Studia II stopnia

Pedagogika

OFERTA KSZTAŁCENIA

Wydział:
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych


Tryb studiów:

niestacjonarne


Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Bonus jubileuszowy dla naszych Absolwentów!

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 25-lecia działalności naszej Uczelni przygotowaliśmy specjalną zniżkę w czesnym dla Absolwentów studiów I stopnia Kujawskiej Szkoły Wyższej, którzy chcą kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Absolwenci KSW rozpoczynający studia II stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2019/2020 będą mieli obniżone o 10% czesne w całym toku kształcenia.Na kierunku Pedagogika można rozpocząć studia drugiego stopnia niestacjonarnym. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

Pedagogika to najstarszy kierunek Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku o ugruntowanej i wysoko cenionej pozycji.
W roku 2010 Pedagogika po raz drugi poddana była ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek ten ponownie otrzymał ocenę pozytywną, co potwierdza jakość prowadzonego kształcenia oraz warunki studiowania.
Program kształcenia na kierunku Pedagogika oparty został na sprawdzonych przez wiele lat wzorach dydaktycznych, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i trendów na rynku pracy.
Jakość kształcenia zapewnia profesjonalna i legitymująca się znaczącym dorobkiem naukowym kadra wykładowców. Wielu z nich to doświadczeni praktycy, związani zawodowo z problematyką edukacji i kształcenia pedagogicznego.

Opłaty

Wysokość czesnego na I roku I semestrze studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020:
Na I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje 50% zniżki w czesnym.
3 raty po 230,00 zł (w miesiącach: X, XI, XII) i 2 raty po 345,00 zł (w miesiącach: I, II) – PROMOCJA !

Wysokość czesnego na I rok II semestrze studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020:
2 raty po 460,00 zł (w miesiącach: III, IV) i 1 rata po 690,00 zł w miesiącu maju.

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020:
Czesne można wpłacać w jeden zadeklarowany przez Studenta sposób:
1 rata – 3.400,00 zł lub
2 raty po 1.750,00 zł lub
4 raty po 900,00 zł lub
6 rat po 420,00 zł (w miesiącach: X,XI,XII,I,III,IV) i 2 raty po 650,00 zł (w miesiącach II,V)

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

przyprowadź na studia

Program Przyprowadź na Studia obejmujący:
1) obniżone o 30% czesne dla studentów, którzy pozyskają jedną osobę na I rok studiów I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie
2) obniżone do 50 % czesne dla studentów, którzy pozyskają dwie osoby na I rok studiów I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie
3) w przypadku pozyskania każdej następnej osoby czesne obniżone o kolejne 10 % dla studentów, którzy pozyskają co najmniej trzy osoby na I rok studiów I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie (Łączna kwota zniżek nie może przekroczyć kwoty czesnego za rok akademicki 2019/2020)

stypendium socjalne

Program Socjalny Żak obejmujący:
1) stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,
2) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
3) zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.

program rodzina Program Studencka Rodzina obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice – dziecko, małżeństwo.
program dobry start Program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia do 30 czerwca 2019 r. na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie
program aktywny student

Program Aktywny Student obejmujący:
1) obniżone do 25% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji w danym roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna,
2) obniżone do 25% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku.

program dwa dyplomy Program Dwa dyplomy równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób rozpoczynających jednocześnie dwa kierunki studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku).
dyplom podyplomowe Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób rozpoczynających jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).
absolwent zsa

Program KSW dla Absolwentów Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obejmujący:
1) 20% zniżki na czesne od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich,
2) 20% zniżki na czesne przez cały czas trwania studiów dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

program najlepszy student Stypendium Rektora KSW we Włocławku dla najlepszych studentów przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.
stypendium sportowe Stypendium sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów uzyskujących wysokie wyniki sportowe.
primus inter pares Coroczne nagrody Primus Inter Pares przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW we Włocławku przepisami.

Dla absolwentów licencjackich studiów pedagogicznych

 • Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
 • Logopedia
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
 • Praca opiekuńcza i socjalna – NOWOŚĆ!
 • Resocjalizacja

Dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich kierunków niepedagogicznych

 • Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
 • Praca opiekuńcza i socjalna – NOWOŚĆ!
 • Resocjalizacja

 

Krótka charakterystyka proponowanych specjalności

Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne

Studia na specjalności Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne stanowią podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego (do roli pedagoga), rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Kwalifikacje absolwenta obejmują zarówno przygotowanie ogólnopedagogiczne, jak i przygotowanie specjalnościowe w zakresie doradztwa zawodowego, personalnego i edukacyjnego.
Studenci specjalności Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne przygotowywani są do pracy z dziećmi, młodzieżą i ludźmi dorosłymi – zarówno w obszarze edukacji ustawicznej, jak i pracy zawodowej. Kształcenie pedagogów na tej specjalności jest silnie osadzone w pedagogice pracy, uzyskuje wyraźnie szeroki profil i tym samym daje znacznie poszerzone szanse na współczesnym rynku pracy.
Przygotowanie w zakresie Doradztwa zawodowego, personalnego i edukacyjnego stwarza możliwość pracy w publicznych służbach zatrudnienia w obszarze i w charakterze:
– agencjach pośrednictwa pracy i urzędach pracy,
-doradcy zawodowego,
– doradcy pracy,
-specjalisty ds. rozwoju zawodowego,
-specjalisty ds. programów,
-na stanowisku lidera klubu pracy,
– w charakterze szkolnego i zakładowego doradcy zawodowego,
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
– w działalności edukacyjnej wśród ludzi dorosłych (w zakresie kształcenia ustawicznego).

Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)

Studia mają na celu przygotowanie zawodowych opiekunów zajmujących się osobami starszymi, przewlekle chorymi w placówkach służby zdrowia, pomocy społecznej, opieki długoterminowej i paliatywnej, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się działalnością na rzecz takich osób oraz w ich środowiskach domowych. Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje pozwolą na świadczenie usług, które są bardzo poszukiwane nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności związane z profesjonalną opieką nad osobami starszymi obejmującą elementy kompensacyjno-usprawniające, terapeutyczne i wsparcie psychologiczne. Wyposażony zostanie także w podstawowe kompetencje z zakresu animacji czasu wolnego osób starszych.
Absolwent po ukończeniu tej specjalności może podjąć pracę:
– w placówkach opiekuńczych,
– całodobowych i dziennych ośrodkach opieki nad osobami starszymi, np. domach pomocy
społecznej, służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej (również w hospicjach),
– placówkach kulturalno-oświatowych zajmujących się aktywizacją ludzi starszych,
– w instytucjach publicznych, pozarządowych i prywatnych działających na rzecz osób
starszych,
– w indywidualnej opiece domowej osób starszych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

W procesie kształcenia studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii i socjologii. Na jej gruncie zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw wychowania, opieki i działalności opiekuńczo-wychowawczej, a więc wiedzę podstawową, kierunkową i specjalnościową. Zostają wyposażeni również w szeroką wiedzę metodyczną z zakresu metod (technik) opieki i wychowania oraz struktury organizacyjnej (funkcjonalnej) poszczególnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Mają możliwość wsparcia dzieci i młodzieży w obszarze wychowawczym i profilaktycznym, jak i współpracy z rodziną mającą trudności w ich wychowaniu i opiece.
Absolwent tej specjalności może podjąć pracę:
– w placówkach opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych,
– w szkołach i przedszkolach jako asystent nauczyciela,
– w bursach i internatach jako pedagog, wychowawca,
– w domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy rodzinie,
– w jednostkach samorządu terytorialnego jako pełnomocnik do spraw dzieci, rodziny.

Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego

Praca z osobami z niepełnosprawnością wymaga stosowania szeroko pojętej indywidualizacji podpartej gruntowną diagnozą wraz z właściwym doborem metod i form pracy. Student zyskuje nie tylko wiedzę, ale i umiejętności specjalistyczne. Wiedza, jak i umiejętności praktyczne obejmują takie działy pedagogiki specjalnej jak: tyflopedagogika, surdopedagogika, pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika i pedagogika resocjalizacyjna.
Przykładowe miejsca pracy absolwenta:
– ośrodki rehabilitacyjne (także przyszpitalne),
– zakłady opiekuńczo-lecznicze,
– domy opieki, pomocy społecznej, domy spokojnej starości,
– warsztaty terapii zajęciowej,
– ośrodki szkolno-wychowawcze,
– szkołach dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową,
– instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Praca opiekuńcza i socjalna

Głównym celem kształcenia na studiach I stopnia jest dostarczenie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowanej na konkretną specjalizację w zakresie pracy opiekuńczej i socjalnej, umożliwiającej przyszłemu absolwentowi dostosowanie się do potrzeb rynku pracy. Absolwent posiada podstawową wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i ekonomiczno-prawną niezbędną do rozumienia i interpretowania rzeczywistości oraz zjawisk i procesów w obszarze pracy socjalnej, a także zjawisk społecznych i wychowawczych. Posiada niezbędne kompetencje do diagnozowania i podejmowania działalności wspomagającej rozwój dzieci, młodzieży i osób dorosłych  oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą a także osobami starszymi, współpracy i wsparcia pedagogicznego rodziców (opiekunów), współpracy ze służbami wspierającymi dziecko i rodzinę oraz instytucjami opieki i wychowania w środowisku, pracy z jednostkami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i ich rodzinami (opiekunami), projektowania, realizowania szkolnej oraz środowiskowej działalności opiekuńczo-wychowawczej i profilaktycznej.

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być:
– regionalne ośrodki polityki społecznej,
– powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej,
– domy pomocy społecznej,
– placówki dla bezdomnych,
– placówki dla osób uzależnionych,
– placówki dla uchodźców,
– placówki opiekuńcze i domy pomocy społecznej,
– fundacje i stowarzyszenia,
– instytucje kulturalno -edukacyjne, np. domy kultury, świetlice, kluby,
– środowiska domowe osób starszych.

Resocjalizacja

Przygotowuje studentów do pracy z ludźmi we wszystkich kategoriach wieku, którzy z różnych przyczyn nie przestrzegają kanonów ogólnie przyjętego postępowania, łamią normy prawne, moralne, obyczajowe i zwyczajowe. W realizacji treści programowych ujęte są zagadnienia ukierunkowane na pomoc, opiekę, resocjalizację i reedukację osób , które manifestują różne postaci niedostosowania społecznego (czyny przestępcze, uzależnienia).
Absolwent tej specjalności może pracować:
– w schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych,
– w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej,
– w aresztach śledczych i zakładach karnych.
Po ukończeniu przygotowania pedagogicznego:
– w szkołach podstawowych i branżowych I stopnia jako pedagog,
– młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

 

Warunki przyjęcia na studia niestacjonarne drugiego stopnia

• Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w terminie do dnia 31 października 2019 r.
• Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 100 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi)

Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

• Opłata wpisowa na studia wynosi 100 zł.
• Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od odpowiedniej liczby osób – decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału.
• Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 9/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020.

Wymagane dokumenty

•        podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni – dostępne w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku lub do pobrania TUTAJ (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie „zapisz element docelowy jako…”),

•        kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginały do wglądu przy składaniu dokumentów),

•        2 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,

•        fotografia w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli)) nagrana na płytę CD lub DVD,

•        kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej 100 zł na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów) na numer konta:
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku:
57 9550 0003 2001 0070 4777 0001

Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

•        kopia dowodu wpisowego 100 zł (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),

na numer konta
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku:
57 9550 0003 2001 0070 4777 0001,

•        kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),

•        dowód osobisty, a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia do wglądu przy składaniu dokumentów.

* dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego

 

Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumenty

Dziekanat Wydziału
Nauk Społecznych i Technicznych
ul. Okrzei 94 A, pok. nr 2 (parter)
tel. 
660 714 479
660 718 341
e-mail: wnsit@ksw.wloclawek.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8.00-15.00
sobota 8.00-14.00

mgr Ida Greszkiewicz

Absolwentka kierunku Pedagogika

w 2004 roku ukończyłam studia w ówczesnej Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku (obecnie Kujawska Szkoła Wyższa) na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Jako studentka byłam solistką chóru studenckiego, należałam do Koła Naukowego Uczelni, byłam członkiem Rady Studenckiej – miło wspomnieć tamte czasy. Po ukończeniu studiów zdobywałam doświadczenie zawodowe, pracując m.in. jako referent do spraw organizacji szkoleń, pracownik społeczny w Hamburgu czy doradca w Powiatowym Urzędzie Pracy. Aktualnie pracuję w wyjątkowej placówce – Ośrodku Wspierania Rozwoju Neuromind, w którym pełnię funkcję menadżera. Poznaję nowych ludzi, podróżuję, rozwijam się, również zawodowo, a przede wszystkim kocham to, co robię – pomagam innym. Studia w KSW otworzyły mi drogę do fajnego – nie tylko zawodowego – życia.

mgr Piotr Murszewski

Absolwent kierunku Pedagogika

W 2005 roku ukończyłem studia licencjackie z wyróżnieniem na kierunku pedagogika, specjalność edukacja komputerowa w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku (obecnie Kujawska Szkoła Wyższa). Następnie w 2008 roku ukończyłem studia magisterskie na tym samym kierunku, z tą samą specjalnością, dodatkowo otrzymując dyplom za wybitne wyniki w nauce – PRIMUS INTER PARES, a także wyróżnienie za najlepszą pracę magisterską pisaną pod kierownictwem prof. dr hab. Bronisława Siemienieckiego. Kolejnym etapem było ukończenie studiów podyplomowych również w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.
Uważam, że dzięki tym ukończonym studiom mogłem dalej się rozwijać, otrzymałem pracę najpierw jako wykładowca w KSW (przedmiot technologia informacyjna). Kolejnym etapem było rozpoczęcie w 2013 roku do chwili obecnej pracy jako nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
Chciałem również dodać, że od 17 lat jestem osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim, uczelnia umożliwiła mi edukację ponieważ jest w pełni przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Uważam, że chciałbym nadal współpracować z uczelnią i rozwijać swoje umiejętności jako pedagog i informatyk.

Barbara Różańska

Absolwentka kierunku Pedagogika, specjalność Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne, absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika oraz Praca socjalna.

Ukończenie studiów pozwoliło mi na znalezienie pracy w roli pracownika socjalnego. Na Uczelni jest korzystny system stypendialny, co pomogło mi ukończyć studia pierwszego stopnia oraz studiować równolegle na dwóch kierunkach. Na Uczelni panuje pozytywna atmosfera oraz wzajemna życzliwość studencka. Studiowanie ułatwia także dobrze wyposażona biblioteka uczelniana. Wbrew stereotypowym opiniom, pracownicy dziekanatów są życzliwi i otwarci na potrzeby studentów. W mojej opinii studia w KSW dają ciekawe perspektywy, wiele zależy jednak od chęci i motywacji studentów

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: