Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

3 semestry – 660 godzin

Studia podyplomowe z zakresu Surdopedagogiki wyposażą słuchaczy w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczo-opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi. Słuchacz zostanie wyposażony w umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku. W trakcie studiów podyplomowych zostanie również ukazana specyfika procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu. Studia podyplomowe umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacji do pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami z wadą słuchu, nauczycielom wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem, wychowawcom zatrudnionym w internatach, placówkach; logopedom, psychologom i pedagogom szkolnym. Uczestnicy studiów podyplomowych poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością słuchową.

Skip to content