Nasi studenci naukowo o bezpieczeństwie Polski

Dział Promocji KSW 30 Maj , 2017 0 Comments

[fblike]

 

Gośćmi tego ciekawego spotkania byli m.in. Rektor KSW we Włocławku, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych dr Henryk Stępień, prof. nadzw. KSW. Swoje referaty wygłosili studenci I roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe: Andrzej Ossowski, Marek Rutecki, Janusz Podgórski, Arkadiusz Rogowski i Tomasz Mikołajczak.
Sala nr 50 Collegium Novum KSW była zapełniona nie tylko studentami wszystkich roczników Bezpieczeństwa Narodowego ale także zaszczycili swoją obecnością studenci innych kierunków, którzy z zainteresowaniem słuchali poszczególnych wystąpień.

 

VI Włocławskie Sympozjum Naukowe o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy

Dział Promocji KSW 17 styczeń , 2017 0 Comments

DSC 1707Do współpracy organizatorzy zaprosili Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o.. Obrady odbyły się nowoczesnych, wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt multimedialny, pomieszczeniach Włocławskiego Inkubatora. W sympozjum udział wzięli pracodawcy, kierownicy instytucji i organizacji społecznych, dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia z Włocławka, powiatu włocławskiego i powiatów ościennych oraz inspektorzy z zakresu BHP, a także społeczni inspektorzy pracy z Włocławka i regionu, studenci KSW we Włocławku realizujący naukę na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych (kierunek BHP i pokrewne).

Otwarcia sympozjum dokonał dr Henryk Stępień prof. nadzw. KSW – dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych KSW we Włocławku, który witając uczestników obrad, podkreślił znaczenie organizowanych od sześciu lat sympozjów, akcentując ich rolę wspomagającą pracę służb BHP oraz dostarczającą nowej wiedzy studentom i słuchaczom Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

We wprowadzeniu do sympozjum dr Zdzisław Jan Zasada – prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego powiedział m.in.: Poruszone w dniu dzisiejszym pewne elementy problematyki dotyczące ergonomii pracy w kontekście jej środowiskowego usytuowania, znajdują się także w rozważaniach i badaniach prowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Ta kierowana przez panią profesor doktor habilitowaną nauk medycznych Danutę Koradecka jest główną placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.

Natomiast liczne artykuły z zakresu problematyki bezpieczeństwa pracy można znaleźć na łamach miesięcznika „Przyjaciel przy Pracy”, który od kilku lat – tak jak CIOP – pełni rolę patrona nad naszym przedsięwzięciem.

Mając na uwadze złożone aspekty bezpiecznej i higienicznej pracy, organizatorzy obecnego sympozjum, za jego główny cel postawili: przedstawienie problemów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach, instytucjach i organizacjach; promowanie w środowisku Włocławka oraz ościennych powiatów zagadnień prozdrowotnych wśród pracodawców i pracowników; ukazanie wybranych elementów działań wspomagających służby bhp w miejscu ich pracy; zaprezentowanie dla studentów KSW we Włocławku elementów z zakresu ergonomii pracy.

Na zakończenie wystąpienia autor zaprezentował film pt. „Zasady kardynalne BHP i ochrony środowiska”, który został udostępniony dzięki uprzejmości Pratt & Whitney w Rzeszowie.

Sympozjum poprowadził mgr Sławomir Kukiełczyński – wykładowca KSW we Włocławku, który zapowiadając kolejnych prelegentów przedstawił ich krótkie notki biograficzne. Program VI Sympozjum przedstawiał się następująco:

Rola nauk o pracy – w tym szczególnie ergonomii – w kształtowaniu środowiska pracy, prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski – wykładowca Wydziału Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
Choroby zawodowe jako poważny problem społeczno-ekonomiczny, lek. med. Joanna Zaremba – specjalistka medycyny pracy, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku
Rola zachowań prozdrowotnych w promocji zdrowia pracowników, dr Marek Zieliński – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
Ergonomia z elementami systemów technicznych kształtujących otoczenie osoby z niepełnosprawnościami, dr Małgorzata Wróblewska – specjalistka w zakresie polityki społecznej, kustosz dyplomowany Politechniki Opolskiej
Rozwój ergonomii i bezpieczeństwa pojazdów transportu pasażerskiego, dr inż. Michał Sójka – dziekan Wydziału Mechanicznego w Grudziądzu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
Jak pracować bezpiecznie z komputerem? mgr Halina Bugajska – wykładowca Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Nakładem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego ukazała się publikacja pt. „Bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawa. Włocławskie sympozja o bezpieczeństwie i higienie pracy (2012-2016)” pod redakcją Zdzisława Jana Zasady, która jest plonem pięciu zrealizowanych dotychczas sympozjów. Wydawnictwo mogli nabyć wszyscy uczestnicy sympozjum podczas obrad.

„Współczesne wymagania logistyki w służbach mundurowych”

Dział Promocji KSW 03 styczeń , 2017 0 Comments

[fblike]

mnisw

To naukowe spotkanie było adresowane do przedstawicieli służb mundurowych, samorządu oraz studentów kierunku logistyka – Kujawskiej Szkoły Wyższej. W konferencji udział wzięli także uczniowie klas mundurowych ze szkół ponadgimnazjalnych Włocławka i regionu. Konferencja w swojej roli upowszechniała nowoczesne standardy logistyki. Była starciem teorii prezentowanej przez teoretyków i doświadczeń reprezentowanych przez pragmatyków.
Prelegentami na konferencji z obszaru nauki byli dr inż. Witold Terechowicz – Dyrektor Instytutu Techniki i Logistyki Wydziału Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej oraz dr inż. Adam Rejmak – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej. Pragmatyczny punkt widzenia oparty na swoich doświadczeniach przekazali: podinsp. Piotr Bartczak z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, mł. bryg. mgr Marek Lewandowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, dr Piotr Siębida ze Straży Miejskiej we Włocławku oraz w zastępstwie ppłk. mgr. inż. Radosława Niecikowskiego udział wziął mjr Stanisław Dykowski z Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku.
Konferencja naukowa „Współczesne wymagania logistyki w służbach mundurowych” finansowana była ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

Odbyło się seminarium „Oblicza uzależnień”

Dział Promocji KSW 19 grudzień , 2016 0 Comments

[fblike]

Podczas Seminarium podjęto następujące tematy:

1) Jeśli chcesz grać w ruletkę zdrowiem dziecka – pij w ciąży alkohol!- dr n. med. Krzysztof Liszcz
2) Współpraca z młodzieżą z perspektywy Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach-
dr Jacek Szczepkowski
3) Uzależnienia wśród młodzieży- formy pomocy- mgr Joanna Kwiecińska
4) Tabletowe dzieciństwo- szansa czy zagrożenie w edukacji?- dr Renata Brzezińska
5) Uzależnienia od współczesnych urządzeń technicznych- dr n. med. Maria Posłuszna- Owcarz

Po części związanej z prezentacją powyższych tematów, prelegenci odpowiadali na pytania uczestników spotkania, dyskutowali także między sobą. Także odbiorcy- wśród których znaleźli się m.in. nauczyciele, wychowawcy, specjaliści, ale również młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych aktywnie włączyli się w przebieg debaty, zadając pytania oraz dzieląc się własnymi spostrzeżeniami.

Serdecznie dziękujemy zarówno prelegentom, jak i uczestnikom spotkania, wyrażając nadzieję, iż udało się uwrażliwić na zjawiska związane z ważną społecznie tematyką uzależnień oraz zainspirować do pogłębionej refleksji w tym obszarze.

Konferencja naukowa o muzealnictwie pożarniczym z udziałem włocławian

Dział Promocji KSW 22 listopad , 2016 0 Comments

[fblike]

Spotkanie uświetnili obecnością: dr hab. Urszula Oettingen z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Jacek Olbrycht z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków z Warszawy i Zbigniew Meres (Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP), dr hab. prof. nazdw. Stanisław Kunikowski (Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, dr Zdzisław Jan Zasada (Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Członek Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZOSP RP). W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy muzeów i izb pożarniczy z całej Polski, a także: historycy, kolekcjonerzy, pasjonaci oraz młodzież licealna z klas o profilu pożarniczym, łącznie ok. 140 osób.
Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor CMP – st. bryg. Edward Pruski. Witając gości przybliżył dokonania i zasługi Związku Floriańskiego, co wpisywało się w stulecie powołania tego stowarzyszenia. W części oficjalnej miało miejsce przekazanie na ręce Dyrektora CMP zabytkowego sztandaru z 1921 r. przez OSP Moskorzew (woj. świętokrzyskie). Delegacja OSP przybliżyła słuchaczom interesujące dzieje sztandaru.
Licznie reprezentowani goście wysłuchali dziesięciu referatów. Dr hab. Tadeusz Olejnik – nestor historyków pożarnictwa omówił biografie i zasługi pionierów polskiego muzealnictwa pożarniczego. Dr hab. Urszula Oettingen zaprezentowała problematykę ochrony zabytków pożarnictwa w krajobrazie kulturowym ziem polskich. Duże zainteresowanie wzbudził referat dr. hab. Władysława Tabasza traktujący o odbiorze socjologicznym muzeów pożarniczych przez zwiedzających. Dr hab. Stanisław Kunikowski omówił istotny element muzealnictwa, jakim jest obecnie edukacja bezpieczeństwa w tego typu placówkach. Dr Zdzisław J. Zasada przedstawił tradycje pożarnicze najstarszej na Kujawach straży pożarnej we Włocławku. Referaty wygłosili także: Zbigniew Todorski (kierownik Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu), Kamil Stasiak (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Dariusz Falecki (CMP w Mysłowicach), Piotr Bielicki (Kościan) i Grzegorz Kamiński (Polskie Towarzystwo Historyczne).
Konferencji towarzyszyło otwarcie dwóch wystaw: „Muzea i Izby tradycji pożarniczej w Polce” oraz „Sikawki w miniaturze z kolekcji Zygmunta Karga”. Na pierwszej ekspozycji zaprezentowano blisko 30 największych muzeów i izb pożarniczych w Polsce. Druga wystawa prezentuje misternie odwzorowane sikawki powozowe wykonane przez modelarza-amatora.
Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja. Jej przedmiotem było ustalenie wspólnych zadań dla muzealników i miejsca następnego spotkania. W jej toku ustalono konieczność wznowienia „Muzealnego Rocznika Pożarniczego”, który od 1990 r. był platformą dla publikacji naukowych o historii pożarnictwa. Dyrektor CMP wyszedł z inicjatywą opracowania mapy muzeów i izb pożarniczych z ich charakterystyką oraz zaproponował opracowanie wspólnego rejestru najcenniejszych zbiorów strażackich w Polsce. Sumując, mysłowickie spotkanie stanowiło pierwszą próbę integracji szerokiego grona muzealników i naukowców zajmujących się zawodowo pożarnictwem.
Znaczącym dla włocławian było spotkanie i wymiana poglądów z wybitnym historykiem pożarnictwa oraz autorem bardzo licznych publikacji prof. Tadeuszem Olejnikiem. W bezpośredniej rozmowie zaakcentowano ścisłe związki, jakie na przestrzeni dziejów polskiego pożarnictwa wiązało straż pożarną z Włocławka z jednostką w Łowiczu. Podkreślono, że obydwie wniosły bardzo duży wkład w kształtowanie podwalin ruchu strażackiego na terenie Królestwa Polskiego i całej Polski. Zaproponowano, by te długoletnie i owocne tradycje wskrzesić, odnawiając kontakty między obecnymi strażami ochotniczymi i zawodowymi oraz badaczami parającymi się dziejami tych straży.

Tekst: Archiw. CMP w Mysłowicach
Fot. konferencja: Anita Wawrzyńska-Pastuszka
Fot. eksponaty: Zdzisław J. Zasada

Naukowo o dysleksji rozwojowej i innych trudnościach w uczeniu się. Porozumienia Uczelni z Zespołem Szkół nr 3 i Zespołem Szkół Integracyjnych nr 1

Dział Promocji KSW 06 czerwiec , 2016 0 Comments

[fblike]

 

Porozumienie ze strony Uczelni podpisał Rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, ze strony ZS nr 3 – Dyrektor mgr Katarzyna Migdalska, ze strony ZSI – Dyrektor mgr Dorota Grzybowska. Porozumienie obejmować będzie m.in. organizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowym i popularnonaukowym o tematyce związanej z pedagogiką społeczną, opiekuńczą i specjalną, logopedią oraz rewalidacją, partnerstwo w zakresie przygotowania i prowadzenia różnych form doskonalenia zawodowego – studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz współorganizację konkursów o charakterze naukowym i popularnonaukowym.

Głównym celem Konferencji było zapoczątkowanie szerszej dyskusji w kontekście problematyki specyficznych i ogólnych trudności w uczeniu się poprzez wymianę doświadczeń, wyników badań czy obserwacji ze strony przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w działania profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne i badawcze wobec zjawiska problemów w nauce. Ponadto istotnym zamierzeniem organizatorów oraz prelegentów Konferencji było także popularyzowanie wiedzy z zakresu dysleksji rozwojowej i innych trudności w uczeniu się w środowiskach oświatowych, wśród nauczycieli, pedagogów, specjalistów, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Podczas konferencji wygłoszone następujące referaty:

•    Działalność Włocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji – mgr Mirosława Żbikowska, wiceprzewodnicząca Włocławskiego Oddziału PTD
•    Mózgowe podstawy procesów uczenia się – dr hab. n. med. Wojciech Beuth – neurochirurg, adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku,  Kierownik Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  we Włocławku
•    Procesy integracji sensorycznej a uczenie się – mgr Paweł Jurkiewicz, mgr pedagogiki rewalidacyjnej, certyfikowany terapeuta SI – Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Praxis” we Włocławku
•    Rola ruchu w procesie uczenia się – dr Marek Zieliński, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku, 2-gi stopień specjalizacji zawodowej z wychowania fizycznego
•    Emocje w procesie uczenia się – dr n. med. Maria Posłuszna-Owcarz, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu Kierownik Oddziału we Włocławku,  psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodziezy SPZPS we Włocławku
•    Psychologiczne funkcjonowanie osób z dysleksją rozwojową – dr Beata Płaczkiewicz, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
•    Dziecko z dysleksją w domu i w szkole – praktyka dnia codziennego – mgr Joanna Osowska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
•    Ryzyko dysleksji i jego diagnozowanie – mgr Zofia Wojdat, Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku
•    Stymulowanie rozwoju  mowy u dzieci w przedszkolu (na przykładzie działań logopedycznych w Przedszkolu Publicznym nr 19 „Bajka” we Włocławku)- dr Tomasz Borowiak, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
•    Zaburzenia funkcji językowych jako jeden z symptomów dysleksji- mgr Jolanta Zielińska, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
•     Trauma dziecięca a funkcjonowanie szkolne – dr Lidia Wiśniewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
•    Neuro-dydaktyka. Szansa czy złudzenie – mgr Robert Bielecki, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

III Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie”

Dział Promocji KSW 19 Maj , 2016 0 Comments

[fblike]

Naszą Uczelnię afiliowała mgr Anna Antczak, która jest wykładowcą i Koordynatorem Kształcenia Praktycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu. Temat przedstawionej autorskiej pracy: Problemy w opiece pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie. Praca w oparciu o badania przeprowadzone w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku.

Regionalna Debata o Przedsiębiorczości w ramach VII Festiwalu

Dział Promocji KSW 26 kwiecień , 2016 0 Comments

[fblike]

Przedsiębiorców reprezentowali:
•    Krzysztof Grządziel – Prezes Zarządu Guala Closures DGS Poland SA
•    Mirosław Ślachciak – Prezes Zarządu “Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców, Prezes Zarządu firmy „Domik”
•    Ireneusz Koniecko – Prezes Zarządu włocławskiej grupy BNI, Prezes Zarządu BTL Logistik
•    Krzysztof Mizgajski –  Prezes Zarządu PPUH „LUX-DOM” Sp. z o.o.

Samorządowców reprezentowali:
•    dr Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławek
•    Anna Smużewska – Wicestarosta Lipnowski
•    Eugeniusz Gołembiewski – Burmistrz Kowala

Organizacje pozarządowe reprezentowali:
•    Małgorzata Kosińska – Prezes Zarządu Fundacji ANWIL dla Włocławka
•    Dominik Cieślikiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Ładowarka”

Temat i gorąca atmosfera Debaty potwierdziły, że tego rodzaju spoktania sią potrzebne.Wszystkim uczestnikom Regionalnej Debaty o Przedsiębiorczości serdecznie dziękujęmy za ciekawe opinie i wysoką kulturę dyskusji.

 
Materiał video zrealizowany przez portal www.q4.pl

Debata „Oblicza przemocy”

Dział Promocji KSW 07 grudzień , 2015 0 Comments

[fblike]

 

  • Zjawisko przemocy w rodzinach z problemem uzależnienia – dr Beata Płaczkiewicz, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych KSW
  • Przemoc jako problem praktyczny oraz problem naukowy – prof. Teresa Hejnicka- Bezwińska, Wydział Nauk Pedagogicznych KSW
  • Somatyczne następstwa przemocy fizycznej- Anna Antczak, Wydział Nauk o Zdrowiu KSW
  • W zaciszu czterech ścian – chłodna przemoc – dr Maria Posłuszna- Owcarz, Wydział Nauk o Zdrowiu KSW
  • Skala zjawiska przemocy domowej – Piotr Bartczak, ekspert Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii, Wydział Prewencji KMP Włocławek
  • Dlaczego interdyscyplinarnie –  mgr Agnieszka Łoboda, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
  • Dozór kuratora sądowego nad skazanym, sprawcą przemocy w rodzinie – szansą na jego pozytywną zmianę- Wojciech Kuźmicki,  Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym we Włocławku.

W debacie udział wzięli uczniowie włocławskich szkół ponadgimnazjalnych: I LO im. Ziemi Kujawskiej, II LO im. Mikołaja Kopernika, IV LO im. K.K.Baczyńskiego, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Akademickich, Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku (wszystkie uczestniczące szkoły otrzymały dyplomy z podziękowaniami za udział), pedagodzy, policjanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, przedstawiciele stowarzyszeń, KDUTW, przedstawiciele instytucji zajmujących się tematem przeciwdziałania przemocy oraz inne osoby zainteresowane.

 

Skip to content