Zeszyty Naukowe WSHE, t. X, seria E: Ochrona Środowiska, z. 2: „Antropogeniczne przemiany dolin rzecznych pod wpływem zabudowy hydrotechnicznej”

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Kolejny tom „Zeszytów Naukowych” zawiera materiały z dziedziny ochrony środowiska. Nosi tytuł „Antropogeniczne przemiany dolin rzecznych pod wpływem zabudowy hydrotechnicznej” — Wpływ stopni wodnych na środowisko fluwialne — wybrane problemy (Z. Babiński), Niejednoznacznie ekologiczny wpływ zbiorników zaporowych na rzeki (R.S. Chalov), Wpływ stopnia wodnego „Włocławek” na jakość wody i na hydrobiologię Wisły (A. Giziński), Antropogeniczne czynniki zmian reżimu hydrologicznego dolnej Wisły na przykładzie stopnia wodnego
„Włocławek” (Z. Brenda), Zbiornik Włocławek jako basen sedymentacyjny Wisły (M. Banach), Wpływ antropogeniczny na systemy hydrologiczne (N.B. Barysznikow), Reżim hydrologiczny i deformacje koryta górnego Jeniseju w strefach wpływu zbiorników wodnych (N.N. Vinogradova, A.V. Czernov), Problem reżimu den rzecznych poniżej elektrowni wodnych (R. Frolov), Przekształcenia brzegów koryta Wołgi poniżej zbiornika rybińskiego (K.M. Berkovich), Transformacja koryta i równiny zalewowej rzeki Ob poniżej stopnia wodnego Nowosybirsk na podstawie długoterminowych obserwacji (S.N. Ruleva, L.V. Zlotina, K.M. Berkovich), Transformacja koryta i doliny Młynówki w wyniku powodzi spowodowanej katastrofą zapory (P. Gębica, P. Gierszewski, D. Brykała), Zastosowanie metod teledetekcyjnych w badaniach zmian koryta Wisły w okolicach Gąbinka (691 km) (R. Dorożyński), Budowa geologiczna równiny zalewowej i dna koryta Wisły w rejonie Torunia na podstawie przekrojów geologicznych (H. Grobelska), Wpływ człowieka na naturalny stan rzek na przykładzie Wisły i Renu (N. Wawruk).

Zeszyty Naukowe WSHE, t. IX, seria C: Nauki Pedagogiczne, z. 3: „Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, pedeutologii, nauk współdziałających”

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Tom zawiera 16 artykułów zebranych w trzech działach: „Z teorii pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej” — Uwarunkowania edukacyjne Płocka. Kilka rozważań na koniec stulecia (Z.P. Kruszewski), Problem działań profilaktycznych wobec aktów przemocy nad dzieckiem w rodzinie (A. Olubiński), Adopcja jako forma kompensacji sieroctwa (Z. Węgierski), Geneza, historia i tendencje rozwojowe pedagogiki opiekuńczej na gruncie polskim (I. Pyrzyk), Dziecko zagrożone niedostosowaniem i niedostosowane w szkole (B. Krajewska), Historyczne meandry zakładowej opieki nad dzieckiem osieroconym. Wybrane problemy (S. Mańkowski); „Z myśli pedeutologicznej” — Koncepcja nauczyciela-wychowawcy wyzwalającego i hamującego w ujęciu Marii Grzegorzewskiej — aktualność poglądów i zastosowanie w praktyce pedagogicznej (B. Matyjas), Nauczyciel w opinii uczniów i rodziców — przegląd stanu badań (R. Parzęcki), Wypalenie zawodowe nauczycieli (I. Górska), Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji a potrzeby edukacyjne dzieci (M. Sobieszczyk); „Z pogranicza pedagogiki i innych nauk” — Wokół problemów polskiej polityki społecznej u progu XXI wieku (M. Krajewski), Geneza i rozwój pomocy społecznej — w poszukiwaniu źródeł polityki społecznej jako działalności praktycznej (K. Piątek), Kontakty skazanych z rodziną w procesie resocjalizacji więziennej (L. Lubicki), Edukacja regionalna i kulturalna młodego pokolenia w okresie przemian ustrojowych w Polsce (S. Kunikowski), Ponadczasowy wymiar krajoznawstwa i jego społeczna rola na przykładzie PTTK (B. Ziółkowski), Obraz siebie młodzieży na podstawie przeprowadzonych badań (M. Znajmiecka-Sikora, L. Godzwon).

Zeszyty Naukowe WSHE, t. VIII, seria C: Nauki Pedagogiczne, z. 2

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Na tom złożyło się 25 artykułów, podzielonych na trzy działy tematyczne: Szkoła i instytucje pozaszkolne: Odbudowa szkolnictwa podstawowego we Włocławku w latach 1945–1950 (B. Moraczewska), Współpraca rodziny i szkoły jako istotny element diagnozowania sytuacji wychowawczej ucznia (A. Kozubska), Szopka Betlejemska refleksją nad współczesną rodziną (B. Sobierajska), Przemoc w niektórych programach telewizji a wychowanie dzieci i młodzieży (B. Krajewska), Zmiany w zakresie funkcjonowania instytucjonalnych form opieki nad dziećmi i młodzieżą, wynikające bezpośrednio i pośrednio z reformy administracyjnej kraju (P. Kucharski), Kapliczki Maryjne w krajobrazie wsi kujawskiej (B. Sobierajska), Nauczyciel i uczeń w procesie edukacji: Osobowość nauczyciela w świetle wybranych rozważań teoretycznych i badań empirycznych (R. Parzęcki), Nauczyciel wobec problemów reformowanej szkoły (I. Górska), Kazimierz Jeżewski — założyciel gniazd sierocych (B. Moraczewska), Prawda w rozumieniu fenomenologicznym jako podstawowa wartość procesu edukacji (I. Pyrzyk), Rozwój twórczej osobowości dzieci niepełnosprawnych w warunkach nauczania integracyjnego (B. Aouil), Zagrożenia wychowania czasu przemian — niektóre przyczyny i uwarunkowania (T. Biernat), Motywacja do uczenia się — model badawczy (B. Ciżkowicz), Złudzenia ewaluacji dydaktycznej (K. Ciżkowicz), Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży na przykładzie uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku. Komunikat z badań (B. Ziółkowski), Z pogranicza pedagogiki i innych nauk: Praca socjalna jako działalność kreatywna (A. Olubiński), Problem potrzeb w polityce społecznej (K. Piątek), Pomoc społeczna wobec bezrobocia w Polsce na przykładzie Włocławka w latach 1998–1999 (S. Kunikowski), Public relations w domu „Na skarpie” we Włocławku (A. Mielczarek), Utrudniony dostęp do osiągnięć kultury oraz form rekreacji i wypoczynku źródłem zachowań przestępczych nieletnich — doniesienie z badań (T. Sołtysiak), Rola promocji zdrowia w odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób cywilizacyjnych (W. Nowakowski), Zachowania adaptacyjne osobowości narcystycznej (T. Kluz), Postawy wobec religii chrześcijańskiej dorastającego pokolenia — doniesienie z badań (T. Sołtysiak), Poglądy filozoficzne Idziego Radziszewskiego (Z. Pawlak), Dojrzałość do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich u osób, które zawarły związek małżeński za zgodą sądu opiekuńczego (U. Kempińska). Poszczególne artykuły wzbogacone zostały o tzw. słowa kluczowe i tłumaczenie ich na język angielski.

Zeszyty Naukowe WSHE, t. VII, seria B: Nauki Ekonomiczne, z. 2

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Publikacja składa się z zagadnień ułożonych w następujące bloki tematyczne: zagadnienia historyczno-prawne, metodologia badań empirycznych w ekonomii i zarządzaniu, procesy makroekonomiczne, procesy integracyjne gospodarki Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską oraz strategie rozwoju przedsiębiorstw.

Zeszyty Naukowe WSHE, t. VI, seria E: Ochrona Środowiska

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Omawia ogólne zagadnienia ochrony środowiska na tle polityki Unii Europejskiej oraz w odniesieniu do badań regionalnych; szczegółowo podejmuje działania proekologiczne w województwie kujawsko-pomorskim; wzbogacone o słowa kluczowe i ich tłumaczenie na język angielski.
Autorami poszczególnych artykułów są: dr Zbigniew Bukowski, Ryszard Paczuski, prof. dr hab. Tadeusz Pawlikowski, dr Henryk Stępień, Janusz Ostapiuk, Sławomir Bieńkowski, Krzysztof Młynarczyk, Emilia Marks, Jacek Żarski, Stanisław Dudek, dr Zbigniew Brenda, prof. zw. dr hab. Andrzej Giziński, Roman Buczkowski, Tomasz Szymański, Z. Cieśliński, prof. dr hab. P. Jaworowski, M. Zarębski, Andrzej Mocek, Renata Bednarek, Beata Pobielajew, Stanisław Seniczak, prof. zw. dr hab. Bogdan M. Wawrzyniak, Adam Kaczor, prof. zw. dr hab. Sławomir S. Gonet, dr Bożena Dębska.

Zeszyty Naukowe WSHE, t. V, seria A: Nauki Humanistyczne i Społeczne, z. 2

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Następny — piąty tom Zeszytów Naukowych WSHE zatytułowany Nauki humanistyczne i społeczne zawiera opracowania dotyczące nauk społecznych, a w szczególności: historii, archiwistyki, prawa, myśli politycznej i filozofii. Tematyka tomu jest różnorodna, bowiem dotyczy duchowieństwa nieszawskiego w świetle potrydenckiej odnowy wewnątrzkościelnej, problematyki niemieckiej w procesie indoktrynacji społeczeństwa polskiego, archiwistyki w okresie stalinizmu, wybranych aspektów prawa polskiego o cudzoziemcach, wizji idealnego ustroju politycznego Rosji XX wieku (tzw. eurazjatyzm), rozważań M. Heideggera dotyczących bytu człowieka.
Autorami poszczególnych artykułów są: dr Andrzej Mietz, dr Iwona Massaka, dr Roman Bäcker, mgr Marek Wojtkowski, prof. zw. dr hab. Ryszard Sudziński, prof. dr hab. Halina Robótka, prof. dr hab. Mirosław Krajewski, dr hab. Jan Białocerkiewicz, prof. dr hab. Jolanta Żelazna.

Zeszyty Naukowe WSHE, t. IV, Nauki Prawne

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Zeszyty Naukowe WSHE to seria wydawnicza Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, ukazująca się od 1997 r. Seria ta zawiera publikacje, które są wynikiem badań naukowców z różnych dyscyplin nauki.
W końcu 1999 r. ukazał się kolejny tom Zeszytów, noszący tytuł Nauki prawne. Tom ten liczy 174 strony i zawiera analizę teoretycznych i praktycznych problemów samorządu lokalnego, rys historyczny tzw. Kas Stefczyka, jak również analizuje problem eutanazji. Recenzentem tomu jest prof. zw. dr hab. Zbigniew Witkowski. Wśród autorów poszczególnych artykułów znaleźli się teoretycy i praktycy zagadnień samorządu lokalnego. Właściwym wnioskiem recenzenta jest stwierdzenie, iż obowiązkiem specjalistów poszczególnych dyscyplin prawa jest badanie obowiązujących tekstów normatywnych i kształtującej się na ich bazie praktyki funkcjonowania instytucji prawnych, obowiązkiem zaś praktyków jest formułowanie opinii o kształcie i stopniu przydatności obowiązujących rozważań normatywnych.
Wśród prezentowanych 11 artykułów, można wyodrębnić w tym tomie: wątek historyczny (Kasy Stefczyka i Komunalne Kasy Oszczędności jako lokalne instytucje oszczędnościowo-kredytowe w II Rzeczypospolitej, Krystyna Kamińska), wątek prawno-konstytucyjny (Samorząd terytorialny w Konstytucji III Rzeczypospolitej, Marian Kallas, (Ustawa Samorządowa a europejskie standardy samorządności. Próba analizy komparatystycznej, Jan Galster), wątek administracyjno-prawny (Nadzór nad samorządem terytorialnym po reformie. Krótka charakterystyka, Piotr Rączka, Samorząd terytorialny: szanse i zagrożenia wynikające z reformy administracyjnej kraju, Marian Urbański, Znaczenie samorządu terytorialnego w wypełnianiu podstawowych funkcji na rzecz gminy i lokalnych przedsiębiorstw, Ryszard Chodynicki, Uwagi w kwestii ekonomicznych uwarunkowań reformy podziału terytoriano-administracyjnego Polski, Wojciech Kosiedowski), wątek prawno-finansowy (Finanse samorządu terytorialnego w II i III Rzeczypospolitej, Andrzej Borodo, Finanse samorządu terytorialnego gminy-miasta Włocławka, Grażyna Urbaniak, Maciej Czyżnielewski, Tomasz Paskal, Obligacje komunalne źródłem finansowania rozwoju samorządu terytorialnego, Adam Strzelecki). Tom kończy wątek prawny, traktujący o eutanazji (Eutanazja w świetle polskich regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem nowego kodeksu karnego, Radosław Krajewski).
Autorami poszczególnych artykułów są: prof. zw. dr hab. Marian Kallas, prof. dr hab. Jan Galster, dr Piotr Rączka, dr inż. Ryszard Chodynicki, Andrzej Borodo, Grażyna Urbaniak, Maciej Czyżnielewski, Tomasz Paskal, dr Marian Urbański, prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski, dr Adam Strzelecki, prof. dr hab. Krystyna Kamińska, mgr Radosław Krajewski.

Zeszyty Naukowe WSHE, t. III, seria C: Nauki Pedagogiczne

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Uczelni. W tomie III zawarte zostały zagadnienia z zakresu pedagogiki, których autorami są przede wszystkim pracownicy naukowi Uczelni oraz badacze regionalni.
Na publikację tę złożyło się 16 artykułów, o zróżnicowanej tematyce pedagogicznej: od pedagogiki opiekuńczej i społecznej do biografii pedagogów, przez analizę celów wychowawania seksualnego w szkole i zastosowanie współczynnika Hellwiga w diagnostyce edukacyjnej oraz zasady zawierania umów o pracę.
Autorami poszczególnych artykułów są: prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński, prof. dr hab. Krzysztof Piątek, dr Marzena Sobczak, Elwira Piszczek, dr Jerzy Krzyszkowski, dr Ireneusz Pyrzyk, prof. dr hab. Ryszard Parzęcki, mgr Beata Krajewska, dr Kazimierz Ciżkowicz, mgr Renata Hrabia, prof. dr hab. Teresa Sołtysiak, Jacek Szczepkowski, mgr Bożena Sobierajska, mgr Barbara Moraczewska, dr Stanisław Kunikowski.
Tom III szczególnie polecany jest do wykorzystania dla studentów.

Zeszyty Naukowe WSHE, t. II, seria B: Nauki Ekonomiczne, z. 1: „Problemy rozwoju i restrukturyzacji gospodarki regionalnej. Doświadczenia województwa włocławskiego”

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Ukazała się kolejna publikacja wydawnicza WSHE we Włocławku, która jest kontynuacją serii Zeszyty Naukowe WSHE, tom II — Nauki ekonomiczne. Recenzentem tomu jest Wojciech Kosiedowski, który jest zarazem autorem dwóch artykułów, zawartych w tym tomie, m.in. jeden poświęcony został życiu i pracy zmarłego przed rokiem prof. dra. hab. Leszka Stanisława Bagdzińskiego — współzałożyciela i prezesa WTN. Inne artykuły traktują o problemach rozwoju i restrukturyzacji gospodarki regionalnej woj. włocławskiego. Szczególnie ważne powinno stać się sięganie po nową publikację przez studentów WSHE we Włocławku, ponieważ różnorodność przedstawionych w publikacji doświadczeń woj. zapoznania się z rozmaitymi i przybliżenia sobie wagi poruszonych problemów.
Autorami poszczególnych artykułów są: prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski, prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Bagdziński, dr Marek Stefański, dr Eugeniusz Wojciechowski, Tomasz Parteka, dr Tadeusz Trocikowski, Marian Zieliński, dr Jolanta Agata Konkel, prof. dr hab. Czesław Sobków, Janusz Szablowski, dr Andrzej Potoczek, Beata Trejnowska, Maria Marszałkowska, dr Edward Dolny.

Skip to content