Proobronność

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

2 semestry

Celem studiów jest nabycie umiejętności praktycznych z zakresu procesów zachodzących w obszarze proobronności. Umożliwią m. in. sprawne generowanie oraz wdrażanie procedur w zakresie realizacji zadań związanych z działaniami proobronnymi na poziomie zespołów decyzyjnych oraz realizacyjnych. Zdobyte zdolności oraz umiejętności praktyczne z tego zakresu umożliwią m. in. Sprawne generowanie oraz wdrażanie procedur w zakresie realizacji zadań związanych z działaniami proobronnymi na poziomie zespołów decyzyjnych oraz realizacyjnych.

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

2 semestry

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez studenta umiejętności praktycznych z zakresu diagnozowania specyficznych problemów opiekuńczo-wychowawczych w środowisku szkolnym i rodzinnym, nabycie praktycznych umiejętności projektowania i animacji działań opiekuńczo-wychowawczych w różnych środowiskach, realizacji programów pomocowych oferowanych przez instytucje samorządowe, rządowe i pozarządowe poszerzy swoje kompetencje społeczne w obszarach komunikacji interpersonalnej i profesjonalnej współpracy ze specjalistami z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej, aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania opiekuńczo-wychowawcze.

Logistyka służb mundurowych

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

2 semestry – 160 godzin
Liczba punktów ECTS – 60

Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest przy­go­to­wa­nie słu­cha­czy, bę­dą­cych ofi­ce­ra­mi lub pod­ofi­ce­ra­mi w służ­bach mun­du­ro­wych a tak­że oso­by za­in­te­re­so­wa­ne służ­bą w ta­kich jed­nost­kach, do ob­ję­cia sta­no­wisk służ­bo­wych w dzia­łach i pio­nach lo­gi­stycz­nych. Stu­dia sta­no­wią przy­go­to­wa­nie do wy­ko­ny­wa­nia głów­nych za­dań ko­mó­rek lo­gi­stycz­nych w ta­kich służ­bach jak woj­sko i po­li­cja, do ja­kich na­le­ży mię­dzy in­ny­mi pro­wa­dze­nie go­spo­dar­ki ma­te­ria­ło­wo-tech­nicz­nej, ko­or­dy­no­wa­nie dzia­łal­no­ści in­we­sty­cyj­nej, re­mon­to­wej i ob­ro­tu nie­ru­cho­mo­ścia­mi, a tak­że pro­wa­dze­nie po­stę­po­wań ad­mi­ni­stra­cyj­nych.

Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla mun­du­ro­wych oraz cy­wil­nych pra­cow­ni­ków służb, pra­cu­ją­cych w pio­nach i ko­mór­kach lo­gi­stycz­nych od­po­wia­da­ją­cych za za­opa­trze­nie, ma­ga­zy­no­wa­nie i dys­try­bu­cję dóbr istot­nych z punk­tu wi­dze­nia pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia ca­łych pod­mio­tów. Stu­dia są tak­że ofer­tą dla pra­cow­ni­ków ko­mó­rek lo­gi­stycz­nych, któ­rzy swo­je prak­tycz­ne do­świad­cze­nia chcą uzu­peł­nić o ak­tu­al­ną wie­dzę o roz­wo­ju lo­gi­sty­ki oraz osób, któ­re chcą pod­jąć pra­cę na sta­no­wi­skach zwią­za­nych z lo­gi­sty­ką. Ad­re­sa­ta­mi stu­diów mo­gą być tak­że przed­sta­wi­cie­le ka­dry za­rzą­dza­ją­cej śred­nie­go szcze­bla, za­in­te­re­so­wa­ni po­sze­rze­niem wie­dzy oraz oso­by za­in­te­re­so­wa­ne sa­mo­do­sko­na­le­niem i pod­no­sze­niem wła­snych kwa­li­fi­ka­cji.

Pro­gram stu­diów obej­mu­je za­po­zna­nie słu­cha­czy z teo­re­tycz­ną jak i prak­tycz­ną wie­dzą na te­mat lo­gi­sty­ki ro­zu­mia­nej ja­ko pro­ces pla­no­wa­nia, re­ali­zo­wa­nia i kon­tro­lo­wa­nia spraw­ne­go i efek­tyw­ne­go eko­no­micz­nie prze­pły­wu to­wa­rów, ma­te­ria­łów i in­nych wy­ro­bów za­bez­pie­cza­ją­cych   pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie fir­my, przed­się­bior­stwa lub in­nej jed­nost­ki. W ra­mach stu­diów słu­cha­cze bę­dą mie­li oka­zję za­zna­jo­mić się z za­sa­da­mi or­ga­ni­za­cji pio­nów lo­gi­stycz­nych od­po­wia­da­ją­cych za dzia­ła­nia służb mun­du­ro­wych. Słu­cha­cze po­zna­ją in­no­wa­cyj­ne me­to­dy or­ga­ni­zo­wa­nia     za­opa­trze­nia, ma­ga­zy­no­wa­nia, trans­por­tu i dys­try­bu­cji we­wnątrz jed­no­stek pla­no­wa­nia oraz efek­tyw­ne­go za­rzą­dza­nia za­pa­sa­mi co jest nie­zwy­kle  istot­ne z punk­tu wi­dze­nia funk­cjo­no­wa­nia da­nej jed­nost­ki lub służ­by.

Logistyka

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

2 semestry – 220 godzin

Studia podyplomowe skierowane są dla: osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji w kierunku logistyki, a także tych, którzy zamierzają uczyć logistyki w szkołach średnich, osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką, osób, dla których logistyka może się stać ciekawym wyzwaniem zawodowym, kadry zarządzającej zainteresowanej poszerzeniem wiedzy, pracowników komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą o rozwoju logistyki.

Słuchaczami studiów mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów: licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

Absolwent studiów podyplomowych Logistyka zdobywa i udoskonali wiedzę w zakresie logistyki. Program oparty na solidnych podstawach logistyki, zorientowany na jej aktualne trendy i kierunki rozwoju. Doświadczenie naszych wykładowców — kadry naukowej i konsultantów praktyków oraz dobór programu nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny i dobre przygotowanie słuchaczy, a program studiów nawiązuje do najlepszych wzorców kształcenia logistycznego, umożliwiając zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji niezbędnych przy kolejnych awansach zawodowych. Przewidywany tok studiów obejmuje dwa semestry studiów, w ramach których realizowane będzie 220 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów oraz aktywnych form zajęć (ćwiczenia, warsztaty, seminaria). 

Kadry i płace

iP-m5T 14 sty , 2019 0 Comments

2 semestry – 180 godzin

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach oraz czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie.

 

 

Doradztwo zawodowe

iP-m5T 14 sty , 2019 0 Comments

2 semestry

Studia podyplomowe zaprojektowano celem wyposażenia słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu orientacji, poradnictwa oraz doradztwa zawodowego. Absolwenci uzyskają przygotowanie do działalności doradczej dla osób poszukujących pracy czy tych, którzy chcą efektywnie zaplanować i realizować określoną ścieżkę rozwoju zawodowego na każdym — także bardziej zawansowanym — etapie kariery zawodowej, z uwzględnieniem sytuacji życiowej czy sytuacji na rynku pracy.

Słuchacze nabywają umiejętności w zakresie pomocy osobom bezrobotnym, uczą się diagnozowania i rozpoznawania rynku pracy, nabywają sprawności dotyczące stosowania nowoczesnych technik doradztwa i aktywizacji zawodowej.

Absolwenci powyższych studiów podyplomowych zdobędą przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą w charakterze doradcy zawodowego, w zakresie prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z obszaru poradnictwa edukacyjnego i preorientacji zawodowej celem projektowania i wspierania ścieżki edukacyjno-zawodowej adekwatnie do możliwości systemu edukacyjnego, indywidualnych predyspozycji uczniów, także o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

iP-m5T 14 sty , 2019 0 Comments

2 semestry – 210 godzin

Nowelizacja przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związana z włączeniem Polski w struktury Unii Europejskiej wymaga od pracowników służb BHP posiadania odpowiednich kwalifikacji w tej dziedzinie. Jedynie absolwenci studiów z zakresu BHP mają prawo wykonywania zadań służb bhp oraz zajmowania kierowniczych stanowisk w komórkach organizacyjnych tych służb.

Administracja samorządowa

iP-m5T 14 sty , 2019 0 Comments

2 semestry – 240 godzin

Studia te polegają na wyposażeniu studiujących w nowoczesną wiedzę z zakresu administracji, postępowania administracyjnego, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, kontroli w administracji, partnerstwa w administracji itp.

Fizjoterapia

iP-m5T 04 lis , 2018 0 Comments

Kształcenie na kierunku Fizjoterapia odbywać się będzie na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

Studia adresowane są do osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych, które uniemożliwiają wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. Absolwent otrzyma tytuł zawodowy magistra.

Absolwent kierunku Fizjoterapia uzyska wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach służby zdrowia – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Ponadto Absolwent kierunku Fizjoterapia:

  • przestrzega zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka,
  • dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności osób w różnym wieku w związku z utraconą, obniżoną wskutek chorób lub urazów wydolnością organizmu,
  • wykonuje w sposób nienaganny wszelkie zabiegi fizjoterapeutyczne – dostosowuje swoje działania do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii,
  • współpracuje z członkami zespołu na rzecz doskonalenia jakości świadczeń.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej). Jednocześnie opanuje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie się swobodnie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. 

Skip to content