Informacja o realizacji praktyk zawodowych

7 listopada 2023


Zgodnie z art. 67 ust. 7 Ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. poz. 212) „w przypadkach i na warunkach określonych w regulaminie studiów uczelnia, na wniosek studenta, może zaliczyć na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywane przez niego w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych.”

Do wniosku o zaliczenie pracy zawodowej, stażu lub wolontariatu na poczet praktyk student zobowiązany jest dołączyć aktualny i poświadczony przez zakład pracy szczegółowy zakres obowiązków. Wniosek z dokumentami należy przedłożyć koordynatorowi/opiekunowi praktyk na Wydziale/kierunku w KSW celem weryfikacji efektów uczenia się. Student, któremu zostanie zaliczona praca zawodowa, staż lub wolontariat na poczet praktyk zawodowych nie składa Dziennika praktyk.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709