow.pfron.org.pl.
Szczegółowe informacje na temat programu udzielane są przez pracowników Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, parter – sala przyjęć, a także pod numerem telefonu 54 423 23 88 lub na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://pfron.org.pl.

Zapoznaj się z naszą ofertą studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów podyplomowych.

Trwa rekrutacja do projektu „Aktywnością przeciw wykluczeniu!”

Dział Promocji KSW 26 lip , 2021 0 Comments

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku ogłasza nabór do projektu pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu!”, który współfinansowany jest ze środków Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych  Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

POBIERZ Informacja o rekrutacji
POBIERZ Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie

Projekt Work4All realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział Promocji KSW 24 cze , 2021 0 Comments
Działania projektowe adresowane są do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego obejmując następujące wsparcie aktywizacyjne:

działanie obligatoryjne:
  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
oraz działania dodatkowe, wynikające z IPD i dostosowywane indywidualnie do potrzeb danego uczestnika:
  •  indywidualne konsultacje doradcze realizowane przez doradcę zawodowego, prawnika, psychologa,
  • warsztaty doskonalące kompetencje społeczne i zawodowe,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże i praktyki,
  • działania prowadzące do zatrudnienia, tj. indywidualne wsparcie specjalistów rynku pracy, m.in. job craftera,
  • warsztaty zarządzania finansami.
Uczestnikami projektu Work4All mogą być:
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby bierne zawodowo z powodu choroby, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, jednak chorowały przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie.
Formy wsparcia zaplanowane w projekcie realizowane są bezpłatnie, dodatkowo uczestnicy skorzystać mogą z systemu dodatków finansowych (na dojazdy, opiekę nad osobą zależną, motywacyjny po podjęciu zatrudnienia).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o bezpośredni kontakt z Oddziałem Fundacji Aktywizacja w Bydgoszczy:

Fundacja Ari Ari realizuje projekt pn. „Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących”

Dział Promocji KSW 31 maj , 2021 0 Comments

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 40 osób z niepełnosprawnością wzrokową z woj. kujawsko-pomorskiego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku 18-65 lat, biernych zawodowo, zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem i ubóstwem, poprzez wzrost umiejętności i kompetencji społecznych, życiowych, samodzielności, kwalifikacji zawodowych, kompetencji cyfrowych i podniesienie kompetencji społecznych osób z otoczenia.

POBIERZ Informacje o projekcie
POBIERZ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
POBIERZ Lista gmin i obszarów objętych programami rewitalizacji
POBIERZ Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu
POBIERZ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu
POBIERZ Formularz zgłoszeniowy osoby z otoczenia
POBIERZ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby z otoczenia

Uwaga stypendyści

Dział Promocji KSW 30 mar , 2021 0 Comments

Studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się o stypendia: socjalne, dla studentów niepełnosprawnych i Rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021, otrzymają decyzje o przyznaniu stypendium oraz wypłatę na konto po przekazaniu decyzji o wysokości  dotacji dla KSW na 2021 rok z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium na semestr letni 2020/2021 będziemy wysyłać na adres mailowy studenta z prośbą o potwierdzenie otrzymania.

Komisja Stypendialna KSW mieści się  w Dziale Dydaktyki, pok. 5,  Collegium Novum KSW we Włocławku, tel: 660 717 051

Zapraszamy  na naszą stronę internetową do zapoznania się ze stosownymi Zarządzeniami Rektora, aktualnościami stypendialnymi w zakładce „system stypendialny”

Uwaga stypendyści!

Dział Promocji KSW 05 sty , 2021 0 Comments

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się o pomoc materialną mogą składać wnioski na  semestr letni roku akademickiego 2020/2021 w nieprzekraczalnym terminie – od dnia 15 stycznia 2021 r. do dnia 30 stycznia 2021 r.

Dochód na jedną osobę w rodzinie studenta na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 wynosi 1.000 zł netto.

Procedurą przyjmowania wniosków o pomoc materialną, zajmuje się Dział Dydaktyki. Wypełnione wnioski prosimy składać WYŁĄCZNIE! drogą pocztową, listem poleconym na adres: Kujawska Szkoła Wyższa, Dział Dydaktyki, ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek. Uwaga! składamy tylko wniosek, na podstawie dokumentów złożonych w  semestrze zimowym 2020/2021.

Uwaga! Warunkiem przyjęcia dokumentów pocztą, w przypadku składania nowych wniosków wraz z dokumentacją na semestr letni 2020/2021, jest  telefon do Działu Dydaktyki – 660 717 051. 

Wnioski wraz z oświadczeniem o przyznanie stypendium można pobrać TUTAJ.

Informacja dotycząca decyzji o przyznaniu stypendiów i zapomóg

Dział Promocji KSW 12 lis , 2020 0 Comments

W związku z panującą pandemią, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, decyzje o przyznaniu stypendium: socjalnego, Rektora dla najlepszych studentów, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg będą wysyłane na podane we wniosku Państwa maile. Procedurę wysyłania w/w decyzji rozpoczynamy od 20 listopada 2020 r.

Dział Dydaktyki KSW we Włocławku
pomocmaterialna@ksw.wloclawek.pl

Uwaga stypendyści!

Dział Promocji KSW 15 cze , 2020 0 Comments

W dniu 12 czerwca 2020 r. na stronie ministerialnej ukazał się komunikat o wysokości dotacji dla Uczelni na stypendia. W związku z tym uruchomiliśmy procedurę wypłaty stypendiów, które niebawem otrzymają Państwo na swoje konta. Decyzję o przyznaniu stypendium otrzymacie Państwo skanem na swoją pocztę e-mailową wraz z potwierdzeniem odbioru, które trzeba będzie odesłać osobnym e-mailem.

Skip to content