Instytut Nauk o Zdrowiu

Działalność naukowa

W Instytucie Nauk o Zdrowiu KSW realizowane są projekty badawcze łączące w sobie elementy następujących dziedzin nauki: medycyny, nauk o zdrowiu, zdrowia publicznego oraz pielęgniarstwa.

 

Wiodącymi kierunkami pracy są:

  • prowadzenie prac badawczych
  • organizacja oraz uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i sympozjach naukowo-szkoleniowych
  • publikacja własnego wydawnictwa naukowego (zeszyty naukowe, czasopismo naukowe)
  • współpraca naukowa z zewnętrznymi partnerami w kraju i za granicą

 

Rok akademicki 2018/2019

I. Udział pracowników naukowo-dydaktycznych w konferencjach, sympozjach

Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska

I. Udział aktywny w konferencjach

1. Internationa Mud Congres ISMH Balneology Course 21. 04. 2018 Hevis, Węgry
referat” Polish peat its products application in the treatment and prevention of chronić diseases Chojnowski, Ponikowska I.
2. Influence of humic water on edothelian cells cultured unde conditions of hyperglycemia. Szot i wsp, Ponikowska. Internationa Mud Congress ISMH Rumunia
3. Proposal for modification of the international classification of healing mineral waters Ponikowska, Latour T. Konferencja Rumuńskiego Towarzystwa balneologicznego 22- 28.05 2018
4. New combined balneological procedurę. Ponikowska I. Latour T. ISMH, Portugalia-Amarande 10- 13. 06 2018
5. Woda- źródło życia, zdrowia i urody. Ponikowska I., Konferencja Expo Diabetica w Toruniu 22 Sympozjum cukrzycowe i 16 forum otyłości, 21- 22.09. 2018
6. Wszystko o wodzie, Ponikowska I. referat dla Uniwersytetu dla Aktywnych w Ciechocinku dnia 8.01. 2019
7. Zasady łączenia naturalnych surowców leczniczych. Nowe procedurę lecznicze. Ponikowska I. 28 Konferencja Uzdrowisk Polskich, Duszniki Zdrój, 5-7. 09. 2019
8. Zaburzenia płodności u osób otyłych. Ponikowska I. Diabetica Expo 2019, Toruń 20-21. 09. 2019
9. Transedermal absorpcion of mineral compositions in the therapeutic bath. Ponikowska I. Adamczyk P. Miedzynarodowa Konferencja „Thalassia, Thalassia” Khalkidiki( Grecja) 16- 20.10. 2019
10. Didactic potential of Polish thermal medicine for the international balneological treatment. Chojnowski J, Ponikowska I.
11. Co uzdrowisko Ciechocinek może zaoferować seniorom. Ponikowska I. Konferencja Geriatryczna . Miejska Rada Seniorów w Ciechocinku, Ciechocinek 18.11. 2019
12. Walory lecznicze uzdrowiska Ciechocinek. Uzdrowiskowe leczenie otyło9ści. Ponikowska I. Międzynarodowa Konferencja Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych” Pro Omnibus” Ciechocinek dnia 6.12. 2019

II. Inna aktywność naukowo dydaktyczna

1. Przewodnicząca 4 sesji egzaminacyjnych dla lekarzy z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej(Ponikowska)
2. Recenzja dorobku naukowego w postepowaniu o ubieganie się o tytuł profesora dr hab. Lubkowskiego ( ze Szczecina) z ramienia Centralnej Komisji ds. stopni naukowcy dnia 10. 01. 2019
3. Przewodnicząca komisji przewodu habilitacyjnego z ramienia CKK dr med. Glinki Marka z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dnia 9.09. 2019

Dr Beata Małecka

1) XIX. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego” w dniu 12.04.2019 r., organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Ciechanowie.
• Aleksandra Kwiatkowska, Beata Małecka, Klaudia Harbart: Rola opiekunów w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera.
• Sylwia Morawska, Renata Ostrowska, Beata Małecka, Wioletta Wojciechowska, Wioletta Budzich: Ocena jakości życia chorych na stwardnienie rozsiane.
• Sylwia Morawska, Renata Ostrowska, Beata Małecka, Wioletta Wojciechowska, Sylwia Pijankowska: Ocena wiedzy pacjentów na temat samoopieki po udarze niedokrwiennym mózgu.
2) Regionalna konferencja naukowo-szkoleniowa pt: „Postępowanie z raną przewlekłą” PWSZ we Włocławku 15 luty 2019 r.
3) VI. Międzynarodowa Naukowa Konferencja pt. „Praca z osobami z ograniczoną świadomością – wyzwania i nowe kierunki diagnozy i rehabilitacji”. Toruń 24-25 październik 2019 r.
4) 22. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej pt. „Globalne wyzwania starości. Choroba Alzheimera i inne wyzwania starości. Jak poprawić jakość życia osób z różnymi formami demencji? Dobre praktyki ze świata”. Toruń 18-20 września 2019 r.
5) Warsztaty pt. „Najpoważniejsze zagrożenia w obszarze zakażeń szpitalnych”. Bydgoszcz 22 listopada 2018 r.

Prof. zw. dr hab. n.med. Waldemar Jędrzejczyk

1. Międzynarodowy Zjazd Towarzystw Chirurgów Polskich Kraków, sierpień 2019
2. czynny udział w naukowej konferencji UMK w marcu 2019, Nanotechnologia dotycząca medycyny
3. Nagroda Ministerstwa Edukacji .Narodowej za działalność naukowo badawczą.

Dr Wioletta Wojciechowska

1. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie. Opieka i aktywizacja osób w wieku podeszłym.”
2. XIX Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej Hospicjum 2019. XVII Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii
3. Konferencja „Pielęgniarko! Bądź bezpieczna w pracy! Odpowiadasz za bezpieczeństwo pracy swoich Koleżanek”
4. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego”
5. Warsztaty „Godność i indywidualność osoby zależnej. Komunikacja z pacjentem i jego rodziną”
6. Warsztaty „Nowoczesne metody transferu i pionizacji pacjenta”
7. Seminarium „Dokumentacja medyczna bez tajemnic”
8. Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne – Nowe Opcje Leczenia w Psychogeriatrii
9. Kurs „Jesienna Szkoła Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego: Informowanie pacjenta, dokumentacja medyczna, błędy medyczne, rehabilitacja prewencyjna w praktyce”.
10. Kurs „Letnia Szkoła Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego : Ochrona danych pacjenta – tajemnica lekarska, e-zdrowie i RODO”.
11. Konferencja Zakładu Ekonomiki, Prawa i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP – „Aktualne problemy zdrowia w obszarze międzynarodowym”.
12. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej – Opieka Długoterminowa. Czy jest jedna droga rozwoju?.
13. XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego” organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Ciechanowie (Sylwia Morawska, Renata Ostrowska, Beata Małecka, Wioletta Wojciechowska, Wioletta Budzich: Ocena jakości życia chorych na stwardnienie rozsiane; Sylwia Morawska, Renata Ostrowska, Beata Małecka, Wioletta Wojciechowska, Sylwia Pijankowska: Ocena wiedzy pacjentów na temat samoopieki po udarze niedokrwiennym mózgu).

Dr n. med. Dorota Bąk

1. Udział w I Kongresie Krajowej Izby Fizjoterapeutów : ,, Fizjoterapia 2.0. przekraczając próg nowych wyzwań” – Warszawski Uniwersytet Medyczny, 24 listopada 2018 r.
2. Udział w warsztacie: ,,Diagnostyka dodatkowa w fizjoterapii” podczas w I Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów : ,, fizjoterapia 2.0. Przekraczając próg nowych wyzwań” – Warszawski Uniwersytet Medyczny, 24 listopada 2018 r.
3. Udział w warsztacie: ,,Prawo medyczne dla Fizjoterapeutów, prawa i obowiązki” podczas w I Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów : ,, fizjoterapia 2.0. przekraczając próg nowych wyzwań” – Warszawski Uniwersytet Medyczny, 24 listopada 2018 r.
4. Ukończenie szkolenia: ,,Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii” realizowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów Warszawa 10-11 sierpnia 2019 r.

Dr Ewa Sztuczka

Czynny udział w konferencjach:

1. Miejsce technik laparoskopowych w zaawansowanych operacjach jelita. Konferencja dla Kierowników Bloku Operacyjnego. Nowy Tomyśl – 6 marzec 2018
2. TATME – zabieg innowacyjny w chirurgii kolorektalnej przygotowanie pielęgniarki operacyjnej -VI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Bydgoszcz -07.06.2018 -08.06.2018
3. Bezpieczeństwo Procedur Bloku Operacyjnego – wybrane aspekty praktyczne Konferencja dla Pielęgniarek Operacyjnych Puszczykowo 16-17 czerwiec 2018
4. Świadomość zagrożeń epidemiologicznych w bloku operacyjnym. Konferencja 360º wokół chirurgii, 1-2 marzec 2019, Warszawa.

II. Publikacje

Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska

1. Ponikowska I.: „Co lecznictwo uzdrowiskowe obecnie i w przyszłości oferuje seniorom”, rozdział w Informatorze dla Seniorów. Wyd. Urz. Marszałkowskiego, 2018, str. 64- 67
2. Szot K, Góralczyk K, Michalska M…Ponikowska I., Rość D.: Influence of Humic Acid water on Endothelian Cells Cultured under Conditions of Hyperglycemia. Acta. Balneol. 2018, 51(2), 83- 86.
3. Ponikowska I.(red): Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej, tom II, Warszawa, Aluna, 2018( 518 stron)
4. Adamczyk P., Ponikowska I., Siwacki S.: Wpływ kompleksowego leczenia balneologicznego na całkowity potencjał antyoksydacyjny osocza u chorych na cukrzycę. Acta Balneol. 2018, 60 (3), 154- 159
5. Szot K., Góralczyk K., Michalsa M…Ponikowska I., Rość D.: The effect of humic acid water on endothelian cells under hiperlycemia condition: inflammation associated parameters. Environ. Geoche. Health, 2019 ( IF 2,9)
6. Veryho N., Ziółkowski M., Czarnecki D…. Ponikowska I.: Wpływ kuracji pitnej wodą humusowąna obrazowe i laboratoryjne parametry funkcji wątroby u pacjentów uzależnionych od alkoholu. Hygeia Public Health, 2019, 54(1), 48- 55
7. Ponikowska I., Adamczyk P., Kapliński A.: Zaburzenia płodności u osób otyłych, rola lecznictwa uzdrowiskowego. Acta Balneol. 2019, 61(1), 39- 44
8. Ponikowska I., Kozłowski M., Adamczyk P., Wrotek S.: Hypertermoterapia ogólnoustrojowa- zastosowanie w medycynie. Acta Balneol, 2019 zeszyt 4

Dr n. med. Dorota Bąk

1. ,,Skuteczność leczenia zachowawczego skoliozy niskostopniowej – opis przypadku” ZESZYTY NAUKOWE KSW, Tom XXXVIII, Zeszyt 4 ,,Wielowymiarowość uwarunkowań zdrowia i choroby”, Włocławek 2018;
2. ,,Wpływ rehabilitacji kardiologicznej jako metody leczenia z wyboru chorych po ostrym zespole wieńcowym” ZESZYTY NAUKOWE KSW, Tom XXXVIII, Zeszyt 4 ,,Wielowymiarowość uwarunkowań zdrowia i choroby”, Włocławek 2018;
3. ,,Aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowotnej osób starszych” ZESZYTY NAUKOWE KSW, Tom XXXVIII, Zeszyt 4 ,,Wielowymiarowość uwarunkowań zdrowia i choroby”, Włocławek 2018;
4. ,,Wpływ ćwiczeń na poprawę statyki miednicy i ustawienia kręgosłupa lędźwiowego u dziecka z asymetrią długości kończyn dolnych chorego na Młodzieńcze Idiopatyczne Zapalenie Stawów (MIZS) – opis przypadku” (w przygotowaniu)
5. ,,Efekty leczenia zachowawczego skoliozy idiopatycznej (w sześcioletniej obserwacji) – opis przypadku I” (w przygotowaniu).

Dr Beata Małecka

1. Małecka B., Kujawa G.: Częstotliwość występowania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku dojrzałym i podeszłym. Monografia PWSZ. Opieka długoterminowa w chorobach przewlekłych – perspektywy i wyzwania. Włocławek 2018.

Dr Wioletta Wojciechowska

1. „Temperament afektywny i czynniki stresowe a akceptacja choroby – nadal w opracowaniu
2. „Rola i zadania pielęgniarki w rehabilitacji leczniczej schorzeń narządu ruchu” – nadal w opracowaniu
3. „Rehabilitacja schorzeń narządu głosu – zadania edukacyjne podejmowane przez pielęgniarkę a efekty terapeutyczne” – nadal w opracowaniu

Prof. zw. dr hab. n. med Waldemar Jędrzejczyk

1. Comprehensive evaluation of the biological properties of sufrace modified titanum alloy implants.IF-5,1

 

 


 

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: