Ekonomia

iP-m5T 24 paź , 2018 0 Comments

Na kierunku Ekonomia prowadzone są studia pierwszego stopnia (licencjackie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

50Absolwent kierunku Ekonomia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Ekonomia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku to kierunek z wieloletnią tradycją kształcenia oraz dużym dorobkiem naukowo-badawczym. Jakość kształcenia zapewnia profesjonalna i legitymująca się znacznym dorobkiem naukowym kadra wykładowców. Wielu z nich to również doświadczeni praktycy związani zawodowo z gospodarką.

W roku 2007 Ekonomia dołączyła do grona kierunków pozytywnie ocenionych przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Oznacza to potwierdzenie jakości kształcenia oraz właściwych warunków studiowania na tym kierunku. Program kształcenia na Ekonomii oparty został na sprawdzonych przez wiele lat wzorach dydaktycznych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i trendów na rynku pracy. Ma on również zapewnić absolwentom możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła w 2013 roku kierunek Ekonomia prowadzony przez Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Zgodnie z treścią wydanej przez PKA uchwały, Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe oraz organizacyjne konieczne do właściwego prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia.

Budownictwo

iP-m5T 24 paź , 2018 0 Comments

Na kierunku Budownictwo prowadzone są studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

Uchwałą Nr 465/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 września 2017 r. kierunek Budownictwo uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Zgodnie z opinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kierunek Budownictwo spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku Budownictwo studiów pierwszego stopnia. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

iP-m5T 24 paź , 2018 0 Comments

Na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy prowadzone są studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

Absolwent po ukończeniu 7-semestralnych studiów otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku jest pierwszą uczelnią wyższą w województwie kujawsko-pomorskim, która uruchomiła ten kierunek studiów.

Program kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy oparty został na sprawdzonych wzorach dydaktycznych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i trendów na rynku pracy. Ma on również zapewnić absolwentom możliwość kontunuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

 

Administracja

iP-m5T 19 paź , 2018 0 Comments

Na kierunku Administracja prowadzone są studia pierwszego stopnia. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Administracja w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku to kierunek z wieloletnią tradycją kształcenia oraz aktywnością naukowo-badawczą.

W roku 2008 Administracja dołączyła do grona kierunków pozytywnie ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną. Oznacza to potwierdzenie jakości kształcenia oraz właściwych warunków studiowania na tym kierunku.

Uchwałą Nr 930/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 września 2021 r.  kierunek Administracja ponownie uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Zgodnie z opinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kierunek Administracja spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów uczenia się oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku Administracja studiów pierwszego stopnia. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Program kształcenia na kierunku Administracja oparty został na sprawdzonych przez wiele lat wzorach dydaktycznych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i trendów na rynku pracy. Ma on również zapewnić absolwentom możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

 

Pedagogika

iP-m5T 25 wrz , 2018 0 Comments

Bonus dla naszych Absolwentów!

Absolwenci KSW rozpoczynający studia II stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2022/2023 będą mieli obniżone o 10% czesne na I roku studiówNa kierunku Pedagogika prowadzone są studia drugiego stopnia (magisterskie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

Pedagogika to najstarszy kierunek Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku o ugruntowanej i wysoko cenionej pozycji.
W roku 2010 Pedagogika po raz drugi poddana była ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek ten ponownie otrzymał ocenę pozytywną, co potwierdza jakość prowadzonego kształcenia oraz warunki studiowania.
Program kształcenia na kierunku Pedagogika oparty został na sprawdzonych przez wiele lat wzorach dydaktycznych, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i trendów na rynku pracy.
Jakość kształcenia zapewnia profesjonalna i legitymująca się znaczącym dorobkiem naukowym kadra wykładowców. Wielu z nich to doświadczeni praktycy, związani zawodowo z problematyką edukacji i kształcenia pedagogicznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniającym  rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1769) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach będzie posiadała osoba, która ukończyła:

  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, i posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.

Pod pojęciem pedagogiki specjalnej mieszczą się następujące kierunki studiów/ specjalizacji:

1.    Rewalidacja (niegdysiejsza nazwa „pedagogiki specjalnej”);
2.    Resocjalizacja;
3.    Surdopedagogika;
4.    Tyflopedagogika;
5.    Oligofrenopedagogika;
6.    Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
7.    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
8.    Pedagogika resocjalizacyjna;
9.    Pedagogika zdolnych i uzdolnionych;
10.  Logopedia tylko jeśli są to studia pięcioletnie, dające tytuł magistra pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedia;
11.  Pedagogika korekcyjna.

Pedagogika

iP-m5T 25 wrz , 2018 0 Comments

Na kierunku Pedagogika można wybrać studia pierwszego stopnia (licencjackie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

Absolwent Pedagogiki otrzymuje tytuł zawodowy licencjata po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

Pedagogika w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku to najstarszy o ugruntowanej i wysoko cenionej pozycji kierunek studiów.

W roku 2010 Pedagogika po raz drugi poddana była ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek ten ponownie otrzymał ocenę pozytywną, co potwierdza jakość prowadzonego kształcenia oraz warunki studiowania.

Program kształcenia na kierunku Pedagogika oparty został na sprawdzonych przez wiele lat wzorach dydaktycznych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i trendów na rynku pracy.

Jakość kształcenia zapewnia profesjonalna i legitymująca się znaczącym dorobkiem naukowym kadra wykładowców. Wielu z nich to doświadczeni praktycy związani zawodowo z problematyką edukacji i kształcenia pedagogicznego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniającym  rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1769) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach będzie posiadała osoba, która ukończyła:

  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, i posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.

Pod pojęciem pedagogiki specjalnej mieszczą się następujące kierunki studiów/ specjalizacji:

1.    Rewalidacja (niegdysiejsza nazwa „pedagogiki specjalnej”);
2.    Resocjalizacja;
3.    Surdopedagogika;
4.    Tyflopedagogika;
5.    Oligofrenopedagogika;
6.    Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
7.    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
8.    Pedagogika resocjalizacyjna;
9.    Pedagogika zdolnych i uzdolnionych;
10.  Logopedia tylko jeśli są to studia pięcioletnie, dające tytuł magistra pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedia;
11.  Pedagogika korekcyjna.

 

 

 

Skip to content