Studia I stopnia

Logopedia

OFERTA KSZTAŁCENIA

Organizator:
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych


Tryb studiów:

stacjonarne
niestacjonarne


Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Na kierunku Logopedia prowadzone są studia pierwszego stopnia (licencjackie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

50

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 206/2017 z dnia 25 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowało wniosek Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku o nadanie Wydziałowi Nauk Pedagogicznych uprawnień do prowadzenia na kierunku Logopedia kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Podstawą opinii jest pozytywna ocena przedstawionej koncepcji i programu kształcenia, w szczególności efektów kształcenia właściwych dla profilu praktycznego oraz sposobu ich weryfikacji, warunków w jakich proces kształcenia będzie realizowany, oraz możliwość zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. 

Opłaty

Wysokość czesnego na I roku I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020:
Na I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje 50% zniżki w czesnym.
3 raty po 150,00 zł (w miesiącach: X, XI, XII) i 2 raty po 255,00 zł (w miesiącach: I, II) – PROMOCJA !

Wysokość czesnego na I roku II semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020:
2 raty po 300,00 zł (w miesiącach: III, IV) i 1 rata po 450,00 zł w miesiącu maju.

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020:
Czesne można wpłacać w jeden zadeklarowany przez Studenta sposób:
1 rata – 3.100,00 zł lub
2 raty po 1.600,00 zł lub
4 raty po 825,00 zł lub
6 rat po 400,00 zł (w miesiącach: X,XI,XII,I,III,IV) i 2 raty po 550,00 zł (w miesiącach II,V)

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

przyprowadź na studia

Program Przyprowadź na Studia obejmujący:
1) obniżone o 30% czesne dla studentów, którzy pozyskają jedną osobę na I rok studiów I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie
2) obniżone do 50 % czesne dla studentów, którzy pozyskają dwie osoby na I rok studiów I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie
3) w przypadku pozyskania każdej następnej osoby czesne obniżone o kolejne 10 % dla studentów, którzy pozyskają co najmniej trzy osoby na I rok studiów I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie (Łączna kwota zniżek nie może przekroczyć kwoty czesnego za rok akademicki 2019/2020)

stypendium socjalne

Program Socjalny Żak obejmujący:
1) stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,
2) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
3) zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.

program rodzina Program Studencka Rodzina obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice – dziecko, małżeństwo.
program dobry start Program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia do 30 września 2021 r. na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie
program aktywny student

Program Aktywny Student obejmujący:
1) obniżone do 25% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji w danym roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna,
2) obniżone do 25% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku.

program dwa dyplomy Program Dwa dyplomy równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób rozpoczynających jednocześnie dwa kierunki studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku).
dyplom podyplomowe Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób rozpoczynających jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).
absolwent zsa

Program KSW dla Absolwentów Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obejmujący:
1) 20% zniżki na czesne od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich,
2) 20% zniżki na czesne przez cały czas trwania studiów dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

program najlepszy student Stypendium Rektora KSW we Włocławku dla najlepszych studentów przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.
stypendium sportowe Stypendium sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów uzyskujących wysokie wyniki sportowe.
primus inter pares Coroczne nagrody Primus Inter Pares przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW we Włocławku przepisami.

Proponowane specjalności

• Logopedia z terapią pedagogiczną
• Logopedia przedszkolna
• Logopedia szkolna

Krótka charakterystyka proponowanych specjalności

Logopedia przedszkolna

Absolwent kierunku Logopedia na specjalności Logopedia przedszkolna zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na efektywne wykonywanie zadań logopedy wobec dzieci w wieku przedszkolnym. Studia ukierunkowane są na wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności znaczące w kontekście pragmatyki logopedycznej – w zakresie terminologicznym, definicyjnym, metodycznym i instytucjonalnym. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie etnogenezy i patogenezy zaburzeń mowy, ich rozpoznawania, zapobiegania oraz usuwania, a także doskonalenia mowy prawidłowej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie:
– w placówkach oświatowych (w żłobkach, przedszkolach),
– w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Absolwent jest też przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Logopedia z terapią pedagogiczną

Absolwent kierunku Logopedia na specjalności Logopedia z terapią pedagogiczną zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na efektywne wykonywanie zadań logopedy i terapeuty pedagogicznego w przedszkolu, szkole i placówce opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci i uczniów ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Studia ukierunkowane są na wyposażenie w wiadomości i umiejętności znaczące w kontekście pragmatyki logopedycznej i terapii pedagogicznej – w zakresie terminologicznym, definicyjnym, metodycznym, instytucjonalnym. Rozwija umiejętność stosowania nabytej wiedzy z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej oraz diagnozy i terapii pedagogicznej (w ramach realizowanych w przedszkolu szkole i placówce zajęć specjalistycznych: logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych), powiązanych z nią dyscyplin naukowych w działaniach praktycznych wobec dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Po ukończonych studiach na specjalności Logopedia z terapią pedagogiczną absolwenci uzyskają możliwość podjęcia pracy m.in. w:
– przedszkolach, szkołach, integracyjnych i specjalnych (publicznych i niepublicznych),
– placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
– innych placówkach, w których udzielanie pomocy logopedycznej i terapeutycznej
(w ramach m.in. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych) dzieciom w wieku przedszkolnym
i szkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych, należy do ich zadań statutowych,
– w ramach prywatnych gabinetów terapeutycznych (udzielając pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
Absolwent jest też przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Logopedia szkolna

Absolwent kierunku Logopedia na specjalności Logopedia szkolna zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na efektywne wykonywanie zadań logopedy wobec dzieci w wieku szkolnym. Studia ukierunkowane są na wyposażenie w wiadomości i umiejętności znaczące w kontekście pragmatyki logopedycznej – w zakresie terminologicznym, definicyjnym, metodycznym, instytucjonalnym. Rozwija umiejętność stosowania nabytej wiedzy z zakresu logopedii i powiązanych z nią dyscyplin naukowych w działaniach praktycznych wobec dzieci w wieku szkolnym.
Po ukończonych studiach na specjalności Logopedia szkolna absolwenci uzyskają możliwość podjęcia pracy m.in. w:
-szkołach masowych, integracyjnych i specjalnych (publicznych i niepublicznych);
– ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych;
– zespołach wczesnego wspomagania i ośrodkach wczesnej interwencji,
– placówkach pieczy zastępczej, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych;
– innych placówkach, w których udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom w wieku szkolnym należy do zadań statutowych na stanowisku logopedy.
Absolwent jest też przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Warunki przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

• Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w terminie do dnia 30 września 2019 r.
• Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 100 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi)

Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

• Opłata wpisowa na studia wynosi 100 zł.
• Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od odpowiedniej liczby osób – decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału.
• Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 9/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020.

Wymagane dokumenty

•        podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni – dostępne w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku lub do pobrania TUTAJ (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie „zapisz element docelowy jako…”),

•        kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),

•        kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),

•        2 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,

•        fotografia w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli)) nagrana na płytę CD lub DVD,

•        kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej 100 zł na studia, (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów) na numer konta:
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku:
57 9550 0003 2001 0070 4777 0001

Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

•        kopia dowodu wpisowego 100 zł (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia), na numer konta
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku:
57 9550 0003 2001 0070 4777 0001,

•        kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),

•        dowód osobisty, a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia do wglądu przy składaniu dokumentów.

* dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego

Gdzie uzyskać więcej informacji:

Biuro Rekrutacyjne
ul. Okrzei 94 A, pok. nr 5 (parter)
tel. 660 714 884
e-mail: rekrutacja@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy Biura Rekrutacyjnego
poniedziałek – piątek 9.00- 14.00
sobota 10.00-14.00

W dniach 14-15 sierpnia br. Biuro Rekrutacyjne nieczynne.

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: