Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dział Promocji KSW 26 paź , 2021 0 Comments

Dyrektor Instytutu Pedagogiki dr Urszula Kempińska

Dyżury:

– poniedziałek – 08.00-11.00
– wtorek – 08.00-11.00

 

Dyżury adiunktów

Dr Tomasz Borowiak
– poniedziałki – godz. 10.30 – 11.30
– podczas zjazdów sobotnio- niedzielnych (dni zajęciowe)

Dr Adam Gawroński
– środy – godz. 08.45 – 10.45

Dr Urszula Kempińska
Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Logopedii
– poniedziałki – godz. 08.00 – 10.00
– wtorki – godz. 08.00 – 10.00

Dr Ireneusz Pyrzyk prof. nadzw. KSW
– podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (dni zajęciowe)

Jednolite studia magisterskie

Dział Promocji KSW 16 maj , 2019 0 Comments

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zaprasza do podjęcia jednolitych studiów magisterskich od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 na następujących kierunkach studiów:

Nabór na studia jednolite magisterskie jest prowadzony od 1 czerwca do 30 września – SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Fizjoterapia – jednolite 5-letnie studia magisterskie

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite 5-letnie studia magisterskie – UPRAWNIENIA NAUCZYCIELSKIE

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – uprawnienia nauczycielskie

Dział Promocji KSW 16 maj , 2019 0 Comments

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolitych studiów magisterskich, posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania lub dostosowania programu edukacji do potrzeb i możliwości dzieci. Potrafi projektować i organizować działania skoncentrowane na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się; zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne dzieci. Absolwent posiada umiejętność doskonalenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania lub przetwarzania informacji. Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje do pracy jako nauczyciel w publicznych i niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz w klasach I-III publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej. Przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej) są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Szymon Rybicki, Aleksander Kondracki

iP-m5T 04 lis , 2018 0 Comments

Wybraliśmy studia w Kujawskiej Szkole Wyższej na kierunku Fizjoterapia z dwóch powodów. Po pierwsze jako czynni zawodnicy wiemy iż wykładowcy kierunku Fizjoterapia KSW we Włocławku są przyjaźnie nastawieni do sportu mimo dużej ilości zajęć w szczególności praktycznych, a po drugie Uczelnia stwarza bardzo dobre warunki do zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zawodzie fizjoterapeuty.

Monika Glonek

iP-m5T 04 lis , 2018 0 Comments

Będąc jeszcze studentką III roku na kierunku Fizjoterapia otrzymałam m.in. propozycję pracy w Uzdrowisku Wieniec gdzie obecnie pracuję. Fakt ten świadczy, iż zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne uzyskane w czasie studiowania w Kujawskiej Szkole Wyższej zostały już wtedy zauważone i docenione przez przyszłego pracodawcę. Dzisiaj jako studentka studiów magisterskich mogę powiedzieć, iż studiując na kierunku Fizjoterapia w Kujawskiej Szkole Wyższej można zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne gwarantujące znalezienie ciekawej i atrakcyjnej pracy.

Fizjoterapia

iP-m5T 04 lis , 2018 0 Comments

Kształcenie na kierunku Fizjoterapia odbywać się będzie na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

Studia adresowane są do osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych, które uniemożliwiają wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. Absolwent otrzyma tytuł zawodowy magistra.

Absolwent kierunku Fizjoterapia uzyska wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach służby zdrowia – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Ponadto Absolwent kierunku Fizjoterapia:

  • przestrzega zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka,
  • dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności osób w różnym wieku w związku z utraconą, obniżoną wskutek chorób lub urazów wydolnością organizmu,
  • wykonuje w sposób nienaganny wszelkie zabiegi fizjoterapeutyczne – dostosowuje swoje działania do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii,
  • współpracuje z członkami zespołu na rzecz doskonalenia jakości świadczeń.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej). Jednocześnie opanuje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie się swobodnie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. 

Skip to content