Wydawnictwa zwarte

Pedagogiczna edukacja

Pod redakcją: ks. Mariana Włosińskiego

ISBN: 978-83-61609-27-8

Włocławek 2012

Format: B5

Stron: 258

Nakład wyczerpany

Przygotowana publikacja ma zasięg  międzynarodowy, bo poszczególne opracowania są w językach: polskim, słowackim i włoskim. Porównania i badania, analiza doświadczeń i sugestie stanowią treść zawartej w poszczególnych opracowaniach wiedzy w szeroko pojętych jej horyzontach. Autorzy opracowań zgodnie zauważają, że pedagogika XXI wieku kształtuje się i rozwija, jako dyscyplina humanistyczna doświadczająca zarówno teorii, jak i praktyki wychowania oraz rozumiejącego myślenia o nim. Obok stale obecnego dyskursu wokół tożsamości pedagogiki, uwidacznia się krąg refleksji poświęconych inspiracjom kulturowym i szeroko rozumianej wielokulturowości. Pedagogika coraz częściej eksponuje znaczenie komunikacji językowej w edukacji i potrzebę nowego usytuowania nauczyciela w szkole. Można sądzić, że pedagogika, jako teoretyczna refleksja nad edukacją i wychowaniem powinna być szczególnie dynamicznie rozwijana.

Ks. prof. Marian Włosiński zauważa we wstępie, że poznawanie dziedzictwa kulturowego, najbliższego środowiska i regionu powinno odbywać się od najwcześniejszych lat życia dziecka. Potrzeba wyczulenia dzieci na walory poznawcze regionu i chęć przekazania im wiedzy o regionie i rodzinnej miejscowości. Edukacja przewiduje wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących oraz zakłada współpracę z instytucjami i środowiskiem. Publikację rozpoczyna Mons. Štefan Sečka  artykułem: Poslanie, formácia a perspektívy katolíckeho školstva v spišskej diecéze. Prof. Zygmunt Wiatrowski z głębi swego doświadczenia ukazuje „Strategiczne problemy współczesnej pedagogiki pracy w Polsce“. Prof. Stanisław Kunikowski w artykule „Społeczno-kulturowy wymiar edukacji regionalnej” podkreśla znaczący aspekt nauki o wychowaniu. Ks. prof. Marian Włosiński w opracowaniach: „Pedagogiczne zadania integralnej katechezy” i „Pedagogiczny proces wzrastania w człowieczeństwie” uwypukla rolę i zadania społeczne edukacji religijnej w aspekcie wychowawczym nie tylko poprzez słowa, ale przede wszystkim przykład własnego życia. W opracowaniach: dr. Ireneusza Pyrzyka „Realizm życia i twórczości pedagogicznej Janusza Korczaka” i prof. Zygmunta Markockiego „Resocjalizacja zamknięta problem otwarty”  oraz dr. Roberta Ślusarza „Edukacja zdrowotna w chorobach naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego” słusznie zwraca się większą uwagę na różnice indywidualne, niepowtarzalność i podmiotowość innych osób w edukacji wychowawczej i zdrowotnej, zwiększając tym samym społeczne szanse na faktyczną edukację człowieka. W tym ujęciu należy w szerokim spectrum pedagogicznym widzieć ciekawe i bardzo aktualne opracowania autorów: Chrystian Klonecki-Olech, Ada Andrynowska, Tomasz Klekiel „Wykorzystanie sygnałów EMG i EEG w nauce ruchu” oraz Arnold Chrapkowski „Zadania rodziców w edukacji dzieci do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego (1991–1999)”.

Rolę edukacji pedagogicznej interesująco ukazują w swoich opracowaniach: Jozef Jarab „Problematika celoživotného procesu výchovy a formácie Reflexia vzťahu viery a vedy na základe encykliky Jána Pavla II. „Fides et ratio“, Jozef Bieľak „Aktuálnosť evanjelizačnej, kultúrnej a pedagogickej misie Solúnskych bratov svätého Konštantína – Cyrila a svätého Metoda“, Adam Anton „Vybrané aspekty kristológie Jozefa Ratzingera“ i „Inkluzívna interpretácia Kristovho prostredníctva“, Luciana Mirri „Grandi donne in Polonia, grandi educatrici del popolo e della cultura polacca“ i Michal Vivoda “Narrare il valore della vita”.  Treść kolejnych opracowań: Małgorzaty Kowalczyk-Przybytek „Wybrane aspekty wychowania do wartości poprzez kontakt z literatura piękną” i Leny Tkaczyk „Aksjologiczny wymiar edukacji biologicznej i środowiskowej“ prowadzi do odczytania na nowo zadań pedagogii afirmacji człowieka jako osoby.

Publikacja zawiera także recenzje czterech książek. Niniejsza książka stanowi miłą liczbę opublikowanych pozycji wydawnictwa WSHE. Jest 200 publikacją.

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: