Wydawnictwa zwarte

Absolwenci pedagogiki o swoich studiach i losach profesjonalnych

Autor: Zygmunt Wiatrowski, Adam Gawroński

ISBN: 978-83-61609-62-9

Włocławek 2015

Format: B5

Stron: 254

Cena: 19,00 zł | Zamów

Rok 2015 jest dla WSHE rokiem jubileuszu 20-lecia. Niniejsza publikacja jest jednym z akcentów obchodów jubileuszowych. W opracowaniu prezentowane i analizowane są wyniki badań zainicjowanych i przeprowadzonych głównie przez prof. Zygmunta Wiatrowskiego, który przejął też odpowiedzialność naukową za wymiar teoretyczny publikacji. Na Wydziale Nauk Pedagogicznych przeprowadzono specjalne badania naukowe, włączając do nich także studentów kierunku pedagogika w ramach prac magisterskich.

Stosownie do zaleceń ustawowych z 2011 r., dotyczących szkolnictwa wyższego, szkoły wyższe w Polsce zostały zobowiązane do systematycznego analizowania i okresowego określania oraz oceniania efektów kształcenia, a w szczególności wyróżnionych w Europejskich i Krajowych Ramach Kwalifikacji podstawowych deskryptorów, tj. wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (oraz profesjonalnych), oddających istotę owych Ram.

Przeprowadzone przez prof. Z. Wiatrowskiego, wraz z mgr. Adamem Gawrońskim, badania koncentrują się na zbadaniu losów absolwentów w kontekście nabytych przez nich kwalifikacji pedagogicznych. Walorów naukowych, także dydaktycznych dostarczają opracowane przez Z. Wiatrowskiego trzy pierwsze rozdziały publikacji o wymowie teoretycznej: Nauki pedagogiczne w Polsce — dawniej-dziś-jutro; Obszar szkolnictwa wyższego i związane z nim problemy; Aktualne spojrzenie i sposób traktowania edukacji pedagogicznej w szkole niepublicznej — ze szczególnym uwzględnieniem WSHE we Włocławku. Autor w sposób syntetyczny i niezmiernie klarowny przedstawił najważniejsze problemy związane z pedagogiką, naukami pedagogicznymi, specjalnościami studyjnymi, a także zawodowymi. Dużo miejsca poświęcił problemowi, który aktualnie nurtuje całe środowisko szkolnictwa wyższego, a mianowicie organizacja i funkcjonowanie szkół wyższych w kontekście Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji. Niezmiernie istotnego wymiaru nabierają w tym kontekście problemy jakości i efektów kształcenia, a także sposobów ich weryfikacji.

Interesujący materiał faktograficzny przynosi zawartość rozdziału trzeciego, stanowiącego w pewnym sensie zarys monografii obejmującej organizację i kształcenie na kierunku pedagogika, i nie tylko, w całym okresie 20-lecia WSHE.

Zagadnienia badawcze zaprezentowano i omówiono w rozdziałach: Założenia metodologiczne przeprowadzonych badań empirycznych oraz charakterystyka terenu badań i osób badanych;  Absolwenci pedagogiki o swoich studiach i wynikach w kontekście aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych; Absolwenci pedagogiki WSHE o swoich losach profesjonalnych.

Wnioski wynikające z badań przeprowadzonych na grupie ponad 200 absolwentów, którzy ukończyli studia na kierunku pedagogika w latach 2006–2013, są wyjątkowo cenne i trafne — potwierdzają zarówno mocne, jak i słabe strony, dotyczące funkcjonowania uczelni, oceny nauczycieli akademickich oraz nabytych w trakcie studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: