Międzynarodowa współpraca naukowa czynnikiem rozwoju regionalnego

Ania Krzemińska 31 maj , 2021 0 Comments

W tak znamienitym gronie znalazł się Dr Tadeusz Trocikowski, Dyrektor Instytutu Komercjalizacji Nauki.

Międzynarodowe kolegium redakcyjne doceniło jego bilsko 20-letnie doświadczenia w propagowaniu polsko-ukraińskiej współpracy naukowej, w wymiarze europejskim i regionalnym.

Wspomniane wyróżnienie będzie dla Dr Tadeusza Trocikowskiego motywacją do dalszej wytężonej pracy na rzecz rozwoju współpracy regionalnej, pomiędzy województwem kujawsko – pomorskim a obwodem chmielnickim.

      

 

„Zarządzanie działalnością innowacyjną przedsiębiorstwa w warunkach procesów integracyjnych: Teoria. Metodologia. Praktyka” – publikacja dr. Tadeusza Trocikowskiego

Dział Promocji KSW 23 kw. , 2021 0 Comments

Praca obejmuje szeroki zakres wiedzy według sentencji „od pomysłu do przemysłu”, od zagadnień dotyczących teorii innowacji do praktycznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.

Monografia jest wynikiem wieloletnich badań naukowych prowadzonych przez autora we współpracy z CHUN a dotyczących transferu wiedzy, innowacji i technologii z nauki do gospodarki we współpracy z administracją samorządową. 

Nowatorskim podejściem do zagadnienia zarządzania działalnością innowacyjną w przedsiębiorstwie jest opracowanie modelu współpracy nauki z biznesem w budowaniu innowacyjnego otoczenia w wymiarze międzynarodowym w którym nie pośrednią rolę odgrywają start-upy oraz clustering.

Opracowana metodologia budowania innowacyjnego otoczenia gospodarki będzie punktem wyjścia do jej wdrażania w warunkach integracji europejskiej w Polsce i na Ukrainie mając na uwadze perspektywę finansową 2021–2027 Unii Europejskiej oraz Krajowy Plan Odbudowy.

Autor w omawianej pracy sporo miejsca poświęcił międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy województwem kujawsko–pomorski a obwodem chmielnickim na Ukrainie oraz Starostwem Powiatowy we Włocławku a Rejonem Chmielnickim. Dzięki długoletnim kontaktom autora pracy z Obwodem Chmielnickim datującym się na rok 2004 – podpisanie umowy o międzynarodowej współpracy regionalnej współpraca jest i będzie kontynuowana dla dobra społeczności Kujaw i Ziemi Chmielnickiej. 

 

Zaproszenie do Bułgarii…

Dział Promocji KSW 25 lut , 2021 0 Comments

W ramach międzynarodowej współpracy naukowej  Instytut Komercjalizacji Nauki naszej Uczelni otrzymał zaproszenie do udziału w XXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie i zrównoważony rozwój” która odbędzie się w dniach 19-21 marca 2021 r. (online) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Leśnictwa w Sofii.

Materiały konferencji ukażą się w cyklicznym wydawnictwie „Zarządzanie i zrównoważony rozwój”, które jest wydawnictwem punktowanym  w bułgarskim systemie nauki.

Więcej informacji na:

https://ltu.bg/images/files/Fakulteti/SU/Conference-MSD/index.html

Dr Tadeusz Trocikowski
Instytut Komercjalizacji Nauki

Umowa Partnerska na lata 2021-2027 – konsultacje

Dział Promocji KSW 10 lut , 2021 0 Comments

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza Państwa na konsultacje  społeczne projektu „Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027”, która  określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027.

Konsultacje organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej mają na celu zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie, ujętych w Umowie Partnerstwa i potrwają do 22 lutego 2021 r.

W ramach krajowych konsultacji Umowy Partnerstwa w dniach  19.01-16.02 odbywają się on-line spotkania regionalne.

Konferencja  w ramach procesu konsultacji w naszym regionie została zaplanowana na  16 lutego br.  

Podczas konferencji przedstawiciel Ministerstwa zaprezentuje najważniejsze kwestie z  projektu Umowy Partnerstwa, a następnie przedstawiciel Zarządu Województwa przedstawi odniesienie regionalne, wskazując cele rozwoju regionu na najbliższe lata.

W załączeniu przesyłam konsultowany dokument oraz broszurę informacyjną przygotowaną przez MFiPR.

Więcej informacji  o konsultacjach UP pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/ oraz na stronie internetowej mojregion.eu

Harmonogram oraz relacje ze spotkań dostępne są pod adresem: O konsultacjach – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl) gdzie również są dostępne informacje w zakresie logowania do udziału w spotkaniach.

W spotkaniu można wziąć udział poprzez kanał Ministerstwa na YouTube

Podczas konferencji będzie można zgłaszać swoje uwagi i zapytania wyłącznie poprzez czat, na które odpowiedzi udzielać będą przedstawiciele Ministerstwa oraz Zarządu Województwa.

 Zapraszamy do udziału w konferencji.

 

Instytut Komercjalizacji Nauki

Horyzont Europa – nowy program Unii Europejskiej na lata 2021-2027

Dział Promocji KSW 10 lut , 2021 0 Comments

„Horyzont Europa 2021-2027 to nowy program Unii Europejskiej finansujący badania naukowe i innowacje. Jest to następca trwającego obecnie Horyzontu 2020.

Nowy Horyzont to nie tylko większy budżet w porównaniu do poprzednika, ale też nowa struktura programu. Składa się on z trzech filarów, są to : Otwarta nauka, Wyzwania o charakterze globalnym oraz Otwarte innowacje.

Otwarta nauka zakłada promowanie badań, inwestycje w kadry naukowe oraz rozwój infrastruktury badawczej. Drugi filar to projekty skupiające się na zagadnieniach społecznych, np. starzeniu się społeczeństwa czy bezrobociu związanym z coraz większą automatyzacją stanowisk pracy. Otwarte innowacje to z kolei inwestycje w nowe, przełomowe technologie i wprowadzanie ich na rynek. Budżet Unii Europejskiej przewiduje na ten program ok. 100 mld euro, nadal jednak trwają negocjacje co do ostatecznej kwoty.

Horyzont Europa to szansa dla polskich naukowców na współpracę z zagranicznymi instytucjami akademickimi, uczelniami, instytutami badawczymi oraz przemysłem”.

Przedstawiona notka skierowana jest do wszystkich zainteresowanych nauczycieli akademickich, studentów i pracowników Uczelni, z prośbą o zapoznanie się z materiałem informacyjnym a w przypadku posiadania idei – pomysłu, który może być  współfinansowany przez fundusze europejskie, prosimy o kontakt z IKN.

 

Instytut Komercjalizacji Nauki
Dr Tadeusz Trocikowski 

Więcej informacji:
kpk.gov.pl

Lokalne Partnerstwo Wodne szansą na…

Dział Promocji KSW 29 sty , 2021 0 Comments

W dniu 28 stycznia br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się (zdalnie) konferencja pt. „Lokalne Partnerstwo Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Instytutu Komercjalizacji Nauki dr Marek Szuszman i dr Tadeusz Trocikowski. Nasi przedstawiciele zaproponowali tworzącej się inicjatywie współpracę w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych w przedmiotowej problematyce. Tym bardziej iż w IKN we współpracy z Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie przygotowywany jest projekt naukowo-badawczy dotyczący „małej retencji” na konkurs ogłoszony przez ARiMR w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dr Tadeusz Trocikowski
Instytut Komercjalizacji Nauki

WIĘCEJ INFORMACJI 

Planowanie rozwoju gospodarczego regionu…

Dział Promocji KSW 26 sty , 2021 0 Comments

W dniu 25 stycznia 2021 przedstawiciele Instytutu Komercjalizacji Nauki uczestniczyli w wideokonferencji pt. Planowanie rozwoju gospodarczego regionu, której celem była prezentacja kierunków rozwoju województwa, wpływu pandemii na gospodarkę, planowanych do realizacji działań na rzecz rozwoju gospodarczego, a także podsumowanie pierwszego etapu projektu REGIOGMINA mającego na celu wsparcie przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim. Zarazem konferencja stanowiła wprowadzenie do upowszechnienia dotychczasowego dorobku analitycznego jaki powstał w ramach projektu, jak też zapoczątkowała konsultacje koncepcji Programu Rozwoju Gospodarczego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Poniżej krótka informacja projekcie:
   W 2020 roku zakończyła się realizacja fazy badawczej projektu REGIOGMINA finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z Programu Strategicznego GOSPOSTRATEG, realizowanego w latach 2019–2021 przez konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Diagnoza stanu i analiza potencjałów gospodarki regionu, opracowanie metodyki lokalnych programów gospodarczych gmin, opracowanie dopasowanego do cech i potrzeb regionu indywidualnego zestawu narzędzi oraz opracowanie wkładu merytorycznego do Programu Rozwoju Gospodarczego województwa, jako podstawy kompleksowych działań na rzecz aktywizacji gospodarczej to zrealizowane cele fazy badawczej. Poprawna identyfikacja potencjału endogenicznego regionu, jego społeczeństwa, przedsiębiorczości i głównych obszarów działalności przedsiębiorstw stanowi bowiem podstawę do projektowania instrumentów polityki rozwojowej. Szczegółowe raporty z fazy badawczej dostępne są na stronie www.regiogmina.kujawsko-pomorskie.pl
    W drugiej fazie projektu, która potrwa do końca 2021 roku określony zostanie praktyczny sposób wdrożenia zaproponowanych rozwiązań i rekomendacji, w tym m.in. w 21 gminach przeprowadzony zostanie pilotaż proponowanych metod i instrumentów wsparcia, natomiast na poziomie województwa opracowany w fazie badawczej projekt Programu Rozwoju Gospodarczego województwa poddany zostanie konsultacjom społecznym i stosownym procedurom, po których stanie się Programem spełniającym wymogi ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i stanie się dokumentem wdrożeniowym dla tej części Strategii Rozwoju Województwa 2030, która odpowiadać będzie za rozwój przedsiębiorczości.

Dr Andrzej Potoczek
Instytut Komercjalizacji Nauki

Współpracujemy z najlepszymi…

Dział Promocji KSW 26 sty , 2021 0 Comments

Instytut Komercjalizacji Nauki w ramach nawiązywania współpracy naukowo-badawczej przystąpił w charakterze członka zwyczajnego do Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.
PACTT jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. Porozumienie ma charakter ogólnopolski i zrzesza 78 uniwersytetów, szkół wyższych i instytutów naukowo-badawczych.
Główne cele działalności Fundacji to:

 • Integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich.
 • Wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk.
 • Rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii.
 • Współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.
 • Wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem. Reprezentacja ta dotyczy zwłaszcza takich zadań, jak:
  • inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym,
  • inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych,
  • opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa.

  Członkostwo IKN w PACTT wydatnie przyczyni się do rozwoju działalności naukowo-badawczej w naszej Uczelni.

  Dr Tadeusz Trocikowski
  Instytut Komercjalizacji Nauki

WIĘCEJ INFORMACJI

Fundusze europejskie – ile i na co dostaniemy?

Dział Promocji KSW 21 sty , 2021 0 Comments

Jak podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie Umowy Partnerstwa, która jest najważniejszym dokumentem określającym, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027. Stawka jest wysoka – chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Dział Promocji KSW 20 sty , 2021 0 Comments

Instytut Komercjalizacji Nauki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników Uczelni oraz studentów poniżej zamieszcza informacje Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bydgoszczy w sprawie przedsięwzięć promujących procesy aplikowania o fundusze europejskie.

IKN czynnie włączył się w proces zdobywania nowej wiedzy na temat pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na działalność naukowo – badawczą oraz na projekty zwiększające konkurencyjność naszej Uczelni.

Dr Tadeusz Trocikowski
Instytut Komercjalizacji Nauki

 

Informacja nr 1

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Innowacje dla przedsiębiorczych”, podczas którego zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące rozwinięcia działalności z zakresu badań, rozwoju i innowacji.

Termin webinarium: 27 stycznia 2021 r. godz. 10.00-11.00

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy lub mailowo na adres ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=276

 

Informacja nr 2

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Praktyczne wskazówki i sposób poruszania się po systemie SL”, podczas którego zostaną przedstawione praktyczne instrukcje nt. przygotowywania zapytań ofertowych i wypełniania przygotowanych wniosków o płatność.

Termin webinarium: 1 lutego 2021 r. godz. 10.00-12.00

Rekrutacja odbywać się będzie mailowo na adres ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=274

 

Informacja nr 3

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Obowiązki i zasady działań informacyjno-promocyjnych w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich”, podczas którego zostaną przedstawione informacje jak poprawnie promować i informować o unijnym dofinansowaniu.

Termin webinarium: 4 lutego 2021 r. godz. 10.00-11.00

Rekrutacja odbywać się będzie mailowo na adres ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

 

Skip to content