Zakończenie projektu „Lepiej przygotowany nauczyciel-lepiej przygotowany uczeń”

Dział Promocji KSW 06 lip , 2015 0 Comments

[fblike]

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W konferencji wzięli udział studenci i absolwenci kierunku pedagogika na specjalnościach nauczycielskich, którzy odbywali praktyki pedagogiczne w ramach projektu. Uczestnikami konferencji byli również nauczyciele, którzy w projekcie pełnili funkcje opiekunów praktyk w partnerskich gminach: Fabianki, Lubanie i miasto Lipno wraz z koordynatorami projektu. Tematyka konferencji oscylowała wokół roli i znaczenia praktyk zawodowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również przedstawicieli z Urzędu Miasta Włocławek oraz zaprzyjaźnionych instytucji.

Seminarium studenckie 2015 na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych

Dział Promocji KSW 02 cze , 2015 0 Comments

[fblike]

    Myśl przewodnia Seminarium „Gospodarka światowa a dylematy ekonomiczne” sprawiła, że prelegenci skupili swoją uwagę przede wszystkim na niektórych determinantach, które częstokroć przyczyniają się do pojawiania się kryzysów w gospodarce światowej.
    Pierwsze dwa referaty nawiązywały do programu badawczego ekonomii wiedzy niedoskonałej, którego współtwórcą był Roman Frydman, a który to studiował fizykę w Warszawie, matematykę na New York University, zaś ekonomię na Uniwersytecie Columbia.
Studentka Grażyna Sosnowska w referacie „Ekonomia niepewności” skupiła swoją uwagę na istocie koncepcji „ekonomia wiedzy niedoskonałej” Romana Frydmana, która to od początku stanowiła zapowiedź nowego paradygmatu w ekonomii. Na ważkość tej koncepcji zwrócili uwagę m.in. laureaci Nagrody Nobla – Kenneth Arrow i Edmund Phels, zaś ten ostatni miał ponoć stwierdzić, iż „ekonomia wraca na właściwe tory”. Wspomniana koncepcja zasadza się m.in. na zakwestionowaniu teorii racjonalnych oczekiwań, na której oparte są obowiązujące modele tworzenia prognoz ekonomicznych, a o ważkości książki Romana Frydmana „Imperfect Knowledge Economics” może świadczyć stwierdzenie jednego z zachodnich ekonomistów, który uznał, że „w makroekonomii czas będzie się dzielił na „przed” i „po” tej książce”.
    Po tej prezentacji głos zabrał Pan Rektor, który wyraził swoje zadowolenie z podjętej przez studentów tematyki seminarium, dodając, iż chociaż jest z wykształcenia humanistą, to jako włodarz tej uczelni musi dysponować spojrzeniem ekonomicznym, bo tego wymaga funkcjonowanie szkoły wyższej.
    Referat studentki  Kingi Ginczelewskiej zatytułowany „Ekonomia a przełom cywilizacyjny” oparty został na artykule prof. Elżbiety Mączyńskiej i  nawiązywał do „ekonomii wiedzy niedoskonałej”. Prof. E. Mączyńska jako gorąca propagatorka tejże koncepcji podkreśla, że gospodarka we współczesnym świecie nabiera w coraz większym stopniu cech „gospodarki nietrwałości”, dodając przy tym, iż nietrwałość dotyczy także wiedzy. Zdaniem tejże ekonomistki należy więcej uwagi poświęcać analizie jakościowej, a także historii myśli ekonomicznej, jako że ekonomiści powinni wychodzić poza wąską specjalizację oraz przekraczać granice dyscyplin i dodaje iż idea społecznej gospodarki rynkowej zyskuje na swej atrakcyjności.
    Po tych dwóch wystąpieniach nastąpiła przerwa na przysłowiową kawę z ciastkiem, co możliwe było dzięki wszystkim Paniom przedstawiającym swoje referaty na tym spotkaniu.

    Następnie głos zabrał dr Adam Żwirbla, prof. nzw. WSHE, opiekun Koła Naukowego „Fakt”, który przybliżył wyjątkową w nauce osobowość prof. Zbigniewa Czerwińskiego z Poznania przez pryzmat jego książek „Dylematy ekonomiczne” i „Moje zmagania z ekonomią”. Zdaniem Adama Żwirbli wspomnianego Profesora można zaliczyć do prekursorów krytycznego patrzenia na fetyszyzację metod ilościowych, w szczególności ekonometrii, co wyraża m. in. esej pt. „Czy warto wieszać kamień na łańcuchu po to, by potem łańcuch zawiesić na nitce, czyli o prognozowaniu zjawisk ekonomicznych”.
    Druga część spotkania seminaryjnego została wypełniona bardzo interesującymi wystąpieniami studentek ostatniego roku kierunku „Ekonomia”.
Studentki Joanna Matejska i Renata Magos przedstawiły referat pod tytułem „Ryzyko w rachunkowości”, który to oparły przede wszystkim na książce pod redakcją prof. Anny Karmańskiej z SGH w Warszawie. Ogólnie mówiąc, przed współczesną rachunkowością staje dylemat konieczności pomiaru ryzyka związanego z rachunkowością. W świetle tegoż dezyderatu zasadne stało się wyartykułowanie atrybutów ryzyka i niepewności, co też uczyniła bardzo szczegółowo i czytelnie Joanna Matejska, zaś Renata Magos skupiła się na sposobach prezentacji ryzyka gospodarczego w sprawozdawczości finansowej. Należy zauważyć, iż zagadnienia związane z relacją ryzyko – rachunkowość są bardzo złożone, przeto przedstawione rozważania autorów tej książki stanowić asumpt do dalszego wzbogacania problematyki tejże relacji.
    Ostatnie wystąpienie na seminarium studenckim 2015 to referat studentki Agnieszki Gruszczyńskiej, w którym to wymieniona sięgnęła po dorobek naukowy dra Adama Żwirbli i przybliżyła pojęcie rachunku progu rentowności i jego wartość jako sygnalizatora systemu wczesnego ostrzegania. Prelegentka zaczęła od kilku refleksji na temat systemów wczesnego ostrzegania z którymi ściśle wiąże się problematyka zagrożenia upadłością. Następnie skrótowo naszkicowała istotę progu rentowności, zwracając uwagę na różne podejścia metodyczne uwarunkowane prostotą lub złożonością modelem zysku operacyjnego. W końcowej refleksji Agnieszka Gruszczyńska wskazała na możliwość wykorzystania pojęcia progu rentowności przy ocenie tzw. siły dochodowej przedsiębiorstwa.
    Na koniec spotkania seminaryjnego studentów głos zabrał Dziekan WNSiT, który nawiązał do sztandarowego hasła tegoż spotkania, czyli „ekonomii niepewności” wskazując, iż ekonomia jest nauką społeczną silnie uzależnioną od „materii” której dotyczy. Jako że ta ostatnia zdeterminowana jest coraz bardziej niepewnością i nietrwałością, przeto i ekonomia jako nauka podlega ewolucji, co implikuje potrzebę dostrzegania tychże zmian na tym polu.
    Pan Dziekan złożył serdeczne podziękowania wszystkim autorom referatów oraz członkiniom Koła Naukowego „Fakt” za duży wkład pracy w przygotowaniu seminarium, którego poziom określił jako wysoki.

Wojna i okupacja niemiecka na Kujawach i Pomorzu. W 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie

Dział Promocji KSW 22 maj , 2015 0 Comments

[fblike]

wydarzeń, które miały miejsce na ziemiach polskich przed 70 laty – w latach 1939-1945. Założeniem organizatorów konferencji było także upamiętnienie żołnierzy polskich, walczących na wszystkich frontach II wojny światowej oraz przypomnienie ich wkładu w wyzwolenie ojczyzny spod okupacji niemieckiej.
Do udziału w konferencji zostali zaproszeni naukowcy – historycy reprezentujący akademickie ośrodki naukowe w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Elblągu, Warszawie oraz Gdyni. Opiekę naukową nad konferencją sprawowali: dr Władysław Kubiak (Włocławek) oraz prof. dr hab. Zbigniew Karpus (Toruń). Obradom przewodniczył prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski. Na konferencji licznie zebrali się przedstawiciele włocławskiego środowiska nauki, edukacji i kultury oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych.
Wygłoszone referaty:

 • II wojna światowa w literaturze polskiej – prof. dr hab. Andrzej Kunert (Warszawa)
 • Straty narodu polskiego w wyniku okupacji niemieckiej na Pomorzu na przykładzie powiatu świeckiego – prof. dr hab. Zbigniew Karpus (Toruń)
 • Problemy międzynarodowego ładu archiwalnego w Europie środkowej po zakończeniu II wojny światowej – prof. dr hab. Władysław Stępniak  (Warszawa)
 • Straty i szkody ludności polskiej w powiecie włocławskim w okresie okupacji niemieckiej – dr Władysław Kubiak (Włocławek)
 • Straty ludzkie Wojska Polskiego w latach II wojny światowej (próba zbilansowania) – prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Toruń)  
 • Wzajemne relacje polskich i niemieckich mieszkańców Kujaw zachodnich w obliczu wybuchu wojny w 1939 roku – dr hab. Tomasz Łaszkiewicz (Inowrocław-Toruń)
 • Instytucje niemieckiego wymiaru sprawiedliwości we Włocławku i regionie w latach 1939-1945. Przyczynek do badań – dr Tomasz Dziki (Włocławek)
 • Polityka okupanta niemieckiego wobec polskich archiwaliów podczas II wojny światowej – dr Ewa Rosowska (Warszawa)
 • Sytuacja Żydów w Bydgoszczy podczas II wojny światowej – prof. dr hab. Zdzisław Biegański (Bydgoszcz)
 • Pamiątki z II wojny światowej w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – mgr Tomasz Wąsik (Włocławek)
 • Duchowieństwo katolickie Włocławka i okolicy pod okupacją niemiecką (1939-1945) – ks. dr hab. Józef Dębiński (Toruń)
 • Sytuacja ludności żydowskiej Kujaw w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej –     prof. dr hab. Aleksander Lasik (Bydgoszcz)
 • Walki na Bałtyku podczas II wojny światowej – dr Michał Glock (Elbląg)
 • Twierdza Toruń podczas walk na Pomorzu w styczniu – lutym 1945 r. – mgr Mirosław Basiewicz (Toruń)
 • Topografia miejsc pamięci o II wojnie światowej w województwie kujawsko – pomorskim – dr Katarzyna Kącka (Toruń)
 • Polityka okupanta niemieckiego na Ziemi Dobrzyńskiej – dr Hanna Szczechowicz (Włocławek)
 • Niemiecka polityka narodowościowa realizowana na Pomorzu podczas II wojny światowej na przykładzie Bydgoszczy – dr Marek Romaniuk (Bydgoszcz)

Konferencja naukowa zorganizowana była ze środków finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencja Korczakowska inna niż wszystkie.

Dział Promocji KSW 21 maj , 2015 0 Comments

[fblike]

 

Na konferencji spotkali się teoretycy i praktycy opieki i wychowania podejmując się analizy pedagogii i pedagogiki Janusza Korczaka oraz Stefanii Wilczyńskiej w aspekcie ich aktualności wobec współczesnej teorii i rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej. W pierwszym dniu konferencji czyli 18 maja odbyła się sesja plenarna z udziałem patronów honorowych, organizatorów oraz wybitnych naukowców związanych z pedagogią i pedagogiką Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej. W tym dniu Uczelnia gościła m.in. Wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Domicelę Kopaczewską, Senatora RP Andrzeja Persona, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka a także Przewodniczącą Międzynarodowego Stowarzyszenia im Janusza Korczaka Batię Gilad, Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka Barbarę Janinę Sochal oraz kierownika Ośrodka Dokumentacji i Badań Korczakianum Martę Ciesielską. Wśród wykładowców znalazły się znane nie tylko w środowisku Korczakowców nazwiska: prof. Barbara Smolińska-Theiss, prof. Adam Frączek, ks. prof. Adam Solak, Yaron Karol Becker, dr Anna Kamińska oraz syn wychowawcy z Domu Sierot, pierwszy raz od 30 lat w Polsce – dr Romuald Wróblewski. Obradom przewodniczył ks. prof. dr hab. Marian Włosiński.
Podczas uroczystej inauguracji konferencji korczakowskiej tytuł Honorowego Członka Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” otrzymały Batia Gilad i Marta Ciesielska. W pierwszym dniu konferencji w sali WSHE im. Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej odbyła się Debata Korczakowska z udziałem naszych Gości, którą poprowadziła red. Monika Grzanka. Debatę nagrywała Telewizja Kujawy.
Goście z Polski i z zagranicy zwiedzili Włocławek a potem spotkali się z nauczycielami i dziećmi Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku. W spotkaniu udział wzięli również Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Domicela Kopaczewska, i Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Rektor WSHE prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, Wójt Gminy Włocławek Ewa Braszkiewicz oraz radni Powiatu Włocławskiego.
Drugi dzień konferencji czyli 19 maja  przeznaczony był na warsztaty. W drugim dniu konferencji odbyła się prapremiera książki o Stefanii Wilczyńskiej autorstwa Magdaleny Kicińskiej pt. „Pani Stefa” (Wydawnictwo Czarne).
Podczas konferencji korczakowskiej prezentowana była kolekcja graficzna pn. „Janusz Korczak: Duch i Litera” (the Spirit and the Letter) aut. Williama Wolkowskiego, emerytowanego profesora Paryskiej Sorbony.  Kolekcja składała się z kompozycji graficznych dwóch cytatów autorstwa Starego Doktora:  „Nie ma dzieci – są ludzie”, „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki  i Młodzieży Poseł na Sejm RP Domicela Kopaczewska, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski.

Konferencja finansowana była m.in. ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Serdeczne podziękowania składamy naszym Patronom Honorowym i Gościom za ciekawe, merytoryczne wystąpienia i dużą dawkę pozytywnej „korczakowskiej” energii, Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku za kujawską gościnę i wspaniały program ekologiczny, Pani Wójt Gminy Włocławek, Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej za zorganizowanie wycieczki po Włocławku po której uczestnicy konferencji postanowili jeszcze raz powrócić do naszego miasta, Klubowi Stara Remiza we Włocławku za pomoc w przygotowaniu wystawy, mediom włocławskim, w tym Telewizji Kujawy za propagowanie tematyki korczakowskiej. Dziękujemy całemu zespołowi naszej Uczelni – wykładowcom, Kołu Naukowemu „Warsztaty Korczakowskie” i pracownikom administracji.

Referaty konferencji korczakowskiej:

 • Idee korczakowskie w społecznej recepcji  – ewaluacja Roku Janusza Korczaka – prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Uniwersalność i aktualność idei pedagogiki korczakowskiej w działaniach Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka – prof. dr hab. Adam Frączek, dr Urszula Markowska-Manista, Akademia Pedagogiki Specjalnej w  Warszawie
 • Realizm czy utopia idei pedagogicznych Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej wobec współczesnego wymiaru (,,systemu”) opieki nad dzieckiem w Polsce – dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nadzw. WSHE, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.
 • Dziecko w poglądach Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej – ks. prof. dr hab. Adam Solak, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Ponadczasowa wartość przesłania Janusza Korczaka – ks. prof. dr hab. Marian Włosiński, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
 • Młody doktor jako lingwista, czyli o tym jak meandry naszej gramatyki całkiem udanie w powieściach wyjaśniał – dr Adam Wróbel, prof. nadzw. WSHE, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
 • Korczak a szczęśliwe i nieszczęśliwe dziecko – dr Anna Kamińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Krochmalna 92 i kolonie letnie Domu Sierot i Naszego Domu – dr Romuald Wróblewski (Szwecja)
 • Korczak społecznik – Yaron Karol Becker, Lublin

Sesja warsztatowa:

 • Prezentacja działalności i dorobku Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, ze szczególnym uwzględnieniem Studenckiego Koła Naukowego ,,Warsztaty Korczakowskie” – dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nadzw. WSHE, mgr Paweł Rieske
 • Prezentacja działalności i dorobku Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka – Barbara Janina Sochal
 •  „Pani Stefa” aut. Magdaleny Kicińskiej – prapremiera książki o Stefanii Wilczyńskiej
 • ,,Witam uprzejmie. W czym mogę pomóc?”. O funkcji (po)rozumienia w mediacji – Renata Podgórska, Dyrektor Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów Delegatury we Włocławku.
 • Wychowanie dzieci i młodzieży przez Teatr Korczakowski – Roma Ludwicka, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Collegium Novum WSHE, sala nr 20, IIp.
 • Janusz Korczak – lekarz, pedagog, pisarz, żołnierz – Koło Naukowe ,,Warsztaty Korczakowskie”, Sylwia Piechocka, Arleta Szyjkowska, Katarzyna Popielarczyk, Małgorzata Pietrzak, Ireneusz Wieczorek, Collegium Novum WSHE, sala nr 17, Ip.

  Materiał video zarejestrowany przez TV Kujawy

Skip to content