Kierunki kształcenia

Fizjoterapia

Misja kierunku studiów – fizjoterapia

Wiodącą misją kształcenia na kierunku fizjoterapia jest przygotowanie Absolwentów do prowadzenia rehabilitacji w każdej chorobie i dysfunkcji organizmu, do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek wielu chorób bądź urazów. Ponadto naszym celem jest przygotowanie Absolwentów do prawidłowego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz kontrolowania ich skuteczności a także do permanentnego kształcenia, współpracy w specjalistycznych zespołach rehabilitacyjnych.

Informacje ogólne

Na kierunek fizjoterapia zapraszamy osoby posiadające maturę, które chcą zdobyć bardzo atrakcyjny i uniwersalny zawód oraz lubią pomagać ludziom. Kandydat na studia powinien cechować się: dużą empatią, łatwością nawiązywania kontaktów oraz chęcią niesienia pomocy chorym i niepełnosprawnym. Kandydat musi być sprawny fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami.

Nauka na kierunku fizjoterapia trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Student zdobywa wiedzę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Praktyki odbywają się w wybranych placówkach m.in. na terenie Włocławka, Ciechocinka. Przedmioty kierunkowe i zawodowe oraz zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji medycznej, lekarzy specjalistów z balneoklimatologii oraz profesjonalistów zatrudnionych w podmiotach leczniczych i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Program studiów

Program studiów obejmuje wiedzę o czynnościach ustroju człowieka, prawach i mechanizmach rządzących tymi czynnościami oraz ich leczeniu. W ramach przedmiotów podstawowych studenci poznają treści z zakresu m.in.: anatomii człowieka, biologii medycznej, biomechaniki, fizjologii, biochemii, biofizyki, patologii, pedagogiki i psychologii. W grupie przedmiotów kierunkowych znajdują się między innymi: kinezyterapia, terapia manualna, fizykoterapia, masaż leczniczy, fizjoterapia ogólna, podstawy fizjoterapii klinicznej a także zaopatrzenie ortopedyczne.

W programie studiów uwzględniono ćwiczenia kliniczne i praktyki zawodowe. Naszych studentów pragniemy nauczyć prognozowania postępowania fizjoterapeutycznego, procesu diagnostycznego a także rehabilitacji pacjenta.
Studia kończą się egzaminem z przygotowania zawodowego.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent kierunku fizjoterapia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych, zgodną z zakresem przygotowania zawodowego i wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia po to, aby podjąć pracę z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, głównie w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Absolwent posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, aby móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne. Przestrzega zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka.

Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności osób w różnym wieku w związku z utraconą, obniżoną wskutek chorób lub urazów wydolnością organizmu.

Absolwent w sposób nienaganny wykonuje wszelkie zabiegi fizjoterapeutyczne. Dostosowuje swoje działania do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Współpracuje z członkami zespołu na rzecz doskonalenia jakości świadczeń.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz swobodnie posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Miejscem pracy dla Absolwenta kierunku fizjoterapia mogą być podmioty lecznicze i placówki prowadzące działalność prozdrowotną, ośrodki sportowe i ośrodki dla osób niepełnosprawnych. Absolwent będzie przygotowany do pracy jako fizjoterapeuta w placówkach różnorodnego typu w kraju i za granicą, do których można zaliczyć m. in.: publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia (szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, poradnie i gabinety rehabilitacyjne, przychodnie wielospecjalistyczne, ośrodki i sanatoria rehabilitacyjne), placówki oświatowe (przyszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej i ośrodki wychowawczo-rehabilitacyjne oraz medyczne szkoły zawodowe), zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej, jednostki gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną i placówki sportowe, a także uzdrowiska, gabinety odnowy biologicznej, obiekty Spa&Wellness, hotele oraz fintess kluby.

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709