Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXIII, seria E: Ochrona Środowiska, z. 5: „Gospodarka zasobami wody i antropopresyjne przemiany środowiska”

Pod redakcją: Stanisław Biniak

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2006

Format: B5

Stron: 178

Nakład wyczerpany

W tomie zebrano znaczącą część dokonań naukowo-badawczych pracowników i współpracowników Wydziału Ochrony Środowiska WSHE zrealizowanych w latach 2005–2006. Główny nurt tematyczny zawarty w większości prac dotyczy szeroko rozumianego problemu gospodarowania zasobami wody. Trzy pierwsze prace przedstawiają wyniki badań stanu chemicznego i biologicznego wód powierzchniowych w regionie włocławskim, opisując jednocześnie zagrożenia dla tych środowisk oraz wskazując na możliwości ich ograniczenia poprzez podjęcie odpowiednich działań. (M. Mańkowski, M. Palińska, „Raport ze wstępnych badań jakości wybranych wód powierzchniowych powiatu włocławskiego i terenów przyległych”, B. Jakubowska, „Wpływ Jeziora Głuszyńskiego na redukcję zanieczyszczeń w wodach rzeki Zgłowiączki”, H. Bugajska, S. Biniak, „Analiza porównawcza czystości wód Zalewu Włocławskiego i dolnej Wisły”).
Kolejne trzy prace poświęcone są analizie wpływów różnych form antropogennego działania na zasoby wód (podziemnych, powierzchniowych) na zmiany w środowiskach przyrodniczych i kształtowanie warunków rolniczych i krajobrazowych. (Z. Babiński, E. Falkowska, „Kształtowanie się lejów depresyjnych w obrębie ujęć wód podziemnych na obszarze miasta Włocławka i ich wpływ na środowisko przyrodnicze”, J. Szablowski, „Wpływ małej retencji wodnej na warunki siedliskowe kształtujące produkcję rolniczą w regionie włocławskim na Kujawach”, T. Pawlikowski, A. Przystalski, „Walory przyrodnicze Skarpy Wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą”).
Dwa artykuły poświęcone są z kolei różnym aspektom gospodarki wodno-ściekowej: P. Gauden i wsp. „Analiza stopnia zużycia filtrów węglowych wykorzystywanych na stacjach uzdatniania wody”; K. Majtka, „Osady powierzchniowe w świetle wyników badań geochemicznych w latach 2000–2002”.
Pozostałe prace dotyczą różnych aspektów ochrony i kształtowania środowiska: K. Napieraj, M. Stańczak, „Pozwolenie zintegrowane jako instrument prawa ochrony środowiska w Polsce”; W. Górecki, „Świadomość ekologiczna społeczeństwa istotnym czynnikiem kształtowania środowiska”; A. Fischer, „Obciążenia podatkowe gospodarstwa leśnego a ochrona środowiska”.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: