Pedagogiczna i katechetyczna formacja człowieka

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Niniejsza publikacja stanowi próbę odnalezienia prawdy o człowieku jutra, o jego wartości, pragnieniach, a przede wszystkim o jego miejscu w globalnym świecie, szczególnie o wpływie różnych nurtów myślenia na stan współczesnej wiedzy pedagogicznej i katechetycznej. Autor słusznie zauważa, że pedagogika jako teoretyczna podstawa edukacji, upowszechnia wartości, normy i wzorce wychowawcze, jednocześnie przygotowując ludzi do samodzielnego podejmowania ról społecznych i samodzielnego przezwyciężania problemów. Posługa pedagogiczna jest szczególną działalnością, której efekty są uzależnione od etyki zawodowej nauczyciela. To nauczycielowi dane jest być współtwórcą człowieka. Odpowiedzialność nauczyciela jest w zasadzie odpowiedzialnością moralną.
Katechizacja jest jedną z zasadniczych form głoszenia słowa Bożego, dlatego też na wszystkich chrześcijanach spoczywa ciężar odpowiedzialności za nią. Dzięki przemianom, jakie w Polsce nastąpiły, katecheza wróciła do sal szkolnych i znalazła swoje miejsce i odbicie w systemie wychowawczym.
Autor podkreśla, że współczesność i nadchodząca przyszłość jawić się muszą jako złożone i dynamiczne ze względu na postępującą globalizację, przeobrażenia na rynku pracy, zaostrzanie nierówności społecznych itp. Dlatego potrzeba harmonii na polu pedagogiczno-katechetycznej formacji człowieka.
 Autor przywołuje słowa nauczania Jana Pawła II i daje jego wykładnię w tym ważnym zakresie formacyjnym. Temu poświęca kolejne działy: „Etyczne i pedagogiczne wartości przesłania Jana Pawła II — papieża nadziei”, „Rola etycznej edukacji a humanizacja polskiej szkoły w nauczaniu Jana Pawła II”, „Pedagogiczna misja polskich uczelni w świetle przesłań Jana Pawła II”.
Zwartą klamrą zostały objęte istotne i fundamentalne opracowania dla wiedzy katechetycznej i pedagogicznej z zakresu Biblii i literatury: „Wpływ myśli biblijnej i filozoficznej na rozwój literatury i sztuki”, „Etyczny wymiar praw człowieka”, „Księga Syracha katechetyczno-pedagogicznym przesłaniem”, „Wartości etyczne w twórczości Juliusza Słowackiego”.
Trzeci dział ma charakter ściśle katechetyczno-pedagogiczny: „Katecheza szkolna dana i zadana”, „Katecheza kształcąca i wychowująca”, „Kształtowanie umiejętności przekazu orędzia zbawienia w procesie katechetyczno-pedagogicznym”, „Prawi w myśleniu i odważni w działaniu”.
Publikacja pragnie ukazać etyczny wymiar potrzebnej równości między informacją a formacją katechetyczną i pedagogiczną w wymiarach: poznawczym, wychowawczym i wtajemniczenia oraz ich wagę i znaczenie a także wartość katechetyczno-pedagogicznej posługi.

Świat wartości

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Ks. prof. dr hab. Marian Włosiński, znany w środowisku oświatowym humanista. etyk, pedagog opublikował w wydawnictwie uczelnianym zbiór dziesięciu wykładów otwartych, które wygłosił w WSHE w okresie od listopada 2007 r. do kwietnia 2009 r. Tytuł publikacji brzmi „Świat wartości”, bowiem wartościom poświęcony był każdy z wykładów.
Papież Jan Paweł II zachęcał podczas spotkania z przedstawicielami świata nauki i kultury w Rydze w 1993 r. do dawania świadectwa, aby przede wszystkim wychowywać człowieka do najwyższych wartości.
Zależnie od dyscypliny naukowej wartości ukazywane są z różnej perspektywy i odmiennie próbuje się je definiować. Rozeznanie w wielości ujęć nabiera istotnego znaczenia ze względu na nadrzędny cel wychowania — wychowanie do wyboru wartości, wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu własnej i właściwej hierarchii wartości, jako drogi prowadzącej do integralnego rozwoju, do pełni człowieczeństwa. Dla Jana Pawła II nadrzędną wartością był człowiek w jego społeczeństwie. To właśnie człowiek posiada swą godność, która jest wartością najwyższą. Jan Paweł II podkreślał także fakt, iż „wartości są podstawą, która nie tylko decyduje o życiu, ale także określa linie postępowania i strategie, które budują życie w społeczeństwie. Nie można oddzielać od siebie wartości osobistych i wartości społecznych”.
Przypomnieć należy znamienny apel, który papież skierował do młodzieży w słowach: „musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Wymaganie od siebie jest właśnie samowychowaniem i wyborem wartości, takich jak: prawda, sprawiedliwość, wolność, które pomagają człowiekowi bardziej „być”.
Przygotowana publikacja zawierająca zbiór wykładów otwartych przybliża istotę nauki z zakresu etyki wychowawczej oraz obecnie przeżywanych problemów. Etyka wychowawcza wzywa, by iść drogą trwałych wartości. Taką prawdę przypominają i ukazują materiały niniejszego opracowania:
Odkrycia w Qumran i wpływ Biblii na człowieka; Kształcenie i wychowanie człowieka w ujęciu Jana Pawła II; Etyczne wartości życia w prawdzie w przesłaniu Jana Pawła II; Pedagogiczne odkrywanie prawdy w ujęciu Jana Pawła II, Godność człowieka i narodu u podstaw współczesnego patriotyzmu polskiego; Etos współczesnej historii Polski w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II; Europejski etyczny wymiar Jasnej Góry; Satanizm we współczesnym świecie; Zjawisko agresji etycznym problemem; Kultura bez narkotyków.

Środowisko rodzinne dziecka a sytuacja szkolna ucznia

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Temat publikacji jest wynikiem zakończonych badań Autora nad rodziną i szkołą w aspekcie ustalenia i możliwości modyfikowania warunków życia dziecka w środowisku rodzinnym i ich związku z sytuacją szkolną ucznia. Autor przeprowadził badania na przełomie lat 60. i 70., ponowił je w węższym zakresie, w tym samym środowisku, w drugiej połowie lat 90. Zamiarem badawczym było ustalenie, jak i na ile, po upływie ćwierć wieku, szkoła i rodzina współpracowały ze sobą, aby warunki środowiska domowego dziecka sprzyjały wychowaniu, a szkoła była przyjazna uczniom i osiągała pomyślne rezultaty pracy pedagogicznej.
Autor omawia kolejno elementy środowiska rodzinnego dziecka mające związek i wpływ na sytuację szkolną ucznia, zarówno w świetle badań wcześniejszych (wymienia tu: strukturę społeczną rodziny, liczebność dzieci w rodzinie, warunki materialne i mieszkaniowe, ubiór, odżywianie się dziecka, współżycie społeczne rodziców, wykształcenie i praca zawodowa rodziców i inne), jak i współczesnych, które pod wpływem nowych wyzwań i czynników zewnętrznych znacznie się zmieniły.
Zmiany zachodzące w wyniku transformacji ustrojowej rzutowały także na pracę szkoły. Do nowych zjawisk mających wpływ na sytuację dziecka w rodzinie i szkole należą m.in. takie problemy, jak: sposób życia zorientowany na posiadanie i konsumpcję, bieda, ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, rozwarstwienie społeczne w populacji dzieci i młodzieży, migracje zarobkowe rodziców, upadek autorytetów społecznych, unikanie lub osłabienie kontaktów rodziców z dziećmi, rodziców ze szkołą itp.
Oprócz omówienia powyższych składników środowiska rodzinnego, Autor wskazuje na zmniejszającą się obecnie rolę szkoły środowiskowej i ograniczanie zakresów jej działalności, wspomagających wychowanie.

Między standardem europejskim prawa karnego a europejskim prawem karnym

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Temat publikacji jest wynikiem zakończonych badań Autora nad rodziną i szkołą w aspekcie ustalenia i możliwości modyfikowania warunków życia dziecka w środowisku rodzinnym i ich związku z sytuacją szkolną ucznia. Autor przeprowadził badania na przełomie lat 60. i 70., ponowił je w węższym zakresie, w tym samym środowisku, w drugiej połowie lat 90. Zamiarem badawczym było ustalenie, jak i na ile, po upływie ćwierć wieku, szkoła i rodzina współpracowały ze sobą, aby warunki środowiska domowego dziecka sprzyjały wychowaniu, a szkoła była przyjazna uczniom i osiągała pomyślne rezultaty pracy pedagogicznej.
Autor omawia kolejno elementy środowiska rodzinnego dziecka mające związek i wpływ na sytuację szkolną ucznia, zarówno w świetle badań wcześniejszych (wymienia tu: strukturę społeczną rodziny, liczebność dzieci w rodzinie, warunki materialne i mieszkaniowe, ubiór, odżywianie się dziecka, współżycie społeczne rodziców, wykształcenie i praca zawodowa rodziców i inne), jak i współczesnych, które pod wpływem nowych wyzwań i czynników zewnętrznych znacznie się zmieniły.
Zmiany zachodzące w wyniku transformacji ustrojowej rzutowały także na pracę szkoły. Do nowych zjawisk mających wpływ na sytuację dziecka w rodzinie i szkole należą m.in. takie problemy, jak: sposób życia zorientowany na posiadanie i konsumpcję, bieda, ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, rozwarstwienie społeczne w populacji dzieci i młodzieży, migracje zarobkowe rodziców, upadek autorytetów społecznych, unikanie lub osłabienie kontaktów rodziców z dziećmi, rodziców ze szkołą itp.
Oprócz omówienia powyższych składników środowiska rodzinnego, Autor wskazuje na zmniejszającą się obecnie rolę szkoły środowiskowej i ograniczanie zakresów jej działalności, wspomagających wychowanie.

Genetyka w wieku atomowym

Dział Promocji KSW 14 maj , 2015 0 Comments

Nowa seria wydawnicza „Wykłady Otwarte” prezentować będzie w formie broszur niektóre wykłady wygłoszone przez zaproszonych gości — naukowców, specjalistów z Polski lub z zagranicy reprezentujących różne dyscypliny naukowe.
Publikacja „Genetyka w wieku atomowym” jest pierwszą z tej serii.
„Gen jest jedną z najpiękniejszych konstrukcji przyrody”. […] „Co to jest życie, organizm żywy? Jak powstało?…”. Na to pytanie zawarte w treści wykładu Autor podaje definicję i kilka specyficznych właściwości, jakimi charakteryzuje się organizm żywy. Wymienia też czynniki otoczenia oddziałujące na organizm. Warunkiem powstania organizmów żywych był i jest pewien program, tj. informacja genetyczna zapisana w DNA. Autor wprowadza czytelnika w powiązania i zależności genetyczne organizmów. Wymienia dowody na to, że DNA jest materialnym elementem budowy chemicznej genu, ma zdolność przenoszenia cech dziedzicznych, jest odpowiedzialny za informację genetyczną. Następnie omawia zjawisko mutacji, wymienia cechy kodu genetycznego. Porusza też problematykę transgenezy, wskazuje kierunki rozwoju genetyki w XXI wieku.

Skip to content