Stypendia w roku akademickim 2020/2021 podczas zagrożenia epidemicznego COVID-19

15 października 2020

Wnioski na każdy rodzaj stypendiów prosimy składać w wersji oryginalnej. Wydziałowe Komisje Stypendialne informują, że w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID 19, studenci ubiegający się o stypendium proszeni są o kompletowanie odpowiednich dokumentów do wniosków. Termin składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym – od 1 października do 30 października. Wnioski o stypendium Rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych i zapomóg należy składać w Dziale Dydaktyki KSW, pokój nr 5, parter Collegium Novum, ul. Okrzei 94A we Włocławku


WAŻNE!

Stypendia przysługują studentom pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat  kalendarzowych. Niezależnie  od tego czy i przez jaki okres faktycznie student otrzymywał stypendium.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku kontynuacji studiów po ukończeniu pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

·       Prosimy zwrócić szczególną uwagę na poprawne, czytelne i kompletne  wypełnienie wniosku i oświadczenia,
·       Prosimy o podanie adresu e-mail wielkimi literami, czytelnych cyfr w  koncie bankowym oraz dat i podpisów na wnioskach.

UWAGA – rozpatrywane będą tylko  kompletne wnioski!

STYPENDIUM  REKTORA (wniosek wraz z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Dział Dydaktyki, ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek), wnioski są do pobrania na naszej stronie internetowej link do strony poniżej.

W przypadku studenta pierwszego semestru studiów drugiego stopnia  – trzeba dołączyć zaświadczenie ze średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów (w przypadku ukończenia innej uczelni niż Kujawska Szkoła Wyższa).

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt e-mail  pomocmaterialna@ksw.wloclawek.pl lub o telefon: 660 717 051

STYPENDIUM SOCJALNE  (wnioski i oświadczenie o niepobieraniu świadczeń wraz z dokumentami można składać osobiście w Dziale Dydaktyki, pok. nr 5 lub wysłać listem poleconym na adres: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Dział Dydaktyki, ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek, uwaga tylko! po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 660 717 051 w celu zweryfikowania załączników do wniosku). Wnioski do pobrania na naszej stronie internetowej link do strony poniżej.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 1000 zł netto na osobę w rodzinie studenta.

Wykaz podstawowych (obowiązkowych) dokumentów o które trzeba występować do następujących instytucji:

1.    Oryginalne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach swoich i wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok kalendarzowy 2019 (również dla osób których dochód = 0)

2.    Oryginalne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej studenta i członków jego  rodziny za 2019 r. (do pobrania stosowne oświadczenie na stronie KSW)

3.    Oryginalne zaświadczenie z ZUS o odprowadzonej składce zdrowotnej za 2019 rok lub ksero PIT-u 11 (jeśli dochód >0) studenta  i wszystkich  pełnoletnich członków rodziny.

4.    Osoby, które posiadają dochód netto na osobę w rodzinie poniżej 528 zł. mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej majątkowej jest warunek otrzymania stypendium.

5.    Zaświadczenie z urzędu pracy  o przebywaniu lub nie na zasiłku bezrobotnym (data od kiedy, z prawem do zasiłku/bez prawa do zasiłku. Kwota netto za drugi miesiąc otrzymywania zasiłku w roku 2020.

Uwaga!

W sprawach stypendiów socjalnych, zwłaszcza wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku przed wysłaniem,  proszę skontaktować się telefonicznie z Działem Dydaktyki pod nr tel. 660 717 051.

 STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

·       prosimy przesyłać listem poleconym na adres: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Dział Dydaktyki, ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek, wyraźnie wypełniony i podpisany wniosek, oświadczenie o niepobieraniu świadczeń  wraz z kserokopią ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekki, umiarkowany lub znaczny).

·       lub drogą mailową na adres pomocmaterialna@ksw.wloclawek.pl, skan czytelnie wypełnionego i podpisanego wniosku, oświadczenie o niepobieraniu świadczeń oraz skan oryginału ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Uwaga!

Studentom ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym przysługuje prawo składania wniosku do MOPR-u o 100% dofinansowanie czesnego z programu Student II – „Aktywny Samorząd”. W razie pytań proszę o telefon do Pełnomocnika Uczelni ds. Osób Niepełnosprawnych KSW, pod nr telefonu 660 717 051, lub na e-mail niepelnosprawni@ksw.wloclawek.pl

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na naszej stronie internetowej:

·       Zarządzeniami Rektora https://ksw.wloclawek.pl/student/system-wsparcia-finansowego/system-stypendialny/wazne-informacje/

·       Aktualnościami dotyczącymi stypendiów Rektora, socjalnych, dla osób  niepełnosprawnych i zapomóg https://ksw.wloclawek.pl/student/system-wsparcia-finansowego/system-stypendialny/aktualnosci/

·       Regulaminem Świadczeń dla Studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020 https://ksw.wloclawek.pl/student/system-wsparcia-finansowego/system-stypendialny/wazne-informacje/

·       Wnioski na stypendia https://ksw.wloclawek.pl/student/system-wsparcia-finansowego/system-stypendialny/wnioski-do-pobrania/

 

Dział Dydaktyki KSW we Włocławku

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709