Debiuty Naukowe KSW, t. XIV

Dział Promocji KSW 09 cze , 2020 0 Comments

W maju 2020 r. ukazał się XIV tom Debiutów Naukowych KSW pod red. Urszuli Kempińskiej. Tematyka pasji typowych i nietypowych to temat przewodni VI Studenckiej Konferencji Naukowej przygotowywanej przez Koło Naukowe Pedagogów „Persona” działające na kierunku pedagogika w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Konferencja z powodu pandemii koronawirusa została jednak przełożona. W XIV tomie Debiutów Naukowych KSW pt. Ponad horyzontem rutyny – dyskursy o (nie)typowych zainteresowaniach człowieka zamieszczono 11 artykułów
adeptów nauki oraz teksty, które miały stanowić wykład wprowadzający i wykład inauguracyjny. Autorzy, poprzez opracowane przez siebie teksty pokazali, że oprócz pasji „wypełniających” czas wolny, posiadają jeszcze jedno (może nie do końca uświadomione) zainteresowanie – pasję poznawczą.

Księga pamiątkowa wydana z okazji 70. Rocznicy Urodzin Profesora nzw. KSW Adama Wróbla „Z pedagogiki kultury słowa ważne, ciekawe, piękne, serdeczne…”

Dział Promocji KSW 23 sty , 2020 0 Comments

Publikacja przygotowana została z okazji 70. rocznicy urodzin Jubilata oraz 20-lecia wstąpienia w szeregi członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Zawiera 16 artykułów napisanych przez przyjaciół oraz współpracowników z Kujawskiej Szkoły Wyższej i Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, nawiązujących w treściach do głównego tytułu opracowania: Z pedagogiki kultury słowa ważne, ciekawe, piękne, serdeczne.

Prof. KSW, dr Adam Wróbel, od wielu lat związany jest z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną (obecnie Kujawską Szkołą Wyższą). Bezgranicznie zaangażowany w pracę, szczególnie na rzecz organizacji konferencji, sympozjów, spotkań, odczytów i konkursów literackich.

Urodził się w Płonczynie (obecnie Wierznica). Studia wyższe ukończył w Toruniu. Od urodzenia związany z ziemią dobrzyńską i tej ziemi, jak często sam podkreśla, oddany jest na zawsze. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę lokalną i regionalną, a dotyczą m.in. gwary kujawskiej i dobrzyńskiej, folkloru ludowego oraz staropolskiego nazewnictwa poszczególnych miejscowości.

Prof. Adam Wróbel to postać wyjątkowo zasłużona i aktywna na rzecz środowiska społecznego i naukowego Włocławka oraz regionu. Gorliwie propaguje lokalną kulturę, folklor, zwyczaje, tradycje i gwarę.

Jest twórcą i organizatorem „Dyktanda Włocławskiego” odbywającego się nieprzerwanie od 2007 r. Od 2009 r. kieruje Studium Języka Polskiego i Kultury przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Autor kilkuset artykułów popularnonaukowych i naukowych. Wypromował kilkuset magistrów i licencjatów.

Autorzy zawartych w tej publikacji referatów przedstawili własne dociekania naukowe. Są to m.in.: Czy dzisiaj warto być parezjastą? O literackich i społecznych paradygmatach parezji, Nienasycenie Stanisława Ignacego Witkiewicza a powieść rozwojowa (Entwicklungsroman); Twórczość poetycka uczniów Seminarium Nauczycielskiego (1919–1936) w Wymyślinie; O życiu, działalności i twórczości Leona Karola Lissowskiego; Wybrane aspekty życia mieszkańców Lubrańca w latach 1830–1866; Terytorialny i społeczny wymiar samorządności; Rozwój kierunku i niektórych specjalności pedagogicznych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku; Zarys historii Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie; Wiersz w mowie i w piśmie zamknięty; Przestrzeń „życia codziennego” miasteczek we współczesnych badaniach historycznych; Wychowanie to pomaganie ludziom; Teresa Bojarska — pro memoria (szkic do portretu pisarki); Przewaga dobra nad złem, czyli o wartościowaniu w wypowiedziach Jana Pawła II.

Podjęta inicjatywa wydania drukiem Księgi Pamiątkowej pod red. Rektora KSW prof. Stanisława Kunikowskiego stanowi swoiste podziękowanie za wyjątkową aktywność i zaangażowanie w życie społeczne, zawodowe, naukowe i badawcze Profesora Adama Wróbla.

Mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego. Ofiary zbrodni katyńskiej 1940

Dział Promocji KSW 21 sty , 2020 0 Comments

Nakładem Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ukazała się publikacja podejmująca tematykę tragicznych wydarzeń z wiosny 1940 r. dotyczących zbrodni katyńskiej. „Mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego – ofiary zbrodni katyńskiej 1940 r.” autorstwa dr. Władysława Kubiaka zawiera biogramy oraz okoliczności śmierci 118 osób związanych z regionem włocławskim zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni. Wśród zamordowanych znalazła się duża grupa osób urodzonych we Włocławku i w powiecie włocławskim, a także tych, którzy na tym terenie mieszkali, pracowali zawodowo, służyli w 14 Pułku Piechoty i w komisariatach lub posterunkach policyjnych oraz uczyli się w tutejszych szkołach przed 1939 r. Publikację sfinansowano ze środków Fundacji Anwil dla Włocławka w ramach konkursu pod hasłem „Ocalić od zapomnienia” w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicę Powstania Warszawskiego. Została przekazana do bibliotek publicznych i szkolnych we Włocławku i regionie.

II wojna światowa rozpoczęła się 80 lat temu w Polsce

Dział Promocji KSW 21 sty , 2020 0 Comments

„II wojna światowa rozpoczęła się 80 lat temu w Polsce” to publikacja będąca podsumowaniem badań nad wydarzeniami związanymi z wojną i okupacją niemiecką na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w latach 1939–1945. Książka zawiera 17 referatów naukowych, których autorami jest młodzież szkolna i studenci KSW, co stanowi unikalne i nowatorskie ujęcie historii Polski oczami młodych ludzi. Opracowania dotyczą przeważnie tych miejscowości, z której wywodzą się ich autorzy. Publikację sfinansowano ze środków Fundacji Anwil dla Włocławka w ramach konkursu pod hasłem „Ocalić od zapomnienia” w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicę Powstania Warszawskiego. Została przekazana do bibliotek publicznych i szkolnych we Włocławku i regionie.

Senior w świecie pasji i zainteresowań

Dział Promocji KSW 19 cze , 2019 0 Comments

Zawartość treściową publikacji stanowią trzy części strukturalne. Część I zawiera rozważania nauczycieli akademickich dotyczące problemów senioralnej codzienności, ich potrzeb i oczekiwań, ale także zwrócenie uwagi na pozytywne aspekty tego okresu. Większość artykułów ma tutaj wymowę teoretyczną, choć niektóre zawierają analizę autorską dotyczącą rzeczywistości ludzi starszych, wzbogaconą wynikami badań sondażowych i dokumentacyjnych.

Część druga publikacji skupia materiały napisane przez teoretyków i praktyków i ma zdecydowanie wymiar praktyczny. Odnosi się bowiem do konkretnych form i przejawów pasji i zainteresowań seniorów podkreślając ich znaczenie w aktywizacji ludzi starszych.

Część trzecia książki napisana jest przez samych seniorów, rekrutujących się z różnych uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. Zawiera ich refleksje autorskie związane z rozwojem własnych pasji i zainteresowań, udokumentowane wierszami i fotografiami. Stanowi część niezwykle ciekawą i nacechowaną pozytywnymi refleksjami seniorów, gdyż skupia się na przełamywaniu stereotypów dotyczących ludzi starszych, ukazując  ten okres w życiu człowieka jako równie, a nawet bardziej,  aktywny i twórczy.

Debiuty Naukowe KSW, t. XIII

Dział Promocji KSW 15 maj , 2019 0 Comments

W maju 2019 r. ukazał się XIII tom Debiutów Naukowych KSW p. red. Urszuli Kempińskiej. W opracowaniu znajdują się artykuły uczestników V Konferencji Studenckiej „Ryzykowne zachowania młodzieży”  zorganizowanej w dniu 13 maja 2019 r.  przez Koło Naukowe Pedagogów „Persona”.

Zeszyty Naukowe KSW, t. XLV, „Wybrane zagadnienia problematyki zdrowia i choroby”

Dział Promocji KSW 12 mar , 2019 0 Comments

Czwarty zeszyt serii Nauki o Zdrowiu poświęcony jest wybranym zagadnieniom problematyki zdrowia i choroby w aspekcie holistycznym.Niniejszy zeszyt zawiera materiały, które przedstawiają wielodyscyplinarną, złożoną problematykę zdrowotną współczesnego człowieka obejmującą: zaburzenia więzi we wczesnym dzieciństwie i wskazanie możliwości ich kompensacji w warunkach rodziny adopcyjnej, zaburzenia masy ciała u dzieci i młodzieży oraz ich późniejsze konsekwencje zdrowotne, istotę leczenia zachowawczego skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży, leczenie zimnem w praktyce fizjoterapeuty, znaczenie edukacji zdrowotnej u osób z niepełnosprawnością, wpływ rehabilitacji kardiologicznej jako metody leczenia z wyboru chorych po ostrym zespole wieńcowym, podkreślenie kompleksowości terapii pacjenta po udarze mózgu, przedstawienie funkcjonowania osób w wieku podeszłym oraz wskazanie elementów modelu opieki nad chorym u kresu życia, analiza opinii i postawy ludzi młodych i starszych na temat transplantacji narządów oraz analiza wiedzy studentek pielęgniarstwa na temat profilaktyki raka szyjki macicy, ukazanie roli Internetu jako narzędzia, które coraz częściej wykorzystywane bywa w celach medycznych. Autorami opracowań są nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku a także ich współpracownicy.

Skip to content