System wsparcia studentów

Biuro osób niepełnosprawnych

bon logo

Biuro Osób Niepełnosprawnych
Kujawskiej Szkoły Wyższej
we Włocławku

Biuro współpracuje z władzami Uczelni, uczelniami województwa kujawsko-pomorskiego oraz środowiskiem akademickim w zakresie szerzenia idei integracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności Uczelni dla osób niepełnosprawnych.

KONTAKT:

mgr EWA MURSZEWSKA – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
tel. 660 717 051
e-mail: niepelnosprawni@ksw.wloclawek.pl
pokój 6 parter Collegium Novum
ul. Okrzei 94A (łatwy dostęp dla studentów niepełnosprawnych)

Dyżury BON dla studentów niepełnosprawnych KSW
piątki od 10.00 do 12.00
soboty zjazdowe od 08.00 do 10.00


Poniżej przedstawiamy Państwu cały pakiet zniżek i zalet dla przyszłych studentów  w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

·       Całkowite zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej w całym toku rekrutacji

·       Wysokie stypendium specjalne w zależności od stopnia niesprawności około 500 zł miesięcznie , już od stopnia lekkiego

·       W przypadku stopnia umiarkowanego i znacznego studia w KSW za darmo ! Z programu Student II  Aktywny Samorząd , student z w/w stopniami niepełnosprawności otrzymuje po złożeniu wniosku  100 % dofinansowania czesnego. Niezależnie od tego otrzyma stypendium specjalne.

·       Dla przyszłego studenta niepełnosprawnego Uczelnia przygotowała możliwość  korzystania z rehabilitacji w bardzo promocyjnych cenach w Centrum Rehabilitacji  „Fizjo-Fit”, działające na terenie Uczelni.

·       Zapraszamy również naszych przyszłych studentów niepełnosprawnych do bogato wyposażonej siłowni.         

·        Przyszły student może skorzystać z pomocy asystenta w czasie pobytu na zajęciach.

·       Czeka również nowoczesna biblioteka z możliwością samodzielnego zapisu przez Internet. Zamawiania i rezerwacji książek w katalogu on-line. Bezpłatny dostęp do bogatego zbioru książek elektronicznych poprzez serwis IBUK LIBRA.

·       W Czytelni Biblioteki Głównej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku zorganizowano stanowisko komputerowe dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Komputer wyposażony jest w powiększalnik, program udźwiękowiony. Wykwalifikowana kadra udziela wsparcia oraz uczy, jak korzystać ze specjalistycznych urządzeń. Ponadto stanowisko to jest przygotowane w taki sposób, aby w razie potrzeby i w obecności wykładowcy osoba niepełnosprawna zaliczała wiedzę lub zdawała egzamin przy oprotezowanym komputerze.

Zapraszamy na studia do dobrze przystosowanej dla Was z każdym rodzajem niepełnosprawności Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.


POBIERZ Wniosek o przyznanie stypendium niepełnosprawnych
POBIERZ Wniosek „Aktywny samorząd” – studia za darmo!

Zakres obowiązków i kompetencji BON:

 • podejmowanie inicjatyw i realizowanie działań dotyczących studentów niepełnosprawnych;
 • integracja studentów niepełnosprawnych;
 • promowanie Uczelni jako instytucji przyjaznej osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności wśród potencjalnych kandydatów na studia (m.in. poprzez informowanie o możliwościach i warunkach studiowania w Uczeni osób niepełnosprawnych),
 • informowanie o bieżących sprawach na Uczelni, stypendia socjalne, stypendia specjalne, stypendia na wyżywienie, stypendia mieszkaniowe, zapomogi, stypendia za wyniki w nauce, stypendia Ministra za wybitne wyniki w nauce
 • Współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – udzielanie informacji o funduszach, pomoc w wypełnianiu wniosków
 • uczestnictwo m.in. w konferencjach, seminariach dot. tematu niepełnosprawności
 • współpraca z Pełnomocnikami Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych i Studentów Niepełnosprawnych innych uczelni wyższych w celu wymiany doświadczeń i realizowania wspólnych działań
 • współpraca z instytucjami rządowymi (m.in. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, PFRON) i samorządowymi (m.in. Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku)
 • monitoring aktualnych programów i środków docelowych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych (m.in. Program Student II, Pitagoras, Komputer dla Homera
 • podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów
 • udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni
 • opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dot. osób niepełnosprawnych
 • kształtowanie przychylnych postaw wobec osób niepełnosprawnych
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności BON dla władz Uczelni
 • aktualizacja nowej podstrony

 

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709