Studia I stopnia

Ekonomia

Organizator:
OLD_ Wydział Nauk Społecznych i Technicznych


Tryb studiów:

stacjonarne
niestacjonarne


Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Studia I stopnia na kierunku: Ekonomia

Na kierunku Ekonomia prowadzone są studia pierwszego stopnia (licencjackie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

50Absolwent kierunku Ekonomia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Ekonomia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku to kierunek z wieloletnią tradycją kształcenia oraz dużym dorobkiem naukowo-badawczym. Jakość kształcenia zapewnia profesjonalna i legitymująca się znacznym dorobkiem naukowym kadra wykładowców. Wielu z nich to również doświadczeni praktycy związani zawodowo z gospodarką.

W roku 2007 Ekonomia dołączyła do grona kierunków pozytywnie ocenionych przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Oznacza to potwierdzenie jakości kształcenia oraz właściwych warunków studiowania na tym kierunku. Program kształcenia na Ekonomii oparty został na sprawdzonych przez wiele lat wzorach dydaktycznych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i trendów na rynku pracy. Ma on również zapewnić absolwentom możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła w 2013 roku kierunek Ekonomia prowadzony przez Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Zgodnie z treścią wydanej przez PKA uchwały, Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe oraz organizacyjne konieczne do właściwego prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia.

Opłaty

Wysokość czesnego na I roku I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020:
Na I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje 50% zniżki w czesnym.
3 raty po 225,00 zł (w miesiącach: X, XI, XII) i 2 raty po 337,50 zł (w miesiącach: I, II) – PROMOCJA !

Wysokość czesnego na I roku II semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020:
2 raty po 450,00 zł (w miesiącach: III, IV) i 1 rata po 675,00 zł w miesiącu maju.

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020:
Czesne można wpłacać w jeden zadeklarowany przez Studenta sposób:
1 rata – 3.200,00 zł lub
2 raty po 1.650,00 zł lub
4 raty po 850,00 zł lub
6 rat po 400,00 zł (w miesiącach: X,XI,XII,I,III,IV) i 2 raty po 600,00 zł (w miesiącach II,V)

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

przyprowadź na studia

Program Przyprowadź na Studia obejmujący:
1) obniżone o 30% czesne dla studentów, którzy pozyskają jedną osobę na I rok studiów I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie
2) obniżone do 50 % czesne dla studentów, którzy pozyskają dwie osoby na I rok studiów I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie
3) w przypadku pozyskania każdej następnej osoby czesne obniżone o kolejne 10 % dla studentów, którzy pozyskają co najmniej trzy osoby na I rok studiów I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie (Łączna kwota zniżek nie może przekroczyć kwoty czesnego za rok akademicki 2019/2020)

stypendium socjalne

Program Socjalny Żak obejmujący:
1) stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,
2) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
3) zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.

program rodzina Program Studencka Rodzina obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice – dziecko, małżeństwo.
program dobry start Program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia do 30 czerwca 2019 r. na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie
program aktywny student

Program Aktywny Student obejmujący:
1) obniżone do 25% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji w danym roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna,
2) obniżone do 25% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku.

program dwa dyplomy Program Dwa dyplomy równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób rozpoczynających jednocześnie dwa kierunki studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku).
dyplom podyplomowe Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób rozpoczynających jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).
absolwent zsa

Program KSW dla Absolwentów Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obejmujący:
1) 20% zniżki na czesne od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich,
2) 20% zniżki na czesne przez cały czas trwania studiów dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

program najlepszy student Stypendium Rektora KSW we Włocławku dla najlepszych studentów przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.
stypendium sportowe Stypendium sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów uzyskujących wysokie wyniki sportowe.
primus inter pares Coroczne nagrody Primus Inter Pares przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW we Włocławku przepisami.

Warunki przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

• Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w terminie do dnia 30 września 2019 r.
• Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 100 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi)

Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

• Opłata wpisowa na studia wynosi 100 zł.
• Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od odpowiedniej liczby osób – decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału.
• Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 9/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020.

Wymagane dokumenty

•        podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni – dostępne w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku lub do pobrania TUTAJ (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie „zapisz element docelowy jako…”),

•        kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),

•        kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),

•        2 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,

•        fotografia w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli)) nagrana na płytę CD lub DVD,

•        kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej 100 zł na studia, (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów) na numer konta:
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku:
57 9550 0003 2001 0070 4777 0001

Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

•        kopia dowodu wpisowego 100 zł (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia), na numer konta Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku: 57 9550 0003 2001 0070 4777 0001,

•        kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),

•        dowód osobisty, a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia do wglądu przy składaniu dokumentów.

* dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego

Proponowane specjalności

  • Ekonomia w służbie zdrowia – NOWOŚĆ!
  • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – NOWOŚĆ!
  • Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość

Krótka charakterystyka proponowanych specjalności

Ekonomia w służbie zdrowia

Program studiów realizowany na tej specjalności pozwala studentowi na poszerzenie wiedzy w zakresie  organizacji i funkcjonowania  instytucji publicznych  realizujących zadania z zakresu   gospodarki  finansowej.  Absolwent posiada wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii i jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi stosować nowoczesne metody obliczeniowe oraz pozyskiwać i analizować informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji operacyjnych. Łączy umiejętność identyfikacji i analizy zjawisk ekonomicznych z wiedzą pozwalającą wypracować metody oraz techniki wykorzystania ich do pracy w  zarządzaniu placówkami służby  zdrowia i w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz  do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególny nacisk położony jest na finansową stronę działalności instytucji publicznych.    Przykład mogą tu stanowić następujące przedmioty: sprawozdawczość i analiza finansowa, finanse przedsiębiorstwa, rachunkowość,  gospodarowanie  zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi w przedsiębiorstwie. Studenci poznają również zasoby wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu oraz  systemów komputerowych w księgowości. Student potrafi stosować nowoczesne metody obliczeniowe oraz pozyskiwać i analizować informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji  na stanowiskach szczebla operacyjnego.  Jest przygotowany do pracy w zespołach wykorzystujących kreatywność i innowacyjność oraz umiejętność  porozumiewania się na poziomie analitycznym i realizacji zadań zespołowych, wykorzystujących umiejętności stosowania nowoczesnego oprogramowania.  Łączy umiejętności identyfikacji i analizy zjawisk ekonomicznych z wiedzą pozwalającą wypracować metody i techniki wykorzystywania ich w działalności gospodarczej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz  umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii.  Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Ekonomika i organizacja  przedsiębiorstw

Program studiów realizowany na tej specjalności pozwala studentowi na poszerzenie wiedzy w zakresie  organizacji i funkcjonowania  przedsiębiorstw  realizujących zadania z zakresu   gospodarki  finansowej.  Szczególny nacisk położony jest na finansową stronę działalności przedsiębiorstw   jako barometru sprawności jego funkcjonowania , a co za tym idzie płynności przebiegu podstawowych procesów, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie. Przykład mogą tu stanowić następujące przedmioty: sprawozdawczość i analiza finansowa, finanse przedsiębiorstwa, rachunkowość,  gospodarowanie  zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi w przedsiębiorstwie. Studenci poznają również zasoby wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu oraz  systemów komputerowych w księgowości. Student potrafi stosować nowoczesne metody obliczeniowe oraz pozyskiwać i analizować informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji operacyjnych. Łączy umiejętności identyfikacji i analizy zjawisk ekonomicznych z wiedzą pozwalającą wypracować metody i techniki wykorzystywania ich w działalności gospodarczej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz  umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii, poznaje bliższe i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa, które warunkuje praktycznie wszystkie decyzje, jakie w nim zapadają. Student jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prywatnych oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach  operacyjnych i analitycznych oraz menedżerskich średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach działających na rynkach międzynarodowych . Jest przygotowany do pracy w zespołach wykorzystujących kreatywność i innowacyjność, umiejętność porozumiewania się na poziomie analitycznym i realizacji zadań zespołowych wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjne. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Finanse  przedsiębiorstw i rachunkowość

Program studiów realizowany na tej specjalności pozwala studentowi na poszerzenie wiedzy w zakresie  organizacji i funkcjonowania  przedsiębiorstw  realizujących zadania z zakresu   gospodarki  finansowej.  Szczególny nacisk położony jest na finansową stronę działalności przedsiębiorstw   jako barometru sprawności jego funkcjonowania , a co za tym idzie płynności przebiegu podstawowych procesów, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie. Przykład mogą tu stanowić następujące przedmioty: sprawozdawczość i analiza finansowa, finanse przedsiębiorstwa, rachunkowość,  gospodarowanie  zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi w przedsiębiorstwie. Studenci poznają również zasoby wykorzystania nowoczesnego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do pracy w księgowości  oraz do prac związanych ze zbiorami informacji. Student potrafi stosować nowoczesne metody obliczeniowe oraz pozyskiwać i analizować informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji operacyjnych. Łączy umiejętności identyfikacji i analizy zjawisk ekonomicznych z wiedzą pozwalającą wypracować metody i techniki wykorzystywania ich w działalności gospodarczej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz  umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii, poznaje bliższe i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa, które warunkuje praktycznie wszystkie decyzje, jakie w nim zapadają. Student jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prywatnych oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach operacyjnych i analitycznych  oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.  Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumenty

Biuro Rekrutacyjne
ul. Okrzei 94A, pok. nr 3
87-800 Włocławek
tel. 660 714 884
e-mail: rekrutacja@ksw.wloclawek.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8.00-16.00
sobota 8.00-13.00

Rafał Kinasiewicz

Absolwent kierunku Ekonomia

Stanąłem przed wyborem uczelnia państwowa czy prywatne. Ktoś ze znajomych powiedział, że państwowa (większy prestiż). Ja wybrałem KSW i kierunek ekonomia. I… nie żałuję! Dla mnie studia na kierunku ekonomia to była przede wszystkim fascynująca przygoda poszerzającą znajomości, a przede wszystkim wiedzę. Poznałem tutaj fantastycznych ludzi, zarówno studentów, jak i wykładowców. O studentach nie będę pisał, bo każdy wie jak to jest. Jeśli chodzi o wykładowców, to dzięki nim tak naprawdę chciało mi się przychodzić na zajęcia.

Kadra profesjonalna i wymagająca (nie ma co się dziwić, w końcu to nie podstawówka), ale zarazem ludzie życzliwi i znajdujący czas dla studenta. Zawsze mogłem liczyć na ich zrozumienie i pomoc w każdej sprawie. Osobiście polecam KSW i kierunek ekonomia.

OFERTA KSZTAŁCENIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709