Trwa nabór do płatnego programu stażowego Kierunek ORLEN

Dział Promocji KSW 15 kw. , 2021 0 Comments

Aplikacje przyjmujemy do 3 maja online www.orlen.pl/kariera.

 

Poszukujemy studentów ostatnich lat studiów i absolwentów studiujących na kierunkach ścisłych, inżynieryjnych, ekonomicznych. Oferujemy 40 ogłoszeń stażowych, w ramach kilkunastu różnorodnych specjalizacji i możliwości rozwoju w ramach takich obszarów, jak:

 • innowacji: współpracy ze startupami, rozwoju nowych usług na stacjach paliw, nowych projektów energetycznych
 • rozwoju- technologii paliw
 • produkcji – innowacyjnych projektów energetycznych dotyczących dekarbonizacji, projekty petrochemiczne
 • obszar techniki i inwestycji produkcyjnych
 • zakupów dla stacji paliw, chemii produkcyjnej, biokomponentów do biopaliw, dodatków, usług logistycznych, zakupów administracyjnych
 • IT – środowisko użytkowników
 • bhp – bezpieczne procesy produkcyjne, ADR’y
 • gospodarka odpadami
 • stacje paliw – projekty e-commerce, utrzymanie ruchu stacji, zarządzanie siecią stacji paliw, współpraca ze stacjami franczyzowymi
 • marketing – projekty sportowe, sponsoring
 • sprzedaż produktów  petrochemicznych
 • finanse – kontroling projektów strategicznych, ubezpieczenia, zarządzanie kredytami, rozwój procesów windykacyjnych

 

Zakres merytoryczny konkursu

iP-m5T 08 lut , 2019 0 Comments

• Charakterystyka gałęzi transportu i ładunków.
• Podstawy zarządzania zapasami.
• Opakowania w systemach logistycznych.
• Terminologia logistyczna.
• Układy technologiczne magazynu.
• Rodzaje magazynów i budowli magazynowych.
• Zagospodarowanie przestrzeni magazynu.
• Urządzenia do składowania i przemieszczania towarów w magazynie.
• Dokumenty magazynowe.
• Formowanie ładunków.
• Klasyfikacja i struktura zapasów.
• Sposoby składowania towarów.
• Podstawowe moduły magazynowe.
• Dobór urządzeń do składowania i przemieszczania towarów w magazynie.
• Zarządzanie zamówieniami.
• Zarządzanie zakupami.
• Zarządzanie dostawami.
• Zarządzanie zapasami.
• Zarządzanie magazynem.
• Podstawowe terminy logistyczne w języku angielskim.
• Rodzaje transportu.
• Środki transportu.
• Zadania transportowe.
• Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym.
• Dokumenty transportowe.
• Planowanie działalności transportowej.
• Koszty transportu. Istota spedycji i działalności spedycyjnej.
• Zadania spedycyjne.
• Dokumenty spedycyjne.
• Planowanie działalności spedycyjnej.
• Logistyka zaopatrzenia.
• Logistyka produkcji.
• Logistyka dystrybucji. Informacja i komunikacja w systemach logistycznych.
• Infrastruktura dla usług logistycznych – centra logistyczne.

Literatura

Środki transportu A.28 Część 1
Autor: Radosław Kacperczyk
Wydawca: Difin

Środki transportu A.28.2 Część 2
Autor: Radosław Kacperczyk
Wydawca: Difin

Systemy logistyczne. Część 2
Autor: praca zbiorowa T. Nowakowski
Wydawca: Difin

Systemy logistyczne. Część 1
Autor: praca zbiorowa T. Nowakowski
Wydawca: Difin
Teresa Truś, Eugeniusz Januła. Ekonomika logistyki. Wydawnictwo Difin

Maciej Stajniak, Marcin Foltyński, Marcin Hajdul, Agnieszka Krupa. Transport i spedycja.
Wydawnictwo Instytut Logistyki i Magazynowania

Aleksander Niemczyk. Zapasy i magazynowanie. Tom 2 – Magazynowanie.
Wydawnictwo Instytut Logistyki i Magazynowania

Adam Wojciechowski, Łukasz Wojciechowski, Tadeusz Kosmatka, Infrastruktura
magazynowa i transportowa. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Logistyki Poznań

Regulamin

iP-m5T 08 lut , 2019 0 Comments

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURS MŁODYCH LOGISTYKÓW
Włocławek 202

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 • Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Logistyków jest Kujawska Wyższa Szkoła we Włocławku – Instytut Techniki i Logistyki oraz Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – Wydział Logistyki.
 • Prawo do udziału w Konkursie mają uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich typów. Tożsamość potwierdzają nauczyciele opiekunowie.
 • Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem Konkursu kierują osoby wskazane przez organizatorów.
 • Powołuje się Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatorów Konkursu, w składzie określonym w punkcie 3 niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy mogą zmienić grono Komisji Konkursowej z podaniem tej zmiany wszystkim zainteresowanym na poszczególnych etapach Konkursu.

 

 1. Cele konkursu

 

    Nadrzędnym celem Konkursu jest:

 • Rozbudzenie oraz rozwój wiedzy i umiejętności logistycznych wśród młodzieży.
 • Popularyzacja rozgrywek intelektualnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • Szerzenie zainteresowań logistyką jako prężnie się rozwijającą nowoczesną dziedziną wiedzy.

 

 1. Skład Komisji Konkursowej

 

 1. Skład:
 • Przewodniczący –Dziekan Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej – plk dr hab. Szymon Mitkow prof. WAT w Warszawie
 • Wiceprzewodniczący – Dyrektor Instytutu Techniki i Logistyki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku – dr inż. Mirosław Radwański
 • Członkowie
  mgr inż. Monika Otto
  mgr Monika Krzeszewska
  mgr inż. Anna Dzioba
 • Sekretarz – mgr Karolina Zalewska
 1. Zadania Komisji Konkursowej:
 • Wybór pytań testowych dla uczestników w I i II etapie Konkursu, spośród pytań przygotowanych przez organizatorów;
 • Ocena poprawności odpowiedzi udzielonych przez uczestników Konkursu
 • Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 • Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 1. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Konkurs zorganizowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
 2. W konkursie kwalifikowane będą także zespoły. Za zespół uważa się uczniów tej samej szkoły.
 3. Szkoły, które deklarują chęć uczestnictwa w konkursie proszone są o przesłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych drogą elektroniczną na formularzu w formie skanu do 12.2021 r.
 4. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel – opiekun uczniów za zgodą Dyrektora.
 5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu i potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Powołanie Komisji Szkolnej I etapu konkursu.

Eliminacje szkolne ze względu na zagrożenie epidemiologiczne realizowane będą w szkołach, do których uczęszczają zgłoszeni uczestnicy w formie  zdalnej.

a) Do podstawowych zadań Komisji Szkolnej w zakresie przeprowadzenia zawodów I stopnia należy:

  1. uwzględniając przepisy prawa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 komisja podejmuje decyzję w jakiej formie zostaną przeprowadzony konkurs (forma stacjonarna bądź online z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
  2. W przypadku wyboru formy stacjonarnej przygotowanie pracowni komputerowej- zorganizowanie odpowiedniej ilości pracowni i stanowisk, w stosunku do ilości zgłoszonych uczniów, które zapewni/ą warunki do samodzielnej pracy podczas rozwiązywania testu zawodów I stopnia, a także które będzie/będą spełniać wymogi reżimu sanitarnego związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  3. W przypadku realizacji konkursu w formie zdalnej należy wykorzystać dowolne narzędzie informatyczne umożliwiające przeprowadzenie testu wiedzy jednokrotnego wyboru oraz zapewniające jednolite, równe i obiektywne warunki rozwiązywania testu
  4. zachowanie poufności przesłanych testów użytych w zawodach I stopnia, aż do momentu rozpoczęcia zwodów I stopnia.
  5. zapewnienie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
  6. zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzenia konkursu,
  7. zabrania się natomiast udzielania odpowiedzi w czasie trwania testu,
  8. sprawdzenie testów napisanych przez uczniów wg klucza odpowiedzi, który zostanie przesłany na adresy e-mail wskazane w formularzach zgłoszeniowych szkół,
  9. odesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurslogistyczny@kswwloclawek.nazwa.pl następujących dokumentów: wypełniony elektronicznie protokół z wynikami zawodów oraz skan wydrukowanego z pliku edytowalnego protokołu, podpisanego przez Komisję Szkolną w terminie wskazanym przez Organizatora w Terminarzu.

 

 1. Zakres i zasady przeprowadzania Konkursu
 2. Konkurs obejmuje podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki, transportu, spedycji.
 3. Konkurs składa się z dwóch etapów: Testy przeznaczone na I etap konkursu zostaną przesłane drogą elektroniczną w ustalonym terminie.

Finał Konkursu, jeżeli warunki epidemiologiczne na to pozwolą  odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

W  przypadku wprowadzenia obostrzeń, które nie pozwolą na  przeprowadzenie Konkursu stacjonarnie, zostanie przyjęta forma zdalna Konkursu

 1. etap pierwszy – eliminacje szkolne– uczestnicy Konkursu będą rozwiązywać test online  jednokrotnego wyboru.
 2. etap drugi – finał – uczestnicy Konkursu będą rozwiązywać test wielokrotnego wyboru i zadanie praktyczne.

Terminarz:

Do 10.12. 2021 Przesłanie deklaracji szkół i list uczestników Konkursu do organizatora.

16.12.2021 Etap pierwszy – eliminacje szkolne.

22.12.2021 Przesłanie drogą elektroniczną przez Komisje Szkolną skanu protokołu konkursu

do 05.01.2022 Ogłoszenie wyników eliminacji i finalistów Konkursu.

10.03.2022 Finał konkursu

 

 1. Ogłoszenie wyników i nagrody

 

 1. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 03.2022 r. – jeżeli Finał Konkursu odbędzie się stacjonarnie.
 2. Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 3. Nagrody:
 4. a) za 1 miejsce – zwolnienie z czesnego przez cały okres (7 semestrów) trwania studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej oraz nagroda rzeczowa.
 5. b) za 2 miejsce – zwolnienie z czesnego przez okres 4 semestrów trwania studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej oraz nagroda rzeczowa.
 6. c) za 3 miejsce – zwolnienie z czesnego przez okres 2 semestrów trwania studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej oraz nagroda rzeczowa.
 7. d) nagroda dla opiekunów uczniów, którzy zdobyli 1, 2 i 3 miejsce w finale, a także opiekuna najlepszego zespołu Konkursu – 50% czesnego za wybrane studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej.
 8. Laureaci nie mogą żądać wymiany nagrody na inną.
 9. Laureaci nie mogą przenosić praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się ze zwycięzcami Konkursu i ich rezygnacją z odbioru nagród.

 

 1. Postanowienia końcowe
 • Organizator może wykluczyć uczestnika/zespół z udziału w Konkursie w przypadku poważnego naruszenia przez uczestnika/zespół postanowień niniejszego Regulaminu
 • Wszelkie informacje dotyczące Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Logistyków wraz z formularzem zgłoszenia zamieszczone są na stronie internetowej: ksw.wloclawek.pl/konkurslogistyczny
 • e- mail do organizatora Konkursu:
  konkurslogistyczny@kswwloclawek.nazwa.pl
 • Skan formularza zgłoszeniowego wraz ze skanem listy uczestników należy przesłać drogą e-mail na adres wskazany wyżej.
 • Kontakt telefoniczny do sekretarza konkursu Pani Karoliny Zalewskiej  660 718 341
 • Organizator Konkursu ma prawo wykorzystać dane osobowe i wizerunek uczestnika w celach informacyjnych, związanych z organizacją i przebiegiem konkursu za pomocą środków masowego przekazu, w tym mediów elektronicznych.

Ogólnopolski Konkurs Młodych Logistyków

iP-m5T 08 lut , 2019 0 Comments

 

wat logo       logo ksw

 

Instytut Techniki i Logistyki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku wraz z Wydziałem Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie organizują już po raz siódmy Konkurs Młodych Logistyków. Tegoroczna edycja konkursu ma zasięg ogólnopolski. Celem konkursu jest rozbudzenie oraz rozwój wiedzy i umiejętności logistycznych wśród młodzieży.
Konkurs obejmuje podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki, transportu, spedycji.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
• Etap pierwszy – eliminacje szkolne – uczestnicy Konkursu będą rozwiązywać pisemny test jednokrotnego wyboru.
• Etap drugi – Finał – uczestnicy Konkursu będą rozwiązywać pisemny test jednokrotnego wyboru i zadania praktyczne.

Terminarz:

 • do 10.12.2021 r. przesłanie deklaracji szkół i list uczestników Konkursu do organizatora.
 • 16.12.2021 r. Etap pierwszy – eliminacje szkolne.
 • 22.12.2021 r. Przesłanie drogą elektroniczną przez Komisję Szkolną skanu protokołu konkursu.
 • do 05.01.2022 r. Ogłoszenie wyników eliminacji i finalistów Konkursu
 • 10.03.2022 r. Finał konkursu

Zakres merytoryczny konkursu

POBIERZ Regulamin
POBIERZ Zgłoszenie uczestników
POBIERZ Zgłoszenie szkoły

Skip to content